عباس طلوعی اشلقی

عباس طلوعی اشلقی

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۱.

Managing Perishable Goods Supply Chain Disruptions during the Covid-19 Pandemic (Systematic Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Disruption management Supply chain of perishable goods COVID-19 systematic approach Bibliometric and network analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 781
The current article examines the trends and performance of research on the types of effects of the COVID-19 epidemic and the different management strategies of perishable goods supply chain disruptions during 2 years (2020-2022) using bibliometric and network analysis based on the data set from the Scopus database using VOSviewer software. The analysis designates that Kumar A. has been the most influential author in perishable goods supply chain research during the COVID-19 pandemic, and India has contributed the most in this field. The most repeated keywords were resilience, food supply, and perishable food supply chain. Citation analysis indicated that resilience and sustainability are the mainstream of research in articles with high citations. The network analysis also disclosed that resilience and sustainability are the key themes in the clusters. Furthermore, strategies for managing disruption during the COVID-19 pandemic were extracted from the highly-cited articles, which are presented in this article.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد داده محور اقتصاد فناوری اطلاعات کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 986
طی دهه های اخیر سهم اقتصاد دیجیتال از کل کیک اقتصاد جهان با شیب تندی افزایش یافته و اقتصاد از منبع محوری به داده محوری در حال گذار است. کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، مهم ترین بازیگران این عصر جدید اقتصاد هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه این کسب وکارها و اعتبارسنجی یکی از مدل های مفهومی موجود در ادبیات است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش، یافته های مدل منتخب به همراه چند شاخص دیگر که از مطالعات سایر پژوهشگران استخراج شده در قالب یک پرسشنامه پیاده سازی شده و به صورت الکترونیکی در جامعه ای متشکل از سه گروه مختلف از فعالان این صنعت توزیع شده است. داده های دریافت شده از 232 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته، یافته ها در قالب یک مدل نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توانمندسازی بنگاه های هوشمند و توجه هم زمان به عوامل محیطی است. همچنین، عوامل سیاستی و نقش دولت در توسعه این کسب وکارها بسیار کلیدی بوده، سایر عوامل با اثرپذیری از سیاست های دولت در توسعه این شرکت ها ایجاد اثر می کنند. یافته های این پژوهش می تواند در سیاست گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و جهت دهی به حمایت های حاکمیت از کسب وکارهای این حوزه مؤثر باشد.    
۳.

ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی مصرف خانوار شهری سبک زندگی سیستم دینامیکی مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 499
مصرف، فرایندی پویاست که با سبک زندگی پیوندی عمیق دارد و می توان گفت مهمترین عامل در بین عوامل و مولفه های سبک زندگی افراد در دوره مدرن است. این مقاله با تمرکز بر الگوی مصرف خانوارهای شهری ایرانی و تقسیم بندی انواع مصارف آنها و با این دیدگاه که الگوی مصرف، فرایندی پویاست، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها به آن پرداخته است و با بهره گیری از نرم افزار ونزیم و قابلیت های آن، با انجام مراحل مدلسازی پویا، از تعریف مساله و ساخت فرضیه پویا و تشریح جوانب مساله و نیز شناخت عوامل موثر و ایجاد نمودار زیرسیستم جهت تبیین جریان های موجود در این مدل به تهیه نمودار علی و معلولی آن پرداخته و با ترسیم نمودار حالت – جریان و مدلسازی، به تدوین سناریوهای نه گانه ای پرداخته است که در نهایت با تحلیل حساسیت به سناریو پردازی پرداخته است و به نتایجی در خصوص الگوی مصرف و سبک زندگی خانوار شهری در جامعه ایرانی پرداخته و در انتها پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه کرده است. این مقاله و مدل حاصل از آن نشان می دهد که به جز مصرف زیستی که طبعا اولویت اول مصرف در خانوارهای شهری است، سایر مصارف در شرایط تقریبا مشابهی قرار دارند و شیب نرخ مصرف رسانه ای و پس از آن مصرف فرهنگی، نسبت به سایر هزینه ها بیشتر است و این یعنی با بهبود شرایط اقتصادی مصرف آنها افزایش بیشتری خواهد داشت.
۴.

ترکیب روش شناسی سیستم های نرم در دو سطح به منظور بهبود سیستم ارتقای شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش شناسی سیستم های نرم فرایند محتوا ارتقاء شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 147
رویکردهای نرم تحقیق در عملیات متاثر از پارادایم تفسیری در مسائلی که شامل ذینفعان متعدد با دیدگاه های متفاوت و تضاد منافع می باشند از توانمندی بالایی برای ساختاردهی و به دنبال آن بهبود مسائل برخوردار هستند. این روش ها با تعریف مسئله و مدلسازی مشارکتی به ساختاردهی و بهبود شرایط آشفته اقدام می کنند. در این مطالعه روش شناسی سیستم های نرم به عنوان یکی از معروف ترین روش های تحقیق در عملیات نرم در دو سطح مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا با استفاده روش شناسی سیستم های نرم فرایندمحور، فرایند دخالت در سیستم ارتقاء شغلی کارکنان یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز طراحی شده است. در ادامه به کمک روش سیستم های نرم محتوامحور نارضایتی کارکنان از این سیستم بر اساس جها ن بینی های متنوع مدیران وکارمندان بررسی شده است. در این مرحله شرایط به منظور بیان آزادانه دیدگاه های افراد در سطوح قدرت متفاوت سازمان فراهم شده است. سپس تعاریف بنیادین و مدل های مربوطه در قالب مدل ایده آل نهایی جمع بندی شده است. در پایان با ایجاد فهم مشترک اقدام توافقی از طریق مذاکره برای کاهش میزان نارضایتی کارکنان از سیستم ارتقاء شغلی پیشنهاد شده است.
۵.

Subjectivity Reduction of Qualitative Approach in Information Security Risk Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Information security Risk Assessment Qualitative subjectivity Risk analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 98
Qualitative information security risk assessments are somewhat subjective and the high degree of subjectivity associated with the perception of risk means that management is often skeptical of risk analysis results, and is unwilling to make important decisions based on that. Besides, the process of information security risk assessment is quite complex and rife with uncertainty and without taken into account the uncertainty of information security risk assessment the results can be misleading. Therefore, in this paper, the Fuzzy Multi Criteria Group Decision Making (FMCGDM) model is proposed to address the above-mentioned problems. The focus group method used to identify risk parameters and the Delphi method is used to construct a hierarchy for risk parameters. The findings of this research would be useful for the information security department to become more capable in analyzing the InfoSec risks and reducing the consequences of subjective assessment. A case study involving an actual information security risk management project was presented to illustrate the use of the proposed model. Computational results demonstrated the efficiency and effectiveness of the presented model that can assist InfoSec risk analyst to better evaluate InfoSec risk.
۶.

ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده رویکرد داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک حسابرسی داده کاوی شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 246
برنامه ریزی حسابرسی با ارزیابی ریسک حسابرسی همراه است. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی ریسک حسابرسی با استفاده از رویکرد داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1396تا 1398 بوده است که بر اساس داده های گرفته شده از 90 شرکت می باشد. جهت مرتب سازی داده ها از نرم افزار EXCEL و برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش و کد نویسی هر یک از الگوریتم های مورد استفاده از نرم افزار MATLAB استفاده گردیده است. جهت ارزیابی ریسک حسابرسی، از طریق دوالگوی شبکه عصبی به ارزیابی قدرت هر کدام از الگوها پرداخته شد. در این پژوهش ابتدا از روش شبکه عصبی مصنوعی و سپس ترکیب آن با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات استفاده گردید. در ادامه به منظور مقایسه نتایج پیش بینی از میانگین درصدخطا، میانگین قدر مطلق خطا، مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد الگوی ترکیبی قدرت پیش بینی بالاتری دارد.
۷.

شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 710
هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تلاش می شود هوش انسانی در سامانه ها و ماشین های مورد استفاده شبیه سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیاده سازی راهبرد، اختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت های فعال در فناوری هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با 12 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و در قالب نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن 123 کد باز، 24 زیرمولفه و 8 مولفه (مقوله) محوری بود. در بخش کمی، نظرات 85 نفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعالان حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادلات ساختاری، روابط و اعتبار مولفه ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارا وزن دهی و اولویت بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظام مند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، سیاست های حمایتی، بسترها و زیرساخت ها، توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافع تجاری.
۸.

ارتقاء بهره وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رضایت مندی از خدمات دریافتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری منابع انسانی مدل کانو نیازهای اساسی نیازهای عملکردی نیازهای انگیزشی نیازهای بی اثر نیازهای معکوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 80
هدف اصلی پژوهش کاربردی حاضر، تبیین و تشریح راه کارهای"ارتقاء بهره وری اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش مبتنی بر رضایت مندی از خدمات دریافتی"، بر اساس مدل کانو در قالب نیازهای اساسی، نیازهای عملکردی، نیازهای انگیزشی، نیازهای بی اثر و نیازهای معکوس است. جمع آوری داده ها از طریق روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شد. با توجه به مراحل استاندارد تکنیک کانو، سؤالات پرسشنامه در دو حالت مثبت (عملکردی) و منفی (غیرعملکردی) و بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. جامعه آماری، اساتید داخلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با رتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و مربی بود. یافته های تحقیق نشان داد که در صورت برآورده ساختن نیازهای عملکردی شانزده گانه، میزان رضایت مندی اساتید برابر با 80 درصد و در صورت عدم برآورده ساختن، میزان نارضایتی آنان برابر با (52-) درصد خواهد بود؛ در صورت برآورده ساختن نیازهای انگیزشی هشت گانه مشخص شده، میزان رضایت مندی اساتید برابر با 73 درصد و در صورت عدم برآورده ساختن، میزان نارضایتی آنان برابر با (32-) درصد خواهد بود.
۹.

طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات در رسانه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقیده مشتری رضایت مشتری سیستم توصیه گر بانکداری شخصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 771
حفظ مشتری یکی از پراهمیت ترین مسائل هر سازمانی می باشد و یافتن راهی جهت حفظ و بقای مشتری از نیازهای کلیدی آن سازمان است. هدف اصلی پژوهش حاضر، در حوزه یادگیری ماشین با تمرکز بر شناسایی صحیح نیازهای مشتری با روشی مبتنی بر استخراج دیدگاه ها و تحلیل احساسات و کمی سازی گرایش احساسی مشتریان در مورد خدمات بانکی با بررسی و تحلیل نظرات آن ها می باشد. به عبارتی موضوع این پژوهش طراحی سیستم توصیه گر جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان، با استفاده از عقاید و تجارب آن ها می باشد. روش اجرای ارائه شده در پژوهش حاضر بدین ترتیب است که، با بررسی عقاید مشتریان و استخراج متغیرهایی چون نمره احساسات افراد برای توییت ها، نمره ارتباط، شباهت کسینوسی و میزان ضریب اطمینان در قالب فرآیند آموزش و تست، خدمات بانکی مناسب را پیشنهاد می دهد. به منظور ارائه این پیشنهاد، از روش های دسته بندی مناسب به همراه روش های عقیده کاوی و رویکرد اعتبارسنجی مناسب استفاده می شود و سیستم طراحی شده نهایی با خطایی اندک، جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده، در راستای کمک به مدیران بانکی گام خواهد برداشت. ازآنجاییکه درحال حاضر ارائه خدمات بانکی متناسب با وضعیت مشتریان به طورکامل وجود ندارد، لذا سیستم مذکور در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
۱۰.

مدلی برای طراحی دوره های آموزشی مهارتی با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 530
با توجه به پیشرفت فناوری و ارتباطات، روش های مدیریت آموزشی سنتی جوابگویی نیازهای آموزشی نبوده لذا، نیاز است تا با استفاده از فناوری های جدید، نظام آموزشی ارتقا داده شود. به همین دلیل، هدف این پژوهش طراحی مدلی است که محتوای دوره های آموزش مهارتی را بر اساس نیاز بازار کار و توانمندی هنرآموز با استفاده از قراردادهای هوشمند بلاک چین تطبیق دهد. روش کلی این پژوهش، علم طراحی است که برای طراحی مدل از روش فراترکیب استفاده شده است. ارزیابی مدل نیز از طریق یک پرسش نامه طراحی شده انجام پذیرفت که این پرسش نامه توسط یک نمونه آماری 30 نفر، از جامعه آماری که شامل معلمان دروس فنی، مدیران بخش آموزش فنی و حرفه ای ادارات آموزش وپرورش و افراد مسئول تدوین رشته ها مهارتی می باشند تکمیل شد که این نمونه ای آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. اطلاعات پرسش نامه با روش های آماری توصیفی و استنباطی با روش آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل شد. مدل معرفی شده که با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند طراحی شده است، می تواند برای اثربخش بودن آموزش مهارتی بسیار مفید باشد و ارتباط بین بازار کار و آموزش را بهبود ببخشدو نتایج تحلیل های آماری که برای پردازش مدل به دست آمده بیانگر این نکته است که مدل پیشنهادی از درجه اعتبار مناسبی برخوردار است.  
۱۱.

پویایی عقاید ذینفعان گردشگری ایران در مواجهه با گردشگران چینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت گردشگری شبکه های باور بیزی پویایی عقیده فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 680
باور حاکم بر ذینفعانی که ارائه دهنده خدمات گردشگری در مقصد هستند نقش مهمی در پایداری مقاصد دارد. مقادیر متغیرهای تاثیرگذار بر این باورها همیشه مبهم بوده و روابط علّی بین آنها نامطمئن است. اگر بخواهیم واقعیت پویایی موجود در عقاید آنها را نیز در نظر بگیریم، پیچیدگی موضوع افزایش خواهد یافت. برای این منظور از منطق فازی، شبکه های باور بیزی و مدل های پویایی عقیده استفاده کردیم. که بر روی داده های مربوط به ذینفعان ایرانی با هدف جذب گردشگران چینی پیاده سازی شده است. داده ها در طی سال های 2019، 2020 و 2021 توسط پرسشننامه جمع آوری شده و مربوط به 540 ذینفع است. درنهایت نه تنها یک شبیه سازی مبتنی بر عامل برای بصری سازی روندها و نحوه تکامل یا هم تکاملی آنها ارائه شده بلکه امکان پیش بینی روندهای معیوب و مطلوب به ترتیب برای جلوگیری یا تقویت آنها مهیا گردیده است.
۱۲.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 522
هدف از انجام این پژوهش، که به با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است، اعتبارسنجی یکی از مدل های مفهومی موجود در ادبیات و ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل موسسان، مدیران، کارکنان و صاحب نظران کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال در کشور و حداقل حجم نمونه برای اعتبار نتایج با توجه به روش استفاده شده برای تحلیل کمی 160 است. در این پژوهش، یافته های پژوهش کیفی مرجع با استفاده از ابزار گوگل فرم در قالب یک پرسشنامه پیاده سازی شده و به جامعه ای از فعالان این صنعت ارسال شده است. داده های دریافت شده از طریق 240 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در قالب یک مدل نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توجه همزمان به عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی است و دولت در مقام سیاستگذار نقشی کلیدی بر توسعه کسب وکارهای دیجیتال دارد.
۱۳.

شناسایی مؤلفه های کلیدی توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه فناوری اطلاعات کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات نظام نوآوری فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 831
به استناد رتبه بندی های بین المللی، تعداد قابل توجهی از کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، در فهرست صد شرکت برتر دنیا قرار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در تهران است. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا طی سال های 1396 تا 1399 انجام شده است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه با 12 نفر از مدیران و کارآفرینان، سیاست گذاران فناوری و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و همچنین رجوع به منابع آرشیوی فراهم شده است. تحلیل داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان منجر به شکل گیری 287 مفهوم یا کد اولیه، 13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی گردیدند. عوامل درون سازمانی از تیم مناسب پروژه، مدل کسب وکار، دسترسی به منابع، نوآوری و بازاریابی مؤثر تشکیل شده است. محرک ها و موانع محیطی از مقوله های تحریم ها، قوانین نامناسب، ضعف زیرساخت ها، رکود اقتصادی و مشکلات نظام نوآوری فناوری اطلاعات شکل گرفته است. مقوله های فرعی تسهیل تأمین مالی، امتیازات مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی مقوله اصلی سوم را تحت عنوان عوامل سیاستی شکل داده اند. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات را در برنامه ریزی کشور به طور مؤثر یاری نماید
۱۴.

Economic View of Maximum Reservoir Contact (MRC) Well Technology in the Drilling Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: MRC wells Technology changes Drilling Dynamic Modeling VENSIM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 235
The economic aspects of technological advances in the drilling industry using the maximum reservoir contact (MRC) method compared to other drilling technologies have been investigated in this study. Field and survey methods from combined implementation research methods have been performed by a dynamic approach using Vensim software. Professors, drilling and reservoir engineering professionals in the oil and gas drilling industry, or equivalent positions, comprised the study’s statistical population. Finally, 120 individuals were chosen by nonprobabilistic sampling (judgment) and the snowball method. In the Vensim dynamic environment, the simulation completion time (based on the 2017 dynamics model) and the initial simulation time (based on the 2013 dynamics model) were adjusted to generate a flow diagram analyzing the economic aspects of technological improvements in this type of drilling industry. According to the causal tree results, the drilling industry’s performance has the highest priority among studies of economic aspects of technological changes in the drilling industry using the MRC method. It has a significant relationship with technological changes in the drilling industry. The sensitivity analysis chart demonstrated that with a change in the variable of indicators of the drilling industry at an average level of 5.25 to 5.5, the target variable, i.e., the performance of the drilling industry, had the least sensitivity and had no particular effect on it. On the other hand, by modifying the effectiveness of the drilling industry, effectiveness indicators at the average level of 6.95, the target variable had the maximum sensitivity and had a very significant effect on it.
۱۵.

بهبود عملکرد و نتایج سیستم توصیه گر پالایش مشارکتی با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری فازی غنی شده با الگوریتم بهینه سازی شیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های توصیه گر پالایش مشارکتی الگوریتم های فراابتکاری الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری الگوریتم بهینه سازی شیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 136
امروزه سیستم توصیه گر، روش پالایش اطلاعات بین وب سایت ها و کاربران را به منظور شناسایی علاقه کاربر و ایجاد محصول پیشنهادی برای کاربران فعال تغییر داده است. سیستم های توصیه گر را به طورکلی به سه گروه مبتنی بر محتوا، مبتنی بر دانش و مبتنی بر پالایش مشارکتی و در بعضی موارد ترکیبی تقسیم می کنند. ایده اصلی پالایش مشارکتی این است که اگر کاربران علایق مشابه یا یکسان در گذشته داشته باشند و آن را به اشتراک بگذارند، در آینده نیز احتمالاً سلیقه های مشابه خواهند داشت. این رویکرد نیاز به هیچ دانشی در مورد آیتم ها ندارد. پالایش مشارکتی نیز دارای دو نوع اصلی مبتنی بر حافظه و مبتنی بر مدل است. روش مبتنی بر حافظه از اطلاعات امتیازدهی کاربران برای محاسبه شباهت بین کاربران یا آیتم ها استفاده می کند. هدف اصلی این پژوهش نیز ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر حافظه برای بهبود نتایج الگوریتم پالایش مشارکتی است. در روش پیشنهادی برای یافتن شبیه ترین کاربران به کاربر هدف از ترکیب دو الگوریتم گرگ خاکستری فازی و الگوریتم شیر استفاده شده است. نتایج اجرای روش پیشنهادی نشان می دهد که پارامترهای Precision، Recall و F-measure نسبت به روش های پایه افزایش یافته اند.
۱۶.

شناسایی کارکنان خبره سازمان جهت آموزش سایر کارکنان با استفاده از روش داده کاوی (مطالعه موردی: بانک صنعت معدن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسته بندی کارکنان داده کاوی ارزیابی عملکرد شناسایی نیروهای خبره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 694
ﺑﺴیﺎری از ﺻﺎحب نظران معتقدند که ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﻣﻬﻤ ﺘ ﺮیﻦ رکن برای ایجاد تحول در سازمان می باشد لذا در اغلب سازمان ها، مدیران به دنبال شناسایی نیروهای خبره در بخش های مختلف می باشند تا بتوانند با آموزش به سایرکارکنان، در ارتقا کیفیت، کارایی و بهره وری سازمان نقش بسزایی را ایفا نمایند. جهت شناسایی نیروهای خبره، می بایست ارزیابی نحوه ی انجام کار را از بعد کمی و کیفی عملیاتی نمود تا بتوان ﺑیﻨﺶ، داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎیی کﺎرکﻨﺎن در راﺑﻄ ﻪ ﺑ ﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎیﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ بدست آورد. بنابراین در ﺗﻌییﻦ ﻇﺮﻓیﺖ و ﺗﻮاﻧﺎیی های کﺎرکﻨ ﺎن ﺗﻨﻬ ﺎ ﺑﻪ ارزیﺎﺑی کمی وﻇﺎیﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ اکﺘﻔﺎ نمی ﺷﻮد ﺑﻠکﻪ باید به ارزیابی کیفی از طریق اخذ نظر مسئول مربوطه مطابق با چگونگی انجام امور محوله (دانش تجربی و ضمنی) نیز استناد نمود. در اغلب سازمان های دولتی و عمومی، امور محوله به کارکنان با شناسنامه شغلی مرتبط نمی باشد و همچنین بدلیل چند وظیفه ای بودن (Multi Task) آن ها، امکان شناسایی مهارت هر شخص در هر حوزه وجود ندارد. برای نیل به تعیین ظرفیت و توانایی های کارکنان، می بایست تعریف مشخصی از حوزه های مختلف کاری پیدا کرد و ارتباط آن ها را با داده های ثبت شده کارکنان در سامانه های عملیاتی سازمان بدست آورد. سپس با ارائه ی مدل عملیاتی مبتنی بر داده کاوی از قبیل: ترکیب امتیازات کمی و کیفی، حذف داده های اضافی، آماده سازی داده ها و شناسایی ارتباط بین داده ها، به نتایج قابل قبولی دست یافت. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش دلفی، حوزه های مختلف کاری کارکنان بر اساس فعالیت های آن ها مشخص شده (دسته بندی در 6 گروه)، سپس با جمع آوری داده ها از سامانه های: کنترل تردد، سامانه ارزشیابی عملکرد، سامانه عملیات بانکی و با تحلیل آنها، نیروهای خبره سازمان شناسایی شدند.
۱۷.

The Analysis of Mobile Phone Consumers’ Behavior by Combining System Dynamics (SD) and Agent-based Modelling (ABM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Ecosystem Systems Dynamics Hybrid Simulation Agent-Based Modeling- Digital Platform

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 128
The purpose of this paper is to prepare a hybrid simulation model of system dynamics (SD) - agent-based modeling (ABM) to investigate the mobile service consumers’ behavior in the country. By using the suggested in this article, first the necessity to analysis consumers’ behavior is explained and then the effective factors on mobile ecosystem which influence the consumers’ behavior are explained . For each factor affecting on the ecosystem, related simulations were performed and then by combining system dynamics modeling - agent -based modeling, the behavior of mobile service consumers in the first operator of the country (Hamrahe Aval Company) was examined and finally the income affected by that behavior is analyzed . Results indicated that if no funds by the operator are allocated to the development of native applications and digital platform, after 2 years, the number of active customers of the operator will decrease because of the activities of cultural organizations. By the operator entering into the field of native application production and digital transformation, consumers tended to use more data services instead of voice calls, but because of different data and voice tariffs, the operator's income will not change much in the next 2 years. With the increase of marketing and advertising activities, despite the greater consumer inclination to use data, the main income of the operator decreases, which also needs more attention of policymakers in this area .
۱۸.

ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها بر پایه ی برنامه ریزی آرمانی و محدودیت وزنی برای ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده در بانک قوامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک قوامین برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی قدرت تفکیک پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 325
هدف: هدف این مقاله ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی و رتبه بندی واحدها با یک روش منحصربه فرد در بانک قوامین می باشد. روش: در این پژوهش برای تعیین کارایی مدیریت شعب استان ها در بانک قوامین نخست مدل  CCR کلاسیک به کارگیری شد. به منظور افزایش قدرت تفکیک پذیری واحدهای تصمیم گیرنده کارا از ناکارا، مدل برنامه ریزی آرمانی با محدودیت وزنی ترکیب شده و یک مدل جدید تحت عنوان برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی ارائه گردید. یافته ها: بر اساس مقادیر خروجی مدل CCR کلاسیک، 16 واحد از 32 واحد تصمیم گیرنده کارا و 16 واحد ناکارا شدند. در مرحله بعد برای تفکیک پذیری بیشتر واحدها مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی به کارگیری شد که نتایج حاصل از آن با نرم اقلیدسی مرتبه اول، از بین 32 واحد تصمیم گیرنده 7 واحد کارا و بقیه ناکارا شدند و نتایج حاصل از نرم بی نهایت، 1 واحد از 32 واحد کارا و بقیه واحدهای تصمیم گیرنده ناکارا شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی مربوط به نرم بی نهایت در تفکیک و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا از ناکارا، دارای قدرت تفکیک پذیری بالایی نسبت به مدل CCR کلاسیک و نرم اقلیدسی مرتبه اول است
۱۹.

مدل مفهومی عامل بنیان سیستم پایش برخط، برای بهبود نظام توزیع دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل سازی عامل بنیان سیستم پایش برخط اینترنت اشیاء مدل مفهومی نظام توزیع محصولات دارویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 495
هدف از این پژوهش، ارائه مدل مفهومی سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا ء، برای بهبود نظام توزیع دارو، با استفاده از رویکرد مدل سازی عامل بنیان می باشد. ابتدا با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت، مفاهیم اولیه استخراج و با استفاده از روش داده بنیاد، مدل مفهومی تدوین شده و در نهایت با استفاده از مدل بدست آمده و انجام مراحل مدل سازی عامل بنیان، مدل مفهومی عامل بنیان استخراج شده است. بر اساس یافته ها، کیفیت داده ها، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار، از عوامل موثر بر سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا ء می باشند. همچنین عامل های سازمان، مشتریان، تامین کننده ها، نهادهای قانون گذار و ناظر، و زیر ساخت فناوری اطلاعات، با یکدیگر و با محیط در تعامل هستند. بر اساس نتایج، سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا ء، روش موثری برای دستیابی به بهبود فرآیندها است؛ و تصمیم گیران می توانند با این رویکرد، تصمیم های هوشمندانه تری را اتخاذ نمایند.
۲۰.

مکان یابی بهینه استقرار آمبولانس ها در شبکه جاده ای استان آذربایجان شرقی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم ژنتیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استقرار شبکه جاده ای مدلسازی عامل بنیان مکانیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 701
میزان و نوع تخصیص منابع و اتخاذ استراتژیهای لازم برای تأمین مؤثر اقدامات اورژانسی با توجه به نقش حیاتی این مراکز در سیستم سلامت، و میزان توانایی این مراکز در پاسخ مؤثر به تماسهای اورژانسی یک عنصر مهم در تأمین و بازیابی سلامت بیماران محسوب میشود. بهینه ترین موقعیت مکانی اورژانسها با توجه به کنش متقابل بین عوامل، محدودیت های محیطی و ویژگیهای رفتاری متفاوت عوامل مختلف مفروض در مسئله را بیابیم. از لحاظ هدف کاربردی و توصیفی با رویکرد مدل سازی تبیینی که در ارائه مدل از نظرسنجی خبرگان استفاده و در اجرای مدل که مبتنی بر کاربست الگوریتم متاهیورستیکال (از نوع ژنتیک) میباشد، دادههای عینی و ذهنی ترکیب گردیده متغیرهای عامل و محیطی طی رویکرد ترکیبی شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم متاهیورستیک مدلیزه شده اند. زمان اولیه برای پیمایش یک ساختار اولیه برای ۴۰ نقطه حادثه خیز و ۵ ایستگاه برابر با 7860 بوده که پس از بهینه سازی به روش ژنتیک و تولید لیست جدید و نیز جهش آمبولانسها از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر نتایج به عددی بین 2700 الی 4000 رسید. استفاده از این نوع بهینه سازی میتواند به سرعت فعالیتها و کاهش هزینه ها کمک شایانی نماید. با توجه به یکسان نبودن ترافیک نقاط، زمان رسیدن آمبولانس به نقاط حادثه خیز برابر نخواهد بود لذا با تغییر نقاط استقرار، بنا بر شرایط با جلو یا عقب رفتن و اختصاصی نمودن خصوصیات آمبولانس ها و نقاط حادثه خیز و ترکیب لیست نقاط میتوان زمان پیمایش کل نقاط حادثه خیز را کاهش داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان