عباس طلوعی اشلقی

عباس طلوعی اشلقی

مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

تحلیل فرایند خدمت دهی سیستم صدور بیمه نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
مشتریان مهم ترین منابع شرکت های خدماتی محسوب می شوند و بنابراین تردیدی نیست که شرط دستیابی به سودآوری شرکت های بیمه، در گرو تجزیه وتحلیل مسائل مربوط به رضایت مشتریان و افزایش میزان بهره وری خدمت دهندگان است. یکی از مهم ترین عواملی که شرکت های بیمه در ارتباط با رضایت مشتریان در زمینه ارائه خدمات بیمه ای با آن مواجه هستند، کاهش مدت زمان فرایند صدور بیمه نامه به مشتریان می باشد. این موضوع به ندرت مورد توجه شرکت های بیمه قرار گرفته است، از این رو در این پژوهش سعی شده است با استفاده از شبیه سازی از سیستم موجود و مشاهده نتایج مدل شبیه سازی شده، راه حلی ارائه گردد تا مدت زمان فرایند صدور بیمه نامه بهبود یابد. پس از تدوین مدل در محیط نرم افزاری، نتایج حاصل از اجرای مدل شبیه سازی پیشامد گسسته تحلیل شد و جهت اعتبارسنجی مدل، مورد آزمون قرار گرفت و پس از آن که مدل شبیه سازی شده معتبر تشخیص داده شد، نسبت به تدوین سناریوهای بهبود سیستم اقدام شد. نتایج نشان داد، با تغییر در هریک از پارامترهای تعداد کاربران مشغول به صدور بیمه نامه، زمان مراجعه مشتریان به پزشک متخصص و مدت زمان جواب دهی آزمایش های تخصصی و زمان مراجعه نماینده بیمه به واحد صدور بیمه نامه، مدت زمان انجام فرایند صدور بیمه نامه کاهش یافته و در نهایت منجر به بهبود فرایند خدمت دهی و افزایش میزان بهره وری خواهد شد که حکایت از اثربخش بودن تکنیک شبیه سازی پیشامد گسسته و گسترش روش های مطالعه عملیاتی در حوزه خدمات دارد.
۲.

ارائه مدل تصادفی مکان یابی- مسیریابی – موجودی فسادپذیر با در نظرگرفتن کمبود و زمان حمل

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۸۵
با آشکارتر شدن اهمیت مدیریت زنجیره تأمین نزد صاحبان صنعت، نقش هماهنگی و یکپارچگی مؤلفه های مختلف زنجیره تأمین در ایجاد مزیت رقابتی، پررنگ تر شده است . این مقاله یک مدل ریاضی جامع برای مسئله مکان یابی- مسیریابی- موجودی محصولات فاسد شدنی را با در نظرگرفتن کمبود، زمان حمل و ملاحظه های زیست محیطی در شرایط عدم قطعیت ارائه می دهد. به این منظور، یک روش حل دقیق از راه فرموله کردن مسئله به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط با استفاده از رویکرد تصادفی مبتنی بر سناریو ارائه شده است که هم زمان مجموع هزینه های سیستم (هزینه مکان یابی مراکز با سطح ظرفیت معین، هزینه عملیاتی مراکز، هزینه های حمل و نقل و نگهداری موجودی و یا کمبود مرکز ترکیبی تولید/ بازرسی)، مجموع حداکثر زمان در زنجیره و انتشار آلاینده ها در کل شبکه را کمینه می کند. به دلیل NP-hard بودن مسئله، برای حل آن رویکردی از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی، نتایج الگوریتم پیشنهادی در مثال های اندازه کوچک با نتایج حل روش دقیق مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده توانایی الگوریتم پیشنهادی در رسیدن به جوابی با درصد اختلاف قابل قبول در زمانی بسیار کمتر نسبت به روش حل دقیق می باشد . همچنین نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم بر اساس شاخص های استاندارد بررسی شده است. نتایج محاسباتی، کارایی مدل ارائه شده و روش حل پیشنهادی را نشان می دهد.
۳.

بهبود انتشار نوآوری از طریق تحلیل عملیاتی مدل سازی عامل بنیان

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف این پژوهش شناخت و معرفی روشی برای بهبود انتشار نوآوری با استفاده از مدل سازی عامل بنیان می باشد. و در این رهگذر تحلیلی عملیاتی برای ایجاد مدل سازی عامل محور ارائه و بررسی گردید. مدل عامل محور این پژوهش در ترکیب با مدل انتشار باس ایجاد شد. در این مدل ورودی ها شامل احتمال پذیرش به واسطه رسانه های جمعی و احتمال پذیرش به واسطه گفت وگوهای کلامی است که با بهره گیری از مدل انتشار باس تخمین زده شده اند. خروجی مدل نیز تعداد کل پذیرندگان نوآوری در هر گام زمانی در بازار بالقوه است که پس از اجرای مدل، انطباق این داده ها با داده های دنیای واقعی تأیید گردید. برای ساخت مدل از داده های واقعی مربوط به انتشار نوآوری (انتشار تلویزیون) در ایران و برای توسعه مدل از ساختار شبکه ای ترجیحی استفاده شد. پس از برپاسازی مدل، مباحث مربوط به اعتبارسنجی و اعتباربخشی آن با انجام آزمای ش های مربوطه و براساس گام های ارائه شده در تحلیل عملیاتی مدل سازی عامل بنیان لحاظ گردید و روشی که برای بهبود انتشار نوآوری معرفی شده است در قالب 10 سناریو موردبررسی و آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل خروجی های این سناریوها، روش پیشنهادی در بهبود انتشار نوآوری، به ویژه برای غلبه بر تأخیر اولیه در پذیرش نوآوری مؤثر تشخیص داده شد.  
۴.

شناسایی شاخص های کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از روش فراترکیب و روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
در سال های اخیر اهمیت تیم های کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. درهمین راستا نیاز به شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمان ها دیده می شود. این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد. روش تحقیق در قسمت کیفی، فراترکیب است. برای رتبه بندی شاخص ها و معیارها از روش کمی نیز استفاده شد. به این منظور، با استفاده از مطالعات میدانی و روش فراترکیب معیارهای مؤثر بر عملکرد تیمی شناسایی و برای تجزیه وتحلیل در قسمت کیفی از نرم افزار SPSS استفاده شد. معیارهای شناسایی شده دراختیار 22 نفر از خبرگان قرار داده شده تا براساس قلمرو مکانی تحقیق امتیازدهی صورت گیرد. در گام بعد براساس نتایج استخراج شده از امتیازدهی خبرگان به معیارها، هفت شاخص و معیارهای هر شاخص مشخص شد. رتبه بندی شاخص ها و معیارها براساس روش DEMATEL و فرایند تحلیل شبکه ای فازی انجام شد. مقایسات زوجی براساس نظر خبرگان صورت گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از پیاده سازی محاسبات مربوط به روش DEMATEL فازی و فرایند تحلیل شبکه ای فازی در نرم افزار EXCEL استفاده شد.  نتایج  نشان می دهد که شاخص ترکیب تیم ازنظر خبرگان بیشترین تأثیر را بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دارد. همچنین معیار رویکرد فعالانه نیز بیشترین تأثیر را بر عملکرد تیمی خواهد گذاشت.
۵.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های مؤثر بر عملکرد تیمی در بنگاه های اقتصادی آموزشی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۷
در سال های اخیر، اهمیت تیم های کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیاز به شناسایی و رتبه بندی شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمان ها دیده می شود. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بنگاه اقتصادی آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شاخص ها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات میدانی، شاخص های تأثیرگذار بر عملکرد تیمی، شناسایی و در اختیار ۲۰ نفر از خبرگان قرار داده شد تا براساس قلمروی مکانی تحقیق امتیازدهی صورت گیرد. در گام بعد براساس نتایج استخراج شده، شش شاخص و زیرمعیارهای هر شاخص مشخص گردید. در ادامه تحقیق، رتبه بندی شاخص ها و معیارها براساس روش دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند شاخص ترکیب تیم از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دارد. همچنین معیار رویکرد فعالانه نیز بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد تیمی خواهد گذاشت.
۶.

Agent-Based Model Developed to Assess Supply Chain Agility (Case Study: Institute of Higher Education, Science and Research Branch of Tehran)

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
Agility of the supply chain is one of the main challenges in organizations which acting in a dynamic and complex environment, which they have to be able to answer to customers quickly. But the agility of supply chain is influenced by different agents. Using the model based on agent, this study has tried to simulate the agility of supply chain in an institute of higher education. There are three impressive elements are used in this model called as: smooth, offender and fault case, which those are also categorized in two groups impressive and impressible. There is a model is designed by using NETLOGO software which examines the impression and impressibility on each other. After executing the model at the case studied university at point of Time-769, the organization’s improvement will be possible in the best estate. All offender elements are reduced at this point.
۷.

طراحی یک مدل ترکیبی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی انبوه ذرات برای ارزیابی کارایی و الگوسازی واحد های کارا و ناکارا

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی یک مدل ترکیبی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی انبوه ذرات برای ارزیابی کارایی و الگوسازی واحد های کارا و نا کارا است که واحد های تصمیم گیری در آن اندک باشد. فرایندی دومرحله ای، برای ارزیابی کارایی نسبی۱۶ شرکت های برق منطقه ای شرکت توانیر، از مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها با شبکه عصبی که به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینه شده است، بهره برده است وبا یک الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات با الگوریتم ژنتیک به الگوسازی برای واحدهای کارا و ناکارا پرداخته شده است. میانگین کارائی شرکت های برق منطقه ای طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ از ۰/۸۹۳۴ به ۰/۹۱۴۷ افزایش یافته است و شرکت های برق منطقه ای آذربایجان، اصفهان، تهران، خراسان، سمنان، کرمان، گیلان و یزد، همواره دارای بیشترین میانگین کارائی، ۱ و شرکت های برق منطقه ای غرب و فارس با مقادیر میانگین کارائی  ۰/۷۰۴۷ و ۰/۶۰۲۵ دارای کمترین مقدار کارائی طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بوده اند. 
۸.

طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۱
تولید ابری از یک پارادایم جدید در راستای توانمندسازی شرکت های تولیدی در آینده برای اینکه پاسخگو، قابل تنظیم و قابل تطبیق و منعطف در یک کلام چابک باشند، ناشی می شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تأثیر تولید ابری بر میزان چابکی و چالاکی زنجیره تأمین و همچنین شناسایی مؤلفه های اثرگذار تولید ابری در میزان چابکی زنجیره تأمین است و در این پژوهش روابط بین چابکی زنجیره تأمین (با در نظر داشتن توانمندسازها و قابلیت ها) و تولید ابری به منظور تحلیل کمی نمودن اثر بالقوه راه کارهای فناوری ارتباطی و اطلاعاتی بر چابکی زنجیره تأمین بررسی گردیده است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر از حیث روش اجرا مدل سازی توصیفی است. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای بوده و با استفاده از مطالعه میدانی به روش مصاحبه و پرسشنامه با متخصصان و کارشناسان امر به منظور یافتن ابعاد و مؤلفه های مدل مفهومی تحقیق و میزان اهمیت آنها بر اساس مدل سوارای فازی (در شرکت ایساکو) انجام گرفته است و برای پالایش مدل مفهومی از روش دلفی فازی استفاده شده و مدلی ریاضی بر اساس ANFIS ارائه گردیده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بر اساس رویکرد مدل تعالی سازمانی (توانمندساز و نتایج) نشان دهنده شناسایی مؤلفه های توانمندساز حاصل از به کارگیری تکنولوژی های تولید ابری و همچنین مؤلفه های تأثیر پذیر در قالب چابکی سازمانی (نتایج) است.
۹.

طراحی مدل نظری ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، راهبردی برای تحقق جامعه مطلوب اطلاعاتی

تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
چکیده زمینه و هدف: برای تحقق اهداف و ماموریت های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب و بسترساز توسعه پایدار است. روش شناسی: با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه های مدل، باروش دیماتل تصمیم گیری شد. یافته ها: ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه ای، به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. نتیجه گیری: با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می کند.
۱۰.

اولویت بندی عوامل اثرگذار بر تدوین چشم انداز با بهره گیری از مقایسات زوجی در جهت ارتقای بهره وری سازمان (مورد مطالعه: گروه خودروسازی سایپا)

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۱
ارتقای بهره وری برای سازمآنها به دلیل تحریم ها در کشورمان امری دشوار شده است، اما غیرممکن نمی باشد. دستیابی به بهره وری نیازمند تدوین استراتژی منعطف و پاسخگو در قالب برنامه جامع معرفی شد. برنامه جامع صنعتی بر اهمیت توسعه صنایع منبع محور جهت کسب مزیت رقابتی تأکید دارد. تدوین برنامه جامع مبتنی بر ترسیم مناسب چشم انداز صورت می پذیرد. چشم انداز نیز با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار ترسیم می شود. هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل اثرگذار بر تدوین چشم انداز در گروه خودروسازی سایپا در جهت ارتقای بهره وری می باشد. روش پژوهش حاضر کیفی است. در جریان انجام پژوهش و با مطالعه بر روی کشورهای آسیایی ویتنام، تایلند، اندونزی، چین و هند به شش عامل اثرگذار (سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، زیست محیطی و فناورانه) بر چشم انداز سازمان دست یافتیم. جامع آماری، ده تن از مدیران واحد تحقیقات و نوآوری سایپا می باشند. در این پژوهش از ابزار پرسش نامه باز بهره برداری شده است. روش های تحلیل، دلفی و مقایسات زوجی با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن است. در ادامه جهت تعیین اولویت عوامل اثرگذار از روش مقایسات زوجی و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شد. اولویت عوامل به این قرار بود: سیاسی (0.35)، اقتصادی (0.27)، اجتماعی (0.14)، قانونی (0.13)، زیست محیطی (0.05) و فناورانه (0.03).
۱۱.

سنجش آمادگی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۸
با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که آمادگی الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این صنایع دارد، بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی جهت ورود به بازار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است. از این رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی سازمان ، فعالیت در دنیای شبکه ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. <br /> در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه بندی آن ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی(CLD)، یک مدل ارزیابی آمادگی صنایع کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام شده است. دو سناریوی اساسی افزایش تبلیغات و کیفیت سیستم، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی، حاکی از تأثیر مثبت کیفیت سیستم و تبلیغات بر روی آمادگی الکترونیکی صنایع است با این تفاوت که تأثیر کیفیت سیستم نسبت به تبلیغات بر افزایش آمادگی الکترونیکی بیشتر است.
۱۲.

واکاوی و کشف الگوی تصمیم گیری در بودجه عمومی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده کاوی

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۴
امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.
۱۳.

یک رویکرد برنامه ریزی آرمانی برای توسعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ای

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۰
تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک تحلیلی قدرتمند برای اندازه گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیری براساس ورودی ها و خروجی هایشان است. در مدل های مرسوم تحلیل پوششی داده ها ضعف هایی وجود دارد که مهمترین آن ها تغییر وزن ورودی ها و خروجی ها است که باعث می شود کارایی واحد های تصمیم گیرنده با وزن های مختلف سنجیده شود. همچنین مدل های مرسوم تحلیل پوششی داده ها به شبکه ای بودن واحد های ارزیابی توجهی نکرده اند. در این مقاله ما برای برطرف کردن این ضعف ها مجموعه وزن های مشترک در تحلیل پوششی داده های شبکه ای با رویکرد برنامه ریزی آرمانی را پیشنهاد می کنیم. برای آزمون کارایی و حل مدل پیشنهادی ارائه شده از داده های واقعی شرکت های بیمه فعال در استان قزوین استفاده شده است. مدل ارائه شده در این مقاله واحد های تصمیم گیرنده را روی یک مقیاس یکسان با مجموعه ای از وزن های مشترک به صورت بی طرف ارزیابی می کند. مدل پیشنهادی، کمک می کند تا سیاست گذاران درک بهتری از نقاط قوت و ضعف DMUها داشته باشند و برای ترقی نقاط قوت و رفع ضعف ها تلاش کنند و از این طریق کارایی DMUها را بهبود دهند.
۱۴.

چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۵
سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی» به دست می آید اما چابکی سازمان تحت تاثیر عامل های خود می باشند که در شرکت های خدماتی ، کارکنان تاثیر گذارترین عامل می باشند. در این پژوهش که دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان مطالعه موردی مطرح شده است کارکنان به سه دسته نرم ، خاطی و مقصور تقسیم بندی شده اند که عامل های مذکور تعیین کننده سه عنصر اصلی چابکی زنجیره تامین سازمان که عبارتند از محرک های چابکی، توانمندیهای چابکی و توانا سازهای چابکی می باشند. همچنین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یک مدل هوشمند طراحی شده که تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است. و پس از اجرای مدل در مطالعه موردی در نقطه Time=769 ، بهبودی سازمان در بهترین حالت ممکن می باشد.
۱۵.

شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعه موردی: بانک انصار

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۲
باتوجه به افزایش رقابت بین بانک ها برای جذب مشتریان جدید، شناخت و پیش بینی رفتاری مشتریان از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور تحلیل رفتار مشتریان باید به شناسایی، ایجاد تمایز و تشخیص باارزش ترین آنها اقدام کرد. برای ایجاد تمایز بین مشتریان از مفاهیم بخش بندی استفاده می شود. یکی از مسائلی که به تازگی در بخش بندی مشتریان مطرح شده، در نظر گرفتن رفتار پویای مشتریان است. باتوجه به رشد فناوری اطلاعات، ارائه خدمات جدید بانکداری و رقابت بانک ها در افزایش سهم بازار و همچنین عوامل روان شناختی و محیطی، باید پویایی رفتار آنها را در طول زمان بررسی کرد؛ ازاین رو انتقال مشتریان به بخش های مختلف در طول زمان و کشف الگوهای غالب در جابه جایی بین بخش ها از موضوعات مهم این حوزه است. این پژوهش سعی دارد با تمرکز بر پویایی رفتار مشتریان بانک انصار، گروه های رفتاری، الگوهای غالب جابه جایی، ویژگی ها و الگوهای حاکم بر جابه جایی مشتریان را شناسایی کند. به این منظور با استفاده از متغیر RFM مشتریان در هر یک از بازه های زمانی خوشه بندی و برچسب گذاری شده اند. از به هم چسباندن برچسب ها در هر بازه زمانی، الگوهای انتقال رفتار مشتریان به دست آمده است؛ سپس با کمک روش ترکیبی مبتنی بر خوشه بندی و قوانین انجمنی الگوهای رفتاری تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده چهار گروه رفتاری «مشتریان کم ارزش با الگوی پایدا»، «مشتریان کم ارزش با الگوی سودآوری ناپایدار»، «مشتریان رویگردان شده با سودآوری متوسط» و«مشتریان وفادار با سودآوری کم» شناسایی و ارتباط بین آنها تحلیل شده است. نتابج به دست آمده به مدیران ارشد در اتخاذ راهبردهای بازاریابی کمک بسیاری می کند.
۱۶.

ارزیابی ارتباط انطباق پذیری و رضایت شغلی کارکنان تماسی با عملکرد شغلی آن ها با رویکرد مدل سازی معادلات ساخت یافته

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف اصلی این مقاله ارزیابی ارتباط انطباق پذیری کارکنان مقدم و رضایت شغلی آن ها با عملکرد شغلی آن ها با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری هست. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و ازلحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و از شاخه تحقیقات توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان تماسی بانک تجارت استان شمال غرب ایران است که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشاندهنده این است که رضایت شغلی به طور مستقیم در بین انطباق پذیری ارائه ی خدمات کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن ها نقش میانجیگری انجام می دهد. همچنین نتایج پژوهش حاکی است که رضایت شغلی به طور مستقیم در بین انطباق پذیری اجتماعی، فیزیکی، گروهی، سیاسی و سازمانی کارکنان تماسی و عملکرد شغلی آن ها نقش میانجیگری دارد.
۱۷.

بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه سازی مارکویتز

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در این پژوهش عملکرد بهینه سازیمارکویتز (مدرن) پرتفوی و مدل شارپ پایدار بررسی شده است. این پژوهش یک مدل بهینه سازی پایدار پرتفوی بر اساس نسبت شارپ را ارائه کرده که نتایج بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی پایدار متناظر براساس مدل عاملی، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پایداری پارامترهای ورودی در مقایسه با نتایج فرمول بندی بهینه سازی مارکویتز (مدرن)  نشان داده شده است. برای این منظور، ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی نسبت شارپ انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در 15 سال از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده، سپس ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی شارپ و مارکویتز (مدرن) محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی واقعی دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل شارپ با بازده واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری ندارد؛ ولی ریسک واقعی در مدل شارپ در مقایسه با ریسک واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری باهم دارند.
۱۸.

سنجش توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه الگوی مناسب جهت بهبود و ارتقای تکنولوژی

کلید واژه ها: توانایی تکنولوژی ضریب کمک تکنولوژی مقایسه زوجی(روش سلسله مراتبی) مدل بهبود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
مقاله حاضر در نظر دارد ابتدا با به کار گیری مدل اطلس تکنولوژی ((ESCAP)) اقدام به ارزیابی سطح (امتیاز و نمره) اجزای تکنولوژی در صنایع سه گانه نفت- ساخت و تولید و صنایع معدنی نماید. برای تعیین و محاسبه ضریب کمک تکنولوژی (TCC) و ضریب توانی آن (iβ) از مقایسه زوجی به روش AHP با مؤلفه های تأثیر گذار بر تکنولوژی استفاده شده است و نهایتاً برای تعیین و بررسی معنا داری در میانگین نمرات و امتیاز به دست آمده درصنایع مورد مطالعه، از آزمون t و آنالیز واریانس (ANOVA) برای بررسی تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مشاهده شده امتیازات در صنایع سه گانه استفاده شده است. در مرحله آخرالگوی پیشنهادی در دو مرحله الف) ارزیابی وتعیین و محاسبه امتیاز ب) ارائه راهکارهای بهبود توسعه تکنولوژی؛ تدوین وطراحی گردیده است ، درپاسخ به این سؤال که درصورت اجرا وبه کارگیری این مدل درعمل، منجربه بهبود تکنولوژی خواهد انجامید یا نه؟ اقدام به بررسی وصحه گذاری واعتبار مدل با روش شبیه سازی وبا استفاده از سیستمهای دینامیکی پرداخته شده است و روایی و پایایی مدل تست گردیده است .
۱۹.

شهررسانه ای؛ از هم ازفزایی صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش محور (بررسی تطبیقی سه شهر رسانه ای درمنطقه خاورمیانه)

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی شهر رسانه ای صنعت رسانه اقتصاد دانش محور و بررسی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۷۰
با توجه به ضرورت های افق چشم انداز 1404 به منظوردستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و شناخت رقبای منطقه ای، در این پژوهش با معرفی و توصیف ویژگی ها و مؤلفه های شهر رسانه ای، تعریف شهر رسانه ای و کاربردهای آن ارائه می شود. سپس با رصد سه شهر رسانه ای در منطقه (دبی، مصر و اردن) بررسی جامعی به روش مقایسه تطبیقی بر روند تأسیس، نحوه جانمایی، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز، نوع مالکیت و مؤلفه های دیگر حقوقی، تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.
۲۰.

طراحی مدل ریاضی برای هماهنگ سازی زمان پاسخ زنجیره ترمیم نارسایی خدماتی با ساختار تصمیم دو سطحی

کلید واژه ها: برنامه ریزی دو سطحی زمان پاسخ زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی واکاوی رگرسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
با کاربرد سازگارترین فنون بهبود کیفیت خدمات، باز هم نمی توان به طور کامل امکان وجود نارسایی های خدماتی را از میان برداشت. کمینه سازی فاصلة زمانی میان درک نارسایی خدماتی و جبران کاستی هایی که مشتریان در فرایند خدمات رسانی با آن مواجه شده اند و با حداقل هزینه، یکی از الزام های شرکت های پاسخگو در محیط رقابتی است. در مقاله حاضر، مدلسازی زمان پاسخ ترمیم خدمات به نحوی که از یک طرف بهینه سازی سود زنجیره ترمیم خدمت و از طرفی رضایت مشتریان مواجه شده با نارسایی را در بر داشته باشد، مورد توجه واقع شده است و تعارض بهینه سازی سود بین زنجیرة کلی ترمیم خدمات و سود موضعی بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی با رویکرد «برنامه ریزی دو سطحی»[1] مدلسازی شده است. بخش یا شرکت اصلی ترمیم کننده خدمات به عنوان رهبر و در سطح پایین تر آن نیز، بخش ها یا شرکت های موجود در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان پیرو نقش تصمیم گیرنده موضعی را بازی می کنند. بنابراین یک تصمیم بهینه به صورت مشارکتی در بین شرکت های واقع در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به کار گرفته می شود که در آن شرکت اصلی زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به عنوان رهبر به صورت تعاملی با سایر شرکت های واقع در زنجیرة ترمیم نارسایی خدماتی به مذاکره می پردازد. در این مقاله برای حل مدل مربوطه، یک الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری توسعه داده شده و با یک مثال کاربردی نحوه تحلیل نتایج نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان