مطالب مرتبط با کلید واژه " طراحی مبتنی بر بدیهیات "


۱.

طراحی مبتنی بر بدیهیات ابزاری جهت فازبندی واستقرار سیستم تولیدی

کلید واژه ها: طراحی مبتنی بر بدیهیاتنیازهای عملکردیپارامترهای طراحیفرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
طراحی مبتنی بر بدیهیات،نیازهای عملکردی،پارامترهای طراحی،فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
۲.

ارایه مدل ریاضی جهت فازبندی استقرار سیستم تولیدی با استفاده از طراحی مبتنی بر بدیهیات

کلید واژه ها: طراحی مبتنی بر بدیهیاتنیازهای عملکردیپارامترهای طراحیفرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۱
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند . انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد . بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی ؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد ...
۳.

رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

کلید واژه ها: رواییپایاییطراحی مبتنی بر بدیهیاتطراحی پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
زمینه: پرسشنامه ها به عنوان مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در رشته های علوم اجتماعی محسوب شده که دانشمندان تلاش های زیادی را طراحی آنها انجام داده اند. حاصل این تلاش ها ارائه نظرات و راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامه ها می باشد. هدف: هدف این تحقیق طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات است که به عنوان اصلی ترین نوآوری این تحقیق محسوب می شود. روش: در این تحقیق پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشکده در دو مرحله بدون بکارگیری تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و با بکار گیری آن طراحی و در بین 35 دانشجوی MBA توزیع شده است. یافته ها: کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده در سطح 95% مورد آزمون قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان دهنده کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده با بکارگیری رویکرد جدید می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتیجه اینکه با توجه به کارا و پایا بودن پرسشنامه های طراحی شده با رویکرد جدید پیشنهاد می شود تا طراحان پرسشنامه در حوزه های مختلف از این تکنیک در طراحی پرسشنامه استفاده نمایند.
۴.

یک روش ترکیبی نوین برای مسئله انتخاب ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

کلید واژه ها: تصمیم گیریطراحی مبتنی بر بدیهیاتانتخاب ماشین آلات و تجهیزاتروش وزن دهی ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تکنولوژی سیستم های تحقیق و توسعه تکنولوژی
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
مسئله انتخاب ماشین آلات یک موضوع پیچیده و مهم در سیستم های تولیدی و صنعتی است. انتخاب نامناسب ممکن است به بروز مسئله های زیادی رهنمون شود که بر بهره وری، دقت، انعطاف پذیری و کیفیت محصولات اثر منفی دارند. به دلیل متفاوت بودن شاخص های تأثیرگذار، نیاز است به دیدگاه کارشناسان و مدیران برای دامنه پذیرفتنی در سنجش هر شاخص توجه شود. در این پژوهش رویکردی ترکیبی با به کارگیری روش وزن دهی ضریب همبستگی و انحراف شاخص و نیز روش طراحی مبتنی بر بدیهیات با عددهای فازی برای مسئله انتخاب ماشین آلات پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی برای یک مسئله واقعی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد رویکرد پیشنهادی برای مدیران و کارشناسان شرکت، رضایت بخش است و می توان در تصمیم گیری برای انتخاب ماشین آلات و تجهیزات قابل پیاده کرد.
۵.

رویکردی نوین در طراحی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکردی نوین در طراحی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعه آماری این مطالعه را کلیه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (840= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 260 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند (260= n). ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد منابع انسانی می باشد. روش انجام پژوهش، روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و مبتنی بر طراحی یک پرسش نامه با بکارگیری اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می باشد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و به منظور بررسی پرسش نامه های سازمان های ورزشی قبل و بعد از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات و مناسب بودن مؤلفه ها و شاخص های مربوط جمع آوری شده است، همچنین روایی ظاهری با توجه به نظر اساتید تعیین و از طرفی اصل اطلاعات تعیین کننده روایی-محتوا و اصل استقلال متناسب با روایی سازه می باشد و پایایی پرسش نامه ها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأیید برتری روایی پرسش-نامه های طراحی شده توسط تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات در سطح 5/0 خطا می باشد همچنین در سطح اطمینان 95/0 پرسش نامه طراحی شده به وسیله تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات از ضریب آلفای کرونباخ بالاتری برخوردار است. ارزیابی عملکرد جامع زمانی حاصل می شود که وزارت ورزش و جوانان در سه معیار کلی، یعنی گزینش کارمندان، شاخص های عملکردی منابع انسانی و حفظ کارمندان از کیفیت لازم برخوردار باشد.