محمدرضا معتدل

محمدرضا معتدل

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

شبیه سازی عامل بنیان رفتار مصرف کننده در خرید آنی

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۳
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه-های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شبیه سازی عامل بنیان رفتار خرید آنی مصرف کنندگان (مشتریان)، با در نظر گرفتن عامل های تخفیف، زمان مطلوب حضور مشتری در خرید از سوی مدیر فروشگاه و یادگیری مصرف کننده از خریدهای قبلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خریدآنی است. پژوهش حاضر از حیث هدف اجرایی و از نظر نوع داده ها و روش مدل سازی، ریاضی و با بررسی واقعیت موجود از رفتار خرید مصرف کننده، به توسعه مدل های خرید آنی تحت محیط شبیه سازی مدل عامل بنیان با استفاده از نرم افزار نت لگو پرداخته است. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، 5 بُعد و هفده شاخص با روش غربالگری فازی شناسایی شده است. نتایج نشان داد، عامل های در نظر گرفته شده در این پژوهش رفتار خرید آنی مصرف کنندگان را به عنوان یک آنالیز اقتصادی و بر پایه روابط بین مصرف کنندگان و ارتباط بین مشتری- محصول به خوبی توصیف می نماید که این نهاده، با شبیه سازی رفتار مشتریان در هنگام خرید، تلاش می نماید اطلاعات ارزشمندی برای مدیران، صاحبان سهام و تصمیم گیران فروشگاه های بزرگ فراهم آورد.
۲.

طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت های تولیدی صادراتی

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۷
هدف پژوهش حاضر طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت های تولیدی صادراتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی صادراتی در شمال غرب کشور است که نمونه آماری به صورت هدفمند و به تعداد 143 شرکت تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته مبتنی بر مبانی نظری پژوهش استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. پرسشنامه های پژوهش، پس از تأیید روایی و پایایی در میان اعضای نمونه آماری پژوهش توزیع شد. به منظور ارزیابی زنجیره تأمین سبز شرکت ها از سیستم استنتاج فازی، بر اساس توابع عضویت مثلثی و استنتاج ممدانی، بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم طراحی شده قادر است میزان سبز بودن زنجیره تأمین شرکت های صادراتی را بر اساس مقادیر عددی و واژه های زبانی نشان دهد. 
۳.

طراحی داشبوردهای راهبردی مدیریت با رویکرد QFD (مورد مطالعه، شرکت ملی نفت ایران)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای طراحی داشبوردهای مدیریت بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 40 مقاله از 452 مقاله مربوط به بازه زمانی 2005 تا ۲۰20 بوده است و از روش فراترکیب، برای ارائه مدلی با رویکرد QFD و برای طراحی داشبوردهای مدیریتی استفاده شده است. در بخشی کمی پژوهش نیز ابتدا به منظور اعتبارسنجی مدل کیفی، از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید که جامعه آماری در این مرحله، 18 نفر از مدیران و خبرگان حوزه مدیریت و 12 تن از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات بوده است. بعد از نهایی سازی مدل مربوطه مشتمل بر 4 بعد، 12 مؤلفه و 111 شاخص، از تکنیک QFD و SAW فازی، استفاده نمودیم و خانه کیفیت داشبورد، در شرکت ملی نفت ایجاد گردید. در این بخش، جامعه آماری تحقیق شامل 14 نفر از مدیران عالی و میانی شرکت و 10 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات بودند
۴.

تبیین مدلی جهت شناسایی مؤلفه های رفتار خرید آنی مصرف کنندگان با تأکید بر رعایت اخلاق در فروش به روش بهترین – بدترین فازی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی رفتار مصرف کننده در خرید آنی با تأکید بر رعایت اخلاق درفروش با استفاده از تکنیک غربالگری فازی و وزن دهی و اولویت بندی عامل ها با استفاده از روش بهترین – بدترین فازی است. جامعه و نمونه آماری پانزده نفر از کارشناسان ارشد مدل سازی و اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خرید آنی تشکیل شده است. پس از مرور دقیق مبانی نظری و پیشینه پژوهش شش بُعد و چهل شاخص شناسایی شد. نوآوری تحقیق حاضر این است که از منطق فازی و روش تصمیم گیری چند شاخصه جهت شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اخلاق در فروش خرید آنی استفاده شده است. نتایج حاصل از غربالگری فازی نشان داد، عامل های اخلاق درفروش؛ فیزیکی؛ اجتماعی؛ موقتی؛ نظارتی و فردی، به عنوان ابعاد منتخب حاصل از غربالگری فازی به همراه بیست ویک شاخص با نظر خبرگان انتخاب شدند. همچنین نتایج حاصل از وزن دهی ابعاد با تکنیک بهترین – بدترین فازی نشان داد عامل اخلاق درفروش مهم ترین بعد خرید آنی و عامل فردی رتبه دوم و عوامل فیزیکی، اجتماعی موقتی و نظارتی به ترتیب رتبه های سوم تا ششم را کسب نمودند.
۵.

کشف و بهبود احساس فراگیران در آموزش الکترونیکی به کمک سیستم استنتاج فازی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
به علت جدایی موقعیت مکانی مدرسان و دانش آموزان در سیستم تدریس آنلاین وعدم دریافت حالات روحی فراگیران و اعمال بازخورد مناسب ،این پژوهش به دنبال طراحی سیستم هوشمندی است که بتواند ابتدا احساسات فراگیران را از راه دور تشخیص داده وسپس با پیشنهاد سناریوهای آموزشی به مدرس ،باعث افزایش احساسات مثبت وکاهش هیجانات منفی در فراگیران شود. این پژوهش در سال 98 انجام شده است .جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان رشته ریاضی پایه دهم دبیرستان فرزانگان7تهران می باشند. دانش آموزان در 5 گروه 15 نفری تقسیم شدند که هر گروه درمعرض یکی از موقعیت های شادی، عصبانیت، ترس، ناامیدی و غم قرارگرفته و از طریق وب کم اطلاعات چهره آن ها دریافت و ضبط شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق با روش داده کاوی به وسیله ی نرم افزارکلمنتاین انجام گردیده است.با مقایسه تغییر محدوده های احساسات ثبت شده در قبل از اجرای سناریوی آموزشی و بعد از آن به روش داده کاوی و با کمک الگوریتم کامینزکه ابتدا خوشه بندی و سپس طبقه بندی انجام گرفت، نتایج نشان می دهد که پس از اجرای سناریوهای آموزشی تغییراتی در محدوده ها ایجاد شده وباعث افزایش میانگین احساسات مثبت وکاهش میانگین احساسات منفی شده است.
۶.

Analysis of Sustainable Supply Chain Risks Based on the FMEA Method in the Oil and Gas industry and Factors Affecting Risk Management

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
Supply Chain Sustainability is a new and highly influential debate that has drawn the attention of researchers in the field of supply chain management. This concept is particularly important in the oil and gas industry because of its nature and the risks and sustainability risks associated with this industry, especially environmental hazards. The purpose of this study was to evaluate the risks related to supply chain sustainability in the oil and gas industry based on the FMEA method. The statistical population of this study consisted of all experts familiar with the concept of sustainability in the oil and gas industry, out of which 10 experts were selected and surveyed through snowball sampling. The results showed that among the risks posed in the field of supply chain sustainability in the oil and gas industry, risks such as failure and pollution in surface (hydrological) and groundwater (hydrogeological) systems and flows, energy price fluctuations and sanctions as well as the emission of hazardous and greenhouse gases, the reduction of air quality and climate change were prioritized over other risks, as well as sustainability commitment (organizational culture, top management leadership and transparency), management readiness (risk management, cross-functional teams and performance management) and external factors (political stability, economic stability, stakeholder pressure, energy transition policies, and laws and regulations) can all play an important role in managing the risks associated with this industry.
۷.

Optimal Strategies of Increasing Business Alignment, in Social Security Organization, with Quality Function Deployment (QFD) Approach

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
Considering the importance of the concept of strategic alignment of information technology (IT) in today economic organizations, this study attempted to extract the organization's IT strategies in order to increase the degree of strategic alignment and consequently the optimal strategies in the field of marketing and service delivery for social security organization. Using QFD technique and hierarchical analysis, the results of the study showed that among the IT strategies collected, three strategies of introducing the application of new technologies to operation department employees of the organization, standardizing software problem solving methods in the organization, and increase the organization users' sense of responsibility for IT costs were the top three priorities of IT strategy in the Social Security Organization to increase strategic alignment. Also based on the other results of the study, three strategies of forming a specialist team for emerging technologies, increasing the share of not-in-person services and enhancing the quality of information in the organization's electronic port are among the most desirable marketing strategies, and three strategies for improving the quality of electronic services, create a unity of working procedure among the employees and review and updating of services delivery processes, have been among three most desirable strategies of the organization in the field of service delivery.
۹.

ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار

کلید واژه ها: تحلیل عاملی بلوغ همسویی استراتژیک مدل لوفتمن چارچوب کوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۷ تعداد دانلود : ۸۹۱
در این مقاله تلاش شده است با شناسایی عوامل موثر بر بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، چارچوب نظری ارائه شود . مدل ارائه شده در این نوشتار، یک مدل ترکیبی از مدل بلوغ همسویی لوفتمن(2001) و حوزه هایی از چارچوب کوبیت(2007) که تمرکز بر همسویی استراتژیک دارد می باشد . روش آماری پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشد و به کمک مقدار عددی و کمی، میزان بلوغ همسویی استراتژیک سازمان را اندازه گیری می نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.بدین منظور پرسشنامه بین 150 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه استانداری خراسان جنوبی توزیع گردید و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد مدل پیشنهادی استخراج گردید و به کمک تحلیل عاملی تائیدی معناداری رابطه شاخص ها با ابعاد و معناداری رابطه ابعاد با مفهوم بلوغ همسویی تائید گردید. در نهایت مدل ارائه شده به کمک شاخص های برازش به عنوان مدل معتبر مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان کننده مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را بوسیله 4 بعد اصلی (متغیر مکنون) و 32 شاخص آشکار، اندازه گیری می کند تا سازمانها به کمک این مدل میزان بلوغ همسویی خود را اندازه گیری نموده و شرایط خود را بسنجند. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از : بلوغ مشارکت و ارتباطات، بلوغ مهارتها، بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات، بلوغ شایستگی های سازمانی. بعد بلوغ حاکمیت و شایستگی های سازمانی بیشترین تأثیر را دارد (0.92) و بعد بلوغ مشارکت و ارتباطات (0.76) و بعد بلوغ مهارتها (0.76) کمترین تأثیر رادارند.
۱۰.

شناسایی و رتبه بندی راهکارهای افزایش رضایت کاربران سیستم الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از AHP و برنامه ریزی صفر-یک

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی رضایت کاربران کیفیت خدمات الکترونیک برنامه ریزی صفر و یک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی چند معیاره
تعداد بازدید : ۱۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
اکثر نظریه پردازان و محققان بر اهمیت دو مفهوم رضایت مشتری وکیفیت خدمات توافق دارند و آنها را مفاهیمی بنیادی در مدیریت خدمات می دانند. با نگاهی بر ادبیات کیفیت درمی یابیم که عمده صاحبنظران، کیفیت را حاصل برآورده شدن انتظارات و به عبارت ساده تر رضایت مشتری می دانند. هدف این تحقیق شناسایی بهترین راهکار (استراتژی) افزایش رضایت کاربران سیستم الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده می باشد، جهت رسیدن به این هدف از تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برنامه ریزی صفر و یک استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل تلفیقی، راهکار (استراتژی) افزایش هوشمندی نظام خدمات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بهترین راهکار (استراتژی) جهت افزایش رضایت کاربران سیستم الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده و به عبارتی افزایش کیفیت خدمات الکترونیک این سیستم، شناسایی و انتخاب گردید.
۱۱.

ارایه مدل تحلیلی در استقرار نظام تولید ناب (مطالعه موردی: صنعت چرم و کفش استان تهران )

کلید واژه ها: تامین کنندگان تولید ناب تجزیه و تحلیل شکاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۷۹
تولید ناب یک فلسفه و نگرش جدید به تولید است که خاستگاه و زادگاه آن کشور ژاپن می باشد، این رویکرد که توسط ای جی تویودا و تایچی اوهنو ابداع شد بعدها در اروپا و آمریکا رواج یافت و مورد استقبال بسیاری از کارخانجات قرار گرفت. در این روش تلاش می شود که اتلاف به حداقل برسد و بیشترین بهره وری از تمام امکانات، نیروی انسانی و سرمایه به عمل آید.این مقاله شاخص های موثر در استقرار تولید ناب را شناسایی نموده و شاخص های شناسایی شده را با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می نماید. سپس به منظور اینکه چند مشخصه مختلف با ابعاد مختلف و اهمیت های نسبی متفاوت را به یک مقدار منفرد بدون بعد تبدیل کند از مدل تجزیه و تحلیل ابعادی استفاده نموده است، عددی که از محاسبات مدل تجزیه و تحلیل ابعادی حاصل می شود را با استاندارد جهانی تولید ناب مقایسه نموده و در نهایت پس از شناخت شکاف میان سازمان های داخلی و خارجی مدل ریاضی مناسب برای حداقل نمودن شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) ارایه می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان