محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 543
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.
۲.

طراحی مدل هویت برند ورزش شهروندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابعاد هویت برند ورزشی مدل مفهومی ورزشهای شهروندی هویت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 231
مفهوم برند امروز خیلی بیشتر از خاستگاه اصلی اش عمومیت یافته و دیگر فقط منحصر به خدمات، کالاها و حتی شرکت ها نیست، بلکه پدیده جدیدی به نام برندسازی شخصی ظاهر شده است. برند شخصی توسعه یافته، منافع مادی و معنوی فراوانی را برای ورزشکاران حرفه ای به همراه دارد، از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر هویت ورزش شهروندی در ایران ضروری است. هدف از این پژوهش بهره گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل مفهومی برند ورزش شهروندی در ایران است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع اکتشافی، روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها در آن بصورت میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد و نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی تا مرز اشباع انجام شد که در مجموع 20 نفر در مصاحبه شرکت کردند. بر اساس یافته ها، پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری، عناصر اثر گذار بر هویت برند ورزش شهروندی مشخص شدند.
۳.

نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش و پرورش مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 430
در این پژوهش، به بررسی نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش و پرورش پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند و جامعه آماری، شامل استادان دانشگاه ها، مدیران سازمان و مشاوران حرف های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته 17 نفر) و ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بوده است. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان، مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته و برای تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها و استخراج کدهای پژوهش، نشان داده است که 6 مقوله اصلی (کد محوری) شامل جمع آوری اطلاعات، گزارش دهی، ارتباطی، مالی، انتقادی و آگاهی رسانی( اطلاع رسانی) و 24 کد باز، از عوامل نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش و پرورش بوده اند. همچنین بر اساس نتایج کدگذاری انتخابی، جمع آوری اطلاعات بر 5 متغیر دیگر تأثیر دارد و متغیر ارتباطی بر مالی و انتقادی تأثیرگذار است؛ بنابراین توجه به عوامل ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش از طریق رسانه ها، می تواند مسیر روشنی پیشروی مدیران این سازمان قرار دهد تا بر اساس آن برنامه های مناسب را تدوین کنند. 
۴.

طراحی مدل توانمندسازی روان شناختی مربیان در ورزش بر مبنای نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی روان شناختی مربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 164
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توانمندسازی روان شناختی مربیان در ورزش بر مبنای نظریه داده بنیاد طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که شرایط علی در مدل حاضر شامل شرایط رقابتی، فردی و رفتاری می باشد. نتایج همچنین نشان داد که عوامل زمینه ای شامل عوامل آموزشی، ذهنی، فرهنگی، فنی و باشگاهی و تیمی می باشد. نتایج نشان داد که عوامل مداخله گر شامل مسائل دانشی، مسائل مهارتی و مسائل زیرساختی می باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که راهبردها در سه حوزه ورزشی، فردی و زیرساختی می باشد. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که پیامدهای توانمندسازی روان شناختی مربیان در ورزش شامل پیامدهای باشگاهی و تیمی و پیامدهای رفتاری می باشد.
۵.

ارزیابی عملکرد 720 درجه برنامه های ورزشی مراکز استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدل 720 درجه برنامه ورزشی صداوسیما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 571
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها و ارزیابی عملکرد برنامه های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی نفعان، عرضه کنندگان، خانواده ها و مشتریان خارجی برنامه های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی گیرد. ابتدا به منظور شناسایی شاخص ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد) توزیع و جمع آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص های نیازسنجی علمی و بررسی های علمی و استفاده از علم به روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند و پس از ارائه بازخورد به مسئولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص های مهم برنامه های ورزشی و نظارت و برنامه ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه ها، از سوی مسئولان و دست اندرکاران صورت گیرد.
۶.

تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی عملکرد مدیریتی فدراسیون های ورزشی هم افزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 377
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از مدیران فدراسیون های ورزشی بودند و به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته هم افزایی براساس مطالعات باتمان (2002) در خصوص هم افزایی تیمی و مطالعات ایوانز و جارویس (1986) در خصوص گروه گرایی و مطالعات لاک و کرافورد (2000) و سونگ (2008) در خصوص توسعه سازمانی بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پای ایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) تعی ین شد. یافته های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و تکنیک های آماری نشان داد که تعامل و همکاری با ضریب مسیر (81/0)، مشارکت (76/0)، شبکه (76/0)، اعتماد (75/0)، شناخت (73/0) و تسهیل گری (71/0) تأثیر مثبت، مستقیم و مؤثری در توسعه فدراسیون های ورزشی دارند. بنابراین، چهار ستون اصلی توسعه فدراسیون های ورزشی شامل راهبردها، استفاده مؤثر از فناوری های نوین، مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی با رویکرد چابک سازی فدراسیون و در نهایت اصلاح فرهنگ و هنجارها با هدف توازن میان راهبردها و نگرش جامعه ورزشی، با هم افزایی، قابل حصول تر، کم هزینه تر و سریع تر خواهد شد.
۷.

تحلیل وضعیت باشگاه های ورزشی مشهد بر اساس مدل رقابتی پورتر

تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 458
محیط های رقابتی همواره موجبات رشد و توسعه را برای ارائه دهندگان خدمات ورزشی به همراه دارند. هدف از مطالعه حاضر تحلیل وضعیت باشگاه های ورزشی شهر مشهد بر اساس مدل رقابتی پورتر بود. روش پژوهش بلحاظ ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحلیل از نوع توصیفی و تحلیلی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مدیران کلیه باشگاه های ورزشی شهر مشهد که تعداد کل آنها در سال جاری برابر با 1800 نفر بود و نمونه آماری براساس جدول مورگان تعداد 317 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و تغییر یافته بررسی نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر (هاپکینز ،2008) در 5 بعد خریداران (8 سوال)، عرضه کنندگان (7 سوال)، کالاهای جایگزین (3 سوال)، تازه واردها (10 سوال) و رقبا (8 سوال) در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت با ضریب پایایی – استفاده شد. تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت رقابتی باشگاه های ورزشی شهر مشهد بر اساس مدل پورتر مطلوب نیست. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد بالاترین رتبه مربوط به توجه مدیران باشگاه ها به رقبا و پایین ترین رتبه مربوط به توجه به عرضه کنندگان می باشد. با توجه به نتایج بدست امده که باشگاه های ورزشی وضعیت رقابت پذیری نامناسبی دارند باید ضمن مدنظر قرار دادن همه مولفه ها و شاخص های استخراجی از این پژوهش عوامل و شاخص های دارای وضعیت نامناسب در باشگاه ها را مورد توجه ویژه قرار داد و در راس برنامه ریزی ها بهبود ان ها را قرار داد.
۸.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی تجزیه وتحلیل میک مک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 595
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و نیز ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبره فدراسیون های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازطریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و پژوهش های کتابخانه ای، گویه های پژوهش شامل 78 گویه شناسایی شدند. در مرحله بعد، خبرگان مؤلفه های پژوهش را شناسایی کردند که درنهایت، 12 مؤلفه برای گویه ها شناسایی شدند. سپس، فرایند ساختاری _ تفسیری اجرا شد و با تجزیه وتحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل تعیین شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها دارای پنج سطح بودند که سطح اول شامل نقاط آشوب گونه و خلاقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح سوم شامل طراحی ساختار، کار تیمی و یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط و سطح پنجم شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، فناوری اطلاعات و رسانه ها بودند. با توجه به یافته ها توصیه می شود که سازمان های ورزشی برای توسعه ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار جامعه، طراحی سازمان را به گونه ای انجام دهند که زمینه توسعه سهم بازار ازطریق اثرگذاری و مدیریت نقاط حساس و آشوب گونه فراهم شود.
۹.

تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رگرسیونی خراسان رضوی دبیران تربیت بدنی سرمایه اجتماعی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 219
هدف پژوهش تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود؛ که با استفاده از جدول مورگان 334 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی–تحلیلی بود. ابزار مورداندازه گیری پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بود. جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی بود. در بخش آزمون از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های دانش آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش در جامعه آماری نامبرده بر سرمایه شناختی تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش بر سرمایه رابطه ای تأثیر معناداری دارد. مؤلفه های سازماندهی دانش و انتشار دانش بر سرمایه ساختاری تأثیر معناداری داردکه مؤلفه سازمان دهی دانش از بین مؤلفه های مدیریت دانش بیشترین نقش را بر ابعاد شناختی، رابطه ای و ساختاری سرمایه اجتماعی دارد. ازاین رو پیشنهاد می شود مدیران آموزش پرورش در پرورش نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اجتماعی مدیریت دانش توجه بیشتری داشته باشند.
۱۰.

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی، اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی اضطراب فیزیکی اجتماعی رضایت از زندگی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 800
هدف پژوهش حاضر، تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای الزهرای مشهد بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه الزهرای مشهد بود که براساس آمار، تعداد آن ها 270 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت کل شمار بود و همه جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی شاته و همکاران (1998)، اضطراب فیزیکی اجتماعی هارت و همکاران (1989) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بودند. از مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه علی و معلولی متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی اثر مثبت معناداری دارد. همچنین، برمبنای نتایج، هوش هیجانی بر اضطراب فیزیکی اجتماعی و اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر منفی معناداری دارند. درنهایت، براساس مدل پژوهش مشخص شد که هوش هیجانی ازطریق اضطراب فیزیکی اجتماعی بر رضایت از زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. درمجموع، چنین به نظر می رسد که زندگی دانشگاهی با اضطراب های متعدد و پیچیده ای همراه شده است و توانایی مقابله با این اضطراب ها ازطریق کسب توانمندی های هیجانی، زمینه حفظ و تأمین سلامت جسمی، عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می کند.
۱۱.

رابطه ساختار مدیریت دانش با سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار مدیریت دانش سازمان یادگیرنده کارشناسان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 247
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی ادارات مشهد است. جامعه آماری (144N=) از کارشناسان تمام وقت ادارات آموزش و پرورش (چهل و هفت نفر)، اداره کل ورزش و جوانان (پنجاه و دو نفر) و شهرداری (چهل و پنج نفر) بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه صدوهشتادنفری به صورت تصادفی انتخاب گردید. در این راستا از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (QKM) و درجه تحقق سازمان یادگیرنده (DLOQ) و پرسشنامه بررسی دموگرافی اعضاء نمونه استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است که جمع آوری اطلاعات به شیوه پیمایشی است. پایایی ابزار از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر (0/89=α) و پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر (0/97=α) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، tمستقل، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی رابطه معناداری دیده می شود (0/01>P). یافته های این تحقیق که مبنی بر وجود رابطه بین ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده است، لزوم توجه بیشتر به آموزش رؤسا و کارکنان ادارات با مفاهیم ساختار مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، راه اندازی پایگاه دانشی کارکنان برای ثبت مهارت های آنان، برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای یادگیری پرسنل برای دانستن ساختار مسئولیت ها و نقش های خود در جهت اداره امور، بسیار مهم به نظر می رسد و توصیه می شود که در سازمان های ورزشی کشور برای به کارگیری موارد مذکور بیش از گذشته تاکید گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان