حسین کردلو

حسین کردلو

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کووید 19

کلید واژه ها: تجربه زیسته اثربخشی آموزش تربیت بدنی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 591
وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرده است و آموزش دروس و از جمله تربیت بدنی بصورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کرونا می باشد. رویکرد این مطالعه کیفی بوده و استراتژی آن روش پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کد گذاری باز گردید و داده های جمع آوری شده به اجزای مفهومی کوچک تجزیه شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی استفاده شد و دو نفر داور بیرونی تحقیق را زیر نظر داشتند. برای بررسی پایایی با توجه به نظر سیلورمن سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام داده و نتایج کدگذاری بیش از 80 درصد کدهای باز با هم یکسان بودند. مطابق فرآیند روش شناختی نخست از دل داده های اولیه، تعداد 63 کد باز به دست آمد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار مؤلفه سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید که به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه های فرآیند، خروجی سیستم، ورودی سیستم و بازخورد بودند.
۲.

مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با سابقه باشگاه های تندرستی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی کیفیت خدمات مشتریان وفاداری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 346
هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان جدید و باسابقه مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان بود. بر اساس جدول مورگان حداکثر حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش دارای 5 بخش شامل اطلاعات فردی، پرسش نامه کیفیت خدمات، رضایت مندی،وفاداری مشتریان و بازگشت مجدد بود. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و از روش های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط علی معناداری بین کیفیت ادراک شده خدمات با رضایت مندی و تمایل به بازگشت مجدد در هر دو گروه مشتریان جدید و باسابقه وجود دارد. همچنین وفاداری نقش مؤثرتری بر تمایل به بازگشت مشتریان جدید دارد. به نظر می رسد همه مشتریان اعم از جدید و باسابقه می بایست مدنظر صاحبان باشگاه ها باشند و بهبود کیفیت خدمات و رضایت مندی از اهداف اصلی مدیران باشگاه ها تلقی گردد. همچنین به دلیل تأثیرگذاری بیشتر میزان وفاداری بر خرید مجدد از باشگاه ها در مشتریان جدید، توجه ویژه ای در خصوص ایجاد رضایت مندی از طریق بهبود کیفیت خدمات به مشتریان جدید شود.
۳.

اعتباریابی پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 549
گسترش شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان ها در حال سرمایه گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می کند و مشارکت آنها را تشویق می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش بود. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان بودند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی در بین نمونه ها توزیع شدند. پرسش نامه محقق ساخته که از مرور ادبیات موضوع پژوهش در پنج مؤلفه اطلاعات، راحتی، تعامل اجتماعی، خودبیانگری و سرگرمی تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان بازاریابی ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با بازاریابی رسانه های اجتماعی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم بازاریابی رسانه های اجتماعی باشند؛ شاخص های نسبت 88/1=2/df، 058/0RMSEA=، 98/0NNFI=، 97/0NFI=، 99/0CFI=، 99/0IFI=، 99/0RFI= و 92/0GFI= برازندگی مدل را تأیید کردند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهش گران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش استفاده کنند.
۴.

نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین

کلید واژه ها: صدا و سیما مشارکت مردمی ورزش همگانی قزوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 338
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی که به شکل میدانی به اجرا در آمد. جامعه آماری را شهروندان قزوینی که حداقل هفته ای یک بار در ایستگاه های ورزش همگانی حضور می یافتند، تشکیل می دادند که تعداد آنها 5000 نفر بود. حجم نمونه آن نیز طبق جدول مورگان 250 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه 24 سؤالی با طیف 5 ارزشی لیکرت و 10 مؤلفه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان مربوطه و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/72 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای و tمستقل وآزمون یومن ویتنی و تحلیل واریانس یک طرفه (برای بررسی تفاوت بین میانگین ها) استفاده شد. نتایج نشان داد، صدا و سیمای استان قزوین بر افزایش مشارکت مردمی در ورزش همگانی کم و بی تأثیر است (t=-8.87, P≤0.01). لذا باید برنامه های تولیدی در رادیو و تلویزیون و حجم مطالب نشریات با محتوای ورزش همگانی افزایش یابد. همچنین از رسانه های محلی و بازی های محلی برای جذب بیشتر به ورزش همگانی و بازی های محلی استفاده گردد و برای جذب بیشتر و بهتر سرمایه گذاران به ورزش همگانی و کمک به این ورزش، برنامه های جذاب با موضوع ورزش همگانی تهیه گردد تا بدین طریق فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در اذهان عموم جاری گردد.
۵.

ارتباط بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 542
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته بازاریابی رسانه های اجتماعی با 15 سؤال که شامل 5 مؤلفه و رضایت مشتریان با 3 سؤال استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 393 پرسش نامه برای گردآوری داده ها، بین مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت آنلاین و فیزیکی توزیع گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که تمامی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، پیش بین معناداری برای رضایت مشتریان بودند. از بین مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مؤلفه سرگرمی بیشترین (26/0) و تعامل اجتماعی (16/0) کمترین پیش بین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند. با توجه به یافته های این مطالعه، ضروری است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفه هایی که باعث جلب توجه مشتریان می شود بیشتر تأکید شود. در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته، رضایت داشته باشد.
۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازاریابی

کلید واژه ها: صنعت ورزش تصمیم گیری مشتریان بازاریابی ورزشی آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 89
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با تأکید بر آمیخته بازارایابی بود. روش انجام پژوهش از نوع تحلیلی بود و برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان(1500=N) تشکیل دادند. در نهایت 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان رنجبریان (1385) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسش نامه 86/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. طبق یافته های پژوهش از بین عوامل آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول، ترویج، قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد. لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر یک از این مؤلفه ها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن، می توان کمک مفیدی در جهت جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت. شناخت این موارد علاوه بر درآمدزایی برای باشگاه، موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.
۷.

اعتباریابی و روایی سنجی پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی ابزار مزیت رقابتی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 731
در آغاز قرن بیست ویکم، تغییرات سریع چنان محیط را دگرگون کرده اند که مدیران به منظور سازگاری با تحولات باید راه های نوینی را بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت باقی بمانند. درواقع، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی دست یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه مزیت رقابتی در ورزش بود. این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی بود. همه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و بدن سازی) شهر زنجان جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی دربین نمونه ها توزیع شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه مزیت رقابتی (حسینی، 2011) با پنج مؤلفه مزیت متجانس، مزیت مشهود، مزیت پویا، مزیت مرکب و مزیت پایدار استفاده شد. روش امتیازگذاری به سؤال ها برمبنای مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان علوم ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون کیسر- می یر- اوکلین برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با مزیت رقابتی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم مزیت رقابتی باشند؛ درنتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل مزیت رقابتی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهشگران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین مزیت رقابتی در ورزش استفاده کنند.
۸.

تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند رفتار خرید وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 714
در حال حاضر، با توجه به تغییرات سریع در شرایط رقابتی و شرایط موجود بازار، اولویت برای جذب و حفظ مشتریان است، زیرا بدون شک این روش بهترین راه برای افزایش سودآوری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها است. جامعه آماری شامل همه مشتریان استخرهای ورزشی شهر بیرجند بود. نمونه آماری برابر با 260 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها در نهایت 253 پرسش نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه بازاریابی رابطه مند و  رفتار خرید (کیم، 2008) و پرسش نامه وفاداری مشتریان (لیو، 2008) استفاده شد.  پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری گردید که به ترتیب 93/0 برای پرسش نامه بازاریابی رابطه مند، 90/0 رفتار خرید و 76/0 وفاداری مشتریان به دست آمد. روش تحقیق همبستگی بوده و از روش همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس نتایج حاصله ارتباط معناداری بین بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان وجود دارد. نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان نشان دهنده تأیید مدل های مفهومی پژوهش می باشد، لذا توصیه می شود بازاریابی رابطه مند به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در جذب و حفظ مشتریان ورزش مد نظر قرار گیرد.
۹.

اعتباریابی و روایی سنجی ابزار سنجش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استانداردسازی ابزار خدمات ورزشی تبلیغات دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 911
هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته اند، تشکیل دادند. ملاک حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها با توجه به تعداد سؤالات (21سوال) در تحلیل عاملی به این منظور 194 نفر مشتریان مراجعه کننده به باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان را تکمیل کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007) که مشتمل بر مؤلفه های قدرت رابطه، دانش فرستنده، تخصص گیرنده، ریسک ادراک شده گیرنده، گروه مرجع و پیگیری اطلاعات می باشد، استفاده شد. با استفاده از روش سه مرحله ای پرسش نامه ترجمه و سپس برای انجام روایی صوری محتوایی در اختیار 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود ( , CR>.7α). در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای سازه خود باشند. شاخص های 31/1=x2 /df ، 04/0= RMSEA و همچنین 99/0= CFI، 99/0= IFI، 95/0= NFI، 90/0= AGFI، 94/0= GFI هم برازش مدل را تأیید کردند. نتایج نشان داد تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم تبلیغات دهان به دهان می باشند.
۱۰.

اعتباریابی پرسشنامه عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان ورزشی با رویکرد آمیخته بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 51
هدف از انجام این پژوهش، اعتباریابی پرسشنامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در باشگاهایی ورزشی با رویکرد امیخته بازاریابی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان مرد باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی وبدنسازی) شهر قزوین (1500=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 250 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم-گیری مشتریان (رنجبریان، 1385) که دارای 4 مؤلفه ترویج، قیمت، مکان و محصول می باشد، استفاده شد. روش امتیازگذاری به سؤالات بر مبنای مقیاس لیکرت 5 ارزشی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با کمک متخصصان تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی درونی، آزمونKMOبرای تعیین کفایت نمونه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری SPSSو LISRELاستفاده گردید. نتایج نشان داد که پایایی پرسشنامه عوامل بازاریابی مؤثر بر بازاریابی مشتریان 86/0 است. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسشنامه از چهار عامل 1- ترویج، 2-قیمت، 3- مکان و 4- محصول اشباع شده است.این چهار عامل در مجموع قادر بودند 56/64 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. در خصوص روایی سازه سؤالات رابطه معنی داری با عامل خود داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص های نسبت X2 به df(02/3)، 075/0=RMSEA، 93/0=CFI، 90/0=NFIو 93/0=RFIبرازندگی مدل را تأیید نمودند. در نهایت روایی درونی و بیرونی مدل "عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان" مورد تأیید قرار گرفت.
۱۱.

ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عوامل تاثیر گذار کیفیت بخشی درس تربیت بدنی شهر کاشان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 520
هدف از انجام این تحقیق،تعیینعواملتأثیرگذاردرکیفیت بخشیدرستربیت بدنیشهر کاشان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوریو محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایتی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شد(05/0P≤).نتایج نشان داد از دیدگاه معلمان ورزش، اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتوای آموزشی، شیوه تدریس، تخصص معلمین ورزش، تجربه معلمین ورزش، بودجه، امکانات، نگرش و ارزشیابی در حد بالاتر از متوسط (زیاد) در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی تأثیرگذار هستند. همچنین بافته ها نشان داد عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب اولویت عبارت اند از: 1- امکانات 2- نگرش 3- بودجه 4- تخصص معلمان ورزش 5- برنامه آموزشی 6- اهداف آموزشی 7- تجربه معلمان ورزش 8- شیوه تدریس 9- محتوای آموزشی 10- ارزشیابی. مقایسه دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد در خصوص عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنیبه جز در مولفه ارزشیابی تفاوت معنی داریرا نشان نداد. در ضمن مردان نسبت به زنان تاثیر بیشتری را برای مولفه ارزشیابی ابراز نموده اند.
۱۲.

پیش بینی وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان به وسیله مؤلفه های رضایت مندی در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی رضایت مندی وفاداری تبلیغات دهان به دهان مشتریان ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 523
هدف از پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین رضایت مندی با وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان زنجان، با دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی، بودند. بدین منظور 280 مشتری از باشگاه های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات لازم در زمینه ویژگی های فردی از طریق چک لیست و پرسشنامه تمایل رضایت مندی (چن، 2008) و 84/0=α، پرسشنامه وفاداری (لیم، 2006) و 92/0=α، پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان (کیم، 2008) و 89/0=α، جمع آوری شد. روش تحقیق همبستگی بود و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد. به طور کلی یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط متوسطی (550/0r=) بین مؤلفه های رضایت مندی با وفاداری مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان وجود دارد. همچنین ارتباط متوسطی (462/0r=) بین رضایت مندی با تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان به دست آمد. نتایج نشان داد که رضایت مندی می تواند بر وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان اثر داشته باشد و رضایت مندی پیش بین مناسبی برای وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه های بدنسازی زنجان است.
۱۳.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تبلیغات دهان به دهان تمایل حضور مشتریان ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 82
هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین تبلیغات دهان به دهان و تمایل حضور مشتریان باشگاه های پرورش اندام ایلام بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته اند را تشکیل دادند. به این منظور 280 مشتری از باشگاه های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی های فردی از طریق چک لیست و پرسش نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007) و با پایایی 82/0=α و پرسش نامه تمایل حضور مجدد لیم (2006) و با پایایی 91/0=α، جمع آوری شد. روش تحقیق همبستگی بوده و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مؤلفه های تبلیغات دهان به دهان قابلیت پیش بینی تمایل حضور مشتریان باشگاه های پرورش اندام را دارند (به جزء مؤلفه تخصص گیرنده). بطوری که مؤلفه پیگیری اطلاعات بیشترین و قدرت رابطه کمترین تأثیر را بر تمایل حضور مشتریان به باشگاه های پرورش اندام را داشتند. با عنایت به یافته ها، ضروری است به کیفیت و قیمت خدمات توجه شود، تا رضایت مشتریان جلب شود و در نتیجه رضایت مشتریان باعث تبلیغات دهان به دهان برای حضور مشتریان جدید در باشگاه های پرورش اندام شود.
۱۴.

رابطه علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاری باورها نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش نگرش نسبت به تبلیغات عام

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 619
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علی باورها، نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش نسبت به تبلیغات عام با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند. بدین منظور، پرسشنامه در میان نمونه ای متشکل از 324 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم آزادی حاضر بودند توزیع شد. نتایج نشان داد که باورهای افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش می تواند بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات عام تأثیر گذار باشد. همچنین، باور اقتصادی بودن بیشتر از سایر باورهای افراد قدرت تبیین کنندگی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارد. با عنایت به یافته های مطالعه حاضر می توان راه کارهایی را جهت تعیین استراتژی مؤثر تبلیغات از طریق ورزش فراهم نمود.
۱۵.

ارتباط رضایت مندی و کیفیت ارائه خدمات عوامل برگزاری با میزان رضایت مندی شرکت کنندگان در المپیاد ورزش دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی مشتریان کیفیت ارائه خدمات

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 535
هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین رضایتمندی کارکنان با کیفیت ارائه خدمات آنان و رضایتمندی شرکت-کنندکان در المپیاد دانشجویی بود. به این منظور، کلیه شرکتکنندگان در المپیاد دانشجویی که در ارومیه برگزار شد به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفت و نمونه آماری (180 شرکتکننده) با استفاده از روش تصادفی خوشهای انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامه رضایتمندی کارکنان (لاومن ، 1998) و پرسشنامه کیفیت ارائه خدمات کارکنان و رضایتمندی مشتریان (چن ، 2008) استفاده شد. پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازهگیری گردید، که به ترتیب 921/0 برای پرسشنامه رضایتمندی کارکنان، 908/0 برای پرسشنامه کیفیت ارائه خدمات کارکنان و 821/0 برای رضایتمندی شرکتکنندگان بدست آمد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چند متغیره) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین مؤلفههای رضایتمندی کارکنان با مؤلفههای کیفیت ارائه خدمات آنان و رضایتمندی مشتریان رابطه معنیدار وجود داشته و رضایتمندی کارکنان میتواند پیشبین معناداری برای کیفیت ارائه خدمات آنان، و کیفیت ارائه خدمات کارکنان نیز میتواند پیشبین معناداری برای رضایتمندی مشتریان باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان