محمدهادی محمودی

محمدهادی محمودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

Critical Thinking, Writing Strategy Use, L2 Writing Anxiety and L2 Writing Performance: What are the Relations?

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
Abstract The present study examined relationships among critical thinking, writing strategy use, second/foreign language (L2) writing anxiety, and L2 writing performance of Iranian English as a foreign language (EFL) learners. To this end, 100 homogenized EFL learners (57 female learners and 43 male learners) filled out Facione and Facione’s (1993) California Critical Thinking Skills Test-form B (CCRST), Petric and Czarl’s (2003) Writing Strategy Questionnaire (WSQ), Cheng’s (2004) Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI), and the second task of the academic version of IELTS exam. Multiple correlation analyses revealed a significant positive relationship between L2 writing performance and writing strategy use; and L2 writing performance and critical thinking. Results also revealed a significant negative relationship between L2 writing performance and L2 writing anxiety. Furthermore, it was found that L2 writing anxiety was a stronger predictor of L2 writing performance. Additionally, the results of one-way MANOVA showed a significant difference between Iranian male and female EFL learners regarding both their L2 writing performance and L2 writing anxiety. These results emphasize the inclusion of pre-planned writing sessions for Iranian EFL learners which can help foster critical thinking skills and writing strategy use, reduce L2 writing anxiety and hopefully, improve their L2 writing ability. Key words: Critical thinking, EFL learners, L2 writing anxiety, L2 writing performance, writing strategy use.
۲.

Relationship between EFL Teachers' Emotional Intelligence, Reflective teaching, Autonomy and their Students' L2 Learning

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
This study set out to provide empirical evidence on the relationship between EFL teachers' emotional intelligence, reflectivity, and autonomy, and their students' L2 performance. The participants of this study included 88 EFL teachers who taught English at different private English teaching institutes and their students (N = 1266). First, the teachers completed three validated questionnaires: Emotional Quotient Inventory (Bar-On, 1997), Teacher Reflectivity Questionnaire (Akbari, Behzadpour & Dadvand, 2010), and Teacher Work-Autonomy Scale (Friedman, 1999). Then, their learners’ scores on their final English proficiency exams were collected as indication of their L2 performance. The results of the study revealed that there was significant positive relationship between teachers' reflectivity, emotional intelligence and autonomy, on the one hand, and their students' L2 performance, on the other. The results of multiple regression analysis showed that from among the variables of this study, reflectivity was the stronger predictor of the learners' L2 performance. In addition, the findings indicated that EFL teachers' educational degree and gender significantly affect their levels of emotional intelligence and reflectivity. The findings of this study offer evidence to substantiate teachers’ emotional intelligence, reflectivity, and autonomy as important variables in L2 teaching and confirm their instructional nature.
۳.

نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینة تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقالة حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة مهندسی (عطایی و همکاران 1394)، از مجموعة نسل نوین کتاب های انگلیسی تخصصی ( ESP ) دانشگاهی، می پردازد. برای ارزش یابی این کتاب از مدل نقد ارائه شدة محمودی و احمدی صفا (1393)، که به صورت اختصاصی برای کتاب های انگلیسی برای اهداف ویژه طراحی شده است، استفاده می شود. نتیجة این بررسی نشان می دهد این کتاب در مقایسه با نسل پیشین کتاب های انگلیسی برای اهداف دانشگاهی ( EAP ) تولیدشده توسط سازمان سمت هم خوانی بسیار بیش تری با نظریه های علمی و یافته های تجربی مرتبط با آموزش زبان خارجی دارد. هرچند این اثر درکنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی هم دارد که در متن مقاله به تفصیل به آن ها پرداخته شده است.
۴.

بررسی رابطه میان مؤلفه های هوش هیجانی، تأمل عمیق و فرسودگی شغلی و تفاوت سطح این مؤلفه ها نسبت به سطح تحصیلات معلمان زبان انگلیسی

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی هوش هیجانی معلمان زبان انگلیسی تأمل عمیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه های هوش هیجانی و تأمل عمیق با فرسودگی شغلی در میان معلمان زبان انگلیسی و تأثیر سطح تحصیلات آن ها در این متغیرهاست. نمونه آماری این مطالعه متشکل از125 نفر از معلمان زبان انگلیسی بود که در آموزشگاه های خصوصی آموزش زبان انگلیسی در استان های کردستان و همدان در حال تدریس بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های فرسودگی شغلی، تأمل عمیق معلمان و هوش هیجانی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هوش هیجانی و تأمل عمیق به طور منفی و معناداری با فرسودگی شغلی رابطه دارند. همچنین تعدادی از مؤلفه های هوش هیجانی و تأمل عمیق با مؤلفه های فرسودگی شغلی رابطه معنادار و معکوسی داشتند. بعلاوه نتایج این مطالعه تفاوت های معناداری را در میان سطح هوش هیجانی معلمان با توجه به سطح تحصیلات آن ها نشان داد؛ اما هیچ تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شغلی و تأمل عمیق معلمان نسبت به سطح تحصیلات آن ها یافت نشد. با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود برنامه هایی در جهت توسعه مهارت های هوش هیجانی و تأمل عمیق برای معلمان زبان انگلیسی برگزار شود تا معلمان بتوانند مهارت های خود را به منظور پیشگیری از فرسودگی شغلی افزایش دهند.
۵.

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر استفاده از راهبردهای یادگیری زبان

کلید واژه ها: تفکر انتقادی هوش هیجانی راهبردهای یادگیری زبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی بهره مندی زبانآموزان ایرانی با سطوح متفاوت هوش هیجانی از آموزش مهارتهای تفکر انتقادی و تاثیر این آموزش بر استفاده آنها از راهبردهای یادگیری مناسب زبان میباشد. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی، راهبردهای یادگیری زبان، و هوش هیجانی زبانآموزان ایرانی است. جهت انجام این پژوهش، به 88 زبانآموز از آموزشگاههای خصوصی زبان انگلیسی واقع در شهر شیراز، چهار ابزار جهت جمع آوری دادهها داده شد. این ابزارها عبارت بودند از آزمون تعیین سطح آکسفورد، آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا، پرسشنامهی هوش هیجانی بار - آن، و پرسشنامهی راهبردهای یادگیری زبان. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تدریس مهارتهای تفکر انتقادی تاثیر معناداری بر استفاده از راهبردهای یادگیری زبان در زبانآموزان با هوش هیجانی متفاوت دارد. همچنین این پژوهش نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در میزان استفاده زبان آموزان با سطوح هوش هیجانی بالا و پایین از راهبردهای یادگیری زبان وجود ندارد. بعلاوه، ارتباط مثبت و معناداری بین تفکر انتقادی و هوش هیجانی، و تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان بدست آمد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به درک هرچه بیشتر معلمان زبان انگلیسی نسبت به مهارت های فکری مورد نیاز جهت استفادهی موفق از راهبردهای یادگیری زبان در زمینههای یادگیری زبان خارجی کمک کند
۶.

بررسی رابطه میان تفکر عمیق، گرایش های مدیرت کلاس، و ادراک راهبردهای یادگیری زبان در معلمان زبان انگلیسی با موفقیت دانش آموزان در یادگیری زبان خارجی

کلید واژه ها: تفکر عمیق گرایش های مدیریت کلاس ادراک راهبردهای یادگیری زبان موفقیت در زبان آموزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان سه متغیر مهم در معلمان زبان انگلیسی و موفقیت دانش آموزان آنها در فراگیری زبان خارجی انجام گردید. بدین منظور، به 105 معلم زبان انگلیسی از شهرهای شیراز و همدان، سه ابزار جهت جمع آوری اطلاعات داده شد: ابزار آموزش تفکر عمیق ( اکبری، بهزادپور، و دادوند، 2010)، پرسشنامه ی نگرش ها و عقاید در کنترل کلاس ((Martin, Yin, & Baldwin, 1998، و پرسشنامه ی راهبردهای یادگیری زبان (Ardasheva & Tretter, 2013). همچنین نمره آزمون نهایی درس زبان انگلیسی2673 دانش آموز پایه سوم دبیرستان این معلمان جمع آوری شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معناداری بین خصوصیات معلمان زبان انگلیسی و موفقیت زبان آموزان آنها وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که میان معلمان مرد و زن از لحاظ میزان تفکر و آگاهی از راهبردهای یادگیری زبان تفاوت معناداری وجود دارد؛ در حالیکه، هیچ تفاوت معناداری میان گرایش های مدیریت کلاس در بین این دو گروه مشاهده نشد. بعلاوه، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که این متغیرها، می توانند حدود 47 درصد از واریانس موفقیت دانش آموزان را پیش بینی کند. در نهایت، با توجه به یافته های این پژوهش، پیشنهاداتی عملی جهت افزایش موفقیت زبان اموزان در کلاس های زبان ارئه می شود.
۷.

نقد و ارزشیابی کیفی کتاب « زبان انگلیسی پایة اول دوره اول متوسطه (هفتم)» با تأکید بر روش شناسی آموزش زبان خارجی

کلید واژه ها: ارزشیابی کتاب درسی پایه هفتم کتاب زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
آموزش هر زبان موانع و مشکلات خاص خود را دارد، آموزش زبان انگلیسی نیز از این قضیه مستثنی نیست. یکی از اصلی ترین موانع آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب های درسی می باشد. از آنجایی که کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه اولین تجربه رسمی تحصیلی دانش آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب از اهمیتی مضاعفی برخوردار بوده وطبعآ مستلزم دقت و تلاش بسیار زیادی از طرف مولفان خواهد بود. از این رو، می توان گفت که ارزش یابی و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه می تواند اقدامی مهم در راستای شناخت نقاط ضعف و قوت این کتاب باشد. هدف اصلی این تحقیق، نقد و ارزشیابی کیفی این کتاببر اساس شاخص های علمی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن بخصوص در ارتباط با روش شناسی آموزش زبان خارجیاست.بدین منظور، 18 معلم زبان انگلیسی پایه هفتم و 25 دانش آموز این پایه مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته (semi-structured interview) قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای مطالب ذکر شده توسط مصاحبه شونده ها و همچنین بررسی و تحلیل محتوای کتاب،مهمترین نقاط قوت وضعف این کتاب در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
۸.

ارزش یابی الگو محور کتاب های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP)

کلید واژه ها: کتاب آموزشی انگلیسی برای اهداف خاص ارزش یابی مواد آموزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش یابی و ارتقای منابع موجود آموزش این زبان کاملاً ضروری است. از سوی دیگر، ارزش یابی مواد آموزشی، از جمله کتاب از مهم ترینِ این منابع خود نیازمند الگو و چهارچوبی مناسب است. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود که برای ارزش یابی کتاب های آموزش زبان ارائه شده اند نقد و سپس الگویی مناسب برای ارزش یابی کتاب های آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص معرفی می شود. سرانجام، با استفاده از همین الگو یک نمونه کتاب نقد و ارزش یابی می شود که برای اهداف خاص طراحی و تدوین شده است
۹.

Relationship among Iranian EFL Teachers’ Emotional Intelligence, Reflectivity and Burnout

کلید واژه ها: EFL Teachers Burnout Emotional Intelligence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
Few studies can be found which have directly addressed the issue of burn-out by considering the influence of teachers’ coping resources such as emotional intelligence and reflectivity especially in an EFL context. Therefore, in order to bridge this gap, the present study was conducted to investigate the relationship among teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity with a sample of 125 Iranian EFL teachers from several private language institutes in Kurdistan and Hamedan. Moreover, differences in the teachers’ burnout, emotional intelligence, and reflectivity scores were examined with respect to teachers’ teaching experiences. To answer the research questions, the Maslach Burnout Inventory-Educators Survey, Teacher Reflectivity Questionnaire, and Bar-On EQ-I Scale were used and Pearson Product-Moment Correlation, Multiple Regression and MANOVA analyses were utilized. The findings showed that emotional intelligence and reflectivity were reversely correlated with burnout, and they could both predict the level of burnout. The results of the study also revealed that there were significant differences between teachers’ level of emotional intelligence with respect to their teaching experience. However, no significant differences were found between teachers’ burnout and reflectivity with respect to their teaching experience. Implications of the study are discussed in details in the paper.
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: تأثیر استفاده از ابرکلمه ها بر به خاطرسپاری بلند مدت لغات در زبان آموزان زبان انگلیسی؛ The Effect of Using Word Clouds on EFL Students’ Long- Term Vocabulary Retention

کلید واژه ها: لغت نقشه مفهومی به خاطر سپاری بلندمدت ابر کلمات وردسیفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
لغت عنصر مهمی در مهارتهای چهارگانه زبانی است. مسئله به خاطرسپاری بلندمدت لغات برای معلمان زبان انگلیسی همواره دارای اهمیت زیادی بوده است. چرا که اغلب معلمان شاهد هستند که دانش آموزان لغات آموزش داده شده را پس از مدت کوتاهی فراموش می­کنند. این مطالعه بر آن است تا تأثیر استفاده از نرم افزار ""ورد سیفت"" (word sift)را که ابزاری وابسته به اینترنت برای تولید ابر کلمات است در به خاطرسپاری بلندمدت لغات زبان آموزان زبان انگلیسی بررسی نماید. برای این منظور 60 زبان آموز که داری سنی بین 17 تا 24 سال بودند انتخاب شدند و به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند. 100 لغت که در 6 متن بکار رفته بودند به آنها آموزش داده شد. آموزش اصلی شامل 12 جلسه تدریس بعلاوه یک جلسه اضافی برای بررسی تاثیر آموزش در به خاطرسپاری بلندمدت کلمات بود. نتایج آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که استفاده از نرم افزار ""ورد سیفت"" و بکار بردن ابرکلمات به طور کلی تاثیر معنادار مثبتی بر به خاطرسپاری بلند مدت لغات در زبان آموزان زبان انگلیسی دارد.
۱۱.

بررسی نگاه آرای هانری کربن و سید احمد فردید: در باب گفت وگو میان عرفان اسلامی و فلسفة آلمانی

کلید واژه ها: پدیدارشناسی تأویل مطالعات تطبیقی فردید فراتاریخ کربن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی عرفان نظری
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
مقالة حاضر خوانشی است از کلیات نگاه هانری کربن و سید احمد فردید در باب مطالعة تطبیقی عرفان اسلامی و فلسفة آلمانی، و همچنین مقایسة نگاه دو متفکر با هم. دو متفکر در نقاط بسیاری با هم اتفاق نظر دارند؛ مثلاً این که هر دو مطالعة تطبیقی را با نقد تاریخی انگاری شروع می کنند، هر دو دل بستة پدیدارشناسی هستند، و هر دو در تلاش اند با این مطالعات بر بحران های تاریخ تفکر غربی فائق آیند. در کنار این اتفاق نظرها، هر یک از آن ها راه خود را در برخی مسائل از دیگری جدا می کند؛ فردید با تلقی خاصی که از تاریخ دارد حیث تاریخی افکار و اندیشه ها را برجسته می کند و دائماً مطالعات خود را در متن تاریخ انجام می دهد، در حالی که کربن به فراتاریخ نظر دارد. همچنین فردید مطالعة خود را با الهام از هایدگر بر اتیمولوژی متمرکز می کند، در حالی که کربن با نگاهی زبان شناسانه در پی تشکیل شبکه ای مفهومی در دو ضلع مطالعه است.
۱۲.

ارتباط توانش کاربردشناسی با تکیه بر نقش های زبانی مخالفت، سرزنش، تقاضا و شکایت و توانش دستوری زبان (The Interface between Linguistic and Pragmatic Competence :The Case of Disagreement, Scolding, Requests, and Complaints)

۱۳.

فرشته شناسی در اندیشه ملاصدرا

کلید واژه ها: عصمت ملاصدرا تجرد فرشته مفاتیح الغیب مبدأ و معاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
تعداد بازدید : ۲۹۲۳ تعداد دانلود : ۹۸۲
ملاصدرا در برخی از کتاب های خود ازجمله مفاتیح الغیب و مبدأ و معاد مباحث مستوفایی درباره فرشتگان با رویکرد دینی دارد. وی حقیقت فرشته را جوهری روحانی میداند که مخلوق خداست و شأن آن افاضه خیر، افاده علم، کشف حقیقت و امر به معروف است. او برای فرشتگان ویژگیهایی همچون رسول بودن، قرب الیالله، اطاعت از دستورات الهی، قدرت فراوان، ترس از خداوند، تسبیح دائمی، عدم جنسیت و به دنبال آن عدم ازدواج و نیز عصمت ذکر میکند و در مورد پاره ای از ویژگیهای آنان مانند عصمت دلایلی نیز اقامه میکند. در موارد فراوانی، گونه ای تلاش برای تطبیق فرشتگان با عقول و نفوس فلکی دیده میشود که به معنای همخوانی میان مجردشناسی فلسفی و فرشته شناسی دینی از دیدگاه ملاصدرا میباشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان