رضا طاهرخانی

رضا طاهرخانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

ارزش یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایه سوم دوره اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کتاب جدید زبان انگلیسی پایه سوم دوره اول متوسطه (prospect 3) را بررسی کرده است. در این پژوهش، 83 معلم زبان انگلیسی پرسش نامه پنجاه سؤالی در مقیاس لیکرت را تکمیل و ده نفر در مصاحبه ای نیمه ساختاریافته شرکت کردند. هم چنین، 470 دانش آموز پایه نهم به پرسش نامه چهل سؤالی پاسخ دادند. پایایی پرسش نامه ها نیز براساس شاخص بارتلت و KMO محاسبه شد و هم چنین آزمون بارتلت نیز برای هردو معنادار گزارش شد. داده های به دست آمده ازطریق دو آمار توصیفی جداگانه بررسی شدند تا میزان رضایت این دو گروه از جنبه های مختلف کتاب به دست آید. هم چنین، به منظور یافتن پیش بین قوی از تحلیل کتاب در پرسش نامه معلمان و دانش آموزان دو آزمون رگرسیون جداگانه برای هر پرسش نامه انجام گرفت و نتایج آن ها نشان دادند که برای پرسش نامه معلمان مؤلفه مهارت ها و برای پرسش نامه دانش آموزان مؤلفه تمرین ها و فعالیت ها پیش بین های قوی تری اند. بنابراین، می توان گفت که درنظرداشتن موارد یادشده به معلمان و کارشناسان این امکان را می دهد که نقد علمی بهتری از کتاب ها و مواد آموزشی کنند و این توانایی را به معلمان می دهد که هنگام تنظیم طرح درس به همه هدف ها و معیارهای آموزشی توجه کنند.
۲.

نقد تاریخ نگاری دوره آق قویونلو

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
به رغم اهمیت تحولات سیاسی و فرهنگی ایران در دوره فرمانروایی آققویونلوها در نیمه دوم سده نهم هجری قمری، شمار متون و منابع اصلی مربوط به این دوران فراوان نیست و همه آنچه تاکنون شناسایی شده، هنوز به صورت انتقادی نشر نیافته اند. در حوزه تاریخ نویسی آثاری که در این دوره تألیف شد، ادامه همان روش سادهنویسی اواخر سده هفتم بود.نثر منشیان و مورخان این دوره مصنوع و فنی است؛ این نویسندگان در ستایش ترکمنان آق قویونلو غلو بسیار کرده و آنان را یگانه شایستگان پادشاهی و خلافت اسلامی روزگار خود دانسته اند. تواریخ این دوره هر کدام مکمّل یکدیگرند و تاریخنویسی آن بیشتر بر مبنای مشاهدات شخصی و دسترسی به اسناد آن دوره نگاشته شده و از این نظر حائز اهمیت بسیاری است.حال پرسش اصلی پژوهش آن است: نقاط ضعف و قوت تاریخنگاران دوره آق قویونلو در تألیف کتابهایشان کدامند؟ به نظر می رسد این پژوهش توانسته،مبانی، اصول جهان بینی، و نقاط ضعف و قوت تاریخنگاری دوره آق قویونلو را تبیین کند.در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتاب خانه ای استفاده شده است.
۳.

نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۲۰
ارزیابی انتقادی کتاب های آموزش زبان گامی حیاتی درتدوین برنامه های درسی است. این نیاز به ویژه برای مطالب و کتب تازه منتشر شده مشهود است. در نتیجه، در مقاله ی حاضر سعی شده است کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه تحت عنوان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی که اخیراً توسط محمد حسین کشاورز و موسی نوشی کوچکسرایی نوشته و توسط انتشارات سمت در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بررسی و ارزیابی شود. برای دستیابی به این هدف، کتاب براساس مدل محمودی و احمدی صفا (1393) ارزیابی شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته ای براساس مدل ذکر شده نیز برای بررسی دیدگاه متخصصان این رشته، که متخصصان جامعه شناسی بودند، در باب محتوای کتاب انجام شد. محققان با هفت متخصص در زمینه ی جامعه شناسی از دانشگاه های بوعلی سینا، ایلام و گیلان مصاحبه کردند. نتایج نشان داد که کتاب تازه منتشر شده از سوی سمت نسبت به کتاب قبلی به طور چشمگیری بهبود یافته است. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که علیرغم وجود برخی مشکلات در انتخاب فعالیت ها، تمرین ها و متون، این کتاب مناسب است و می تواند به عنوان یک منبع انگلیسی برای اهداف ویژه استفاده شود. محققان پیشنهادات مفیدی برای بهبود نواقص کتاب ارائه می دهند.
۴.

Exploring Iranian EAP Teachers’ Pedagogic Content Knowledge and Teaching Practices, and Students’ Beliefs about EAP Teachers’ Methodology

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۴
The systematic study of EAP teachers’ pedagogic content knowledge and their actual teaching practices in class is a fresh avenue in applied linguistics, especially in contexts like Iran, where, EAP courses are taught by two groups of teachers with different specializations; i.e., language teachers and content teachers. This study explored the similarities and differences between language teachers’ and content teachers’ PCK, and teaching practices, and students’ beliefs about their EAP teachers’ methodology at Medical Sciences Universities across Iran. In order to answer the research questions, a wide range of instruments including questionnaires, observations, semi-structured interviews, and field notes were utilized. Sources included language teachers, content teachers, students taught by language teachers, and students taught by content teachers. Representative samples of 318 EAP teachers and 1573 students participated in the study. The results indicated substantial inconsistencies across the two groups of teachers with respect to their PCK and teaching practices. The findings also showed that students favored language teachers’ methodologies and teaching practices. The findings promise implications for EAP instruction in Iran and highlight the pressing need for more systematic teacher training programs. 
۵.

نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایة دهم بررسی در سطح ملی

تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
نقد و بررسی کتاب های آموزشی گامی مهم در برنامه درسی است. به همین منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایة دهم را ارزیابی جامع کرده است. بدین منظور، 400 دانش آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایة دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش نامة عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار پژوهش، ابتدا پرسش نامه یادشده به صورت آزمایشی در مقیاس محدود (100 دانش آموز و 30 معلم) به اجرا درآمد که ضریب هم سانی درونی پرسش نامه (آلفای کرونباخ برابر 86/0) و نیز روایی آن ازطریق تحلیل عاملی تأیید شد. طبق نتایج دبیران کتاب را به لحاظ موضوع و محتوا مناسب و ازنظر جنبه های ظاهر و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. دانش آموزان نیز این کتاب را ازلحاظ موضوع، محتوا، و جنبه های ظاهری مناسب ارزیابی کردند، اما ازلحاظ مهارت شنیداری و شرایط اجتماعی و فرهنگی نسبتاً ضعیف ارزیابی کردند. می توان نتیجه گرفت که این کتاب به لحاظ ویژگی های ظاهری، کارآمدبودن، اختصاص اهداف، محتوا، و مهارت های زبانی موفق بوده و توانسته است تاحدودی نظر مثبت معلمان و دانش آموزان پایة دهم را به خود جلب کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان