محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

Cognitive and Psychological Characteristics and EFL Learners’ Test Performance: A Validity Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
Language learners' test performance is affected by individual attributes that are not part of test takers’ language ability (Bachman, 1990). The identification of such factors and the study of their association/impact with/on EFL learners' test performance has been a real test validity concern for language testing researchers (Bachman, 1990, 2004). This study was designed to explore the relation of a number of cognitive and psychological attributes and English as a Foreign Language (EFL) learners' test performance. To this end, two hundred male (100) and female (100) Iranian intermediate EFL learners selected through convenience sampling procedure took Goal-orientation Scale, Test Preparation and Test-taking Strategy Scale, and Examination Stress Scale and a sample Test of English as a Foreign Language Junior Standard (TOEFL Junior). Regression analyses of the questionnaires and the TOEFL test results demonstrated that mastery goal orientation, performance goal orientation, test-taking strategy and test anxiety all correlated with EFL learners' test performance; however, test taking strategy was the strong cognitive predictor and performance goal orientation was the strongest psychological predictor of the EFL learners' test performance. The results seem to indicate that in addition to previously identified factors like test anxiety and test taking strategies some factors like performance and mastery goal orientations which were once deemed as construct irrelevant factors in EFL learners' test performance need to be added to the battery of personal attributes that are influential factors in this regard.
۲.

مطالعهه تطبیقی کنش گفتاری «تملق» در زبان های فارسی و انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۷
کنش های گفتاری یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزه زبان شناسی به شمار می رود و در سال های اخیر ابعاد مختلف این گونه کنش ها در زبان های مختلف مورد مطالعه و توجه پژوهش گران و زبان شناسان قرار گرفته است. از جمله ابعاد مورد توجه این گونه کنش ها ساختار زبانی و کاربردهای آنان در زبان های مختلف است. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی کاربردهای کنش گفتاری تملق در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته است و بدین منظور کاربردهای این کنش گفتاری در مکالمات 120 فیلم (60 فیلم فارسی و 60 فیلم انگلیسی) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج تمامی مکالمات مربوط به این کنش گفتاری در مجموعه مورد بررسی و جمع آوری اطلاعات موردنظر، مدل هایمز (1967) مبنای بررسی تطبیقی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تملق در هر دو فرهنگ فارسی و انگلیسی برای نفوذ مثبت در مخاطبین مورد استفاده قرار می گیرد و کاربردهای این کنش گفتاری در زبان فارسی به 19 مورد و در زبان انگلیسی به 11 مورد می رسد. علاوه بر این، در هر دو زبان مورد مطالعه، کنش گفتاری  تملق در هر دو موقعیت رسمی و غیررسمی یافت می شود اما در زبان فارسی استفاده از آن در موقعیت های غیررسمی و خصوصی بسیار بیشتر از کاربرد آن ها در موقعیت های رسمی است. هم چنین، بر اساس نتایج به دست آمده، فراوانی و کاربرد تملق در زبان و فرهنگ فارسی به مراتب بیشتر از زبان و فرهنگ انگلیسی است.   
۴.

Fairness in Oral Language Assessment: Training Raters and Considering Examinees’ Expectations

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
This study examined the effect of rater training on promoting inter-rater reliability in oral language assessment. It also investigated whether rater training and the consideration of the examinees’ expectations by the examiners have any effect on test-takers’ perceptions of being fairly evaluated. To this end, four raters scored 31 Iranian intermediate EFL learners’ oral performance on the speaking module of the IELTS in two stages (i.e. pre- and post-training stage). Furthermore, following Kunnan’s (2004) Test Fairness Framework, a questionnaire on fairness in oral language assessment was developed, and after pilot testing and validating, it was administered to the examinees at both stages. The examinees’ expectations were taken into account in the second round of the speaking test. The results indicated that rater training is likely to promote inter-rater reliability and, in turn, enhances the fairness of the decisions made based on the test scores. It was also concluded that considering students’ expectations of a fair test would improve their overall perceptions of being fairly evaluated. The results of this study sought to provide second language teachers, oral test developers, and oral examiners and raters with useful insights into addressing fairness-related issues in oral assessment.
۵.

Effects of Audio-Visually Prompted Collaborative Dialogue on EFL Learners' Listening Comprehension Development(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
This study investigated the comparative effects of audio-visually prompted collaborative dialogue on the listening comprehension development of symmetrical, asymmetrical, and asymmetrical teacher-fronted EFL learner groups. Besides, it explored the attitude of the participants of the groups concerning the effectiveness of collaborative dialogue for their listening comprehension improvement. The participants of the study were 120 Iranian female EFL learners who were conveniently chosen from several English language institutes and put into three experimental and one control groups, each with 30 learners. In the first experimental group, coequal learners engaged in collaborative dialogue. In the second experimental group, the expert peer(s) and less knowledgeable peers applied collaborative dialogue, and in the third experimental group, in addition to the peers, the teacher was involved in collaborative dialogue with the group members. As for the control group, the collaborative dialogue was abandoned and the participants worked individually. Quantitative and qualitative analyses revealed that collaborative dialogue in asymmetrical teacher-fronted, asymmetrical peer and symmetrical peer groups were respectively the most effective procedures for listening comprehension development of the EFL learners. Also, it was found that the participants of the asymmetrical teacher fronted group had a more positive attitude towards the efficacy of audio-visually prompted collaborative dialogue compared with asymmetrical and symmetrical peer groups. The findings underscore the cognitive and affective efficiency of a more knowledgeable source, either a teacher or a peer, in asymmetrical dyadic interactions for the less knowledgeable partners' ZPD sensitive development.   
۶.

A Checklist-Based Evaluative Study of English Textbook “Prospect 3” from Teachers’ and Students’ Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۴
A key component of any educational program is the “textbook”, the efficiency of which greatly contributes to the accomplishment of the pedagogical goals of the program. The grave significance of the textbook necessitates its rigorous evaluation (Tomlinson, 2008). This study aimed to investigate EFL teachers’ and students’ perspectives on a recently developed Iranian EFL junior high school textbook entitled “Prospect 3”. The participants were 218 third-grade junior high school students and 103 EFL teachers conveniently selected from different junior high schools of Khuzestan, Golestan, Hamedan, and Qom provinces. The evaluation of the textbook was carried out quantitatively through a 5-point Likert scale questionnaire. The analyses revealed that EFL teachers were partially satisfied with Prospect 3; however, EFL students were rather neutral. For the teachers ,                                                                       “Vocabulary and Grammar” was the most meritorious aspect, while “ Language Type ” was the least acceptable dimension. From the students’ perspective, the most meritorious aspect of the text was “ Vocabulary and Grammar” ,  while “ Layout and Physical Appearance ” was viewed as the least satisfactory dimension. The findings of this work might be of interest to Iranian EFL teachers, syllabus designers, materials developers, and the stakeholders involved in the materials preparation Bureaus of the Iranian Ministry of General Education.  
۷.

نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۰
کتاب درسی از عناصر ضروری در فرایند آموزشی به شمار می رود و در بسیاری از محیط های آموزشی رسمی درکنار عناصر دیگر از قبیل معلم و فراگیر نقش محوری را بر عهده دارد. بی تردید ارزیابی و نقد این منبع آموزشی تأثیری مستقیم در آموزش و ارتقای کیفی آن خواهد داشت. پژوهش حاضر به نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی پرداخته است و با رویکردی توصیفی انتقادی ابعاد شکلی و محتوایی این کتاب را درمعرض نقد قرار می دهد. درکنار مزیت هایی از قبیل تنوع فعالیت های مختلف طراحی شده، گستره منابع مورد استفاده، و رعایت اصول و قواعد نگارشی، از مهم ترین نقاط ضعف آن می توان به پوشش ندادن کامل اهداف تعیین شده در محتوای کتاب، نوسان در سطح دشواری زبانی، و نیز پای بندنبودن محتوا به سرفصل مقطع هدف اشاره کرد.
۸.

ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول (هفتم)، پراسپکت یک ، است که در سال های اخیر توسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورداستفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی شد و براساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی، و پایایی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج شاخص کفایت نمونه، تست بارتلت، و نیز آلفای کرانباخ (96/0) حاکی از آن بود که پرسش نامة مذکور روایی مناسب و پایایی بالایی دارد. شرکت کنندگان اصلی این پژوهش شامل 188 معلم زبان انگلیسی در دورة اول متوسطه بودند که براساس نمونه گیری دردست رس از هفت استان کشور انتخاب شدند. هم چنین 146 نفر از معلمان مورد مصاحبه ای نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که معلمان از: الف) طرح و قالب ظاهری کتاب، ب) فعالیت ها و تمرین های کتاب، ج) محتوای کتاب به لحاظ ایجاد توازن میان چهار مهارت زبانی، د) عملکرد مطالب کمک درسی و راه نمای معلم، ه) دستور زبان، واژگان، و انواع نقش های زبانی و بالاخره، و) ارائة روش تدریس مناسب رضایت لازم را ندارند.
۹.

The Role of Lexical Inferencing and Morphological Instruction On EFL Learners' Reading Comprehension Development(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
This study, on the one hand, investigated whether or not strategies like Lexical Inferencing (LI) and Morphological Instruction (MI) can significantly affect English as a Foreign Language (EFL)learners’ reading comprehension, and on the other hand, it examined their effects on the learners’ vocabulary retention over time. For this purpose, 60 homogeneous EFLlearners were randomly assigned to two experimental and one control group each one consisting of 20 participants. After the pre-test, participants of the first experimental group received lexical inferencing strategy training for six 45-minute sessions. The second experimental group was also provided with morphological instruction for six 45-minute sessions and as for the control group, the participants followed their regular reading comprehension course without any specific strategy training. After the treatment, two post- tests with a short time interval were administered to the three groups and the obtained data were fed to different statistical tests to spot the probable differences among the three groups' first post- test performance as a measure of their learning differences and the second post-test performance as a measure of the learners’ vocabulary retention differences over time. Results of the paired t-tests for comparison of the within group differences showed that lexical inferencing instruction had statistically significant effect on EFL learners' reading comprehension development. On the other hand, it was found that morphological instruction had no statistically significant effect on EFL learners' reading comprehension development. The ANOVA analyses revealed that there was no statistically significant difference between the effects of lexical inferencing and morphological instruction on EFL learners' reading comprehension development. Furthermore, no significant difference was found between the effects of lexical inferencing and morphological instruction on EFL learners' reading comprehension development over time.
۱۰.

ارزیابی کلی کتاب "پراسپکت دو" از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۱
از مهم ترین و ضروری ترین نیازهای هر نظام آموزشی، برنامه ریزی، تدوین، بررسی، تغییر و به روزرسانی کتاب های درسی است چراکه تقویت بنیاد هر نظام آموزشی، وابسته به کیفیت و کمیت اطلاعاتی است که از طریق «رسانه ای مهم و پرکاربرد» به نام کتاب درسی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. بنابراین، ارزیابی کتاب های درسی برای ارتقا و ترسیم ویژگی های کتاب های آینده امری ضروری است. از این رو، تحقیق حاضر به ارزیابی کتاب «پراسپکت دو»می پردازد که در سال های اخیر در پایه هشتم نظام آموزشی ایران (دوم متوسطه) جهت تدریس زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این بررسی، نظرات معلمان زبان انگلیسی هفت شهر اصفهان، همدان، کرج، سنندج، رشت، قروه و بروجرد به وسیلهپرسش نامه ۶۵ سئوالی محقق ساخته گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور حصول اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق، نخست پرسش نامه مذکور به صورت آزمایشی در مقیاس محدود به اجرا درآمد و بر این اساس، ضریب پایایی پرسش نامه (آلفای کرانباخ برابر 9/ 0) ونیز روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی (تأییدی)تأیید گردید. در مطالعه اصلی از میان 236 پرسش نامه توزیع شده، 200 نسخه توسط دبیران تکمیل شد و 38 نفر نیز در مصاحبه ای نیمه ساختارمند شرکت نمودند. نتایج حاصل از تحلیل کمّی و کیفی پرسش نامه و سئوالات مصاحبه نشان داد که دبیران زبان انگلیسی، کتاب حاضر را به لحاظ محتوای زبانی مناسب و از نظر جنبه های ظاهری، فرهنگی، و نیز ایجاد شرایط واقعی برای استفاده از زبان هدف ضعیف ارزیابی کرده اند.
۱۱.

The Washback Effects of High School Third Grade Exam on EFL Teachers’ Methodology, Evaluation and Attitude(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Assessment washback attitude EFL Methodology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
Abstract: The widespread use of test scores for different educational and social decision making purposes has made the washback effect of tests a distinct educational phenomenon (Cheng, 1997).The high school third grade final exam in the general educational system of Iran has for long been a high stake test designed to assess the achievement of high school graduates in different school subjects. The present study aimed to investigate the washback effect of this nation-wide exam on EFL teachers’ teaching methodology, assessment procedures, and attitudes towards different aspects of the educational system. For this purpose, a researcher made, validated questionnaire was administered to 160 EFL teachers. The results indicated that the third grade nation-wide final exam adversely affects EFL teachers’ teaching methodology and increases teaching to the test effect quite noticeably as they try to teach according to the content and format of the test. The results further showed an even stronger negative effect of the exam on EFL teachers’ assessment procedures. However, the teachers’ attitude towards different aspects of the educational system was not found to be as strongly affected as the other two variables. The findings of the study are of importance for testing and assessment bureaus in charge of extensive high stake tests development. Moreover, raising teachers’ awareness of the drawback of teaching-to-the test effect of such a high stake test might help them improve their teaching and evaluation practices.
۱۲.

پرورش توانش بینا فرهنگی در«پراسپکت یک» براساس دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانش بینافرهنگی پراسپکت یک ارزشیابی کتاب و مواد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
هدف مطالعه ی حاضر، بررسی دیدگاه معلمان زبان انگلیسی درخصوص توان بالقوه ی یکی از کتب ملی آموزش زبان انگلیسی به نام پراسپکت یک درپرورش توانش بینافرهنگی دانش آموزان مقطع اول متوسطه است. هفتاد معلم با سابقه ی تدریس کتاب مزبور ازطریق روش نمونه گیری دردسترس برای پاسخ گویی به پرسشنامه ای محقق ساخته انتخاب شدند؛ علاوه براین، 22 نفر ازآنان در مصاحبه ای نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. نتایج نشان داد که کتاب موردنظر فاقد توان بالقوه ی لازم برای پرورش «توانش بینافرهنگی» است. همچنین، نتایج مصاحبه حاکی از آن بود که (الف) هم کتاب های پیشین و هم کتاب پیش رو به لحاظ پرورش توانش بینافرهنگی عملکرد ضعیفی دارند، (ب) کتاب موردنظر فاقد اهداف بینافرهنگی است، (ج) عملکرد کتاب به لحاظ ویژگی های فرهنگی و بینافرهنگی، ازدیدگاه دانش آموزان قابل قبول نیست؛ (د) فعالیتهای این کتاب، توانش بینافرهنگی را تقویت نمی کند؛ و (ه) عدم معرفی فرهنگ زبان خارجی و سایرفرهنگ ها، نگرش بسته و متعصبانه به روابط بین انسانی، و بومی سازی افراطی از نقاط ضعف اصلی کتاب می باشد.
۱۳.

ارزش یابی الگو محور کتاب های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کتاب آموزشی انگلیسی برای اهداف خاص ارزش یابی مواد آموزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش یابی و ارتقای منابع موجود آموزش این زبان کاملاً ضروری است. از سوی دیگر، ارزش یابی مواد آموزشی، از جمله کتاب از مهم ترینِ این منابع خود نیازمند الگو و چهارچوبی مناسب است. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود که برای ارزش یابی کتاب های آموزش زبان ارائه شده اند نقد و سپس الگویی مناسب برای ارزش یابی کتاب های آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص معرفی می شود. سرانجام، با استفاده از همین الگو یک نمونه کتاب نقد و ارزش یابی می شود که برای اهداف خاص طراحی و تدوین شده است
۱۴.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی ارتباط فراگیری زبان دوم و هوش هیجانی با تکیه بر توانش کاربرد شناسی زبان بینابین (Emotional Intelligence and SLA: The Case of Interlanguage Pragmatic Competence)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران هوش هیجانی کاربرد شناسی زبان بینابین مهارت عمومی زبان خارجی زبان آموز انگلیسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری کاربرد شناسی و تحلیل گفتمان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۵۸۷
توسعه توانشهای زیر مجموعه زبان دوم تحت تاثیر عوامل مختلفی چون عوامل شناختی، فردی، و اجتماعی است ( الیس، 1994) که در این میان طیف وسیعی از عوامل فردی در مطالعات آموزش زبان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند لیکن تاکنون در این مطالعات هوش هیجانی به عنوان یک عامل فردی مورد توجه جدی قرار نگرفته است (پیشقدم، 2009). از سوی دیگر برخی از کنشهای زبانی که از جمله عناصر اصلی توانش کاربردشناسی زبان بینابین به شمار می رود دارای ویژگی «تهدید وجهه» می باشد. این نکته تاثیر و یا ارتباط هوش هیجانی - که ارتباط مستقیم با توانایی و مهارت افراد در مدیریت و کنترل احساسات دارد – را با توانش کاربرد شناسی زبان بینابین بسیار محتمل می سازد. در مطالعه حاضر محقق به بررسی این ارتباط محتمل می پردازد و با این هدف پرسشنامه «بار-آن» به عنوان معیار هوش هیجانی ، آزمون تافل به عنوان معیار سطح مهارت و توانایی زبانی و دو آزمون کاربرد شناسی زبان بینابین بر روی 52 زبان آموز ایرانی اجرا شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشانگرعدم وجود ارتباط موثر و معنا دار میان هوش هیجانی و توانش کاربرد شناسی و سطح مهارت زبانی زبان آموزان می باشد در حالی که میان توانش کاربرد شناسی زبان بینابین و سطح مهارت زبانی ارتباطی معنا دار و موثر وجود دارد. افزون بر این نتایج به دست آمده بیانگر آن است که هوش هیجانی نمی تواند به عنوان معیار مناسبی برای پیش بینی میزان توسعه توانش کاربردشناسی زبان بینابین و یا سطح مهارت زبانی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه با استناد به نتایج تحقیق حاضر می توان گفت که در فرآیند یادگیری زبان دوم به طور عام و توسعه توانش کاربرد شناسی زبان بینابین به طور خاص نمی توان هوش هیجانی را به عنوان یک عامل فردی تاثیر گذار و مهم به شمار آورد.
۱۵.

مقاله به زبان انگلیسی: مطالعه میزان اثر بخشی آموزش به روش «کلید واژه یادآور» در یادگیری و یادآوری واژگان (The Effect of Mnemonic Key Word Method on Vocabulary Learning and Long Term Retention)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Vocabulary Retention Mnemonic Keyword Method Rote Memorization Vocabulary Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
Most of the studies on the key word method of second/foreign language vocabulary learning have been based on the evidence from laboratory experiments and have primarily involved the use of English key words to learn the vocabularies of other languages. Furthermore, comparatively quite limited number of such studies is done in authentic classroom contexts. The present study inquired into the effect of using mnemonic key word method of vocabulary instruction on the learning and retention of vocabulary over long term in a normal EFL classroom context.Fifty5th grade primary school students were selected and randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received vocabulary instruction using mnemonic key word method and the control group received classic memorization based instruction of the same vocabulary items. The two groups took three posttests a day, two weeks, and a month after the last treatment session. A MANOVA analysis was run on the data and the results indicated that subjects in the key word group outperformed the memorization group at a significant level in both their learning and retention of the newly learnt vocabularies. The results of the study underscore the efficacy of the establishment of mental links and images for the vocabulary learning and retention of novice and beginning level EFL learners. It further implies that mnemonic devices like key word method should be given prompt attention by both EFL material developers and practitioners as a potentially effective strategy for vocabulary teaching, learning and long term retention at the early stages of second or foreign language development.
۱۶.

ارتباط توانش کاربردشناسی با تکیه بر نقش های زبانی مخالفت، سرزنش، تقاضا و شکایت و توانش دستوری زبان (The Interface between Linguistic and Pragmatic Competence :The Case of Disagreement, Scolding, Requests, and Complaints)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷.

مطالعه اثر بخشی همیاری مستقیم و غیرمستقیم زبان آموزان هم سطح و غیر هم سطح در حیطه تحول تدریجی بر توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین (The Effectiveness of ZPD-Wise Explicit/Implicit Expert Peers and Co-Equals' Scaffolding in ILP Development)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همیاری حیطه تحول تدریجی کاربرد شناسی زبان بینابین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۳
مطالعات مبتنی بر دیدگاه اجتماعی – فرهنگی که به بررسی چگونگی توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین می پردازند به تازگی توجه پژوهشگران حیطه اکتساب و آموزش زبان دوم را به خود جلب نموده و در این میان نقش مفاهیمی چون «همیاری»و « حیطه تحول تدریجی» در توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین از جمله زمینه های در خور توجه است. مطالعه حاضر به بررسی میزان اثرگذاری کمک همیاران ارشد در حیطه تحول تدریجی ، همیاران هم سطح ، ونیز آموزگاران بدون توجه به حیطه تحول تدریجی بر توسعه کاربرد شناسی زبان می پردازد. در این مطالعه هشتاد و پنج دانشجوی رشته زبان انگلیسی شرکت نموده اند که از این تعداد 27 نفر مرد و 58 نفر زن بودند که در قالب سه گروه گواه و یک گروه کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه های گواه یا به یکی از روشهای همیاری مستقیم و غیرمستقیم در حیطه تحول تدریجی توسط همیاران ارشد خود و یا توسط همیاران هم سطح خود و بدون توجه به حیطه تحول تدریجی در انجام فعالیتهای زبانی یاری می شدند. شرکت کنندگان گروه کنترل نیز کمک های معلم خویش را که بدون توجه به حیطه تحول تدریجی آنان ارایه می شد دریافت می کردند. این مطالعه نشان می دهد که کمک و همیاری مستقیم و غیرمستقیم همیاران ارشد در حیطه تحول تدریجی زبان آموزان نسبت به دو نوع دیگر همیاری که بدون توجه به حیطه تحول تدریجی از طرف همیاران هم سطح و معلم ارایه می شد در توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین نقش موثرتری دارد . کمک همیاران هم سطح نیز پس از همیاری مستقیم و غیر مستقیم همیاران ارشد در رتبه سوم تاثیر گذاری بر توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین و تشکیل حیطه تحول تدریجی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اشکال مختلف همیاری به طور نسبی در توسعه کاربرد شناسی زبان بینابین زبان آموزان انگلیسی موثر می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان