عزت الله اصغری زاده

عزت الله اصغری زاده

مدرک تحصیلی: استاد، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

Designing an Analytical Model for Assessing Supply Chain Re-silience to different Types of Risks: Case Study of Iran Petro-chemical Industries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Supply chain risk Resilience Data Envelopment Analysis Fuzzy set theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 344
The purpose of the study is to develop and test an analytical model for resilience assessment of supply chain risks against the risks of system and its individual tiers. In this regard a multi-method research approach is adopted as follows: By using data envelopment analysis (DEA) and fuzzy set theory, a fuzzy network DEA model has been proposed to assess risk in overall supply chains and their individual tiers. The proposed model is tested by surveying of 130 people as selective petrochemical companies in Iran. The survey results show a substantial variation in resilience ratings between the overall petrochemical supply chains and their individual tiers. The research findings indicate that system resilience is not necessarily indicative of the resilience of its individual tiers. On the other hand, high efficiency scores in supply chain tiers have limited influence on overall resilience of supply chain. The proposed analytical model enables the assessment of supply chain flexibility at different levels for a wide range of supply chain risks in upstream, downstream and downstream process-es.
۲.

ارائه مدل پیش بینی ریسک های بحرانی شبکه انتقال گاز با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ریسک نگهداری و تعمیرات مدل سازی داده کاوی شبکه انتقال گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 172
باتوجه به نقش مهم رویکردهای پیش بینانه در کاهش هزینه های نگهداری تعمیرات، هدف از انجام پژوهش، ارائه مدل پیش بینی ریسک های بحرانی و اولویت دار بر پایه الگوریتم های داده کاوی است. روش داده کاوی پژوهش بر اساس روش CRISP طرح ریزی شده است. مدل سازی داده ها بر پایه داده کاوی «توصیفی» و«پیش بینی» و استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی است. شاخص سیلوئیت مبنای خوشه بندی در نظر گرفته شده و از الگوریتم های Two Step، Kohnen و K-Means استفاده شده است. بهترین مقدار، مبتنی بر الگوریتم K-Means برابر 6446/0 با تعداد خوشه 5 بود و ویژگی های اصلی برای انجام طبقه بندی و پیش بینی ریسک ها تعیین شد. الگوریتم های شبکه عصبی، درخت C.5، نزدیک ترین همسایگی و بردار پشتیبان برای طبقه بندی استفاده شده است. در این پژوهش، الگوریتم ترکیبی پیش بینی به صورت تکاملی به کارگیری شده و در هر مرحله، هدف تقویت میزان صحت و اعتبار مدل طبقه بندی و افزایش یادگیری داده ها است. نتایج پژوهش، یادگیری در56/97 درصد از داده های موردتوافق را نشان داده و میزان صحت و اعتبار مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده ها، 86/92 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج، 13 ریسک، بحرانی تشخیص داده شده اند که در این میان «انتشار گازهای آلاینده و مواد شیمیایی» و «عدم آموزش و توجیه نبودن پیمانکاران نسبت به موقعیت شبکه» به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارد.
۳.

تجزیه و تحلیل ارزش مشتریان بر مبنای مدل WRFM با روش ترکیبی داده کاوی (مورد مطالعه: محصولات بهداشتی و آرایشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 892
انباشت اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های داده ای باعث شده است تا شرکت هایی که قصد دارند به مشتریان خود خدمات مناسب تری را ارایه کنند به سوی بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباط با مشتری حرکت نمایندکه یکی از این ابزارها و روش ها، تکنیک های داده کاوی است که می تواند نقش مهم وکلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری ایفا کند. هدف این پژوهش تحلیل ارزش مشتریان با رویکرد ترکیبی داده کاوی بر اساس مدل  WRFM است  بر این اساس 64858 نمونه از پایگاه داده مشتریان در دوره 1398- 1399 با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شده است. وزن شاخص های مدل WRFM با نظرسنجی از 3 کارشناس خبره شرکت به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شده است. بر اساس متغیرهای اولیه پژوهش و متغیرهای بدست آمده از شاخص های مدل WRFM ، ارزش خرید مشتریان تجزیه و تحلیل شده است. برای تجزیه وتحلیل داد ه ها از نرم افزار SPSS Modeler و SPSS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که روش خوشه بندی K-Means نسبت به روش های خوشه بندی دو مرحله ای و شبکه عصبی کوهنن عملکرد بهتری دربخش بندی مشتریان داشته است در نهایت براساس معیارهای درصد خلوص، تکرار، میزان خطا و شاخص اطلاعات متقابل نرمال شده ( NMI ) از خوشه بندی های مختلف K-Means ، شش خوشه با امتیاز NMI (0/631) انتخاب شده است. این پژوهش مدل WRFM را برای تجزیه و تحلیل ارزش مشتری معرفی کرده است که وزن شاخص های این مدل با نظرسنجی از کارشناسان و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس میزان ناسازگاری (0/052) که از روش تحلیل سلسله مراتبی بدست آمده است به ترتیب  (0/15)، (0/29) و (0/56) تعیین شده است که این مقادیر نشان دهنده اهمیت بیشتر شاخص ارزش پولی نسبت به دو شاخص دیگر  بوده است . در نهایت این شش خوشه با استفاده از شیوه نامگذاری بخش های بازار در پژوهش های(چانگ و تسای  2004؛ باباییان و سرفرازی 2019) در 4 دسته کلی: مشتریان کلیدی و ویژه، مشتریان بالقوه طلایی، مشتریان نامطمئن ازدست رفته و مشتریان نامطمئن جدید قرارگرفتند. بر طبق مدل پژوهش، شرکت باید بیشتر بر مشتریان خاص وکلیدی خود یعنی مشتریانی که در خوشه های اول، سوم و پنجم قرارگرفته اند تمرکز داشته باشد یعنی مشتریانی وفاداری که ضمن تداوم خرید خود دارای مقادیر بالاتر از میانگین در دو شاخص ارزش پولی و دفعات خرید بوده و به تازگی نیز خریدهای با ارزش ریالی بالا داشته اند که شرکت باید با توجه به منابع محدود خود استراتژی های بازاریابی کارآمدی برای این دسته از مشتریان درنظرگیرد تا ضمن حفظ مدیرت ارتباط با مشتری به سودآوری بیشتر برای شرکت منجر شود.  
۴.

ارائه مدلی دینامیکی برای ارزیابی عملکرد متوازن یک زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم دینامیکی کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین لارج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 732
هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی دینامیکی برای اندازه گیری عملکرد یک زنجیره تامین لارج با رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد. روش شناسی: در این پژوهش، از شبیه سازی پویا به منظور ارزیابی عملکرد یک زنجیره تامین استفاده شده است. برای این منظور ابتدا یک نقشه استراتژی طراحی شده و برای هر یک از اهداف استراتژیک، شاخص هایی با توجه به زنجیره تامین لارج شناسایی گردید. سپس یک مدل کمی برای تعیین روابط ریاضی بین آنها طراحی شده است. یافته ها: مدل پیشنهاد شده برای یک شرکت فعال در صنعت قطعه سازی در یک زنجیره دو سطحی به اجرا درآمده است. براساس اهداف استراتژیک شرکت، سناریوهایی جهت بهبود عملکرد تعریف شده و اثر آن بر هریک از عناصر لارج تبیین شده است. نوآوری: هر یک از عناصر لارج در بعضی از سنجه ها دو به دو ناسازگار هستند. طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد متوازن این امکان را می دهد تا اثر هر تصمیم استراتژیک و اجرای هریک از رویکردهای لارج را بر عملکرد نهایی شرکت که غالبا در حوزه مالی و مشتری تبلور می یابد مشخص گردد و با این تحلیل و تعریف سناریوهای مختلف بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد. نتیجه گیری: مدل دینامیکی این امکان را به مدیران می دهد تا عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین را شناسایی کرده و با بررسی سناریوهای محتمل قبل از وقوع، زمینه برای تصمیم گیری های لازم را فراهم نمایند. پیاده سازی هریک از عناصر لارج می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد. بسته به اینکه کدام استراتژی از میان چهار گزینه لارج به کارگرفته شود اثر آنها را بر سودآوری شرکت می توان ارزیابی کرد.
۵.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تولید پایدار در کلاس جهانی در صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد تولید پایدار کلاس جهانی صنعت خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 32
مقالۀ حاضر با هدف ارائۀ یک مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تولید پایدار در کلاس جهانی، برای صنعت خودروسازی کشور انجام شده است. پژوهش در سه فاز اصلی شناسایی شاخص ها با فراترکیب، طراحی مدل با مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل حساسیت مدل با مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است و برای بررسی نظرها و انجام مصاحبه ها در این پژوهش، تعداد 10نفر از خبرگان تراز اول صنعت خودرو انتخاب شده اند. در فاز اول 12شاخص اصلی شناسایی شد. خبرگان معتقدند که موضوع تحریم باید به عنوان شاخص بسیار اثرگذار در صنعت خودروسازی نیز در نظر گرفته شود و درنهایت 13شاخص اثرگذار برای طراحی مدل شناسایی شد. در فاز مدل سازی با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری-تفسیری، مدل در شش سطح طراحی شد. با توجه به مدل، تحریم و مفاهیم مدیریتی به عنوان سنگ بنای مدل و مفاهیم اجتماعی به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص شناسایی شدند. همچنین شاخص نوآوری در تحلیل MICMAC در بخش پیوندی، نشان می دهد تمرکز بر این شاخص در صنعت خودرویی کشور از ضروریات محسوب می شود. در فاز سوم هم نتایج نشان می دهد تحریم با 79درصد تأثیر بر مفاهیم مدیریتی و با 76درصد تأثیر بر نوآوری، بیشترین تأثیر را در این سازه داشته است و برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار کلاس جهانی در شرکت های خودروسازی کشور، باید به اهمیت این موضوع توجه ویژه ای شود.
۶.

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار در صنعت خودرو (مورد مطالعه: صنعت خودرو ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تولید پایدار ارزیابی عملکرد مدلسازی ساختاری تفسیری صنعت خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 416
صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع تولیدی در جهان به شمار می رود و در ایران نیز این صنعت به عنوان لوکومتیو صتایع دیگر شناخته می شود. با این حال محصولات این صنعت آثار مخربی بر روی محیط زیست دارند و امروزه جدای از نگاه سنتی به عملکرد سازمان ها مسائل دیگری از قبیل مسائل زیست محیطی و اجتماعی نیز برای موفقیت سازمان با اهمیت شده اند؛ به همین منظور وجود مدلی برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار در این صنعت بسیار با اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص ها و ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد تولید پایدار در صنعت خودروسازی ایران است. برای بررسی نظرات و انجام مصاحبه ها در این پژوهش تعداد 10 نفر از خبرگان تراز اول صنعت خودرو به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. پژوهش در سه فاز اصلی شناسایی شاخص ها با فراترکیب، غربالگری شاخص ها با دلفی فازی و در نهایت مدلسازی به روش ساختاری تفسیری انجام گرفته است. پس از انجام دلفی فازی 5 معیار و 20 شاخص شناسایی شدند و در مرحله مدلسازی برنامه های آموزشی برای کارکنان و قابلیت اطمینان به عنوان سنگ بنای مدل و فرهنگ سازمانی به عنوان تاثیرپذیرترین شاخص شناسایی شد. با توجه به مدل توجه به تمام معیار های شناسایی شده(اقتصادی، زیست محیطی-سبز، اجتماعی، مدیریتی و تکنولوژیکی) برای رسیدن به تولید پایدار امری ضروری است و باید از تمامی جنبه های مختلف دانشی در این مسیر بهره برد.
۷.

ارائه مدل مفهومی تأثیر استراتژی های مدیریت تولید و عملیات بر مزیّت رقابتی پایدار در صنعت خودرو ایران (مورد مطالعه: شرکت های خودروسازی تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی تولید و عملیات مزیت رقابتی پایدار مدل سازی معادلات ساختاری و صنعت خودرو ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 74
در این مقاله تأثیر استراتژی های تولید خودرو بر کسب مزیّت رقابتی پایدار تولیدکنندگان داخلی با ارائه مدلی جدید بررسی شده است. این پژوهش کمّی از نظر هدف کاربردی، از حیث ابزار گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) است. ازآنجایی که از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین ابعاد مدل استفاده شد، در بین پژوهش های همبستگی از نوع تحلیل ماتریس واریانس-کوواریانس است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن با روش های روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت های خودروسازی واقع در شهر تهران بودند. بعد از نمونه گیری تصادفی 384 پرسشنامه تکمیل شد و بر اساس آن آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل داده ها انجام گردید. متغیرهای  هزینه، کیفیت، تنوع و انعطاف پذیری متغیر مکنون مزیت رقابتی پایدار را تبیین می کنند. همچنین استراتژی های کایزن، سازمان دهی منابع سازمانی، به موقع بودن و مدیریت زنجیره تأمین، متغیر مکنون استراتژی های تولید خودروسازان ایرانی را تبیین می کند. بر اساس یافته ها، مؤلفه های استراتژی تولید و عملیات بر مزیت رقابتی پایدار صنایع خودروسازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد.
۸.

اثر حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأخیر گزارش حسابرسی صنعتبیمه حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 289
حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف است. یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر، کیفیت ارائه صورت های مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است. این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری، شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفتند. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در شرکت های بیمه، متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی دارند. در مجموع نتایج نشان می دهدعوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.  
۹.

الگوی هماهنگ سازی زنجیره تأمین خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم روابط پایدار مکانیزم های فنی و تکنولوژیکی صنایع خدماتی نارضایتی مشتری ریسک و سیستم غیریکپارچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 636
موضوع هماهنگی موضوع اساسی مدیریتی در زنجیره تامین شناسایی شده است. زنجیره تأمین خدمات با توجه به ویژگی های متفاوتی که دارد، و با توجه به این که محصولات در زنجیره های تأمین خدمات از جنس خدمت، پیچیده و بیشتر مبتنی بر اطلاعات هستند مدل های هماهنگی در آن کاملاً متفاوت با مدل های هماهنگی در زنجیره تأمین کالاهای فیزیکی می باشند. در این پژوهش هدف اصلی تحقیق تدوین الگوی هماهنگ سازی زنجیره تأمین خدمات است. روش پژوهش حاضر داده بنیاد است و جامعه آن اعضای هیئت علمی و مدیران ارشد صنایع هستند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. اهداف پژوهش با بکارگیری ابزارهای پژوهش کیفی تعیین و تبیین شدند. همچنین، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی شکل گرفت که بر اساس آن ساختار مفهومی هماهنگ سازی زنجیره تامین خدمات طراحی و ارائه شد. اعتبارسنجی پژوهش بر مبنای روش شناسی داده بنیاد از معیارهای تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل استفاده شده است. در نهایت عوامل زمینه ای هماهنگی به دو دسته زیرساخت ها و توانایی ها و قابلیت ها تقسیم شدند. شرایط مداخله گر دربرگیرنده عوامل رفتاری و ویژگی های همکاری می شود. مکانیزم های هماهنگی در قالب سه مشخصه تسهیم، روابط پایدار و مکانیزم های فنی و تکنولوژیکی قابل بررسی است. علل هماهنگی در قالب چهار مشخصه عدم اطمینان، نارضایتی مشتری، ریسک و سیستم غیریکپارچه مورد بررسی قرار می گیرند و هم افزایی، سودآوری پایدار و بهبود برند به عنوان پیامدهای هماهنگی شناسایی شد.
۱۰.

ارائه مدلی دینامیکی برای ارزیابی میزان لارج بودن عملکرد متوازن یک زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های دینامیکی استراتژی کارت امتیازی متوازن مدیریت زنجیره تأمین لارج ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 785
هدف این پژوهش ارزیابی میزان لارج بودن فعالیت های یک شرکت موجود در یک زنجیره تأمین در چارچوب کارت امتیازی متوازن و با کمک گرفتن از روش مدل سازی دینامیکی است. در این پژوهش برای ارزیابی میزان لارج بودن عملکرد شرکت از روش ادغامی مفاهیم لارج و کارت امتیازی متوازن استفاده گردید؛ بدین ترتیب که ابتدا اهداف استراتژیک تدوین و در چارچوب روش کارت امتیازی متوازن، شاخص هایی انتخاب گردید که لارج بودن عملکرد شرکت را نشان دهد و سپس این شاخص ها به همراه متغیرهای کمکی وارد مدل دینامیکی شده است. مدل دینامیکی طراحی شده که شامل سنجه های کارت امتیازی متوازن است برای یک شرکت فعال در صنعت قطعه سازی اجرا شده است. بر اساس اهداف استراتژیک شرکت، سناریوهایی تعریف و اثرات آن بر عملکرد شرکت و میزان لارج بودن زنجیره تأمین ارزیابی شده است. با تحلیل سناریوها مشخص شد که با تغییر هر پارامتر در مدل دینامیکی بعضی از عناصر لارج افزایش و به طور هم زمان بعضی دیگر از عناصر کاهش می یابد. برای مثال، با افزایش بهره وری آموزش میزان ناب و تاب آوری افزایش می یابد؛ اما بر محیط زیست بدون تأثیر است. با استفاده از مدل دینامیکی طراحی شده می توان اثر هر اقدام و تصمیم مدیریتی را بر رویکردهای چهارگانه لارج تعیین کرده و میزان تحقق اهداف استراتژیک را مشخص کرد.
۱۱.

تحلیلی بر مؤلفه های کلیدی مؤثر بر ارتقای عملکرد لجستیک با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت پست کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مؤلفه های کلیدی عملکرد لجستیک مدل سازی معادلات ساختاری صنعت پست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 14
امروزه، بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. عملکرد لجستیک کشورها، عامل رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بین المللی و داخلی خواهد بود. سیاست گذاران، اجرای سیاست های منسجم و پایدار را برای یکپارچه سازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای بهترین عملکرد، بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان موتوری برای رشد ضروری می دانند. کشورهای دارای عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینه های بالا روبرو هستند. این امر نه تنها به دلیل هزینه های حمل و نقل بلکه به دلیل زنجیره های تأمین غیرقابل اتکا است که مانع اصلی همگرایی و رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود. این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، به تحلیل مؤلفه های کلیدی مؤثر بر ارتقای عملکرد لجستیک به روش توصیفی-پیمایشی و همبستگی پرداخته است. بدین منظور با مرور گسترده مباحث نظری و مصاحبه با خبرگان صنعت پست کشور، مدلی مفهومی از مؤلفه های کلیدی مؤثر بر ارتقای عملکرد لجستیک ارائه و پنج فرضیه اصلی پیشنهاد شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خبرگان، مدیران و کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هستند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه آماری این تحقیق برابر 384 نفر احتساب گردید. جهت تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPLS استفاده گردید. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که تمامی متغیرها (مدیریت دانش، مدیریت سازمان منابع انسانی، عوامل داخلی، عوامل خارجی) برعملکرد لجستیک صنعت پست کشور تأثیر مثبت و معناداری دارد. بدین ترتیب صنعت پست می تواند با استفاده از الگوی طراحی شده و با تقویت و اجرای موفق این عوامل، گام بسیار بزرگی در جهت ارتقای عملکرد لجستیک کشور بردارد.
۱۲.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی با روش بهترین – بدترین فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اولویت بندی روش بهترین- بدترین فازی بهره وری عوامل تولید صنعت مرغ گوشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 270
صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.
۱۳.

بررسی تاثیر تصمیم گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وارانتی مدل سازی عامل محور ترجیحات ریسک تصمیم گیری عقلایی تصمیم گیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 502
رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آنطور که انتظار دارد کار می کند، عنصری حیاتی به شمار می آید. یکی از روش های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم گیری های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ها، در کوتاه مدت، ارائه کننده اول و در بلند مدت ارائه کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.
۱۴.

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه های پژوهش و توسعه در بنگاه های یکپارچهساز سیستم های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پورتفولیو سرمایه های فکری پایداری پروژه های پژوهش و توسعه مدل ریاضی روش حل NSLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 620
1 یکی از تصمیمهای مهم و دشوار در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده، مسئله انتخاب سبد پروژه هاست. در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت ها به توسعه موفق آن ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است؛ بنابراین انتخاب بهینه سبد پروژه های پژوهش و توسعه برای کسب وکار، امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرآیند انتخاب سبد پروژه های پژوهش و توسعه را می توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمّی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگار هستند، وابستگی بین پروژه ها، تعداد نیروی انسانی متخصص، تجربه و ترجیحات تصمیمگیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمان بندی پروژه ها دانست. در این پژوهش و برای تعدیل مشکلات ذکرشده، مدل چندهدفه ی ریاضی با درنظرگرفتن حداکثرکردن پایداری سازمان )از ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی(، حداقل کردن ریسک سبد و تأکید بر افزایش سرمایه های فکری و حداکثرکردن هم راستایی با اهداف سازمان ارائه می شود و درنهایت با استفاده از یکی از روش های فراابتکاری اصلاح شده ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب )روش NSLS ( به حل مدل پرداخته می شود. برای بررسی اعتبار مدل نیز پروژه هایی از یک بنگاه یکپارچه ساز سیستم های پیچیده موردبررسی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل توجه در مدل مفهومی و پارامترهای مؤثر در فرآیند انتخاب سبد پروژه ها در نمونه موردمطالعه در کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته است.
۱۵.

بررسی و تحلیل تعامل بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین به روش مدلسازی ساختاری تفسیری صنعت نفت وگاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چابکی زنجیره تامین زنجیره تامین صنعت نفت و گاز مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 823
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و تعیین سطح بندی تعاملات بین عوامل موثر بر بهبود چابکی زنجیره تامین و ساختن نگاشت روابط شبکه در صنعت نفت و گاز از دیدگاه صاحبنظران صورت پذیرفته است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر از 30 نفر از خبرگان فعال در زنجیره تامین شرکت های نفت و گاز پارس جنوبی 7 شاخص از بین 14 شاخص با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفت. سپس، پرسشنامه ماتریسی ساخت یافته با روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای بدست آمدن مدل و نیز اولویت بندی شاخص ها استفاده گردید. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل و در 5 سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که در نتیجه، اشتراک گذاری اطلاعات، نوآوری تامین کننده دربالاترین سطح یعنی سطح پنجم، مشارکت با تامین کننده و منابع استراتژیک در سطح چهارم، ارتباط با مشتریان در سطح سوم، اعتماد و اطمینان تحویل در سطح دوم و انعطاف پذیری تولید(به عنوان اثرپذیرترین عامل) در اخرین سطح طبقه بندی گردید.
۱۶.

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت پورتفولیو سرمایه های فکری پایداری پروژه های پژوهش و توسعه مدل ریاضی روش حل NSLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 407
یکی از تصمیمات مهم و دشوار در بنگاه های یکپارچه ساز سیستم های پیچیده، مسئله انتخاب سبدپروژه ها است و پروژه ها، برای جذب منابع محدود همواره در حال رقابت می باشند؛ هم چنین در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت ها به توسعه موفق آن ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است، لذا انتخاب مناسب و بهینه سبد پروژه های پژوهش و توسعه برای کسب و کار شرکت امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرایند انتخاب سبدپروژه های پژوهش و توسعه را می توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگارند، وابستگی برخی پروژه ها به یکدیگر، تعداد نیروی انسانی متخصص و مجرب، تجربه و ترجیحات تصمیم گیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمانبندی پروژه ها دانست. در این مقاله و جهت تعدیل مشکلات ذکر شده، مدل چند هدفه ی ریاضی با در نظر گرفتن حداکثر نمودن پایداری سازمان(از هر سه بعد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی)، حداقل نمودن ریسک پورتفو و تاکید بر افزایش سرمایه های فکری و حداکثر نمودن هم راستایی با اهداف سازمان ارائه می گردد و در نهایت با استفاده از یکی از روش های فراابتکاری اصلاح شده ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب (روش NSLS) به حل مدل پرداخته می شود. جهت بررسی اعتبار مدل نیز پروژه هایی از یک بنگاه یکپارچه سازسیستم های پیچیده مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به جامعه مورد بررسی، یکی از مهمترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل توجه در مدل مفهومی و پارامترهای موثر در فرایند انتخاب سبد پروژه ها در نمونه مورد مطالعه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته می باشد و همچنین استفاده از روش حل فراابتکاری جدید در حل مسائل انتخاب پورتفو از دیگر نوآوری های قابل طرح در این پژوهش است.
۱۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن بر بهره وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل سهامی خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدسازمانی بهره وری تولید آمیکو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 767
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تأثیر آن  بر بهره وری تولید در شرکت ارس خودرو دیزل(آمیکو) انجام شده است. روش انجام این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از حیث روش، توصیفی-همبستگی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه 506 نفرکارمند شرکت را شامل می شود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 218 نفر برآورد گردید که این میزان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و از اسناد و مدارک موجود در کارخانه برای اندازه گیری بهره وری تولید استفاده شده است. برای تحلیل سؤالات تحقیق از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون خطی ساده و روش بردار ویژه نیز برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه خبرگان استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیرگذاری تمامی عوامل لیست شده اولیه (22 عامل) بر تعهد سازمانی تأئید گردید و اولویت بندی بدست آمده به این ترتیب می باشد: 1. عوامل سازمانی،2. عوامل فردی،3. عوامل شغلی- سازمانی،4. عوامل شغلی-محیطی. همچنین میزان تأثیرگذاری تعهدسازمانی بر بهره وری تولید نیز در سطح معنی داری 019/0،18 درصد  به دست آمد.
۱۸.

تبیین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترافیک حمل و نقل سبز گره مجازی مدل سازی مسیریابی خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 588
هدف از ارائه این مقاله، تبیین مناسب ترین الگوی مدل سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو، مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز است. ادبیات موضوع نشان دهنده وجود چهار رویکرد در مدل سازی ترافیک شامل، ساده، گسسته، پیوسته و تصادفی است. بنابراین، بر اساس روش فراتحلیل کیفی، به بررسی توصیفی و ارزیابی 67 منبع در زمینه حمل و نقل سبز از لحاظ استفاده از رویکردهای یاد شده (بررسی قوت ها و ضعف های هر رویکرد) اقدام شد. نتایج گویای بهتر بودن رویکرد پیوسته بود. با توجه به وجود الگوهای مختلف مدل سازی در رویکرد پیوسته، برای دستیابی به الگوی مناسب، شبکه توزیع شرکت زمزم بر اساس داده های مربوط به منطقه فروش تهران پارس در تاریخ 31 مرداد 1395 مطالعه شد. نتایج نشان داد الگوهای موجود نامناسب اند و باید الگوی مناسبی برای شبکه توزیع زمزم توسعه یابد. الگوی توسعه یافته در این مقاله شامل دو شاخص تعریف گره مجازی و محاسبه متوسط سرعت با در نظر گرفتن حالت های ترافیک چندگانه است. این الگو ایرادهای دو الگوی موجود در ادبیات بر اساس رویکرد پیوسته را تصحیح می کند.
۱۹.

ارائه مدل ریاضی برای توسعه ظرفیت نیروگاه ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی اکسیدکربن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ظرفیت نیروگاه ها تولید پراکنده گازهای گلخانه ای هزینه اجتماعی گازهای گلخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 356
این پژوهش با استفاده از برنامه ریزی ریاضی، مدلی برای توسعه ظرفیت نیروگاه ها با هدف کنترل دی اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه سازی مجموع تنزیل شده ارزش هزینه های سرمایه گذاری نیروگاه های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینه اجتماعی دی اکسیدکربن طی سال های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت های مدل شامل «محدودیت های تقاضا»، «توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن متغیر ها» است. مدل پیشنهادشده در سناریوهای مختلف با رویکرد های اقتصادی و زیست محیطی، اقتصادی و کاهش هزینه سرمایه گذاری تکنولوژی های تجدیدپذیر حل و تحلیل شده است. شایان ذکر است که پس از انجام سناریوی اول، حساسیت مدل ریاضی توسعه ظرفیت نیروگاه ها نسبت به تعدادی از پارامترها بررسی شد. این پارامترها شامل راندمان تکنولوژی های تولید برق، هزینه اجتماعی دی اکسیدکربن و هزینه نگهداری و تعمیرات تکنولوژی های تولید برق بودند. در سناریوی با رویکرد اقتصادی و زیست محیطی، تکنولوژی های سیکل ترکیبی، گازی CHP،بادی کوچک و بادی بزرگ و در سناریوی با رویکرد اقتصادی، تکنولوژی های سیکل ترکیبی، گازی CHPو بادی بزرگ موجه شدند. همچنین در سناریوی با رویکرد کاهش هزینه سرمایه گذاری، متغیر های مربوط به تکنولوژی های تجدیدپذیر، تکنولوژی های سیکل ترکیبی، گازی CHP ، بادی کوچک، بادی بزرگ و فتوولتائیک مقدار گرفتند.
۲۰.

تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین مدل سازی ساختاری تفسیری فازی صنعت گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 687
با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافته و تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیت دارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیت نظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین 0 معطوف نمایند. چراکه بکارگیری مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین، شرکت های تولیدی را در نیل به نیازهای مشتریان در بازار رقابتی توانمند خواهد ساخت.برای این منظور در این تحقیق پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی ادبیات، تعریفی مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ارائه شده و در نهایت با بررسی ابعاد آن، چارچوبی مفهومی شامل 2عامل اصلی ارائه شد. ارتباط و توالی این عوامل با مدل سازی ساختاری تفسیری فازی مشخص گردید. در این راستا پس از ارزیابی، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیرتأیید شد.به این ترتیب مدل ارائه شده می تواند چراغ راه صنعت گاز در پیاده سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شان و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر نیازهای مشتریان باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان