مطالب مرتبط با کلید واژه

فرهنگ سازمان


۱.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناور

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت شغلی حمایت فرهنگ سازمان آزادی و استقلال فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۴
امروزه برای ایجاد انگیزه ، رفتارهای مطلوب ، دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند . یکی از راهبردها ، ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی در سازمان و خلق و انعکاس تصویر روشن از سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه مصرف کنندگان کالا و خدمات سازمانی است .
۲.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR)

کلید واژه ها: پاسخگویی مدیریت فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمان مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۳۲
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد (P<%5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.
۳.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر جذب زنان در پست های مدیریتی

کلید واژه ها: سازمان باورهای راهنما فرهنگ سازمان باورهای روزمره پست های مدیریتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد محیط های کاری
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد توانمندسازی زنان
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۷۶۲
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر جذب زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه در پست های مدیریتی در سطح سازمان های دولتی استان گیلان می باشد. این پژوهش، پژوهش کاربردی از نوع تحلیلی و توصیفی است. در این پژوهش فرهنگ سازمانی با مؤلفه های راهنما و باور به عنوان متغیر مستقل و جذب زنان در پست های مدیریتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و به وسیله ی پرسشنامه از حدود 60 مدیر و 540 کارمند از میان سازمان های دولتی استان گیلان، شهر رشت انجام گرفته است. جهت آزمون روایی پرسش ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش پایایی پرسشنامه از گروهی از کارشناسان و صاحبنظران استفاده شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها، تحلیل واریانس و آزمون دانکن بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که باورهای راهنما و باورهای روزمره به عنوان مؤلفه های فرهنگ سازمانی، در جذب زنان در پست مدیریتی در سطح سازمان دولتی استان گیلان نقشی مهم بر عهده دارند.
۵.

تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی استراتژی منابع انسانی فرهنگ سازمان همسویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۸
تدوین و ارائه یک چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در شرکت ملی گاز ایران هدف اصلی این مقاله، می باشد.در مرحله مدل سازی با استفاده از ابزار مصاحبه و روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، تعدادی خبره با سوابق اجرایی و آموزشی- پژوهشی شناسایی و در مرحله آزمون 209 نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان با ابزار پرسشنامه در میدان مورد مطالعه، پیمایش و توصیف گردید.برای روایی از نظر خبرگان و پایایی از روش آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار اس پی اس اس (0.79) به دست آمد.اطلاعات به دست آمده با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی و نرم افزار متلب تبیین و مدل سازی به کمک فرایند استنتاج فازی در 5 مرحله با ترسیم یک درخت قواعد با دو ورودی و یک خروجی و 9 قاعده صورت پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد،استراتژی ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی گاز ایران همسویی کامل با بستر فرهنگی سازمان ندارد.لذا،برای ایجاد همسویی چارچوبی مفهومی تدوین و پیشنهاد گردید.
۶.

ارزیابی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز: رویکرد خبره محور ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه فازی

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
امروزه موفقیت سازمان ها، با دانشی که می توانند تولید و توزیع کنند، سرعت تولید این دانش و میزان انباشت و استفاده از این دانش تولیدشده، ارتباط مستقیم دارد. از طرفی دغدغه های محیط زیستی پیرامون عملیات تولیدی صنایع، سازمان ها را بر آن داشته تا از اقدامات سبز در فرآیندهای مختلف زنجیره تأمین استفاده کنند. پیاده سازی موفق مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موجب افزایش کارایی، اثربخشی، سود و مزیت رقابتی برای سازمان هاست. ازآنجایی که پیاده سازی مدیریت دانش نیازمند وقت و هزینه زیادی می باشد، مطالعه حاضر به بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز، بر اساس تصمیم گیری فازی پرداخته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات، پنج بعد اصلی شامل صفات کارمندان، استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمان، عوامل تکنولوژیکی و عوامل مدیریتی و 25 شاخص جهت بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز تعیین گردید. با استفاده از نظرات ۱۰ خبره شرکت فراصنعت و بومی سازی، 21 شاخص موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز شناسایی و با استفاده از روش FDEMATEL وزن هریک از شاخص ها محاسبه شد. در مرحله بعد امتیاز موفقیت هر شاخص در شرکت با کمک FSAW محاسبه و درنهایت با استفاده از وزن محاسبه شده و امتیاز موفقیت شاخص ها، میزان موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز مشخص گردید. نتایج نشان دهنده این بود که شرکت فرا صنعت به میزان ۰٫۷۲ در پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز موفق می باشد.
۷.

تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیره عاشورایی

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
این پژوهش با هدف تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیره عاشورایی انجام شد. روش تحقیق اکتشافی بود که به صورت کیفی از روش تحلیل مضمون، به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با عاشورا و فرهنگ عاشورایی، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق همه کتب و مقالات معتبر در حوزه فرهنگ اسلامی و سیره عاشورایی و نمونه آماری نیز همه کتب و مقالات علمی معتبر در دسترس در حوزه یادشده بود. به منظور دستیابی به مفاهیم مورد نظر در مرحله نخست کدگذاری توصیفی صورت گرفت و کدها به عنوان مضامین پایه ای شناخته شدند. در مرحله کدگذاری تفسیری، مضامین پایه ای طبقه بندی شدند که آن ها را مضامین سازمان دهنده گویند. آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر بود که همه مضامین پیش گفته را دربرمی گیرد. در نهایت، این پژوهش به شناسایی 28 مضمون توصیفی و 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (مؤلفه های اصلی) انجامید و با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان روایی پژوهش تأیید شد. مؤلفه های اصلی عبارت اند از عناصر بینشی فرهنگ سازمانی عاشورایی، عناصر گرایشی فرهنگ سازمانی عاشورایی، عناصر کنشی فرهنگ سازمانی عاشورایی. در پایان، تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی با بهره گیری از فرهنگ عاشورایی تدوین شد.