مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال سیزدهم بهار 1397 شماره 43

مقالات

۱.

ارایه مدل مفهومی جهت مدیریت بافرها در مدیریت زنجیره بحرانی پروژه های نفت و گاز

تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۶
هدف اصلی این مقاله تعیین عوامل تاثیرگذار در انتخاب اندازه بافرها با توجه به ریسک های پروژه است که همواره این عوامل به دلیل آنکه حسی و شهودی هستند، دقیق محاسبه نمی شوند و همچنین به دلیل کمبود منابع و زمان موجب تاخیر در پروژه شده و یا بیشتر از نیاز واقعی فعالیتهای پروژه در نظر گرفته می شوند که این امر هزینه های پروژه را افزایش می دهد. از طرف دیگر در این مقاله سعی شده تا روابط و تعامل ریسکها با یکدیگر شناسایی شده و در قالب مدلی مفهومی ارائه گردد. در مدل ارایه شده ریسکهای پیشران و وابسته تعیین خواهند شد که در بستر مدل مفهومی ارائه شده می توان با مدیریت ریسک های پیشران بر اندازه بافرهای کل پروژه تأثیر گذاشته و شاخص های زمانی و هزینه ای پروژه را در حد قابل قبولی بهبود ببخشد. به منظور ارائه مدل مفهومی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)  استفاده شده است و برای فراهم ساختن اطلاعات کیفی مدل مصاحبه های عمیق با بیست و هفت نفر از خبرگان و مدیران پروژه های بزرگ در حوزه نفت و گاز انجام شده است. بر اساس مدل مفهومی ارایه شده و همینطور تحلیل همزمان، مشکلات ناشی از پیچیدگی و شناخت کم از مسایل فنی پروژه عاملِ اصلی است که باعث می شود مدیران و پیمانکاران مجبور به افزایش سطح بافرها شوند.
۲.

ارائه الگویی از روابط علت و معلولی اثربخشی تبلیغات برای صادرات محصولات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی به کشورهای CIS

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه تبلیغات جزء لاینفک کلیه استراتژی های بازاریابی به شمار می روند،تبلیغات نقش مهمی در ایجاد آگاهی مشتریان در ارتباط با محصولات و خدمات دارد و تا حد زیادی درایجاد شهرت سازمان موثر می باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی از روابط علت و معلولی اثربخشی تبلیغات برای صادرات محصولات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی به کشورهای CIS انجام شده است. برای نیل به هدف فوق یک سوال اصلی و دو سوال فرعی تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه صادرکنندگان استان آذربایجان شرقی در فاصله سال های 1390 تا 1396 می باشد.  تعداد 161 صادر کننده بر اساس اطلاعات اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دیمتل فازی استفاده شده است. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه  مخصوص دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تداوم و استمرار تبلیغات، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ، نوع رسانه، زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند هشت سازه اصلی تحقیق می باشند. که تداوم و استمرار تبلیغات ، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ و نوع رسانه تأثرگذارترین سازه ها و زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند تأثیرپذیرترین سازه های تحقیق می باشند.
۳.

ارائه مساله طرح تاسیسات پویا با روش های فراابتکاری تک جواب و مبتنی بر جمعیت

تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۳۷
در جوامع مدرن امروزی، مراکز تولیدی باید قادر به ارائه پاسخی صریح، دقیق، فوری به تغییرات تقاضا و تبع آن تغییرات در محصول باشند، بنابراین در این مقاله در پی مطرح نمودن مساله چیدمان و بازآرایی تاسیسات مراکز تولیدی و خدماتی هستیم به گونه ای که مجموع هزینه های حمل و نقل مواد و بازآرایی خطوط تولیدی به کمترین میزان خود برسد. یک طرح بهینه باعث انتقال بهینه و کارا مواد بین تاسیسات و کاهش فرآیند کار و هزینه انبار داری می شود. برای مراکز تولیدی، هزینه حمل مواد مهمترین شاخص برای تعیین بهره وری یک طرح می باشد. این موضوع به عنوان مساله طرح تاسیسات پویا (DFLP) مطرح گردیده است. در این مقاله، DFLP با پنج روش فراابتکاری شامل ژنتیک (GA)، شبیه سازی تبرید (SA)، جستجوی ممنوع (TS)، ازدحام ذرات (PSO) و رقابت استعماری (ICA) مدل سازی شده است. روش تاگوچی جهت انتخاب پارامترهای بهینه به کار برده شده است. نتایج حاصله به خوبی نمایانگر آن اند که روش های فراابتکاری، راه کارهایی بهینه و موثر برای غلبه بر مساله طرح تاسیسات مراکز تولیدی و خدماتی ارائه می دهند. نتایج مدل سازی حاکی از آن هستند که الگوریتم رقابت استعماری در مقام مقایسه با دیگر روش ها، جواب های بهینه بهتری را در این مساله با محدودیت های مفروض در معیارهای مختلف ارائه می دهد.
۴.

چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۵
سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی» به دست می آید اما چابکی سازمان تحت تاثیر عامل های خود می باشند که در شرکت های خدماتی ، کارکنان تاثیر گذارترین عامل می باشند. در این پژوهش که دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان مطالعه موردی مطرح شده است کارکنان به سه دسته نرم ، خاطی و مقصور تقسیم بندی شده اند که عامل های مذکور تعیین کننده سه عنصر اصلی چابکی زنجیره تامین سازمان که عبارتند از محرک های چابکی، توانمندیهای چابکی و توانا سازهای چابکی می باشند. همچنین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یک مدل هوشمند طراحی شده که تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است. و پس از اجرای مدل در مطالعه موردی در نقطه Time=769 ، بهبودی سازمان در بهترین حالت ممکن می باشد.
۵.

تجزیه وتحلیل عملکرد منابع انسانی با رویکرد DEA دو مرحله ای در شرکت آذر نوش شکوفه

تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۰
سنجش و ارزیابی همواره مورد توجه انسان بوده است . ارزیابی عملکرد منابع انسانی برای سازمانها و مدیران بسیار مورد توجه قرار گرفته است که نقش بسیارمهم و راهبردی را دارا شده است وازعناصرتأثیر گذار بر مزیت رقابتی سازمان محسوب می شود . در این مقاله ازکاربرد تحلیل پوششی دادهای دو مرحله ای (DEA) در تجزیه وتحلیل کارایی و عملکرد کارکنان بهره برده شده است. هرچند مدل های کاربردی مختلفی در این حوزه ارائه شده است اما این مدل ها با مشکلاتی مواجه هستند و تمامی نیازهای تصمیم گیران را برآورده نمی سازند. مدل کاربردی ارائه شده در این تحقیق، مشکلات مدل های پیشین را که تکیه برفاکتور های به غیر ساعات اضافه کار ، حقوق ، مرخصی به عنوان ورودی اولیه و ساعات مفید کاری وساعات میزان حضور در جلسات آموزشی به عنوان خروجی میانی ومقدار تولِید سالم ، و تولید ناسالم برای در نظرگرفتن خروجی نهای می باشد را دارند ، کامل کرده ومرتفع می نمایید . در نتیجه، یکی از روشهای جدید ارزیابی عملکرد کارکنان، روش تحلیل پوششی داده است که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد کارکنان و شرکتها می باشد. مدل کاربردی پیشنهادی در ارزیابی کارایی و اثربخشی وعملکرد کارکنان شرکت آذر نوش شکوفه مورد استفاده قرار گرفته و تحلیلی جهت بهبوده هم زمان کارایی و اثربخشی هر یک از کارکنان وعملکرد بهینه تولید در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد.
۶.

ارزیابی و اولویت بندی ریسک های برون سپاری با استفاده از روش GDEMATEL و ISM (مطالعه موردی شرکت مدیریت تولید برق)

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
برون سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود، بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری به سازمان وارد می کند؛ بنابراین ضعف در شناخت و مدیریت ریسک ها نگران کننده است چراکه می تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد؛ بنابراین هدف عمده این تحقیق شناسایی ریسک های موجود در برون سپاری پروژه های شرکت مدیریت تولید برق، اولویت بندی ریسک ها و تعیین ریسک های اصلی و غیر اصلی هست. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و ازنظر شیوه نگرش، توصیفی- تحلیلی است. از بعد هدف نیز توسعه ای است. همچنین در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و از مقطع زمانی هم می توان گفت، این پژوهش از نوع تک مقطعی است. در این پژوهش، از تکنیک دی متل خاکستری و مدل سازی ساختاری-تفسیری برای شناسایی و طراحی الگوی روابط شاخص ها استفاده شده است. با استفاده از تکنیک دی متل الگوی روابط علی میان متغیرها شناسایی شده است. درنهایت از مدل سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین الگوی نهایی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دو ریسک مشکل ارتباطات و مشکلات قرارداد از مهم ترین ریسک ها به حساب می آیند؛ و لازم است شرکت ها بر این دو ریسک تمرکز کنند، زیرا این دو عامل تحقق بخش عوامل دیگر هستند.
۷.

بررسی تأثیر چابک سازی زنجیره تأمین بر ارزش برند (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو دیزل)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چابکسازی زنجیره تأمین بر ارزش برند در شرکت ایران خودرو دیزل بوده است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی – همبستگی بود. و از لحاظ زمانی در زمره پژوهش های مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل مشتمل بر 800 نفر بود. با استناد به جدول مورگان، نمونه ای به حجم 260 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه چابک سازی زنجیره تأمین و پرسشنامه ارزش برند بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها با استناد به نظر متخصصان و اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها به ضریب آلفای کرونباخ استناد شد که مقدار آلفا برای پرسشنامه چابک سازی زنجیره تأمین، 911/0 و برای پرسشنامه ارزش برند، 855/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که چابک سازی زنجیره تامین و ابعاد آن، قابلیت پیش بینی ارزش برند شرکت ایران خودرو دیزل را دارند. و همچنین اینکه چابک سازی زنجیره تأمین بر وفاداری به برند، آگاهی از برند، تداعی برند، تمایل به گسترش برند و کیفیت برند تأثیرگذار می باشند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴