عباس طلوعی

عباس طلوعی

مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارائه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه ریزی مالی سازمان (مطالعه موردی: شرکت سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 531
حصول سود بیشتر در سازمان ها نیازمند دستیابی آن ها به ابزارهایی دقیق برای تقویت کسب وکار به منظور برنامه ریزی مالی مناسب است. لذا هدف این تحقیق، نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارائه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه ریزی مالی سازمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش، سازمان های حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در آن از داده هایی که از سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (کدال) استخراج شدند استفاده شد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی و در محیط برنامه مطلب انجام شد. یافته های پژوهش محدوده تغییرات عوامل مؤثر بر شاخص اصلی در برنامه ریزی مالی سازمان (سود) بوده و همچنین مهم ترین عوامل مؤثر بر آن تعیین گردید. چارچوب پیشنهادی در سه مجموعه مختلف از سه صنعت متفاوت بررسی شده و دارای نتایج قابل قبولی بود؛ بنابراین نتیجه تحقیق بیانگر قابل استفاده بودن چارچوب پیشنهادی دراین پژوهش برای سایر سازمان های حاضر در بورس و اوراق بهادار بود.
۲.

مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی راهبردی مالی (کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل عصبی تطبیقی برنامه ریزی راهبردی مالی شبکه عصبی اِلمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110
هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.
۳.

«تبیین فرایندهاى اصلى مدیریت استراتژیک متعادل در رسانه ملى»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک متعادل مدیریت دانایی مخاطب محور نوآوری تعامل با مخاطب رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 395
مقدمه و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تبیین فرایندهاى اصلى مدیریت استراتژیک متعادل در رسانه ملى است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی بود . روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان علمی وتجربی در حوزه رسانه کشور بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 30 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایایی و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری استفاده شد . یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 76 شاخص موجود، چهار مؤلفه اصلی قابل شناسایی است که عبارت اند از؛ بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب. نتیجه گیری: از این رو سازمان صدا و سیما نیز که وجود آن به مخاطب بستگی دارد، می بایست همانند سایر سازمان ها و رسانه ها که با بهره گیری از این فرایند و ابزارها توانسته اند در محیط پیچیده امروزی، پاسخگوی نیاز مخاطبان باشند و در مواجهه با تغییرات گسترده و سریع توانایی پاسخگویی به تغییرات را داشته و منعطف باشند، الگوبرداری نماید و با بهره گرفتن از این فرایند ها در مسیر بازآفرینی قرار گیرد .
۴.

Uncertainty Analysis on Factors Affecting the Technological and Innovative Levels of Surface Facilities of Crude Oil Treatment at National Iranian Oil Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: technology model Innovation Model Surface facilities Crude Oil Treatment Fuzzy method

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 84
Context/purpose: Factors affecting the technology, and innovation levels of crude oil treatment’s surface facilities, are numerous and extensive. Localization of surface facility as a high-tech Technology, which include oil and gas production and processing units, has always been one of the main issues, and technology management and innovation are essential priorities for these facilities. The purpose of this practical, heuristic, and quantitative research is to develop the studies and identify the current state of technology for crude oil treatment’s surface facility technology level in Iran and compare it with its global one. Methodology: Considering the wide range of factors that are used in evaluating technological and innovative capabilities with uncertainty. This research is applied in terms of purpose. Using a survey method and collecting qualitative data through a questionnaire, has led to descriptive results. This study by referring to experts and specialists, these factors according to their importance and priority in different classes of classification and then with statistical analysis, the relationship and correlation of these factors have been examined. For this purpose, 44 experts in oil and gas industry have been used for replying the qualitative questionnaire, then the fuzzy system model has been used to investigate the uncertainty in their answers and Quantitative results. Findings: The results of this study show that the most influential factors in surface facilities such as technological and innovative factors and managerial potential and human resources, etc. are not at an acceptable level compared to developed countries. Conclusion: The analysis of uncertainty between opinions of experts and factors investigated also confirms that attention to innovation and technology capacity and Technology capability and human resources in the National Iranian Oil Company should be increased.
۵.

مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دو وجهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل بازآفرینی مدیریت استراتژیک دووجهی نوآوری مدیریت دانایی مخاطب محور تعامل دوسویه با مخاطب رسانه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 509
هدف پژوهش طراحی مدل بازآفرینی در رسانه ملی براساس فرایندهای مدیریت استراتژیک متعادل دو وجهی می باشد، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. حجم نمونه 272 نفر می باشد و برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به دست آمده در مدل ارائه شده نشان می دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل دهی مجدد نظام کسب و کار، درک اقتصادی و نقش رهبری می باشند و فرایند های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به عنوان عوامل موثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می باشند که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تاثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می توانند در هر نقطه ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود ولیکن درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش گر و تعاملی مخاطب در رسانه می باشد به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.
۶.

ارایه مدل مفهومی جهت مدیریت بافرها در مدیریت زنجیره بحرانی پروژه های نفت و گاز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره بحرانی مدیریت ریسک محاسبه بافر مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 877
هدف اصلی این مقاله تعیین عوامل تاثیرگذار در انتخاب اندازه بافرها با توجه به ریسک های پروژه است که همواره این عوامل به دلیل آنکه حسی و شهودی هستند، دقیق محاسبه نمی شوند و همچنین به دلیل کمبود منابع و زمان موجب تاخیر در پروژه شده و یا بیشتر از نیاز واقعی فعالیتهای پروژه در نظر گرفته می شوند که این امر هزینه های پروژه را افزایش می دهد. از طرف دیگر در این مقاله سعی شده تا روابط و تعامل ریسکها با یکدیگر شناسایی شده و در قالب مدلی مفهومی ارائه گردد. در مدل ارایه شده ریسکهای پیشران و وابسته تعیین خواهند شد که در بستر مدل مفهومی ارائه شده می توان با مدیریت ریسک های پیشران بر اندازه بافرهای کل پروژه تأثیر گذاشته و شاخص های زمانی و هزینه ای پروژه را در حد قابل قبولی بهبود ببخشد. به منظور ارائه مدل مفهومی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)  استفاده شده است و برای فراهم ساختن اطلاعات کیفی مدل مصاحبه های عمیق با بیست و هفت نفر از خبرگان و مدیران پروژه های بزرگ در حوزه نفت و گاز انجام شده است. بر اساس مدل مفهومی ارایه شده و همینطور تحلیل همزمان، مشکلات ناشی از پیچیدگی و شناخت کم از مسایل فنی پروژه عاملِ اصلی است که باعث می شود مدیران و پیمانکاران مجبور به افزایش سطح بافرها شوند.
۸.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی با استفاده از مدلهای کمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: امورفرهنگی ارزیابی عملکرد مدل ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 865 تعداد دانلود : 183
در این پژوهش، نویسنده با مروری بر فرهنگ و نقش آن در زندگی اجتماعی و لزوم ارزیابی امور فرهنگی، به بررسی مدل های ارزیابی عملکرد پرداخته و در ادامه با بررسی مبانی عملی موجود و مصاحبه با اندیشمندان، یک الگوی ارزیابی امور فرهنگی را ارائه نموده است این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و جهت تعیین روایی مدل ارائه شده، از تکنیک دلفی استفاده نموده و با آزمون های و ریاضی، پایایی مدل پیشنهادی مورد تائید قرار گرفته   است     در پایان پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که الگوی ارائه شده قابلیت آن را دارد که با تغییرات جزئی در اجرا، مولفه ها و شاخص ها؛ به طور دقیق در ارزیابی برنامه های فرهنگی یک سازمان خاص مورد استفاده قرار گیرد       .  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان