محسن باقریان فرح آبادی

محسن باقریان فرح آبادی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران

کلید واژه ها: هوش تجاری مزیت رقابتی وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 160
مقدمه و هدف: وفاداری یک تعهد قوی برای خرید مجدد، محصول یا یک خدمت برتر، در آینده اطلاق می شود، به همین دلیل باشگاه ها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری می پردازند. هدف پژوهش حاضر، ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی با وفاداری در مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی _ همبستگی به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران که با توجه به فرمول کوکران 295 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت گرده آوری داده ها از سه پرسشنامه، هوش تجاری، مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS:23 و در سطح معنی داری آزمون هاP<0/05 و روش اماری توصیفی و استنباطی (پیرسون-رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین هوش تجاری با مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. از سویی دیگر هوش تجاری و مزیت رقابتی، پیش بینی کننده های مناسب وفاداری هستند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مزیت رقابتی و هوش تجاری مهترین عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان هستند.
۲.

ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی روابط بین الملل سیاست خارجی کارکرد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 172
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش انجام گرفت. روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر رؤسای فدراسیون های المپیکی، سیاستمداران و صاحب نظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند، بود و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تعیین نمونه های این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 19 نفر به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مقوله ها، مفاهیم و گویه ها برای شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها در نرم افزار MAXQDA استخراج شد. یافته ها: 297 گزاره مفهومی اولیه با 13 مقوله و 73 مفهوم در قالب پارادایمی در چهار حوزه کارکرد ورزش، عوامل مدیریتی، سیاست خارجی و ساختار ورزش بوده است. نتیجه گیری: کارکرد ورزش (شامل کارکرد سیاسی ورزش، کارکرد اقتصادی ورزش، کارکرد اجتماعی ورزش و توسعه روابط بین الملل)، عوامل مدیریتی (شامل آموزش و تربیت نیروی انسانی، مدیریت دانش و عامل رسانه و روابط بین الملل)، سیاست خارجی (شامل ورزش و سیاست خارجی و عامل سیاست خارجی و ورزش) و آخرین حوزه مربوط به ساختار ورزش (شامل کرسی های بین المللی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، ساختار سازمان های ورزشی و عامل جایگاه ورزش کشور در جهان) قابل تقسیم هستند. همچنین روابط بین مقوله های شکل گرفته در داده ها نشان داد که الگوی به دست آمده با شکل اصلی الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین تطابق دارد. 
۳.

بررسی نقش میانجی ارزش های اخلاقی و سرمایه فکری در ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اخلاقی سرمایه فکری شبکه اجتماعی نگرش تصویر بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 237
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به تعداد 340 نفر بود. حجم نمونه با توج ه ب ه رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، تعداد 5 تا 10 آزمودنی ب ه ازای ه ر سوال و شرط حداقل 100 آزمودنی (پیشنهاد گورسوچ) و نهایتا 181 نفر تعیین و روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد شده با 22 سوال و با پایایی قابل قبول بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS26 و PLS Smart 3.0 استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزشهای اخلاقی و سرمایه فکری دارای نقش میانجی در ارتباط بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش نسبت به تصویر بدنی می باشند. بنابراین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می توانند با اجرای برنامه های مرتبط با استفاده اصولی و مناسب از شبکه های اجتماعی به رشد و توسعه فردی فعلی و آینده شان و شکل گیری نگرش سازنده و اثربخش نسبت به تصویر بدنی خود و احترام به ارزشهای اخلاقی و حفظ این ارزشها برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد فردی و اجتماعی مبادرت نمایند.
۴.

ارائه الگویی برای تحلیل اکوسیستمی توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزش رویکرد اکوسیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 129
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود و توسعه کیفیت منابع انسانی از اهداف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ-التحصیلان رشته تربیت بدنی با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف در بحث اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی از سازمان ها و مراکز مختلف بودند. نمونه گیری با روش هدفمند و سهمیه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. نتایج کدگذاری باز شامل 57 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد بود که در کدگذاری محوری شامل 16 مقوله شد و در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، و پیامدها بود. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده تاثیر زیادی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارند لذا شناخت افراد از توانمندی های خود و درک تغییرات محیطی و ایجاد یک رویکرد سیستمی و سازمان یافته برای ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد بستر محیطی مناسب برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه توسط متولیان امر اشتغال تاثیر مهمی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارد.
۵.

تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور، با نقش میانجی آوای سازمانی

کلید واژه ها: ابعاد هوش هیجانی بهره وری سازمانی آوای سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 39
مقدمه و هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر بهره وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی بود. روش شناسی: پژوهش توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور تشکیل دادند. در نهایت تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه بهره وری جاهد (1385)، هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) و پرسشنامه آوای سازمانی کاتارین و هامس (2012) بود. روایی پرسشنامه ها به تایید 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بهره وری= 88/0، هوش هیجانی در ورزش= 89/0، آوای سازمانی = 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزار SPSS نسخه23 و Smart PLS نسخه 3.0 استفاده شد. نتایج: نتایج گویای آن بود که آوای سازمانی و هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری دارد. افزون براین تأثیر هوش هیجانی بر آوای سازمانی تأیید شد (05/0≥P). و در آخر نتایج بیانگر آن بود که است که اثر هوش هیجانی بر بهره وری از طریق آوای سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور مثبت و معنی دار دارد (05/0≥P). نتیجه گیری: می توان گفت هوش هیجانی بر بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور با نقش میانجی آوای سازمانی اثر دارد. به عبارتی دیگر، بخشی از اثر متغیر هوش هیجانی به واسطه متغیر آوای سازمانی، بر بهره وری کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور انتقال داده می شود.
۶.

مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار تجارت الکترونیک ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 82
تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 24 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه انجام گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها و طی سه مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. برای تائید ﭘﺎیﺎیی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 92/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش ISM پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار Micmac برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل عوامل محیط حقوقی، مدیریتی، محیطی، آموزش و آگاهی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی و نوآوری و خلاقیت در مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک شناسایی شدند.
۷.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی به برند صنعت ورزش مدل چارمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 967
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش ایران تدوین شده است.روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که براساس تئوری داده بنیاد مبتنی روش چارمز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان حوزه ی بازاریابی ورزشی و صاحب نظران مدیریت ورزشی و افراد صاحب نظر و آگاه در ارتباط با بازاریابی و برند بودند. تعداد 12نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج، تعداد 11 مقوله اصلی شامل تعلق به برند (تجربه فرد، شیفتگی برند، وفاداری برند، احترام)، عوامل اجتماعی، هویت برند، نگرش به برند شامل(اعتبار برند، تصویر برند)، سلبریتی ها، حامیان مالی، تبلیغات شامل(تبلیغات تجاری، تبلیغات شفاهی)، شهرت برند شامل(ادغام با ورزش، ماهیت برند)، خصوصیات اخلاقی و رفتاری شامل(رفتار مصرف کننده، ویژگی های بیولوژیکی، ویژگی های شخصیتی)، متفاوت سازی برند با سایر رقبا و عامل رسانه به عنوان عوامل موثر بر خودشیفتگی برند شناسایی شد.
۸.

ارتباط ویژگی های شخصیتی و مدیریت تحول در مدیران اماکن ورزشی با نقش میانجی تفکر استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر سیستمی سازگاری شخصیت مدیران امکان ورزشی تسهیل تحول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 347
هدف این پژوهش تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با مدیریت تحول با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک در مدیران اماکن ورزشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران اماکن ورزشی شهر تهران تشکیل می دهند. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران بدون حجم جامعه 384 نفر از مدیران اماکن ورزشی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس کوتاه پنج بعد شخصیت؛ پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول کاستگلیون (2002) و پرسشنامه تفکر استراتژیک منوریان و همکاران (1391) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) برای تعیین روابط خطی هم زمان بین متغیرها استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که «ویژگی های شخصیتی» با «تفکر استراتژیک» و «مدیریت تحول» در سطح 05/0=α ارتباط معنی داری دارد. در مدل نهایی تحقیق نشان داده شد که ویژگی های شخصیتی با ضریب مسیر(50/0pc=) بر تفکر استراتژیک و با ضریب مسیر(62/0pc=) بر مدیریت تحول دارای اثر مستقیم بوده و تفکر استراتژیک نیز با ضریب مسیر(51/0pc=) بر مدیریت تحول اثر مستقیم دارد. بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گیری نمود که ویژگی های شخصیتی مدیران اماکن ورزشی نقشی به همراه تفکر استراتژیک می تواند تغییرات و تحولات مطلوب را در امکان ورزشی به وجود آورد. ازاین رو توصیه می شود مدیران اماکن ورزشی بر تفکر سیستمی و سازگاری به عنوان مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر مدیریت تحول تأکید بیشتری داشته باشند.
۹.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی پنهان رویدادهای ورزشی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 428 تعداد دانلود : 575
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی پنهان رویدادهای ورزشی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 68
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۱۱.

اثر شدت هواداری به فوتبال بر توجه بصری به برند اسپانسر پیراهن باشگاه های لیگ برتر ایران به روش بازاریابی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی عصبی برند تجاری ردیابی چشم حامیان مالی هواداران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 221
تحقیق حاضر بر آن است که براساس علم اعصاب و تکنیک ردیابی چشم بررسی کند که توجه بصری تماشاچیان تا چه حد می تواند بر دیده شدن برند، اثربخش و شایان توجه باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش 75 نفر  در 5 گروه 15 نفره از هواداران مرد فوتبال رده سنی 18 تا 60 سال بودند که  به وسیله دستگاه ردیاب چشم طبق پروتکل علم اعصاب آزمایش شدند. اطلاعات حاصل به منظور تحلیل کمی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد و  از تحلیل واریانس با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت هواداری نگرشی و رفتاری و همچنین علاقه به فوتبال بر توجه بصری به لوگوی پیراهن با توجه به محدوده محرک اثر داشته است. به نظر می رسد اسپانسرها برای دستیابی به اهداف خود، یعنی بهتر دیده شدن و در نتیجه میزان فروش و افزایش درآمد کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات روی پیراهن ورزشکاران، باید اندیشه ها و پیام های خودآگاه و ناخودآگاه تماشاچیان را درک و تبلیغات خود را با پیام های خاص و موردنظر مخاطبشان مناسب سازی کنند.
۱۲.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی صنعت ورزش شرایط علی شرایط بستر شرایط مداخله گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 331
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بس تر و مقوله های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.
۱۳.

تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت وزارت ورزش و جوانان کشور؛ اثر میانجی کژتابی سازمانی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فرهنگی ترک شغل کژتابی سازمانی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 880
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر ترک شغل کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور با توجه به کژتابی سازمانی ادراک شده می باشد. سه سازه اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: سرمایه فرهنگی، ترک شغل کارکنان، کژتابی سازمانی ادراک شده. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی بود. حجم نمونه نیز با توجه به فرمول کوکران برابر 256 نفر بود. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق بیش از 7/0 بود در نتیجه پایایی مورد تایید است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی بر ترک شغل تأثیر معناداری ندارد ، ضریب همبستگی پیرسون برابر است با: 607/0- . همچنین مشخص گردید که کژتابی سازمانی بر ترک شغل با ضریب همبستگی 652/0 تأثیر دارد و در عین حال نقش متغیر میانجی را بین متغیرهای سرمایه فرهنگی و ترک شغل دارد. بنابراین سرمایه فرهنگی به صورت غیر مستقیم بر ترک شغل اثر گذار است. برازش داده ها به مدل برقرار است و همگی شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند. از این رو پیشنهاد می گردد انتخاب افراد توسط مدیران متناسب با شغل صورت بگیرد و با ایجاد شرایطی امن برای فرد با جلوگیری از بروز کژتابی در سازمان از ترک شغل افراد جلوگیری گردد.
۱۴.

شناسایی و اولویت بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری -تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع فراروی توسعه ی گردشگری گردشگری ورزشی مدل سازی ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 66
لزوم توجه به افزایش درآمدزایی در کشور و اهمیت و جایگاه گردشگری ورزشی در این زمینه، توجه به این مهم را بیش از پیش ضرورت می بخشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع و آشنایی با الگوی ساختاری تفسیری موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی ایران است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است، در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به صورت پیمایشی است. جامعه آماری کیفی، که دربردارنده 15 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، و مدیریت ورزشی بوده است، براساس نمونه گیری هدفمند، و جامعه آماری در سطح کمی که 379 نفر از مربیان و داوران، دست اندرکاران و مدیران ارشد برگزاری مسابقات، بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می گیرد، به صورت تصادفی گزینش شده اند. در این پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، موانع گردشگری ورزشی ایران، شناسایی و براساس پرسش نامه محقق ساخته رتبه بندی شد و سپس، روابط بین موانع با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری، تعیین شد. با توجه به نتایج به دست آمده، 8 مانع به عنوان مهم ترین موانع، شناسایی شدند. پس از تعیین این موانع هشت گانه، میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن ها با استفاده از روش تحلیل میک مک بررسی شد که براساس نتایج به دست آمده، موانع دولتی و قانونی با قدرت نفوذ 8، بالاترین تأثیر را بر موانع دیگر عدم توسعه گردشگری ورزشی داشته اند. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا خط مشی ها و راهبردهای هوشمندانه تری اتخاذ کنند.
۱۵.

نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برند های منتخب پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به برند بازاریابی رسانه های اجتماعی بازاریابی ویروسی فعالیت ویروسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 196
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی در رابطه علّی عشق به برند و بازاریابی ویروسی در مشتریان برندهای منتخب پوشاک ورزشی است. این تحقیق ازنظرهدف کاربردی، و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است که به روش میدانی انجام شد.جامعه آماری تحقیق، کلیه ی مشتریان نمایندگی های4 برند ورزشی عضو صفحه ی اینستاگرام آن برند بوده اند. حجم نمونه 384 نفربرآوردشدکه به روش نمونه برداری احتمالی چند مرحله ای انتخاب گردید.دربخش آماراستنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف،ضریب همبستگی پیرسون وآزمون مدلسازی معادلات ساختاری به منظورآزمون فرضیات استفاده شد.سطح معنی داری برای تمامی تجزیه وتحلیل ها 05/0P< در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد،عشق به برند بربازاریابی رسانه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی اثر داشته و (p ≤0/01 ،9/20 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی ویروسی را دارد. براساس نتایج ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابی ویروسی (0/43) افزایش می یابد همچنین عشق به برند (P ≤0/01 ، 4/47 = t) توانایی پیش بینی بازاریابی رسانه های اجتماعی را دارد. ازطرفی ضریب بتا، به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل عشق به برند،بازاریابیرسانه های اجتماعی(0/22) افزایش می یابد. لذا می توان افراد علاقه مند به برندرا به سوی شبکه های اجتماعی و فعالیت ویروسی آنها تشویق نمود.بر همین اساس برندهای ورزشی می توانند باافزایش میزان مشارکت با مشتریان خود زمینه های رفتارویروسی راتقویت نمایند چرا که ایجاد محتواهای چالشی، پست های نظرسنجی عواملی هستند که می توانندرفتارویروسی را تقویت نمایند.
۱۶.

تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی نوآوری پیشگامی مشتری مداری باشگاه خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 165
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی شهر تهران بود. در این پژوهش همبستگی (از نوع مدل یابی معادلات ساختاری)، 224 باشگاه ورزشی خصوصی با استفاده از روش تصادفی طبقه ای نسبتی، ازبین 513 باشگاه شهر تهران انتخاب شدند و مدیران آن مقیاس گرایش کارآفرینانه (هاگس و مورگان، 2007) و مقیاس بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، ابعاد و سطح کلی گرایش کارآفرینانه (خطرپذیری، نوآوری، پیشگامی، رقابت تهاجمی، استقلال کاری) و بازارگرایی (مشتری مداری، رقیب مداری و هماهنگی میان وظیفه ای)، دارای روابط دوسویه معنادار، مثبت و درحد متوسط تا قوی با عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی هستند. گرایش کارآفرینانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از مسیر بازارگرایی اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی درمجموع 58 درصد از تغییرات عملکرد مالی را تبیین می کنند. طبق یافته ها، گرایش کارآفرینانه به ویژه گرایش به نوآوری و پیشگامی به همراه راهبرد بازارگرایی به ویژه مشتری مداری می تواند عملکرد باشگاه های ورزشی خصوصی را ارتقا دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان