سعید یوسفی

سعید یوسفی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری بازاریابی و رسانه های ورزشی، دانشگاه تبریز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

توسعه الگوی شایستگی مدیران در صنایع پروژه محور بخش دولتی با رویکرد تئوری داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
از رایج ترین رویکردها در حوزه مدیریت پروژه، رویکرد شایستگی محور است. این رویکرد برخلاف رویکردهای فرآیند محور، بصورت ویژه بر نقش «فرد» متمرکز است. تفاوت شرایط حاکم بر کشور به ویژه در مقطع فعلی، نسبت به شرایط پایداری که مبنای تدوین استانداردها و مدل های بین المللی بوده، اصلی ترین ضرورت تدوین شایستگی ها در سطح ملّی است. در این پژوهش تلاش شد با روش داده بنیاد، مبانی نظری توسعه مدل شایستگی های مدیران پروژه در صنعت ساخت ایران مورد کاوش قرار گیرد. با انجام 27 مصاحبه به روشSTAR  سعی شد شایستگی های مؤثر بر موفقیت پروژه شناسایی شود. 551 کد شناسایی و ضمن تحلیل در نرم افزار Atlas ti. با کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، نهایتاً تدوین شرایط علّی، عوامل بستر، راهبرد و پیامدها صورت گرفت. از لحاظ شرایط علّی، تأثیر زیاد عوامل کلان محیطی و شرایط خاص کشور بر نحوه مدیریت پروژه ها به وضوح قابل درک است. در نتیجه شاهد شکل گیری محیطی سراسر تغییر، تعریف پروژه هایی غیر اصولی، پیچیدگی و پیش بینی ناپذیرشدن رفتارها و قوانینی فرد محور هستیم. در چنین بستری، رنگ پذیری شایستگی های رفتاری از محیط، اهمیت بیشتر شایستگی های رفتاری و محیطی نسبت به تکنیکال و البته تغییر پارادایم شایستگی های تکنیکال به عنوان راهبردها مطرح می شود. پیامد این راهبردها ضرورت کنار گذاشتن ساختارهای معمول و توجه به شایستگی هایی همچون کلان نگری، توان اقناع مدیران ارشد، عارضه یابی مستمر، مدیریت در لحظه، خلاقیت و توان بالای حل مسأله و نیز آمادگی ذهنی، انعطاف پذیری، جدیت و تعهد کاری و البته نتیجه محوری است.
۲.

تعیین مؤلفه های مفهومی و کیفی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش آموزان به تحرک بدنی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
یکی از روش ها برای آموزش و علاقه مندکردن کودکان به انجام فعالیت های جسمانی و ورزش، ازطریق مدارس است که پژوهش حاضر به بررسی  نقش عملکردی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی شهر تبریز پرداخت. روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده ها با استفاده از برگه کدگذاری پژوهشگرساخته که ضریب توافق و روایی آن درحد قابل قبولی بود، جمع آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه منطقه چهار شهر تبریز بودند که برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل دیوار نگاره ها و نوشته ها نشان داد که ازمیان 219 دیوارنگاره و نوشته تحلیل شده، 57/46 درصد از کل مطالب، مرتبط با مؤلفه های ورزشی هستند. نتایج حاکی بود که در دیوارهای مدارس ابتدایی مطالب مرتبط با مؤلفه های ورزش نامطلوب بوده است. این درحالی است که دیوارنگاره ها و نوشته ها در محیط مدارس می توانند به تشویق، آگاه کردن از فواید فعالیت های ورزشی، ایجاد فرهنگ انجام فعالیت های ورزشی و ارتقای عمل و سواد حرکتی کمک کنند. همچنین، بیشتر مدارس دارای دیواره هایی با متراژ های طولانی هستند که بدون استفاده مانده اند؛ درصورتی که مدیران و مسئولان می توانند با کمترین هزینه ها با ترسیم تصاویر و نوشته ها هم محیط جذابی را به وجود آورند و هم اهداف رفتاری موردنظر را آموزش دهند. با توجه به نتایج، وضعیت عملکردی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش آموزان به تحرک بدنی و ورزش درحد مطلوب نیست و به بازنگری نیاز دارد.
۳.

نقش کیفیت حاکمیت شرکتی دررابطه بین جریان های نقدی آزاد ودستکاری فعالیت های واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
مدیریت سودبهمداخلهعمومیمدیریتدرفرآیندتعیینسودکهغالباًدرراستایاهداف دلخواهمدیریتمی باشد،اطلاقمی گردد. ازسویدیگرامروزهبهدلیلرویآوردنشرکت هابهمقولهارزیابیعملکرد،جریاننقدآزادموردتوجهبسیاریازگروه هاقرارگرفتهاست.پژوهشحاضربه دنبالبررسینقش کیفیت حاکمیت شرکتی در رابطه بین جریان های نقدی آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی است.برایتعیینمدیریتواقعیسودازمدل کوهن و زاروینوبرایمحاسبهجریان هاینقدآزاد مدللنوپلسن و بهمنظور کیفیت حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل کننده، از روش ارزیابی Gov-Score استفادهشدهاست. جامعه آماری این پژوهش شامل672 سال- شرکت پذیرفته شده دربورستهران می باشد. روشپژوهشازنوع-همبستگیوعلیپسرویدادیوروشآزمونفرضیه ها،آزمونهمبستگیورگرسیون است. برایآزمونفرضیه هاازنرمافزارهای Eviews 7استفادهشدهاست. یافته هایپژوهشنشانمی دهدکیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقدی آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی تأثیر آماری معنی داری ندارد، همچنین در سطح شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی قوی و در سطح شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی ضعیف، بین جریان وجه نقد آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود داردو اندازه شرکت و زیان ده بودن شرکت بر دست کاری فعالیت های واقعی تأثیر مثبت و معنی داری داشته و در نقطه مقابل اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر دست کاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) دارد.
۴.

پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های عصبی مصنوعی خوشه بندی تحلیل پوششی داده ها DEA صفحه متمایز کننده DA نگاشت خودسازمان ده SOM

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۷۱۳
امروزه ارزیابی مشتریان برای ارائه خدمات مناسب یکی از مهم ترین چالش های مدیران و تصمیم گیرنددگان در سازمانهای مختلف است. در سازمانهای مختلف گاه با توجه به حجم سنگین تقاضای مشتریان پاسخ گدویی بده نیازهای تمامی آنان امکان پذیر نیست و از سدوی دیگدر ایدن مشدتریان بده عندوان سدرمایه هدای سدازمان ها قلمدداد می شوند. این موضوع هدفمند نمودن مطالعده بدر روی گدرو ه هدای مختلدف مشدتریان در بازارهدای رقدابتی را بدا اهمیت کرده است. یکی از شیوه های کارآمد برای مطالعه مشتریان و ارائه خدمات بهینده بده آندان، گدروه بنددی بازار و خوشه بندی مشتریان در آن است. در این پژوهش به منظور هدفمند نمدودن ارائده خددمات بده مشدتریان، ابتدا به کمک تکنیک شبکه عصبی SOM مشتریان در خوشه هایی متناسب دسته بندی می شوند تا بتدوان بدرای هر مشتری با توجه به خوشه آن به ارائه خدمات مناسب پرداخت. سپس بدا مددل ارائده داده شدده در ایدن مقالده می توان عضویت مشتری جدید در خوشه متناسب را با استفاده از تکنیدک DEA-DA پدیش بیندی کدرد. ایدن مدل، فرآیند خوشه بندی پویا را برای سازمان رقم می زند تا به وسیله آن در هر لحظده بتدوان مشدتریان جدیدد را ارزیابی نموده و خوشه متناسب آنها را با دقت مناسبی تعیین کرد.
۵.

پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشته های ورزشی روزنامه های سراسری رده های سنی تصاویر ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال1391 ده روزنامه سراسری پرشمارگان بود. روش تحقیق حاضر از نوع استراتژی توصیفی- تحلیلی بوده که داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگة کدگذاری که ضریب پایایی و روایی آن تایید شد استفاده گردید. بر مبنای یافته ها، از مجموع 720 روزنامه مورد تحلیل، 8778 خبر رصد شده است کهبیشترین خبر مربوط به فوتبال با 5/60% اخبار و کمترین خبر مربوط به هندبال با 2/0% اخبار می باشد. همچنین، از میان اخبار بررسی شده، بیشترین اشاره مربوط به گروه سنی بزرگسالان با 8/74% و کمترین اشاره مربوط به رده سنی پیشکسوتان با 01/0% است. درمجموع اخبار، 3785 خبر با تصویر منتشر شده بود که از این میان، 78/65% از تصاویر برای فوتبال می باشد و کشتی به عنوان دومین رشته ورزشی، 21/7% از تصاویر را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین، به نظر می رسد که مطبوعات سراسری باید با رعایت تعداد مخاطب و نیازهای آنان در بخش ورزشی ، نگاه همه جانبه تری به رشته های ورزشی و رده های سنی مختلف داشته باشند و به تدریج، از قالب ها و کلیشه های موجود درآمده و از تمام پتانسیل های ورزش استفاده نمایند.
۶.

ارزیابی دانش مربیان ورزش دربارة کمک های اولیه به ورزشکاران آسیب دیده در میادین ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکاران کمک های اولیه مربیان ورزشی میادین ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۷۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
هدف پژوهش حاضر ارزیابی دانش مربیان ورزش از کمک های اولیه به ورزشکاران آسیب دیده در میادین ورزشی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر اجرا میدانی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان ورزشی استان کرمان به تعداد 359 نفر بود. نمونة آماری برابر جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة محقق ساختة «ارزیابی میزان آگاهی مربیان از کمک های اولیه» استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه (90/0=CVI)، و پایایی آن را نتایج آزمون آلفای کرونباخ (95/0= r) نشان داد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد، میزان آگاهی بیشتر (90/43%) مربیان مرد در سطح پایین و بیشتر (50/48%) مربیان زن در سطح متوسط است. همچنین، بین میزان آگاهی مربیان با مدرک تحصیلی ارتباط معناداری (05/0>P) وجود دارد و با سابقة مربیگری و سن مربیان (05/0<P) ارتباط معناداری وجود ندارد. با توجه به نقش پراهمیت مربیان در توسعة ورزش، همچنین اجتناب ناپذیری آسیب های ورزشی تلاش برای آموزش کمک های اولیه در سطوح دوره های مربیگری ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان