حسن حسینی نسب

حسن حسینی نسب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

توسعه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز و ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
در این مقاله، تحلیل پوششی داده ها در ساختار شبکه ای ترکیبی ناهمگن، که خروجی های هر مرحله، می تواند به عنوان ورودی ها، وارد مرحله بعد در همان لایه یا لایه دیگر گردد و یا به عنوان محصولات نهایی از سیستم خارج شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مدل، هر مرحله می تواند، علاوه بر ورودی های میانی، ورودی های مستقل نیز داشته باشد. بدین منظور یک مدل ریاضی توسعه داده شده است که در آن ورودی های مستقل و خروجی های نهایی برای اجزای تشکیل دهنده واحدهای تصمیم گیری، مورد بررسی قرار می گیرد. برای نشان دادن کارایی مدل، داده های واقعی برای 20 واحد تصمیم گیری، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج به دست آمده، با نتایج مدل های سنتی مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش ارائه شده، نقص موجود در روش های سنتی برای تشخیص مناسب واحدهایی که روی مرز کارآ(دارای کارآیی یک) قرار می گیرد را بر طرف می نماید. روش توسعه داده شده می تواند فهم دقیق-تری از عملکرد اجزای واحدهای تصمیم گیری برای مدیران و تصمیم گیران فراهم آورد.
۲.

توسعه مدل استوار تحلیل پوششی داده ها برای شبکه ترکیبی ناهمگن با ساختار باز در هر مرحله و ارتباطات بین لایه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۰
در این مقاله، درباره مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ترکیبی ناهمگن برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری با فرض ساختار باز در هر مرحله، ارتباطات بین لایه ای و عدم قطعیت در ورودی ها، خروجی ها و محصولات میانی بحث و مدل استوار آن ارائه شده است. برای نشان دادن کاربرد عملی مدل های پیشنهادی، کارایی باغ های پسته شهرستان های استان یزد بررسی و نتایج به دست آمده از آن با مدل های سنتی مقایسه شده است. با توجه به سخت گیرانه تر شدن محدودیت ها در مدل های پیشنهادی و کاهش میانگین سطوح کارآیی در این مدل ها ، تعداد واحدهای روی مرز کارآیی کمتر می شود و درنتیجه نیازی به استفاده از مدل های ابر کارا برای ارزیابی مجدد واحدهای کارا نیست. به عبارتی، قدرت تفکیک پذیری مدل های پیشنهادی در محاسبه کارآیی کل واحدهای تصمیم گیری و فرآیندهای تشکیل دهنده آنها ارتقا یافته است. این نتایج می تواند فهم دقیق تری از عملکرد اجزای واحدهای تصمیم گیری برای مدیران فراهم آورد.
۳.

وضعیت بکارگیری اصول ناب در مراکز تعمیرات هواپیمایی در راستای کاهش زمان خدمت دهی (مطالعه موردی: شرکت تعمیرات هواپیمایی فارسکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
صنعت نگهداری و تعمیرات هواپیما همواره دارای نقشی کلیدی در صنعت هوایی می باشد. براساس تحقیقات انجام شده از جمله مهمترین دلایلی که ایرلاین ها مراکز تعمیرات و اورهال را برای خدمت دهی انتخاب می کنند به ترتیب کیفیت، زمان خدمت دهی و هزینه می باشد. یکی مهمترین ابزارهایی که راستای کاهش زمان خدمت دهی مورد توجه است و در شرکت هایی تعمیرات و اورهال در سطح دنیا کاربرد دارد، بکارگیری اصول و تکنیک های تولید ناب است. در این مقاله، بکارگیری اصول تولید ناب، ارزیابی اصول و تکنیک های آن و بطور خاص بررسی میزان سازگاری و اثربخشی آن در راستای کاهش زمان خدمت دهی در صنعت تعمیرات و اورهال هوایی مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس در ابتدا و بعد از بررسی و تحلیل جامع ادبیات موضوع فهرست جامعی از شاخصه ها و اصول تولید ناب مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص ها با توجه به ویژگی های صنعت تعمیرات و اورهال هواپیما در نظر گرفته شده است و سپس براساس شاخص های بدست آمده، پرسشنامه ای تنظیم و براساس آن بیش از 25 ساعت مصاحبه با خبرگان که شامل معاونین، مدیران و کارشناسان صنعت تعمیرات و اورهال هوایی در جامعه آماری، شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو انجام گرفته است. براساس روش تجزیه و تحلیل ین داده های پرسشنامه به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در زمان خدمت دهی هواپیماها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در این راستا یافته های پژوهش، وجود نقایص در برخی حوزه ها از جمله عدم وجود مدیریت موجودی و برنامه ریزی جایگزینی برای کامپوننت های قابل خدمت تأثیرات قابل ملاحظه ای را در افزایش زمان خدمت دهی هواپیماها ایجاد نموده است.
۴.

مکان یابی مراکز توزیع و بلوک بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: در این تحقیق به بهینه سازی مسئله بلوک بندی مشتریان در سیستم توزیع کالا و تخصیص هم زمان آنها به مراکز تأمین به عنوان مراکز بلوک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط پرداخته شده است. تابع هدف مسئله، به ایجاد تعادل بارکاری از طریق کمینه سازی تفاضل مقدار بیشینه و کمینه مشتریان تخصیص یافته به مراکز مختلف می پردازد. محدودیت های مسئله ساختار پیوستگی بلوک ها و عدم وجود سوراخ در آنها را تضمین می کند. همچنین تضمین تخصیص یک مرکز برای هر بلوک و تخصیص منحصر به فرد مشتریان به یک بلوک از محدودیت های دیگر مسئله است. روش: با توجه به اینکه مسئله بلوک بندی و مکان یابی از مسائل ان پی سخت است، برای حل در ابعاد متوسط و بزرگ باید از الگوریتم های فراابتکاری استفاده کرد. بنابراین در این تحقیق برای حل مسئله، دو الگوریتم فراابتکاری گرگ خاکستری و ازدحام سالپ پیشنهاد شده است. در این پژوهش به منظور رفع مشکل اصلی استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در مطالعات پیشین و رفع پیچیدگی به کارگیری ساختار مناسب برای نمایش پاسخ ها، در راستای تضمین ساختار پیوسته بلوک ها و عدم وجود سوراخ، از یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر کمینه درخت پوشا استفاده شده است که باعث تضمین پیوستگی بلوک ها می شود. یافته ها: نتایج محاسباتی تحقیق روی مثال های عددی تصادفی انجام شده، نشان می دهد الگوریتم ابتکاری دارای کارایی مناسب در تولید پاسخ های موجه است. نتیجه گیری: توسعه نتایج تحقیق می تواند به عنوان ابزار مدیریتی مناسب در اختیار مدیران بخش های مختلف زنجیره تأمین قرار گیرد.
۵.

کاربرد رویکرد فازی- استوار در مکان یابی تسهیلات با هدف حداقل کردن هزینه های حمل و نقل و سوخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطق فازی بهینه سازی استوار برنامه ریزی چند هدفه مکانیابی تسهیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
امروزه علم تحقیق در عملیات در زمینه های گوناگون، به طور گسترده استفاده می شود. یکی از حوزه های کاربردی تحقیق در عملیات مسائل مکان یابی تسهیلات است. در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مکان یابی و تخصیص بهینه توسعه داده شده است. این مدل شامل دو تابع هدف است. تابع هدف اول برای مینیمم سازی مجموع هزینه های حمل و نقل، به اضافه هزینه ثابت استقرار تسهیلات به کار می رود. به علت اهمیت انرژی و نقش اساسی سوخت های فسیلی در حمل و نقل، در تابع هدف دوم به مینیمم سازی مجموع هزینه های سوخت مصرفی پرداخته می شود. برای هم خوانی مدل مربوطه با شرایط واقعی، هزینه های سوخت در این مدل به شکل پلکانی در نظر گرفته می شود. در این مدل ضرایب تابع هدف به شکل غیر قطعی فرض شده اند. همچنین، بعضی از محدودیت ها نیز فازی هستند. با ارائه یک رویکرد جدید این مدل به مدلی قطعی تک هدفه تبدیل می شود. برای اثبات کاربردی بودن مدل، این مدل برای مکان یابی در شرایط واقعی به کار برده شده است.
۶.

مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباری مدیریت تسهیلات بانکی توسعه تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۳
مدیریت صحیح منابع محدود بانک ها با وجود متقاضیان فراوان تسهیلات یکی از مسایل پیچیده ای است که عدم توجه کافی به آن، باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان می شود. روش ها و تکنیک های بسیاری در زمینه کمک به مدیریت منابع، توسط محقیقن به کارگرفته شده است. مبحث رتبه بندی اعتباری که خود شامل مدل های متنوعی است، از جمله این تکنیک ها به شمار می رود. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از پرکاربردترین روش های ناپارامتری در بحث رتبه بندی است. هر چند که استفاده از این روش برای رتبه بندی بسیار مورد استقبال محققان قرار گرفته است لکن پیش شرط متجانس بودن ""واحدهای ارزیابی شونده"" باعث شدهتا کمتر در رتبه بندی واحدهای گروه بندی شده به کارگرفته شود. از این رو در این مقاله روش تحلیل پوششی داده ها به گونه ای توسعه داده شده است که بتوان با استفاده از آن، شرکت های حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی که در صنایع و صنف های مختلفی قرار گرفته اند را هم در بین صنایع (بخش های اقتصادی) و هم بین کل شرکت ها رتبه بندی نمود. به عبارت دیگر در این مقاله یک مدل ریاضی گروه محور جدید ارائه شده است که با استفاده از آن بتوان به صورت همزمان اثرات بین گروهی و کل داده ها مورد سنجش قرار گیرد. نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی نشان داد که مدل، قدرت بالایی در رتبه بندی واحدهای گروه بندی شده دارد.
۷.

رویکردی نوین به منظور کشف و تجزیه وتحلیل دانش پدیده های استثنایی با استفاده از داده کاوی

کلید واژه ها: داده کاوی تئوری اطلاعات تئوری استثنائات الگوریتم یادگیری پایین به بالا پدیده های استثنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
منطق یادگیری ازاستثنائات چالشی قابل توجه در حوزه داده کاوی است. استثنائات پدیده های نادری هستند که رفتاری مثبت و متفاوت از الگوهای اصلی و مورد انتظار موجود در پایگاه داده از خود بروز می دهند. ایجاد چارچوبی کارا برای افزایش اطمینان به پدیده های استثنایی در کشف دانش و یادگیری موثر از آن حائز اهمیت است. در این پژوهش، الگویی بر اساس تئوری استثنائات و تئوری اطلاعات ارائه شده است تا چالش های پیش روی داده کاوی داده های استثنایی را برطرف نماید. نخست از تابع آنتروپی رنی برای شناسایی استثنائات استفاده و سپس با بکارگیری رویکرد یادگیری پایین به بالا بر مبنای الگوریتم پیشنهادی RISE ارتقا یافته، قوانین حاکم بر بروز رفتار استثنایی استخراج می گردد. به منظور تعیین کارایی مدل پیشنهادی، کشف سهام استثنایی و یادگیری رفتار آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع 1334 سهم مورد بررسی 36 سهم رفتار استثنایی داشته اند که رفتار آن ها در قالب سه قانون مشخص شده است. ارجحیت نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نسبت به نتایج بدست آمده از بکارگیری الگوریتم های معمول یادگیری بیانگرکارایی مدل ارائه شده است.
۹.

ارائه مدلی برای سرمایه گذاری بهینه در ماشین آلات پیشرفته تولیدی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل های ریاضی روش های بهینه سازی هزینه سرمایه گذاری آنالیز پروژه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایه گذاری بهینه در ماشین آلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامه ریزی خطی فازی پرداخته می شود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیم گیرندگان مشخص می شود. در مرحله بعد، گزینه های امکان پذیر برای دستیابی به این اهداف و تأثیر این گزینه ها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان می شود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک به عنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف به عنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوط به حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ می شوند. علاوه بر این، محدودیت های مربوط به روابط متقابل بین ماشین آلات، گزینه های ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایه گذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است به طوریکه ارزش فعلی سرمایه گذاری شرکت، تحت محدودیت های ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینه های ماشین آلات به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.
۱۰.

نگرش فازی به برنامه ریزی استراتژیک در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۶۰۲
یکی از مراحل اساسی برنامه ریزی استراتژیک، شناخت شرایط محیطی است. در این تحقیق با استفاده از روش توفان مغزی به شناسایی شرایط محیطی موثر بر بخش کشاورزی طی سالهای 1386 و 1387 در استان یزد پرداخته شد. در این راستا تعداد 90 عامل بیرونی در قالب گروههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و 85 عامل درونی در گروههای بازاریابی، نظام مالی، عملکردی، نیروی انسانی، مدیریت عمومی، نظام اطلاعاتی و مدیریت کیفیت شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، بررسی و تحلیل عوامل محیطی شناسایی شده، صورت گرفت. نتایج تحلیل فازی نشان می دهد که در وضع موجود تاثیر تهدیدکننده و مخرب عوامل بیرونی و نقاط ضعف درونی بیشتر از فرصتها و نقاط قوتی است که در بیرون و درون بخش برای دستیابی به چشم انداز مطلوب وجود دارد. ضمنا وزن عددی و سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل درونی کمتر و منفی تر از سطح محصور اعداد فازی مربوط به عوامل بیرونی است، لذا در تدوین استراتژیها باید به نقاط ضعف درون بخشی بیشتر از تهدیدات خارجی نیز توجه کرد. این مهم در نمودار FSWOT نیز قابل مشاهده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان