فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۱.

توسعه یک مدل زنجیره تأمین چهارسطحی دوهدفه وحل بااستفاده از روش STEM

کلید واژه ها: زنجیره تامین چهار سطحی حداقل سازی هزینه حداکثرسازی سطح خدمت رسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
در این مقاله، یک مدل زنجیرهتأمین چهارسطحی شامل تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان وخرده فروشان ارائه می شود. این مدل در پی تعیین جریان های بین سطوح مختلف زنجیرهتأمین با دو هدف حداقل سازی کل هزینه های زنجیره و حداکثرسازی سطح خدمت رسانی در سطوح مختلف زنجیرهتأمیناست. همچنین محدودیت هایی برای تعادل مدل و موجه ساختن جواب های به دست آمده ازحل مدل ارائه می شود. در خاتمه با ذکر یک مثال عددی، مدل پیشنهادی با استفاده از روش STEM و نرم افزار Lingo حل و سپس جریان های بین سطوح مختلف زنجیره و مقادیر توابع هدف تعیین می شود.
۲.

مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

کلید واژه ها: زنجیره تأمین حلقه بسته صنعت باتری خودرو برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته می پردازد. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان رو به جلو را در برمی گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود؛ لذا، شرکت هایی در ارتباط با زنجیره تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تری نسبت به کارهای گذشته ارائه شده است، زیرا مدل های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده اند. مدل ارائه شده تمام جریان های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می کوشد اختیارات تصمیم گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.
۳.

مدیریت موجودی کالا و ویژگی های هیأت مدیره: نقش تعدیلی رقابت در صنعت و چرخه عمر شرکت

کلید واژه ها: مدیریت موجودی کالا چرخه عمر شرکت اندازه هیأت مدیره استقلال هیأت مدیره رقابت در صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۶۶
موجودی کالا از مهم ترین و پیچیده ترین شرکت ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید منجر به استدلال های متعددی درباره ارتباط بین مالک و مدیر شده است. جنسن و مکلینگ (1976)، این سناریو را به عنوان ارتباط نمایندگی بیان کرده و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی)، منافع شخصی را ترجیح خواهد داد. بنابراین، سازوکارهای نظارتی داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع، ضروری هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ویژگی های هیأت مدیره، رقابت در صنعت، چرخه عمر شرکت و مدیریت موجودی کالاست. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رقابت در صنعت ارتباطی مستقیم و معنادار با مدیریت موجودی کالا دارند. علاوه بر این مشخص شد که مدیریت موجودی کالا طی چرخه عمر شرکت، متفاوت است. با استفاده از معیار چرخه عمر دیکینسان مشخص گردید که در مراحل رشد و بلوغ، مدیریت موجودی کالا بهینه تر بوده و در مراحل معرفی، عدم ثبات و افول غیربهینه تر است. ضمناً نتایج بررسی ها نشان داد که رابطه مستقیم بین استقلال هیأت مدیره و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که در مرحله افول هستند، قوی تر است.
۴.

طراحی مدل برنامه ریزی دو سطحی در زنجیره تامین غیر متمرکز تولید توزیع با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی

کلید واژه ها: برنامه ریزی دو سطحی بازی استکلبرگ الگوریتم های فرا ابتکاری زنجیره تامین تولید توزی تبلیغات مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۷۰۷
در این نوشتار یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولید کننده و یک توزیع کننده تحت مدیریت غیرمتمرکز و با هدف بیشینه سازی سود از طریق تامین تقاضای بازارهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. تولید کننده ضمن انجام تبلیغات عمومی ، در بخشی از هزینه تبلیغات محلی توزیع کننده مشارکت می نماید. ارتباط میان تولید کننده و توزیع کننده در قالب دو سناریوی قدرت مبتنی بر بازی استکلبرگ با بهره گیری از روش برنامه ریزی دو سطحی مدل سازی شده و سیاست های بهینه تولیدکننده و توزیع کننده در حوزه قیمت گذاری، مدیریت موجودی، تبلیغات و لجستیک تعیین می گردد. به منظور حل مدل های برنامه ریزی دو سطحی، دو الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک با ساختار سلسله مراتبی توسعه می یابند. در انتها جهت ارزیابی اعتبار مدل های توسعه یافته، مجموعه ای از آزمایشات محاسباتی روی داده های گردآوری شده از زنجیره تامین قطعات یدکی خودرو انجام می گیرد
۵.

ارائه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ناب چابک

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک زنجیره تأمین ناب روش تاگوچی انتخاب تأمین کننده چابک تخصیص تقاضا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات سیستم های صف
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین سیستم های خرید ؛ انبارداری و توزیع
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
در این تحقیق، به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان باا اساتفاده از ویژگای هاا زنییاره تاأمین نااب چابا و – تخصیص سفارش به تأمینکنندگان منتخا پرداتتاه مای شادد در مادل پیشانهاد ، تاأمین کننادگان باالقده باا بکارگیر ی مدل چند هدفه فاز با تدجه به ویژگیها کلید زنییاره تاأمین نااب چابا ، از جملاه - تدانایی در پاسخگدیی به تقاضاها، کاهش زمان تأتیر و هزینهها که از عدامل برنده باددن باازار در ایان ناد از زنییره تأمین محسدب میشدند و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت و محدودیتهاا مدجادد بارا ساازمان و تأمینکنندگان ارزیابی میگردند مدل ارائه شده، اجازه انتخاب چندین تأمین کننده را باه تریادار مای دهاد همچنین، مدل پیشنهاد چند محصدلی بدده و چندین دوره را در نظر میگیرد به علت زمان زیاد بارا مساائل با ابعاد بزرگ و عدم کارایی روشها دقیق با افزایش ابعاد مسأله، علاوه بر حال مساأله باه وسایله نارم افازار لینگد از الگدریتم ژنتی برا رسیدن به جداب بهینه استفاده شده است
۷.

ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد پذیر

کلید واژه ها: برنامه ریزی تولید زنجیره تأمین محصولات زراعی فسادپذیر حمل و نقل.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
در این مقاله یک مدل زنجیره تأمین برای تولید و توزیع محصولات زراعی فسادپذیر ارائه می گردد. حلقه های این زنجیره شامل: مزارع، سردخانه ها و میادین بار است و در صورت نیاز تقاضای محصولات را می توان از طریق واردات نیز پاسخ داد. مدل در نظر گرفته شده در این مقاله چند دوره ای است. هر محصول را بعد از برداشت حداکثر چند دوره معین می توان نگهداری کرد و پس از آن فاسد می شود. هدف از این مدل تعیین برنامه بهینه تولید، انبارش و ارسال به میادین بار برای هر محصول در هر دوره است؛ به طوری که هزینه کل زنجیره کمینه گردد. مدل ارائه شده در این مقاله به صورت یک مطالعه موردی برای سه محصول سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی استفاده می شود. نتایج عددی نشان می دهد استفاده از این مدل به کاهش هزینه کل و نتیجتا کاهش قیمت تمام شده محصولات منجر می گردد. آثار مطلوب دیگر این مدل صرفه جویی در منابع آب است. همچنین، با انجام تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای کلیدی مدل، اثر این پارامترها بر قیمت تمام شده و میزان واردات بررسی می شود.
۸.

ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان

کلید واژه ها: بازاریابی اعتبارسنجی توزیع کننده مشتریان خرده فروش صنعت استیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۲
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و شناسایی مهمترین معیارهای تعیین کننده در انتخاب توزیع کنندگان عمده از جانب مشتریان خرده فروش در بازار استیل ایران صورت گرفته است و شرکت توزیع کننده استیل آروین به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ، از پرسشنامه ای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات طراحی شده، استفاده شد. نمونه 107 نفری از مشتریان خرده فروش شرکت توزیع کننده استیل آروین در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. در مجموع نه معیار به عنوان اصلی ترین معیارهای انتخاب توزیع کننده از دیدگاه مشتریان شناسایی شد. این معیارها عبارتند از: «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار»، «خط محصول» و «شهرت» توزیع کننده. یافته های تحقیق نشان داد تأثیر «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار» و «شهرت» بر انتخاب توزیع کننده معنی دار بود.
۹.

بکارگیری رویکرد ترکیبی FA ، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه بندی استراتژیهای مناسب نگهداری و تعمیرات

کلید واژه ها: TOPSIS رتبه بندی AHP استراتژی نگهداری و تعمیرات تحلیل عاملی (FA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
امروزه شرکت ها پذیرفته اند که نگهداری و تعمیرات یک عنصر تجاری سود آور است و بنابراین، نقش نگهداری و تعمیرات در سیستم ها تولیدی مدرن مهم تر شده است. سیستم نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی و بهبود شاخص های قابلیت اطمینان، کاهش زمان توقف تجهیزات، کیفیت تولیدات، افزایش بهره وری، ایمنی تجهیزات و غیره ایفا می کند. در همین راستا، نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از اهمیت ویژه ای در صنعت برخوردار هستند. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی(FA)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ترجیح براساس تشابه با راه حل ایده آل (TOPSIS) در پالایشگاه نفت شهر ری می باشد. با توجه به اینکه متغیرهای بسیاری از قبیل ایمنی، هزینه، ارزش افزوده و ... در انتخاب یک استراتژی نگهداری و تعمیرات موثرند، در پژوهش حاضر ابتدا به کمک مرور ادبیات و نظرات کارشناسان نگهداری و تعمیرات، این متغیرها شناسایی و سپس توسط تکنیک AHP و TOPSIS به انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است و سعی در ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پالایشگاه منتخب شده است.
۱۰.

طراحی و توسعه مدل تعیین میزان سفارش موجودی با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
انتخاب تامین کننده و تعیین میزان بهینه سفارش یکی از اجزای مهم تولید و مدیریت لجستیک برای بسیاری از شرکت ها می باشد. به همین منظور پس از انتخاب تامین کننده مناسب می بایست میزان سفارش بهینه هر یک از تامین کنندگان را با توجه به اهداف و تنگناها و محدودیت هایی که مورد نظر تصمیم گیرندگان است را بدست آورد. یکی از روش های کارا در این راستا که می تواند با هدفگذاری های مختلف جواب بهینه ارائه دهد، مدلهای برنامه ریزی چندهدفه می باشد. پس مس توان بیان کرد که هدف از این پژوهش طراحی یک مدل چندهدفه کارا بمنظور تعیین میزان سفارش مطلوب موجودی وتخصیص به هر یک از تامین کنندگان می باشد. در نهایت نیز مدل با استفاده از روش فرابتکاری چند هدفه الگوریتم ژنتیک مرتب ساز ی نامغلوب (NAGA-II) حل شده و به منظور اعتبار سنجی مدل، مدل با استفاده از روش الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) نیز حل شده و نتایج با روش اول مقایسه می گردد.
۱۱.

ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی

کلید واژه ها: زنجیره تامین تقاضای غیر قطعی موجودی مکان یابی شرکت های کوچک و متوسط بهینه سازی پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۴
امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامی مواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ، تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاود می نمایند، ای امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های کل زنجیره تامی ای گونه شرکت ها می گردد. در ای تحقیق یک مدل پایدار مکان یابی موجودی برای زنجیره تامی سه سطحی همراه باا تقاااای غیار قطعای - ارائه می شود. مدل در حالت تک دوره ای، چند محصولی، همراه باا چناد ماد حمال و نقال و ساه ساطحی باا حلقه های تولید کنندگان توزیع کنندگان خرده فروشان به صورت قطعی و روباست )پایادار در نرار گرفتاه - - شده است. درنررگیری چند مد حمل و نقل همراه با پایدار کردن مدل و امکان ارسال مستقیم کالا از کارخاناه به خرده فروش از جمله نوآوری های ای مقاله است. اهادا مادل پیشانیادی حاداقل ساازی هزیناه هاا ی کال زنجیره تامی سه سطحی است. مدل قطعی با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و مدل روباست باا اساتفاده از نرم افزار GAMS در حالت تک هدفه حل شده و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیل تقویات شاده به صورت دو هدفه درآمده و پس از حل نتایج مورد بحث قرار گرفته شده است
۱۲.

یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن

کلید واژه ها: پنجره زمانی زمانبندی تولید و تحویل مسیریابی وسیله نقلیه الگوریتم آزادسازی لاگراناژ ناوگان ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله دارد سفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوند پس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیار این صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از پنجره زمانی را به خردهفروش بپردازد هدف از حال ایان مسأله تعیین توالی تولید، نیاز خردهفروش به وسیله نقلیه ناهمگن، ترتیب ملاقات خرده فروشان با توجه به پنجره زمانی تحویل، میباشد در این مقاله، یک مدل برنامه ریازی غیرخطای عادد صاحیت مخاتلئ اراهاه شاده اسات بطوریکه هزینه ی کل شامل هزینه مسیریابی، هزینه ثابت وسیله نقلیه و هزیناه جریماه انحاراف از پنجاره زماانی کمینه گردد برای حل مدل اراهه شده در این مقاله از دو رویکرد حلکننده CPLEX نرم افزار GAMS-24-1 و الگوریتم آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است در ابتادا باا اساتفاده از نموناه م اال هاای متفااوت کاارایی الگوریتم آزادسازی لاگرانژ در اندازههای کوچک اثبات شده و جهت به دسات آوردن یاک حال بهیناه قابال قبول در اندازههای بزرگ در یک بازه زمانی قابل قبول از این الگوریتم استفاده میشود
۱۳.

بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره ی تأمین تحت برنامه ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

کلید واژه ها: مدیریت موجودی توسط فروشنده زنجیره ی تأمین ارزش زمانی پول آزمون فرض آماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۶۲
مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) به عنوان یکی از موفق ترین روش ها در زمینه ی بهبود، یکپارچگی و ساده سازی زنجیره ی تأمین شناخته شده است. با توجه به این که در مطالعات پیشین تأثیر ارزش زمانی پول در مدل های تحلیلی VMI بررسی نشده است، ازاین رو در این مقاله مدل های زنجیره ی تأمین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و چند خرده فروش تحت برنامه ی VMI با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول و بدون توجه به آن توسعه داده شد. با استفاده از آزمون فرض آماری استنباط شد که خطای ناشی از درنظرنگرفتن ارزش زمانی پول در مسئله ی تحت بررسی قابل توجه است. این امر نشان دهنده ی اهمیت توجه به ارزش زمانی پول در تعیین سیاست های بهینه ی بازپرسازی تحت سیستم VMI است. درنهایت اثر پارامترهای مختلف بر خطای مذکور بررسی شد.
۱۴.

کاربرد مساله اندازه انباشته چند سطحی با در نظر گرفتن موجودی

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک الگوریتم شبیه سازی تبرید مسأله اندازه انباشته چند سطحی موجودی تخریب شدنی هزینه دفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۶۰۰
در این پژوهش، مدل مسأله اندازه انباشته چند سطحی [i] مورد استفاده برای تعیین اندازه انباشته تولید در محیط های صنعتی، توسعه داده شده و مسأله جدیدی با عنوان مسأله اندازه انباشته چند سطحی با موجودی تخریب شدنی و هزینه های دفع [ii] ارائه می گردد. در مسأله ارائه شده، فرض موجودی تخریب شدنی [iii] به منظور با پوشش قرار دادن محصولاتی از قبیل الکل، گازوئیل، مواد رادیو اکتیو، مواد غذایی و سایر کالاهای تخریب شدنی به مدل مسأله اندازه انباشته چند سطحی افزوده شده است. علاوه بر این، میزانی هزینه با عنوان هزینه های دفع که بیانگر هزینه دور کردن موجودی های فاسد شده از محیط انبار با مدل تعمیم یافته ترکیب شده و این مدل را کامل تر و به واقعیت نزدیکتر می نماید. این هزینه دفع، شامل هزینه هر واحد دفع و هزینه ثابت دفع (مستقل از میزان موجودی فاسدشده) است. در مسأله جدید علاوه بر تعیین میزان تولید و زمان تولید هر یک از محصولات در هر یک از سطوح تولید، دوره های زمانی که در آن موجودی های فاسد شده دفع می شوند نیز تعیین می شوند و در تابع هدف مسأله نیز مجموع هزینه های دفع اضافه می گردد. از آنجایی که مسأله اندازه انباشته چند سطحی یک مسأله NP -hard است، برای حل مسأله از دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک [iv] و شبیه سازی تبرید [v] استفاده می شود. به منظور مقایسه کارایی الگوریتم های پیشنهادی با یکدیگر و همچنین، با روش های موجود در ادبیات موضوع، مسائل نمونه مطابق با پژوهش های پیشین ایجاد شده و به بررسی و تحلیل روش های حل پرداخته شده است.
۱۵.

تحلیل کارایی مدیریت موجودی با تاکید بر ساختار هیئت مدیره: کاربردی از داده های تابلویی در شرکت های تولیدی

کلید واژه ها: داده های تابلویی ساختار هیئت مدیره کارایی مدیریت موجودی مالکیت نهادیِ بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره به همراه اثر مالکیت نهادیِ بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی به اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره زمانی 1388-1392 برای 54 شرکت تولیدی در 7 صنعت است. یافته ها حاکی از آن است که مالکیت نهادیِ بخش عمومی در صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات، کانی های فلزی و غیرفلزی؛ و محصولات فلزی منجر بهبود کارآیی مدیریت موجودی شده اما در صنعت مواد دارویی سبب تضعیف آن می شود. همچنین در مورد اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا به عنوان دو شاخص از ساختار هیئت مدیره این نتیجه به دست آمد که از نظر علامت، اثر متفاوتی بر نسبت موجودی به فروش دارند. به نحوی که با افزایش اندازه هیئت مدیره کارایی مدیریت موجودی تنزلی معنادار می یابد در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا با بهبود در کارایی همراه است.
۱۶.

بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

کلید واژه ها: بندر شهید رجایی انبار موقت تئوری صف و شبیه سازی زمان سیستم کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینه از تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیها در بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برای بارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک مدل شبیه سازی بر پایه تئوری صف خواهیم پرداخت. در این راستا، برخی از معیارهای مهم نظیر زمان سیستم کشتی ها، تعداد کشتیها ی بارگیری شده و نرم بارگیری در نظر گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که بهینه سازی حمل و نقل غلاتها بین انبار موقت و اسکله ظرفیت حمل و نقل و بارگیری را به میزان 6555 درصد افزایش خواهد داد
۱۷.

مدل بهینه سازی دو هدفه هزینه و کربن دی اکسید در زنجیره تأمین حلقه بسته

کلید واژه ها: زنجیره تأمین حلقه بسته بهینه سازی دو هدفه زنجیره تأمین سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
در سال های اخیر توجه به لجستیک معکوس و خصوصاً یکپارچگی آن با لجستیک مستقیم امری مهم در کاهش هزینه های زنجیره تأمین به حساب آمده است. در این مقاله یک زنجیره تأمین بسته طراحی شده است که به صورت چندهدفه، چندمحصولی و چنددوره ای می باشد. توابع هدف شامل حداقل سازی هزینه های حمل ونقل بین مراکز و هزینه پردازش داخل مراکز و مراکز ساخته شده و همچنین حداقل سازی کربن دی اکسید منتشر شده در داخل مراکز و کربن دی اکسید منتشر شده در اثر حمل ونقل بین مراکز می باشد. برای این منظور از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط استفاده شده است و مسئله جزء مسائل NP Hard می باشد. برتری این مدل نسبت به مدل های گذشته در نظر گرفتن چند محصول و چند دوره در دو هدف مربوطه می باشد همچنین مدل مربوطه محدودیت تولید کربن دی اکسید را در بین مراکز و داخل مراکز در نظر می گیرد. در راستای یکپارچه سازی مدل ابتدا دو هدف هم فاز شده و با استفاده از روش برنامه ریزی چندهدفه به یک هدف تبدیل می شوند. در راستای اعتبارسنجی مدل و تأثیر اوزان توابع هدف چند مسئله طراحی شده و با CPLEX 12.3 حل شده است و در پایان، نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۸.

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینه های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

۲۰.

مدیریت سفارش های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت شبیه سازی دینامیکی سبد سفارش ها بهینه سازی ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۸۱۶
یکی از کارکردهای مهمی که شرکت های تولیدی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین با آن سر و کار دارند و تصمیم های مربوط به آن، تأثیر به سزایی روی رقابت پذیری آنها دارد، «مدیریت سفارش های زنجیره تأمین» است. اما در این مسیر، مسائلی پیش روی مدیران است که از جمله آن می توان به الف) انتخاب بهترین ترکیب، از میان سفارش های رسیده به زنجیره تأمین و ب) تعیین دقیق بهای تمام شده انجام یک سفارش اشاره کرد. با توجه به این دو موضوع مهم در این تحقیق، از دو رویکرد بهینه سازی ریاضی و شبیه سازی دینامیکی به منظور طراحی مدل کمّی مدیریت سفارش های زنجیره تأمین برای دو قطعه مورد استفاده در زنجیره تأمین یک شرکت خودروسازی استفاده می شود. در فاز اول با استفاده از رویکرد بهینه سازی ریاضی سعی شد تا ترکیب بهینه سفارش های واصل شده به زنجیره تأمین تعیین شود. در فاز دوم با استفاده از خروجی های فاز اول و با استفاده از رویکرد شبیه سازی دینامیکی، بهای تمام شده سفارش های انجام شده، هر چه دقیق تر مشخص شد. قابل ذکر است که ساختار هزینه ای به کارگرفته شده در این تحقیق، مبتنی بر دو رویکرد هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت است. درنهایت محقق به مقایسه دو رویکرد هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخت. نتایج نشان می دهد که رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت سفارش های زنجیره تأمین از رویکرد هزینه یابی سنتی کارآتر عمل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان