مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

شناسایی ورتبه بندی تواناسازهای چابکی درصنعت قطعه سازی توسط روشAHP فازی-گروهی

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳