مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

شناسایی ورتبه بندی تواناسازهای چابکی درصنعت قطعه سازی توسط روشAHP فازی-گروهی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳