مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

بکارگیریANPفازی درتعیین شاخص های اصلی انتخاب محصول درشرکت سایپادیزل

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲