تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال پانزدهم پاییز 1392 شماره 59 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تأثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده ( اوتیستیک) هفت تا ده ساله پسر فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی درمان فراشناختی ولز بر کنترل افکار وسواسی و افزایش سازگاری یک مورد وسواسی- جبری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش مهارت های روانی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نسبت طرحواره در عصب شناسی شناختی با طرحوارة کانتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر آموزش برنامة « من میتوانم مشکل را حل کنم » بر بهبود مهارت حل مسئله و مهارت های اجتماعی دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵