تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال پانزدهم بهار 1392 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

تاجیکستان؛ فرار مغزها و شکار مغزها(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

کارنامه سیاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

دیدگاههای ژاپنیها درباره یاوری های فنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

شرکتهای نفتی بزرگ درگیر با حیرت و سردرگمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

تبیین رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر به فرد غریبه و آشنا از طریق تعامل شناخت و شخصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

مقایسه اعتماد به حافظه و شناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس- اجباری (از نوع وارسی)، اختلال اضطراب منتشر وگروه بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

بررسی تأثیر تدریس بر میزان درک دانش آموزان دختر سال سوم ریاضی از مفهوم حد و رشد توانایی فضایی آنها با تأکید برفعالیت های مبتنی بر تجسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 479
۱۸.

بررسی نتایج آزمون های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی در افراد مبتلا به میگرن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۹.

طراحی و ساخت آزمون رایانه ای برای اندازه گیری آستانه افتراقی زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰.

مقایسه نظریه ذهن در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

گزارش ها

۱.

اقتصاد غرب در ژرفای بحران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵