تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هفدهم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 65) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه توجه گزینشی و سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیرمبتلا (با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

ارزیابی ترجیحات بصری زنان از فضاهای شهری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اصلاح سوگیری پیش توجه در مصرف کنندگان سیگار: تعمیم ابزاری و محرکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روانشناسی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نیمرخ عصب روانشناختی حافظه رویدادی و معنایی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی، اسکیزوتایپی و جمعیت سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴