تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال پانزدهم زمستان 1392 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش بازشناسی هیجان در چهره به عنوان عملکردی مستقل از کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسة عملکرد حافظة فعال و حافظة آینده نگر در افراد مبتلا به وسواس شست وشو و وسواس وارسی با افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تأثیرات سن و جنسیت بر حافظة آینده نگر زمان محور(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش تعدیل کنندة راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵