تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال سیزدهم بهار 1390 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

آموزش سبک محاوره ی بسط یافته و محتوای غنی هیجانی به مادران و اثر آن بر افزایش حافظه شرح حال و آگاهی هیجانی کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 274 تعداد دانلود : 205
۵.

عملکرد حافظه شرح حال درفرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 417
۷.

برهمکنش گیرنده های D1 دوپامینی و NMIDA درهیپوکامپ پشتی موش صحرایی درآزمون اضطراب مازبعلاوه ای شکل مرتفع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 108

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵