تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 68) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و ساخت بازی رایانه ای برای تقویت بازتولید زمان: یک مطالعه مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه ی عملکرد افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا، بستگان سالم درجه اول آنها و افراد بهنجار در بازشناسی حالات هیجان چهره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تأثیر برنامه های توانبخشی شناختی رایانه ای برجبران نقایص شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر خفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

حافظه کاری هیجانی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

همجوشی تطبیقی سیگنال های بیوالکتریک پیشانی و فیزیولوژیکی برای تشخیص احساس(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر توان بخشی شناختی رایانه ای بر عملکرد حافظه ی فعال بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی رابطه ی ذهن آگاهی و راهبردهای فراشناخت با سبک های یادگیری دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴