تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال چهاردهم زمستان 1391 شماره 56 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثرجنسیت بر اخلال درقضاوت اخلاقی با تحریک الکتریکی مستقیم ازروی جمجمه قشر پیش پیشانی پشتی-جانبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۷۱۶
۲.

پتانسیل های وابسته به رویداد(ERPs)در دو تیپ شخصیتی (تکانشگر) BAS و BIS(مضطرب) حین انجام تکلیف حافظه کاری عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه احساس مسئولیت و آمیختگی فکر–کنش در بیماران مبتلا به وسواس و اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه سبک یادآوری مادران و انسجام روایتی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱