تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 71) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه ی یک مدل رایانشی برای تصور خلاق با الهام از فلسفه ی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثر افسردگی بر عملکرد حافظه ی گذشته نگر، روزمره و آینده نگر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

الگوی تکیه بر بنیادهای اخلاقی در بازنمایی ذهنی یک نمونه ی ایرانی از جامعه ی آرمانی و رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر مؤلفه های خلاقیت تورنس بر بازسازی دانش در شبکه ی حافظه ی معنایی به وسیله ی الگوریتم جست وجوی معنایی چندمحدودتی در آزمون تداعی های دور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 10
۵.

حافظه ی روزمره ی نوجوانان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه؛ قبل و بعد از درمان شناختی- رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسه ی اثر القای خلق مثبت و منفی بر حافظه ی کاذب و حافظه ی صحیح افراد دارای نشانه های اضطراب - افسردگی و افراد عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 236
۸.

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه ی کاری و بازداری رفتاری بزرگ سالان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴