تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 64) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری راهبردهای کنترل فکر در جمعیت غیربالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثر تمرینهای پیلاتس بر بهرة حافظة بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثر آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر واکنش به خاطرات ناخوانده در افسردگی خفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵