تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 64)

مقالات

۱.

بررسی نقش پیش بین باورهای فراشناختی در علایم وسواسی با واسطه گری راهبردهای کنترل فکر در جمعیت غیربالینی

۴.

اثر تمرینهای پیلاتس بر بهرة حافظة بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹