تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 61) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تحلیل رشد مغز به وسیله ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریشگرا، روان رنجورگرا و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی مداخله چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثر آموزش دانش فراشناختی بر کاهش فزونکنشی و افزایش توجه کودکان دبستانی مبتلا به فزونکنشی و اختلال نارسایی توجه(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تحول کارکردهای اجرایی در دختران و پسران پیش دبستانی و دبستانی (پنج تا 12 ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴