تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هجدهم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 69) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی تحولی ادراک زمان در کودکان 7 تا 12 ساله و تعیین نقش توجه در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارساخوانی(نما)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مقایسه ای فراشناخت و رابطه ی آن با پرخاشگری در معتادان به مواد مخدر در حال ترک و افراد غیرمعتاد(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تأثیر تحریک سیستم نورونهای آینه ای، بر رشد مهارتهای زبان دریافتی، زبان بیانی و گفتار کودکان اوتیستیک پنج تا هشت ساله ی دختر فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بهره ی حافظه ی دانشجویان دختر (بر اساس زمان آزمون)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تصورات قالبی جنسیتی: نگرشهای ضمنی به مشاغل و اثر مواجهه با(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵