تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 74)

مقالات

۱.

تخمین پارامترهای ارتباط مؤثر در مغز از روی سیگنال الکتروانسفالوگرام احساسات، با استفاده از روشهای علیّیت گرنجر و تابع انتقال مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
۴.

اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های حرکتی کودکان هشت تا 10 ساله ی نارساخوان

۷.

مقایسه عملکردهای حافظه گذشته نگر، روزمره و آینده نگر بیماران دیابتی نوع II افسرده و غیرافسرده با افراد سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶