تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 74)

مقالات

۱.

تخمین پارامترهای ارتباط مؤثر در مغز از روی سیگنال الکتروانسفالوگرام احساسات، با استفاده از روشهای علیّیت گرنجر و تابع انتقال مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲