تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 74) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تخمین پارامترهای ارتباط مؤثر در مغز از روی سیگنال الکتروانسفالوگرام احساسات، با استفاده از روشهای علیّیت گرنجر و تابع انتقال مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۶۱۴
۲.

ساخت و اعتبار یابی برنامه ی رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۶۲۱
۴.

اثر تمرینات بینایی ورزشی بر ادراک بینایی و مهارت های حرکتی کودکان هشت تا 10 ساله ی نارساخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس شناخت های فاجعه آمیز در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسه عملکردهای حافظه گذشته نگر، روزمره و آینده نگر بیماران دیابتی نوع II افسرده و غیرافسرده با افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۹۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱