تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 63) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه انعطاف ناپذیری شناختی و سبکهای حل مسأله در دانشجویان دارای نشخوار فکری و بدون نشخوار فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵