تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال چهاردهم بهار 1391 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خود نظم دهی فراشناختی و پردازش عمیق با عملکرد تحصیلی دانش آموزانِ دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 666
۷.

بررسی مهارت های آگاهی واجی دانش آموزان تک زبانه فارسی زبان و دو زبانه فارسی عرب زبان پایه دوم دبستان شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 219

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵