تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 73) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

اثر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس، بر میزان سازگاری عاطفی و اجتماعی مردان جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه ی شاخص های عصب روان شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی-جبری و بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه ی الگوی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و شیوه های حل مسأله در دختران فراری و بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 520
۸.

بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر تأخیر رضایت مندی دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳