تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 67) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی کارکرد برنامه ریزی و حل مسئله در دو گروه بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال شخصیت وسواسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تصمیم گیری پرخطر افراد اضطرابی برای خود و دیگری: مطالعه ای مبتنی بر پتانسیل فراخوانده(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی خصوصیات روان سنجی پرسش نامه ی نظریه ی ذهن کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مفهوم خرد بر پایه ی دو رویکرد نظری متفاوت: یک همبستگی بنیادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

طرح واره های ناسازگار اولیه یک عامل خطر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳