تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 66)

مقالات

۳.

نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی

۴.

سوگیری توجه به محرکهای هیجانی در دو حالت افسردگی و اضطراب

۶.

تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی

۷.

تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده ی ابعاد شخصیتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰