تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 72) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه ی توجه ماندگار و مهار پاسخ در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و افراد بهنجار حین تغییر بار شناختی آزمون عملکرد پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

روابط علّی نگرانی و حمله نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقص بازشناسی هیجان چهره در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بش فعالی با و بدون اختلال سلوک در مقایسه با کودکان عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر پدیده ی سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک زمان و پتانسیل های برانگیخته شده ی شنیداری N1وP2(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 157
۸.

اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴