چنگیز والمحمدی

چنگیز والمحمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

طراحی مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین در کشورهای در حال توسعه با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردی در اپراتور تلفن همراه ایران)

تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
پژوهش هایی محدود در خصوص مدل های همکاری محور مبتنی بر فناوری بلاکچین به معنای مفاهیم جدید در انتشار مالکیت ارایه شده اند. تمرکز پژوهشهای پیش از این بر روی مشخصات فنی پیاده سازی و بهره برداری این فناوری بوده است و در نتیجه در این پژوهش سعی شده است تا تغییرات مورد نیاز در مدل کسب و کاری سازمانها مورد بررسی قرار گیرد. چالش پیاده سازی بلاکچین در صنعت نه تنها نیازمند امکان سنجی فنی است بلکه نیازمند همکاری در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار میان سازمانها است. در این پژوهش مدل کسب و کار همکاری محور مبتنی بر بلاکچین در اپراتور تلفن همراه کشور به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است. مدل پایه استفاده شده در این پژوهش مدل کسب و کاری Canvas میباشد که این دیدگاه سنتی و ایزوله در توسعه کسب و کار مبتنی بر همکاری بلاکچین پاسخگو نمی باشد. بر اساس متدلوژی تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری نظرات خبرگان در دو حوزه طراحی مدل کسب و کار و صنعتی سازی فناوری بلاکچین انجام شده است و سپس بر اساس تحلیل خبرگان صنعت تلفن همراه، شخصی سازی مقوله های مدل کسب و کار صورت پذیرفت. بر اساس این پژوهش، اپراتور تلفن همراه با استفاده از مدل کسب و کار همکاری محور در7 مقوله، به دلیل دسترسی به زیرساخت و اطلاعات شبکه ارتباطات مشتریان، می تواند از مزیت فناوری بلاکچین استفاده نموده و خدمات ارزش افزوده جدید تولید نماید و همچنین خسارات مادی مدل کسب و کاری سنتی فعلی را کاهش دهد.
۲.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکه های عصبی- فازی با مطالعه موردی شرکت های لوازم خانگی در کشور ایران

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
در این مقاله مدلی مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات در صنایع لوازم خانگی ارائه شده است. نوع زنجیره تأمین خدمت– محصول و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات لحاظ شده است. هدف از پژوهش حاضر، توسعه مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد با تأکید بر سنجه های عملکرد مدل های زنجیره تأمین خدمات به جای زنجیره تأمین تولید در صنایع لوازم خانگی است. روش شناسی این پژوهش ازنظر اجرا، توصیفی - اکتشافی و با رویکرد پیمایشی و تحلیل داده ها به روش کمی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نمونه ای شامل 58 شرکت مطرح لوازم خانگی و نرم افزارهای Smart-PLS، SPSS و Matlab برای تحلیل داده ها استفاده شده است. درنهایت 10 سازه اصلی و 29 معیار عملکرد از نتایج این پژوهش برای ارزیابی عملکرد این نوع زنجیره تأمین خدمات به دست آمده است. هم چنین عملکرد چندین شرکت لوازم خانگی با استفاده از این مدل و به کارگیری شبکه های عصبی– فازی، ارزیابی شده است.
۳.

خوشه بندی امکانی پروژه های فناورانه در مخابرات ایران

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
ارزیابی فناوری به فرایندی اطلاق می شود که در آن به شیوه ای نظام مند تاثیرهای به دست آمده از معرفی، توسعه، تغییر، و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. این پژوهش با هدف ارائه خوشه بندی امکانی پروژه های فناورانه، با در نظرگرفتن گذر از فناوری های نوین صنعتی به فناوری های اکولوژیک، به صورت مطالعه موردی در پروژه های فناورانه شرکت مخابرات انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و خبرگانی هستند که دست کم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند و بیش از پنج سال تجربه کاری دارند، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای دستیابی به چارچوب نظری، شناسایی متغیرها، تهیه پیشینه پژوهش، و ابزارهای اندازه گیری مانند مصاحبه و پرسشنامه از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شده است. برای سنجش روایی ابزار از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. 15 شاخص نهایی با استفاده از روش خوشه بندی فازی در پنج طبقه جداگانه دسته بندی می شوند. طبقه تجزیه و تحلیل شامل اولویت بندی نیازها، انتخاب راه حل های فناورانه و تحلیل چالش ها، نیازها و فرصت ها؛ طبقه شناسایی شامل باور کردن قابلیت، تکمیل قابلیت، نوسازی قابلیت، و تعریف دقیق مشخصات؛ طبقه حاکمیت مالی پروژه شامل سطح سرمایه گذاری و ارزیابی مالی؛ طبقه طراحی و مهندسی شامل همگامی با بازار و آشنایی با فناوری؛ و طبقه توانمندسازی شامل شناسایی عوامل موفقیت، اکتساب فناوری، الگوبرداری، و ایجاد مزیت رقابتی است.
۴.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته

تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
سازمان های کلاس جهانی همواره تلاش می کنند که جایگاه مدیریت دانش خود را تعیین نمایند. در این راستا، داشتن یک مدل بلوغ مدیریت دانش ضروری است. هدف این تحقیق طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت است که مدیران ارشد این شرکت ها به عنوان واحد تحلیل آماری انتخاب شدند. بر اساس بررسی عمیق تحقیقات گذشته، مؤلفه های توانمندساز اجرای مدیریت دانش و شاخص های نتایج کلیدی عملکرد مدیریت دانش در کلاس جهانی تعیین شدند. سپس توانمندسازها و نتایج کلیدی با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی شناسایی و تأیید شدند. در نهایت، با تمرکز بر مطالعه تطبیقی و استفاده از روش پدیدارشناسی، کدگذاری های کیفی انجام شده و سطوح مدل بلوغ طراحی شدند. نتایج حاصله نشان می دهد که سیزده توانمندساز اجرای مدیریت دانش و چهار نتایج کلیدی عملکرد مدیریت دانش در کلاس جهانی تعیین شدند. مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی دارای شش سطح است که به ترتیب عبارتند از: هرج و مرج، ابتدایی (آگاهی از نیاز به دانش)، هماهنگی و استانداردسازی دانش، بهینه سازی دانش، بهبود مستمر دانش و انفجار دانش و نوآوری. مدیران و سیاستگذاران سازمان مورد مطالعه به طور اخص و دیگر سازمان ها به طور عام می توانند از مدل پیشنهادی در جهت ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش خود و پیشی گرفتن از رقبا بهره برداری نمایند.
۵.

انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
هدف تحقیق حاضرانتخاب استراتژی نت با توجه به تأثیرگذاری نوع استراتژی بر بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری در یک شرکت تأمین کننده تجهیزات و ماشین آلات حوزه نفت و گاز می باشد. پژوهش پیش رو بر اساس هدف و نوع گردآوری داده ها، کاربردی و آزمایشی است. داده های تحقیق با بهره مندی از فرم های استاندارد بازدید روزانه، علت و معلول و آنالیز اثرات و حالات خرابی از نه دستگاه تراش طی دو فاز مطالعاتی استخراج شده است. با تأیید نرمال بودن داده ها، فرضیات تحقیق با آزمون فرض میانگین یک جامعه،T زوجی و ضریب همبستگی درون گروهی مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول، استراتژی نت بهره ور فراگیر و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان اجرا شد و در فاز دوم استراتژی نت ترکیبی اجرا گردید. در هر دو مرحله شاخص های میانگین زمان بین خرابی و میانگین زمان تعمیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت تا تأثیرات سه استراتژی مقایسه و بهترین استراتژی نت انتخاب شود. نتایج نشان می دهد، استراتژی نت ترکیبی موجب بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری و افزایش بهره وری ماشین آلات و تجهیزات می شود.
۶.

تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری در میان کارکنان سازمان صداوسیما بر مبنای مدل پذیرش فناوری

کلید واژه ها: تجزیه وتحلیل درک سودمندی مدل پذیرش فناوری رایانش ابری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت رسانه مدیریت رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۸۹۶
امروزه با توسعة فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از آن ها با مقاومت کارکنان مواجه می شود که یکی از دلایل شکست سازمان ها در پیاده سازی و عملیاتی نمودن این گونه از فناوری های نوین است. با عنایت به گسترش روز افزون استفاده از رایانش ابری به عنوان پارادایم جدید ارتباطی در سازمان ها، تحلیل رفتار کاربران در مواجهه با این فناوری در هر یک از  سازمان های  کشور ضروری است. در این تحقیق مدل پذیرش فناوری که توسط دیویس ارائه شده است، برای تبیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فناوری توسط کاربران سیستم های اطلاعاتی مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه با رویکردی پیمایشی_توصیفی عوامل مؤثر بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری را در میان کارکنان سازمان صداوسیمابر مبنای مدل پذیرش فناوری مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور پرسشنامة طراحی شده در بین 230 نفر از متخصصان حوزة فناوری اطلاعات و آشنا با این فناوری در سازمان صداوسیما توزیع شد، که ضریب پایائی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرون باخ  0.84حاصل شد. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، با توجه به ضرایب تحلیل مسیر، درک سودمندی به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم به استفاده از رایانش ابری مشخص گردید. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان خطوط راهنما مورداستفادة مدیران رسانه ملی در جهت تصمیم گیری اثربخش تر قرار گیرد.
۷.

کاربرد نقشه استراتژی شناختی فازی در تعیین مسیر موفقیت سازمان

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن تئوری فازی نقشه استراتژی نقشه شناختی فازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT منطق فازی و هوش مصنوعی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۹۶۵
هدف تحقیق حاضر تعیین مسیر موفقیت شرکت پارس خودرو با استفاده از نقشه استراتژی شناختی فازی و تحلیل نظرات 6 نفر از خبرگان دفتر استراتژی پارس خودرو می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف در زمره پژوهش های کاربردی و توسعه ای و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ها در دو گروه تحقیقات آزمایشی قرار می گیرد. روش تحقیق به کارگرفته شده مبتنی بر بهره مندی از مفاهیم نوین تحقیق در عملیات (متدولوژی سیستم های نرم) می باشد .در این پژوهش از قابلیت های نقشه استراتژی شناختی فازی بهره داری شده است تا علاوه بر رفع محدودیت های کارت امتیازی متوازن، شبیه سازی استراتژیک نیز بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد، شرکت پارس خودرو می تواند با تاکید بر جهت گیری های تعالی روزانه فرآیندهای عملیاتی و توسعه محصولات مبتنی بر پلتفرم های محدود و نوآور در مسیر موفقیت حرکت نماید و به چشم انداز خود نائل گردد. با استفاده از ساختار ارائه شده در این پژوهش، مدیران سازمان ها قادر خواهند بود با بهره مندی از قابلیت های مقایسه رفتارهای استراتژیک، برنامه عملیاتی سازمان خود را یکپارچه نموده و به موازات دست یابی به کارایی فرآیندها در مسیر تعالی و بهره وری حرکت نمایند.
۱۱.

ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC (مطالعه موردی )

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۴۲
در این تحقیق مدلی برای ارزیابی عملکرد در یک سازمان آموزشی پیشنهاد شده است. مبنای این مدل کارت امتیازی متوازن می باشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن ماموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) تعریف شده است. سپس معیارهای موفقیت، اهداف و شاخص ها تعیین و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدا ضریب اهمیت این شاخص ها اندازه گیری شده است تا شاخص های با اهمیت کمتر حذف شوند شود. سپس با استفاده از آنتروپی شانون به این شاخص ها وزن داده شده است تا نتایج به دست آمده از اندازه­ گیری اوزان این شاخص ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت های بهبود مناسب فراهم شود. در نهایت، به منظور تعیین میزان اثربخشی شاخص های طراحی شده در دو دوره سه ماهه و شش ماهه عملکرد سازمان ارزیابی شد که نتایج حاصله بیانگر کسب موفقیت سازمان در جهت تحقق اهداف تعیین شده و درک این اهداف و شاخص ها از سوی کارکنان است.
۱۴.

مدیریت کیفیت جامع و مهندسی ارزش دو بال حرکت به سوی تعالی سازمانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۲ تعداد دانلود : ۶۴۷
با توجه به اهمیت اجرای TQM در افزایش سطح کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده از یک سو و نقش و امهیت تجزیه و تحلیل و مهندسی ارزش در ارتقاء کارکردهای گوناگون و کاهش هزینه‌های پنهان و غیر ضروری آنان از سوی دیگر و در کل اهمیت استراتژیک ارزش محصولات و خدمات ، تاثیر به سزایی بر روی تصمیم خرید و رضایت مشتریان دارد ، در این سعی شده است که ضمن بیان ابعاد اصلی تشکیل دهنده TQM و مهندسی ارزش به طور اختصاصی ، مزایای حاصل از کاربرد آنان را که موجب ایجاد ارزش ادغامی (value mix) برای سازمانها می‌گردد ، تشریح شود...
۱۵.

مقایسه تطبیقی استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای TQM و ارائه راهکار مناسب برای صنایع ایران

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت جامع (TQM) جایزه کیفیت اروپا تجزیه و تحلیل عاملی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج آمریک معیارها و عناصر مدیریت کیفیت جامع 2000 : 9000 ISO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۶
در این پژوهش بر اساس مقایسه تطبیقی انجام شده بین استانداردهای 2000 : 9000 ISO با رویکردهای گوناگون ارائه شده از سوی اندیشمندان مشهور جهان مانند مینگ، کرازبی،... و نیز جایزه کیفیت اروپا و جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج آمریکا هفت معیار اصلی و عناصر فرعی هر یک از این معیارها شناسایی شدند و ضمن تعیین نقاط اشتراک، افتراق معیارها، عناصر رویکردهای TQM بر اساس فوق و الزامات و راهنماییهای استانداردهای 2000 : 9000 ISO برخوردداری این استاندارد از رویکردی توانمند و جامع مشخص شد. در ادامه بر پایه معیارها و عناصر شناسایی شده دو ابزار در قالب پرسشنامه که از جنبه محتوا مشابه‌اند، برای اندازه‏گیری سطح و میزان اجرای TQM در سازمانهای اجرا کننده TQM و نظرخواهی از خبرگان کیفیت توسعه داده شد. به کمک آزمونهای آماری پایانی و اعتبار این ابزارها از جمله اعتبار ساختاری آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده از این ابزارها، اقدام به تعیین شکافهای موجود در خصوص میزان و سطح اجرای عناصر TQM در سازمانهای مورد مطالعه با توجه به دیدگاه و نظرهای خبرگان کیفیت در خصوص اهمیت و اولویت این معیارها و عناصر شد. نتیجه به‌دست آمده می‏تواند در جهت نیل به استقرار بهینه مدیریت کیفیت جامع در سازمانها و مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور سودمند واقع شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان