علی ابوالحسینی

علی ابوالحسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال ایران (یک مطالعه آینده نگر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی ورزش حرفه ای فوتسال سناریوپردازی توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال کشور می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. 12 مصاحبه با خبرگان انجام گرفت. از فنون و ابزارهای مختلف همچون مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه استفاده شد. در پردازش داده ها نیز از تکنیک هایی از جمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع،تحلیل ساختاری ،بالانس اثرات متقابل و از نرم افزار میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد.34 عامل تاثیرگذار توسعه فوتسال کشور مشخص شدند. با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری(اثرات متقاطع) و نرم افزار میک مک جایگاه هر عامل در سیستم به دست آمده مشخص شد و 8 پیشران به عنوان کلیدی ترین آینده سازها در توسعه فوتسال کشور مشخص شدند و با استفاده از آن ها محتمل ترین سبد سناریو توسعه فوتسال کشور بدست آمد که در این سبد سناریو بدست آمده هر 8 پیشران در افق زمانی 10 ساله به حالت فاجعه اتفاق خواهند افتاد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان یک راهنما در برآورد و پیشنگری آینده سازمان های ورزشی ایران که با ورزش فوتسال در ارتباط هستند مؤثر باشد و مسیری را نشان دهد که باعث فاصله گرفتن از شرایط بحرانی و نزدیک شدن به شرایط ایده ال باشد و به توسعه کمی و کیفی رشته کمک زیادی کند.
۲.

پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنفر از برند پیامد پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 360 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های استاندارد تنفر از برند هگنر و همکاران (2017)، پرسش نامه اجتناب از برند رومانی و همکاران (2012)، پرسش نامه کاهش یا توقف حمایت از برند گریگوری و فیشر (2006)، پرسش نامه تبلیغات منفی دهان به دهان تامسون و همکاران (2012)، پرسش نامه شکایت از برند گریگوری و فیشر (2006) و پرسش نامه انتقام از برند رومانی و همکاران (2012) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو–پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید پانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی پرسش نامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس. پی .اس. اس انجام شد. نتایج نشان داد تنفر از برند به طور معناداری بر اجتناب از برند، کاهش/توقف حمایت، تبلیغات منفی دهان به دهان، شکایت از برند و انتقام از برند تأثیر مثبت دارد. به طور کلی با توجه به این که تنفر از برند باعث افزایش پیامدهای منفی بر روی برند می شود، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهای در مدیریت برند، راه هایی را برای مقابله با بحران های این چنینی مد نظر قرار دهند
۳.

تأثیر زمینه های فردی بر تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

کلید واژه ها: تنفر از برند تجربه منفی گذشته ناسازگاری نمادین ناسازگاری ایدئولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی در شهر شیراز بودند که 360 نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه استاندارد شش سؤالی تنفر از برند، پرسشنامه چهار سؤالی تجربه منفی گذشته، پرسشنامه پنج سؤالی ناسازگاری نمادین و پرسشنامه چهار سؤالی ناسازگاری ایدئولوژیک بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تائید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید؛ همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه ها مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج که با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و SPSS انجام شد، نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه تنفر از برند 716/0 میباشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید میکند. همچنین مقادیر ضرایب اثر داد نشان تجربه منفی گذشته، ناسازگاری نمادین و ناسازگاری ایدئولوژیک بر روی تنفر از برند تأثیر دارد. باتوجه به شکل گیری احساسات منفی و تنفر از برند به واسطه زمینه های فردی در استفاده کنندگان از برندهای ورزشی، به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهایی در مدیریت برند، راه هایی برای مقابله با بحران های این چنینی مدنظر قرار دهند.
۵.

An Analysis of Fractal Properties in the Iranian Exchange Rate Behavior(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران نرخ ارز پیش بینی خاصیت فرکتالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پیش بینی و تحلیل روند نرخ ارز میسر شود. در این خصوص سه پارامتر اصلی فرکتال ها معرفی شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس این پارامترها برای ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز بررسی شده به طوری که وجود خواص فرکتالی مذکور در رفتار نرخ ارز ایران مورد تأیید قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان