قدرت الله طالب نیا

قدرت الله طالب نیا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.
۱.

Presenting the smart pattern of credit risk of the real banks’ customers using machine learning algorithm(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Smart pattern bank customers’ risk Credit risk Machine Learning Random forest algorithm

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 334
In the past, deciding over granting loans to bank customers in Iran would be made traditionally and based on personal judgments over the risk of repayment. However, increase in demands on banking facilities by economic enterprises and families on the one side, and increased as well as extended commercial competitions among banks and financial and credit institutions in the country for reduction of facility repayment risk on the other side, have caused application of novel methods such as some statistical ones in this context. Now to predict the risk of negligence in banking facility repayment and classification of the candidates, bankers use their customers’ credit ranking. Time efficiency, cost effectiveness, avoidance from personal judgments, and further accuracy in examining the candidates who apply for various funds are of its salient merits of this new combined method. Various statistical methods including biased analysis, logistic regression, non-parametric parallelism, and also some others such as neural networks have been employed for credit ranking. In this research, given the random forest metaheuristic algorithm-based smart pattern of real bank customers’ credit risk (case study: Bank Tejarat) was presented. According to the value of skewness, the data could be stated to have a normal distribution. Based on the observed results, the lowest mean was related to the variable of type of facility and its maximum value, to the amount of facility.
۲.

Using A Multivariate Statistical Method of Factor Analysis and Grounded Theory to Review the Theory of Agency in Developing Countries (A Case Study of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Agency Theory Corporate Governance Reward Risk Aversion Supervision

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 726
The asymmetry of information between managers and shareholders significantly affects the company's investment decisions and exacerbates the problems of agency. It seems that these problems in developing markets such as Iran are more than developed markets. This research is an exploratory study, and it aims at reviewing the theory of agency in Iran. In the present study, based on the research paradigm, first, data acquisition strategy is selected based on a qualitative approach, and then qualitative study and analysis, quantitative approach, and factor analysis approach have been used to confirm the validity of the extracted model. Statistical analysis of research data shows that among the hypotheses of agency theory, risk aversion, supervision, and reward are revised dimensions in Iran like examples of developing countries.The results confirm the existence of assumptions; 1. Conflict of interests of manager and owner, 2. Information asymmetry, 3. Reverse choice, 4. Ethical risk, 5. Maximizing the expected utility, 6. Forcing and 7. Failure to confirm the assumption is the ability to predict the future and receive information. due to the existence of information asymmetry, higher investment risks of minority shareholders and transparency problems, the lack of ability to predict the future and receive information is necessarily confirmed.
۳.

شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی‌های رقابتی مکس کیودا مولفه های اثربخش گزارشات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 204
مقاله حاضر با عنوان شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری در قالب مضامین و مولفه های کلیدی با استفاده از روش تکنیک کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است. تحلیل مضمون فرآیندی کیفی جهت استخراج اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (مصاحبه های متنی) استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه بورس می باشد که شامل حجم نمونه ای به تعداد 17 نفر از خبرگان این حوزه در بورس می باشد که مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن مصاحبه های آنان بر اساس نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. نتایج اعتبار کدگذاری در حد 93 بدست آمده که حاکی از پایائی بالای کدگذاری انجام شده می باشد. یافته ها نشان داد که خبرگان جهت شناسایی مولفه های اثربخش در حوزه استراتژیهای رقابت پذیری در صورتهای مالی و حسابداری چهار بعد خدمات پس از فروش، بازار، بدهی ها و هزینه ها را در بر گرفت که هر کدوم شامل نسبتهای مختلفی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده صورتهای مالی شرکتها منبعی مفید جهت تشخیص استراتژیهای رقابتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۴.

اثر افشای داوطلبانه اطلاعات غیر مالی تاریخی و آینده نگر بر عملکرد پایداری غیر مالی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر عملکرد پایداری غیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 944
افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.
۵.

حسابداری به مثابه دین و مذهب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری دین مذهب حسابداری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 101
دین و ایمان همواره در تمامی اعصار به عنوان پشتوانه ی اخلاق، صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام جوامع و ملل دنیا، تعیین و تبیین کننده ایدئولوژی، جهان بینی، اعمال و رفتار بشر در همه ی سطوح و الگوهای زندگی بوده است. ضرورت و هدف زندگی و نیاز آدمی به تعالی و رسیدن به تکامل و خود عالی انسان موجب شده تا دین و مذهب به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرهنگی و سبک زندگی، تعیین کننده ی قوانین، اصول، چارچوب ها و خط مشی های بشر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردد. در این رابطه، حسابداری به عنوان دانشی از این حوزه، که متأثر از محیط و فرهنگ پیرامون است، چندان مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک فلسفه و ماهیت حسابداری با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش استنادی و کتابخانه ای، و با نگاهی به دین و جایگاه آن، به تبیین حسابداری به مثابه دین و مذهب می پردازد؛ و نشان می دهد که حسابداری از چشمه ی باورهای دینی و مذهبی و جهان بینی های مادی و معنوی سرچشمه گرفته؛ و به عنوان یک حرفه که دارای آیین رفتار حرفه ایست، بر اساس ارزش ها و باورها و با هدف خدمت و پاسخگویی به جامعه در راستای نعمت و قوه ی خدا دادی تفکر، اراده و اختیار با به ثبت رسانیدن و مستندسازی اعمال و رویدادها در جهت کمک به انتخاب و تصمیم گیری صحیح آدمی، به منصه ظهور رسیده است.
۶.

Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Risk Aversion Generalized Co-Lower Partial Moment Target Rate of Return Portfolio optimization Reference Dependent Utility Function

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 786
Asset allocation has always been a challenging issue / for individuals and businesses to survive in our competitive world. One of the famous businesses, which has an enormous impact on people's lives worldwide, is the pension industry. Pension funds- as Defined Benefit, Defined Contribution, or others- accept reserves from contributors and try to invest them in a way to keep up with their obligations in the future or even pay more than that. The equity market has been one of the good choices for investment as pension funds try to reach a particular rate of return to maximize their wealth while considering not crossing red lines in taking risks. This paper will detail the new mathematical model for finding optimal stock portfolios using Generalized Co-Lower Partial Moment as a risk measure to minimize portfolio optimization. On the other hand, it introduces new tailored Expected Utility as a performance metric to maximize in this model. The proposed model's issue against previous studies is considering risk aversion and target rate of investment return as two significant investor characteristics. This is based on price returns' simulation of candidate stocks in TSE while using accurate and nonparametric Probability Density Function in historical data analysis.
۷.

Introduction of New Risk Metric using Kernel Density Estimation Via Linear Diffusion(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Risk measurement Generalized Co-Lower Partial Moment Portfolio optimization Nonparametric estimation Stock Market

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 142
Any investor in stock markets around the world has a deep concern about the shortfalls of allocation wealth to any stock without accurate estimation of related risks. As we review the literature of risk management methods, one of the main pillars for the risk management framework in defining risk measurement approach using historical data is the estimation of the probability distribution function. In this paper, we propose a new measure by using kernel density estimation via diffusion as a nonparametric approach in probability distribution estimation to enhance the accuracy of estimation and consider some distribution characteristics, investor risk aversion and target return which will make it more accurate, compre-hensive and consistent with stock historical performance and investor concerns.
۸.

ارایه الگوی راهبردی در انتخاب دارایی مالی با بازده مورد انتظار بالاتر بر اساس نقدشوندگی و تصمیم گیری چند شاخصه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازده مورد انتظار تصمیم گیری چند شاخصه معیارهای نقدشوندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 974 تعداد دانلود : 704
نقدشوندگی و بازده مورد انتظار به عنوان ویژگی های با اهمیت در تصمیم گیری است و هرسرمایه گذار نیازمند یک روش علمی برای انتخاب پرتفوی مناسب با نقدشوندگی و بازده مورد انتظار بالاتر است. هدف این پژوهش، وزن دهی و اولویت بندی گزینه های تصمیم (معیارهای نقدشوندگی)و ارایه الگو بر اساس وزن های بدست آمده می باشد و این هدف بعنوان سطح اول سلسله مراتب تصمیم قرار می گیرد. 14 معیار نقدشوندگی بعنوان گزینه های تصمیم می باشند که از چهار شاخص کیفی وکمی"توان استفاده کنندگان"،"قابلیت اعتماد و اتکا"، "ارزش پیش بینی کنندگی" و "ضریب تعیین" برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. وزن دهی این 4 شاخص با پرسشنامه شماره یک و مقایسات زوجی انجام شده است. برای سنجش هر یک ازگزینه های تصمیم بر اساس شاخص های کیفی از پرسشنامه شماره دو و برای سنجش آنها بر اساس شاخص کمی از روابط همبستگی استفاده گردیده است. در رابطه همبستگی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی عوامل فاما و فرنچ در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای1392تا ابتدای 1397، قدرت توضیح دهندگی گزینه های تصمیم در بازده مورد انتظار مورد سنجش قرارگرفته است. در نهایت بر اساس وزن های بدست آمده برای گزینه های تصمیم، الگوی راهبردی ارایه گردیده است که از این الگو می توان در انتخاب مناسب ترین دارایی مالی(سهام) برای کسب بازده مورد انتظار بالاتر استفاده نمود.
۹.

شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نرم افزار حسابرسی داخلی در هلدینگ های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرم افزار حسابرسی داخلی هلدینگ های تجاری حسابرسی سنتی حسابرسی رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 230
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی سامانه های نرم افزاری حسابرسی داخلی، جهت مدیریت بهتر هلدینگ های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: روش شناختی در این پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی- کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری 50 هلدینگ تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مؤلفههای اقتصاد دولتی در کشور، نگرش مدیران هلدینگهای تجاری، دانش منابع انسانی و مکانیزم های نظام راهبری شرکتی در پیادهسازی نرمافزارهای حسابرسی داخلی در هلدینگهای تجاری مؤثر هستند. نتیجه گیری: با توجه به سهم دولت در اقتصاد و حضور مستقیم و غیر مستقیم در هلدینگ های تجاری، استقرار سامانه های نرم افزاری در چنین بنگاه هایی با موانعی مواجه است که با اتخاذ سیاست های کلان و برنامه ریزی و اجرای آن می توان بستر لازم را برای تحقق این مهم فراهم نمود. دانش افزایی: مؤسسات حسابداری، حسابرسی و حسابرسان داخلی برای تعریف، حفظ و ارتقا نقش خود، نیازمند کسب مهارت های نوین و استفاده از فناوری های روز دنیا در این حرفه می باشند.
۱۰.

الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 744
هدف: ارائه الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور است.   روش: از آنجا که نظریه ای در زمینه رفتار ناکارآمد وجود نداشته و در کشور ما نیز پژوهش جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و همچنین با توجه به اینکه حرفه حسابرسی در ایران از منظر اندازه مؤسسات حسابرسی، سازوکار نظارتی، سازوکار انتخاب و تعویض حسابرس و اجرای فرایندهای حسابرسی دارای ویژگی های خاص خود است، می توان از روش نظریه پردازی داده بنیان استفاده نمود. به جهت سرعت و بالابردن دقت در انجام تحلیل از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل شرکا و مدیران مؤسسات حسابرسی، مدیران سازمان حسابرسی، مدیران نهاد های ناظر بر حرفه حسابرسی و سایر صاحب نظران در زمینه کیفیت حسابرسی است. با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی برای مصاحبه عمیق استفاده شده است.   یافته ها: یافته ها حاکی از ارائة الگوی یکپارچه و مناسب برای شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی ایران است. این الگو شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر، شرایط زمینه ای و راهبردهای مربوط به رفتار ناکارآمد حسابرسی و پیامدهای آن است.   نتیجه گیری: مطابق نتایج پژوهش، شرایط علی اثرگذار بر رفتار ناکارآمد حسابرسی عبارت بودند از: اخلاق حرفه ای شرکا و مدیران مسئول، دانش و تجربه شرکا و مدیران مسئول و برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی. شرایط مداخله گر عبارت بودند از: پاسخ خواهی اثربخش از حسابرسان، کنترل کیفیت جامعه، تناسب بازار کار، فشار اقتصادی، ساختاریافتگی مؤسسه، ماندگاری در حرفه و فشار زمانی. عوامل زمینه ای نیز شامل دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد ، فرهنگ مشارکت و توسعه یافتگی حرفه حسابرسی بودند.
۱۱.

طراحی مدل عوامل مالی رفتاری سرمایه گذاران اثرگذار بر تغییرات زمانی ریسک سیستماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی رفتاری ریسک سیستماتیک بازده سهام تغییرات زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 626
زمینه و هدف: یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان در خصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش تئوری داده بنیاد می باشد. جامعه آماری را خبرگان حرفه ای و دانشگاهی رشته های حسابداری و مالی تشکیل داده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده که در نهایت از 20 نفر از جامعه آماری مصاحبه به عمل آمد. سپس با استفاده از نتایج مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان (شرکتهای مهم بورسی ازجمله صنایع پتروشیمی ، کشتیرانی ، فلزی وخودرویی)، طی مرحله کدگذاری و نیز با الهام از ادبیات نظری و تجربی موضوع، کدهایی شناسایی شده و در مقوله های مختلفی دسته بندی گردیدند. یافته ها: بر مبنای نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و با توجه به شاخص ها و مولفه های حاصله، یک مدل ارایه گردید. نتایج نشان داد که مولفه های فردی، مولفه های احساسی و عاطفی جزء عوامل علّی اثرگذار بر تغییرات زمانی ریسک سیستماتیک به شمار می آیند؛ عوامل روان شناختی و اخلاقی نیز جزء عوامل زمینه ساز برای آن به شمار می روند؛ در حالی که تاکید بر فرهنگ سازی و عوامل فردی راهبردهای تعریف شده می باشند. "مولفه های شخصیتی" نیز شرایط مداخله گر محسوب می گردند. نتیجه گیری: عوامل مالی رفتاری سرمایه گذاران بر تغییرات زمانی ریسک سیستماتیک تاثیرگذار است که این امر باید در فرآیند سرمایه گذاری مد نظر قرار بگیرید که در این پژوهش به شناسایی شاخص ها و مولفه های آن پرداختیم.
۱۲.

مطالعه روابط میان حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی

کلید واژه ها: زنان هرم مدیریتی شرکت ها گزارشگری مالی حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 120
هدف: حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل ارزیابی کیفیت حسابرسی است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ویژگی های صاحبکار و ویژگی های حسابرس و فرآیند حسابرسی قرار گیرد. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق روابط میان حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها، کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 است. براساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 115 شرکت بورسی از صنایع مختلف طی دوره 7 ساله مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی و از نوع پس رویدادی است. برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. از طرفی، بین حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین، بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. با این حال، حضور زنان در هرم مدیریتی شرکت ها بر رابطه بین مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به عنوان معیار کاهنده کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.
۱۳.

ارائه الگوی پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی بودجه ریزی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دلفی فازی تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 486
موضوع و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از تکنیک های دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس رویکردهای فازی انجام گردید. روش پژوهش: در گام اول برای انسجام و گردآوری دانش ذهنی خبرگان، با انجام مطالعات کتابخانه ای، عوامل اولیه مؤثر در تسهیم منابع مالی شناسایی شده با اجماع 12 نفر از خبرگان (به عنوان پانل اولیه دلفی) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. سپس معیارهای مؤثر در تسهیم منابع مالی جمعاً به تعداد 130 معیار که در 10 عامل دسته بندی شدند. در گام بعدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و اجماع خبرگان (به عنوان پانل ثانویه دلفی) به بررسی تاثیرگذاری آنها در توزیع منابع مالی پرداخته شد. یافته های پژوهش: با رتبه بندی 24 معیار تائیدشده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، سه معیار «ثبت ملی و جهانی آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی»، «تعداد آثار ثبت جهانی شده» و «آب و هوا و اقلیم سرزمینی» به عنوان مهم ترین معیار در تسهیم منابع مالی مشخص گردیدند. در نهایت با استفاده از وزن های مشخص شده در مرحله تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص تسهیم منابع هر واحد استانی مشخص و فرمول تعیین قدرالسهم ارائه گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه الگوی با استفاده از مهم ترین عوامل تسهیم منابع مالی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از مدل های ریاضی، می تواند در اثربخشی بودجه ریزی با توجه به اهداف کلان نظام برنامه ریزی کشور مؤثر باشد.
۱۴.

A Data Envelopment Analysis Model to Provide a Dynamic Accounting Information System for Measuring the Financial Effectiveness of Management Accounting System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: deep learning Financial Market Prediction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 703
The secret to achieving your organization's goals in complex and challenging environments is to make the right managerial and rational decisions. In this regard, the accounting information system as one of the sources of information for the decision of managers is of particular importance. Therefore, in order to achieve these goals, it is necessary to have an accounting information system with dynamic capabilities. The dynamic capability of the accounting information system (hidden variable) was measured by the observed variables of flexibility, continuous evaluation, continuous investment and system variability. Therefore, based on this argument, the aim of the present study is to provide a dynamic capability model of the accounting system based on the financial effectiveness of the management accounting system. Data envelopment analysis is a well-known methodology that is applied to evaluate the selected firms based on the most important features. The results of analysis of the proposed method on 86 companies listed on the Tehran Stock Exchange and analysis and analysis of data by structural equation modeling show that the dynamic capability of the accounting information system consists of (flexibility, continuous evaluation, continuous investment and system variability). The result indicate that the management accounting system is effective.
۱۵.

الگوی اثر سطح رقابتی بورس اوراق بهادار بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سطح رقابتی بازار هزینه حقوق صاحبان سهام عدم تقارن اطلاعاتی کیفیت اقلام تعهدی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 507
اطلاعات در بازارهای مالی به گونه ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ای متشکل از 145 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می شود.
۱۶.

آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه تمایزقیمت براساس کیفیت قیمت گذاری خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران موسسات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 706
مقاله حاضرخلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   صورت گرفته است.طبق نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت " اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت کیفیت محصولات یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای تفکیک کیفیت محصولات یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی برای حسابرسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه حسابرسی بالا تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش این پژوهش درزمره پژوهشهای توصیفی–پیمایشی می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی وجمع آوری داده هاونتیجه نهایی برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش دریک محیط واقعی یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده وجزوپژوهشهای میدانی به شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت" نقش دارد.
۱۷.

مروری بر حسابداری محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری محیط زیست اهداف و کاربرد حسابداری زیست محیطی گزارشگری و حسابداری محیط زیست مزایای گزارشگری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 247
باتوجه به رشد و توسعه کارخانه ها و همچنین آلاینده های مرتبط با آن ها، حسابداری محیط زیست در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان رشته حسابداری و حامیان محیط زیست را به خود جلب کرده است. مدیریت بهینه هزینه های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و مزایای مهمی برای جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد. حسابداری محیط زیست به عنوان یکی از زیرمجموعه های حسابداری در طول سال های گذشته توسعه پبدا کرد و با افزایش تمرکز جامعه پیرامون مباحث زیست محیطی، حسابداری نقش ویژه ای در راستای اندازه گیری عملکرد شرکت بر عهده خواهد داشت.در این تحقیق به بررسی مفاهیم، اهداف، کاربرد، گزارشگری و حسابداری محیط زیست و مزایا و معایب حسابداری زیست محیطی پرداخت خواهد شد.
۱۸.

Ranking the Efficiency and Soundness of Business Banks Using a Combined Method of Data Envelopment Analysis and Fuzzy VIKOR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: efficiency Data Envelopment Analysis Fuzzy VIKOR trapezoidal number

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 508
The present study provides a systematic method for assessing the efficiency and soundness of banks. The analysis is based on a set of benchmarks related to the financial performance of banks. In this regard, this research has explored a model for evaluating accepted banks in Tehran Stock Exchange using the data envelopment analysis method. One of the most important applications of this technique is measuring the efficiency of bank branches. In addition, paying special attention to the health of the banking system corresponds to the health of the society’s economics. It is essential to implement precise analysis benchmarks to evaluate banks and other financial institutions due to their importance in the economics. One of these benchmarks is efficiency. In this study, 18 Iranian business banks have been analysed using data envelopment analysis on the basis of financial ratios. Also, their efficiency has been computed using the output-based CCR envelopment model, assuming a constant efficiency-scale ratio. The results suggest that Gardeshgari bank has been selected as the most efficient and healthy bank between 2011 and 2015 on the basis of financial and non-financial criteria, and using the trapezoidal fuzzy number method.
۱۹.

اثر حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأخیر گزارش حسابرسی صنعتبیمه حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 956
حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف است. یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر، کیفیت ارائه صورت های مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است. این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری، شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفتند. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در شرکت های بیمه، متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی دارند. در مجموع نتایج نشان می دهدعوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.  
۲۰.

اثر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار تجاری کیفیت حسابرس کیفیت حسابرسی اظهارنظر حسابرس سیاست پولی انقباضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 989
در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورت های مالی موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت می گردد و این رابطه توسط سیاست پولی انقباضی دولت تعدیل شده و کاهش می یابد. یافته های بیشتر نشان می دهد که اظهارنظر مقبول حسابرسی تأثیری بر اعتبار تجاری شرکت ندارد. In the present paper, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed.The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, and this relationship is adjusted and curtailed by the contractionary monetary policy of the state. Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان