مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

پیشینه و کارکرد مجالس دنیا: اتحادیه بین المجالس؛ یک نگاه از روبرو

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷