الهام مشکل گشا

الهام مشکل گشا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

ارائۀ مدل و تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت نابرابری جنسیتی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 48
هدف از این پژوهش، ارائه مدل تبیین راهکارهای کاهش نابرابری جنسیتی در مدیریت ورزش ایران است. این پژوهش به لحاظ فلسفی از نوع تفسیرگرایانه و از منظر رویکرد از نوع استقرایی است. این مطالعه به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد و از نوع پژوهش کیفی است. داده ها به وسیله مصاحبه به دست آمده اند و جامعه آماری آن را 15 نفر از صاحب نظران حوزه مدیریت ورزش تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. با درنظرگرفتن متن تمام مصاحبه ها در مرحله کدگذاری باز، تعداد 303 مفهوم شناسایی شد که پس از تجمیع کدهای مشابه، 23 مفهوم به دست آمد. سپس در مرحله کدگذاری محوری ده مقوله اصلی مشخص شد. نتایج نشان داد که معیارهای انتخاب و احراز پست های مدیریت در سازمان های ورزشی به دلایل فرهنگی و فردی منصفانه نیستند. پیشنهاد می شود معیارهای انتخاب به گونه ای باشند که هم سلسله مراتب لحاظ شود و هم شروع از سطح میانی باشد؛ درنتیجه قوانین به صورتی تنظیم شوند که حضور بانوان در حیطه های اجتماعی و فرهنگی و از جمله فعالیت های ورزشی، برجسته تر شود و انتخاب بانوان با نگرش به شایسته سالاری و تخصص گرایی باشد.
۲.

تدوین مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیر عامل؛ مورد مطالعه: سازمان های ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سازمان ورزشی فرهنگ سازمانی تسهیم دانش پدافند غیرعامل مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 384
امروزه سازمان های ورزشی با بحران های متعددی مواجه هستند به گونه ای که ریشه یابی بحران و شیوه مدیریت آن با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل از اهمیت زیادی برخوردار شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل عوامل موثر بر مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در سازمان های ورزشی اصفهان انجام شده است. روش این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیقات، توصیفی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان ورزش شهرداری، کارکنان باشگاه های حرفه ای و کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان اصفهان بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 152 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه و تحلیل داده ها با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. فرهنگ سازمانی (با سه مولفه درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت)، تسهیم دانش به عنوان متغیرهای پیش بین و چابکی در مقابله با حوادث و کنترل شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان متغیر های ملاک تحقیق وارد مدل شدند. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق تاثیر بر تسهیم دانش( ضریب تاثیر 742/0و معناداری 3/16) بر چابکی در مقابله با سوانح تاثیرگذار است. همچنین تسهیم دانش نیز بر چابکی در مقابله با حوادث ( ضریب تاثیر 344/0و معناداری 85/2) اثرگذار است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تأثیر بسزایی در ایجاد چابکی در مقابله با سوانح با رویکرد پدافند غیرعامل دارند. از این رو تدوین الگوی مستندسازی تجربه ای، به کارگیری داده کاوی، افزایش تعلق سازمانی کارکنان و مدیران دانش محور از جمله توصیه های کاربردی به مدیران به منظور چابک سازی سازمان برای مدیریت بحران در سازمانهای ورزشی باشد.
۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر بروز پدیده رفتار قلدری در مربیان فوتبال حرفه ای ایران

کلید واژه ها: عوامل مؤثر قلدری ورزش مربی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 584
مقدمه: ورزش به عنوان بخش جدایی ناپذیر از جامعه با مجموعه ای از مشکلات مشابهی روبروست که یکی از آن ها قلدری مربیان فوتبال است. هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز پدیده قلدری در مربیان فوتبال حرفه ای ایران انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان حرفه ای فوتبال ایران در سال ۱۴۰۰ بود که تعداد ۲۰۵ نفر براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ۳۳ سؤالی برگرفته از مصاحبه کیفی و کدگذاری استفاده شد. پس از تأیید روایی توسط خبرگان (۸ نفر)، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در بخش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و PLS Smart نسخه ۲ استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده ۸ عامل رفتارهای ضد اجتماعی در ورزش، ورزشکاران، روابط متقابل، تجربه قلدری و آزار و اذیت، عامل شغلی، عامل رفتاری، عوامل زمینه ای و مدیریتی و عامل فردی و روانشناختی به عنوان عوامل مؤثر بر پدیده قلدری در مربیان فوتبال حرفه ای ایران بود. نتایج تحلیل از برازش قابل قبول داده ها حکایت داشته است. همچنین روایی محتوا، واگرا و همگرا بیانگر روایی خوب مقیاس بوده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد فاکتورهای مختلفی من جمله عوامل رفتاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، روانی و ... بر پدیده قلدری مربیان اثرگذار است؛ لذا لازم است عوامل شناسایی شده مورد بررسی و توجه مربیان ورزشی فوتبال قرار گیرد. پیشنهاد می شود مدیران و مسئولان ورزشی آگاهی خود را نسبت به عوامل شناسایی شده در این پژوهش افزایش دهند.
۴.

طراحی الگوی توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری پروژه های ورزشی تأخیر در پروژه های عمرانی ساخت و ساز پروژه های نیمه تمام و ناتمام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 704
نیمه تمام و ناتمام ماندن پروژه های عمرانی مسئله ای است که ضرر و زیان فراوانی به منابع ملی وارد کرده است بنابراین برای حل این مسئله در تحقیق حاضر الگوی برای توسعه پروژه های عمرانی ورزشی کشور ارائه شده است. این تحقیق به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد است و مشارکت کنندگان آن را صاحب نظران حوزه توسعه و ساخت پروژه های تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و اشباع نظری 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و جهت تحلیل داده ها از سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های تحقیق حاضر حاکی از 82 مفهوم و 17مقوله فرعی بود که براساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها در 5 عامل اصلی به نام های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تجمیع شدند. به نظر می رسد متولیان پروژه های عمرانی ورزشی به طور خاص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با در نظر گرفتن این عوامل در برنامه ریزی ها و سیاست های خود بتوانند زمینه کاهش تأخیر در پروژهای عمرانی و در نهایت توسعه ورزش و بهره مندی از مزایای آن در سطح جامعه فراهم آورند.
۵.

رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران کدامند؟یک آزمایش رفتاری با MACTOR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل بازیگران رفتار مدیران ارشد سازمان های ورزشی مشاهده مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 515
در دنیای بی ثبات، غیر قطعی؛ پیچیده و مبهم امروزی و با وجود شگفتی سازهایی با احتمال وقوع کم و تأثیر بسیار زیاد که به تغییرات غیرقابل پیش بینی منجر می گردند، ورزش ایران نیازمند مدیرانی است که با استفاده از رفتارهای ذاتی و اکتسابی از پسِ تحلیل محیطِ پر از نوسان برآیند و در زمان مناسب، رفتار مناسب بروز دهند و استراتژی های درستی را اتخاذ نمایند. هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل رفتار مدیران ارشد ورزش ایران و پرکردن شکاف در درک ما از شناخت انواع رفتار در بین مدیران ارشد در سازمان های منتخبِ ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای، بصورت مجزّا است . این امر توسط یک آزمایش رفتاری با تکنیک تحلیل بازیگران و بوسیله ابزار شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک به نام مک تور انجام گردید. داده ها از طریق مشاهده مشارکتی، جمع آوری شدند؛ با انتخاب هدفمند، 11 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و 24 نفر از افراد شاغل یا آشنا به 12 سازمان مورد بررسی در این پژوهش، در این آزمایش رفتاری مشارکت نموده و ماتریس های بازیگر–بازیگر و بازیگر–اهداف را تکمیل نمودند. همگرایی و واگرایی بازیگران و اهداف، با نرم افزار مک تور مورد بررسی دقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتارهای سیاسی، مرشدانه و حمایتی، رفتارهای قالب مدیران ارشد ورزش ایران می باشند. به نظر می رسد مدیران سازمان های ورزشی می توانند بر اساس تجربیات گذشته، تغییرات مثبتی در رفتار آینده خود ایجاد نمایند ولی تغییرات پی در پی در این سازمان ها، باعث از دست دادن این فرصت می گردد.
۶.

ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: اقیانوس آبی باشگاهها توسعه راهبرد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 502
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، از نظر نتایج کاربردی و از نوع مطالعه موردی بود که به روش پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان باشگاه ورزشی اصفهان بودند، به دلیل نامشخص بودن تعداد افراد سقف نمونه آماری معادل 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استراتژی اقیانوس آبی Aghazade (2014) بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین مورد تائید قرار گرفت، از طریق روش آلفای کرونباخ پایایی (93/0) محاسبه گردید. روشهای آماری تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم و فریدمن به عنوان آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Amos انجام گردید. بر اساس نتایج الگوی تبیین شاخص های اقدام در راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه های ورزشی اصفهان در وضعیت مناسب است. نتایج نشان داد که شواهد فیزیکی با میانگین (16/4) بیشترین میانگین و پس از آن کیفیت برخورد و ارتباط(86/3)، آسایش و رفاه (76/3)، خدمات اینترنتی (65/3)، کیفیت خدمات (59/3)، برند (44/3)، قیمت (13/3) و در نهایت خلاقیت (79/2) کمترین نمره را داشتند. به مدیران باشگاههای ورزشی توصیه می شود با بهره گیری نوعی ساختار سازمانی چابک برای تغییر راهبردهای اصلی اقدام به استفاده از استراتژی های چهارگانه اقیانوس آبی شامل استراتژی های افزایش، کاهش، حذف و خلق برای باشگاهها نمایند.
۷.

ارائه مدل اثر هویت ورزشی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال حمایت اجتماعی کناره گیری فوتبال هویت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 131
نوع ویژه ای از انتقال، کناره گیری از ورزش قهرمانی است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر هویت تیمی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران و ارائه مدلی مناسب در این زمینه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل فوتبالیست های حرفه ای که بیش از پنج سال از زمان کناره گیری آنها نگذشته باشد، است. 384 نفر فوتبالیست کناره گیری کرده نمونه نهایی این تحقیق را تشکیل دادند. از پرسشنامه کناره گیری از ورزش حرفه ای سیسک(2003) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که هویت ورزشی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار دارد. اما هویت ورزشی با مشکلات روانی، اجتماعی و مشکلات حرفه ای رابطه معنادار ندارد. نتایج آزمون مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات فردی رابطه مستقیم و معنادار ندارد. اما شبکه اجتماعی حمایت با مشکلات روانی، اجتماعی و همچنین با مشکلات حرفه ای رابطه معنادار دارد. به طور کلی می بایست برای کاهش مشکلات فردی، حرفه ای و روانی- اجتماعی فوتبالیست های کناره گیری کرده از ورزش دو عامل شبکه حمایت اجتماعی و هویت ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
۸.

نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکتهای ورزشی: مطالعه موردی برند ورزشی مجید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی ارتباطات اجتماعی سازی بازاریابی برند ورزشی مجید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 915
هدف از پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی به عنوان عوامل اثرگذار بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی می باشد. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. محیط پژوهش شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات ورزشی مجید بود. جامعه آماری پژوهش فروشندگان ورزشی بودند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود، نمونه آماری 144 نفر از فروشندگان ورزشی می باشد. اطلاعات بوسیله نرم افزارهای ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصتهای اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اثر متغیر میانجی مبادله دانش ضمنی رابطه مثبت دارد. نقش میانجی مبادله دانش ضمنی در رابطه بین کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی نقش تاثیر گذار می باشد. به طور کلی پیشنهاد می گردد مدیران بازاریابی و فروش راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی از طریق افزایش سرمایه گذاری بر روی ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی مد نظر قرار دهند.
۹.

نگرش ورزشکاران به پول به عنوان نظام پاداش دهی در دو گروه سنی مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش گروه سنی ورزش حرفه ای نظام های پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 161
هدف از مطالعة حاضر، تعیین نگرش ورزشکاران نسبت به پول در دو گروه سنی مختلف است. 140 نفر از ورزشکاران باشگاه ورزشی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان در دو گروه سنی 21- 26 سال و 27- 39 سال، به صورت داوطلبانه، مقیاس استاندارد شدة نگرش به پول یاماچی و تمپلر (1992) را تکمیل کردند. این مقیاس شامل چهار زیر مقیاس اعتبار، صرفه جویی، تردید و اضطراب است (1). یافته های آزمون تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA)) با سطح اطمینان 95 درصد نشان داد تفاوت معنیداری در چهار عامل مقیاس نگرش به پول بین دو گروه سنی وجود دارد. (Partial eta squared= 0/28, F(4,135)= 13/67, p<0/05, Wilks lambda= 0/71). متغیرهای اعتبار (2/15= (1,138)F و 05/0>P)، صرفه جویی (1/9 =F و 05/0>P) و اضطراب (7/10 = (1،138)F و 05/0>P) درون گروه ها نیز تفاوت معنیداری داشتند، اما تفاوت درون گروه ها در متغیر تردید (61/0= (1،138) Fو 05/0>P) معنیدار نبود. درمجموع، یافته ها نشان میدهد پول به عنوان نظام پاداش نزد این دو گروه سنی ورزشکاران اهمیت خاصی دارد، اما نحوة نگرش دو گروه به پول تا حدی با یکدیگر متفاوت است. برای گروه جوان تر پول ابزاری برای شأن و منزلت اجتماعی، قدرت و پرستیژ است در صورتی که گروه مسن تر به پس انداز پول برای آینده و برنامه ریزی مالی اهمیت بیشتری میدهد. همچنین پول ممکن است عاملی برای ایجاد اضطراب یا جلوگیری از آن در ورزشکاران مسن تر باشد.
۱۰.

موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع مشارکت ورزشی انگیزه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 676
هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه موانع مشارکت ورزشی زنان، با انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی می باشد. در این پژوهش از نظریه خود عزمی و مدل توالی انگیزه به عنوان چارچوب تئوری استفاده شده است. جامعه آماری زنان شهر اصفهان بوده و نمونه آماری تحقیق شامل دویست و چهارده نفر(214N= ) از زنان بالای هیجده سال (ساکن منطقه ای درمرکزشهراصفهان)،که مشارکت خود را در برخی از فعالیتهای ورزشی گزارش داده بودند، می شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزه ورزشی، پرسشنامه موانع، و پرسشنامه مشارکت ورزشی استفاده شد. رابطه میان سه بعد انگیزه (انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی) و موانع مشارکت (نبود وقت، نبود علاقه، ناآگاهی، مشکلات فردی/روانی، مشکلات مربوط به نداشتن همراه، نبود امکانات، نداشتن دسترسی به امکانات) از طریق رگرسیون چندگانه بررسی شد. برای مقایسه سه بعد انگیزه (انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی) زنان با میزان مشارکت متفاوت از تحلیل واریانس چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات فردی/روانی و نداشتن دسترسی به امکانات مسئول 21 درصد واریانس بی انگیزگی بودند. نداشتن علاقه، ناآگاهی، و نداشتن دسترسی مسئول17 درصد واریانس انگیزه بیرونی بودند. نداشتن علاقه نیز، مسئول12 درصد واریانس انگیزه درونی بود. همچنین میان نمرات انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی افراد با چهار سطح مشارکت (روزانه، هفتگی، ماهانه، و گهگاهی) تفاوت معناداری (05/0P≤ ) مشاهده گردید. نتایج نشان می دهدکه موانع درون فردی ( نداشتن علاقه، ناآگاهی، مشکلات فردی روانی) با انگیزه فرد رابطه دارند و از آن طریق می توانند بر میزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند. در پایان پیشنهاد می شود برای درک بهتر موانع درون فردی و ارتباط آنها با دیگر میانجی های روانی، اجتماعی موثر بر انگیزه، که در ادبیات تحقیق بدان اشاره شده، تحقیق بیشتری انجام گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان