محمدسیوان نوری

محمدسیوان نوری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

اثرات برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویدادهای بزرگ ورزشی اقتصاد شهری زیرساخت مدیریت و توسعه فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
هدف از مقاله حاضر تأثیر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) بود. روش این تحقیق توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است؛ و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. برای بررسی ابعاد و عوامل اثرات برگزاری رویداد ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه آماری را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق به طوری که تعداد سؤالات تحقیق ضربدر 10 شده که باتوجه به 18 سؤال طراحی شده برای پرسش نامه 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران، به دست آمد. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به دست آمد نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه زیرساخت و مدیریت (17/4)، توسعه فرهنگی (91/3) و توسعه اقتصادی (88/3) به ترتیب در رتبه های بیشتر و کمتر قرار گرفتند، همچنین نتایج همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که بین توسعه زیرساخت و مدیریت و توسعه اقتصادی با میزان همبستگی (503/0) بیشترین ارتباط، توسعه فرهنگی و توسعه زیرساخت (482/0) بین توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی (422/0) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت مهم ترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر اقتصاد شهری محسوب می شوند.
۲.

طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی استراتژی پایدار سناریو گردشگری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۱
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ انجام گرفت. روش پژوهش: روش مورد استفاده در ای ن پژوه ش برنامه ری زی مبتنی بر س ناریو اس ت که در هش ت گام طراح ی و پی اده ش ده اس ت. روش گ ردآوری داده کیف ی و ب ا اس تفاده از مصاحب ه، پن ل خبرگ ی و پیمایش دلفی اس ت. 17 نفر از خبرگان حوزه صنعت گردشگری ورزشی دارای دان ش تخصص ی و ی ا تجربه عمل ی به عنوان اعضای گروه مشارکت کننده در پژوهش به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین از نرم افزارهای میک مک و س ناریو وی زارد ب رای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته ه ای ای ن پژوه ش در دو بخ ش ارائه شده اس ت؛ بخش اول ش امل شناس ایی و دس ته بندی مؤلفه های کلی دی، پیشران ها و ع دم قطعیت ه ای مرتب ط اس ت. چهار پیش ران «زیرساخت های گردشگری»، «زیرساخت های ورزشی»، «خدمات» و «تفریحات» در ای ن بخ ش تعیینو رواب ط اثرگ ذاری و اثرپذی ری می ان مؤلفه ها تحلیل شده اس ت. بخش دوم به شناس ایی و توصیف س ناریوهای محتمل و س ازگار بر اساس پیش ران ها و عدم قطعیت های ذی ربط، پرداخت ه اس ت. نتیجه گیری: به مدیران و متولیان صنعت گردشگری ورزشی کشور توصیه می شود که زیرساخت های گردشگری و ورزشی را بهبود بخشند و خدمات و تفریحات مناسب و جذاب را برای رضایت بیشتر گردشگران ارائه کنند.
۳.

راهبردهای اخذ میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران؛ مطالعه موردی: بازی های نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی تحلیل SWOT سیزم استراتژی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۵
هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می باشد که سازمان در آن با فرصت های خارجی و ضعف های داخلی مواجهه می باشد و در این شرایط باید از فرصت های خارجی برای از بین بردن ضعف های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می شود از فرصت های پیش رو جهت از بین بردن ضعف های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.
۴.

بررسی تطبیقی عملکرد کاروان ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان (سیزم) با سایر کشورهای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی سیزم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان (سیزم) در مقایسه با رقبای برتر جهانی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و از نوع گذشته نگر می باشد. پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت ایران در بازی های سیزم بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتبه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در این مسابقات، آن را با عملکرد 10 کشور برتر دنیا مورد مقایسه قرار دهند. یافته ها: از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به نوسانات عملکرد ایران در این مسابقات اشاره کرد، به طوری که با در نظر نگرفتن دو دوره عدم حضور ایران در این مسابقات عملکرد فاقد ثبات بوده و سینوسی شکل می باشد. رشته های تکواندو، دوومیدانی، جودو و کشتی از رشته های مدال آور ایران در مسابقات سیزم می باشند. در رده بندی کلی ایران به عنوان پانزدهمین کشور در رنکینگ مدالی قرار گرفته است. نتیجه گیری: در سال های اخیر توجه به ورزش نیروهای مسلح کشور افزایش یافته است و شاهد برنامه ریزی های مختلف در این حیطه بوده ایم. در این راستا افزایش تعامل تربیت بدنی نیروهای مسلح با فدراسیون های ورزشی و برگزاری اردوهای مشترک از یک طرف و سامان یافتن ورزش نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی این نهاد از طرف دیگر، نقش پررنگی در ارتقا ورزش نظامی داشته است.
۵.

الگوی مفهومی شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Management Competence of Managers Sports Organization Sports Policy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۱
توسعه شایستگی حرفه ای، دیپلماتیک و بین المللی مدیران ورزشی دارای ابعاد، انواع و مراحل مختلفی می باشد که پژوهش حاضر درصدد شناسایی و مدل سازی آن ها می باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و مطالعه نظامند کتابخانه ای و مصاحبه به شیوه نظام مند و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. مشارکت-کنندگان به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (16 نفر و 47 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس تعیین اعتبار علمی و حقوقی منابع اطلاعاتی و روایی محتوایی چارچوب (توسط 3 متخصص) استخراج مفاهیم (رونوشت) صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 16 منظر، 32 بُعد و 126 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ 1- عوامل اثرگذار بر شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 2- انواع شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 3- توسعه شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 4- کارکردهای شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هم شایستگی بین المللی قابلیت و سازگاری اجرایی به مدیران ورزشی را دارد و هم مدیران ورزشی بستر پیاده سازی این رویکرد را دارند. اما تحقق آن نیازمند به کارگیری ظرفیت های درونی و بیرونی سازمان های ورزشی در کنار رفع موانع درونی و بیرونی با استفاده از راهبردها و راهکارهای مناسب است.
۶.

بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ورزش فرهنگ محلی و بومی سنت های جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۷۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه بود، این تحقیق از نوع نیمه تجربی و مقطعی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان و متخصصان دانشگاهی، دانشجویان تکمیلات تحصیلی، کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل، هیئت های ورزشی بخصوص حیات ورزش همگانی، گردشگران ورزشی، لیدرها، کارکنان اداره گردشگری و صنایع دستی، کارکنان هتل ها و مسافرخانه ها بودند. نمونه آماری نیز از بین افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب شد برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهکارهای احیا، ترویج و ارتقا ورزش ها و بازی های سنتی و بومی و محلی هنرور و همکاران (1393) استفاده شده است، گویه های این پرسشنامه برابر با 31 گویه بود که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی 93/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل ساختاری در حد مطلوبی برازش یافته است. میزانχ 2 مقدار پایین و مناسبی است. همچنین شاخص P-VALUE کمتر از مقدار 05/0، شاخص RMSEA برابر 071/0، شاخص GFI برابر 91/0 و شاخص AGFI نیز برابر 84/0 به دست آمد.
۷.

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات اهداف رفتاری اعتماد ارزش درک شده لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. با توجه به این که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در رابطه با متغیرهای تحقیق نظرسنجی شد. داده های حاصله توسط آزمون مدل سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد (i) کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری دارند، (ii) کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزش درک شده دارد، (iii) ارزش درک شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد دارد و در نهایت (iv) اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطه ارزش درک شده و اعتماد مستقیم و مثبت بود. این مطالعه به درک بهتر تأثیر نسبی کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد بر نیات رفتاری تماشاگران کمک می کند. علاوه براین، این مطالعه بینش مربوط به تحقیقات علمی قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را بهم مرتبط می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان