طاهر بهلکه

طاهر بهلکه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

طراحی مدل پارادایمی چالش های تورهای گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورهای گردشگری توسعه گردشگری رویداد ورزشی مشکلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 781
مقدمه: هدف از این تحقیق طراحی مدل پارادایمی چالش های تورهای گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی با رویکرد داده بنیاد بود. روش پژوهش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز (ساختارنیافته) با 13 نفر از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و متخصصان تورهای گردشگری داخلی و خارجی است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص بررسی و تائید شد. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج 6/68 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها: مؤلفه های شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها، پیامدها و پدیده اصلی در مدل شناسایی شدند. یافته های این تحقیق شامل یک مدل جامع است که به عنوان چالش های اصلی تورهای گردشگری ورزشی تعیین شده اند. نتیجه گیری: اتخاذ راهبردهایی در زمینه کاهش این چالش ها به عنوان چارچوبی برای توسعه گردشگری ورزشی و بهبود وضعیت تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی بسیار تأثیرگذار است.
۲.

تحلیلی بر روابط تعاملی عوامل مؤثر بر توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبش اجتماعی ائتلاف سازی تعالی اجتماعی پویایی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 615
تحقیق حاضر باهدف تحلیلی بر روابط تعاملی عوامل مؤثر بر توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش های کیفی و کمی انجام گردید و با توجه به کاربرد آن در محیط های سازمانی ازجمله تحقیقات کاربردی می باشد. در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی از روش دیمتل استفاده گردید. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. به منظور شناسایی این نمونه ها، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. درنهایت تعداد 16 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. به عبارتی با توجه به ماهیت روش کمی پژوهش (رویکرد دیمتل) که نیاز به خبرگان و افراد آگاه به موضوع پژوهش دارند؛ لذا جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی و کمی یکسان بود. ابزار گردآوری تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. به علت اینکه روش دیمتل روابط میان عوامل را موردبررسی قرار می دهد و مشخص می نماید که تأثیر بر یک عامل سبب تأثیرگذاری بر سایر عوامل می گردد از روش فوق جهت مطالعه و تحلیل روابط میان عوامل مؤثر استفاده گردید. کلیه فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXEL انجام شد. با توجه به نتایج مشخص گردید که تعالی اجتماعی و پویایی اجتماعی به عنوان عوامل علی و عوامل دانش اجتماعی، تحول مدیریتی و سیستم انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص گردید.
۳.

تبیین مدل پارادایمی رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی استان گلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهره وری گراندد تئوری ورزش گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 777 تعداد دانلود : 592
هدف از پژوهش حاضر ط تبیین مدل پارادایمی رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار سازمانی و همچنین برخی از مدیران هیئت های ورزشی استان گلستان که دارای تحصیلات دکتری بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (66 گویه و در قالب 22 مؤلفه) در بین مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان. به صورت تصادفی توزیع گردید (110 نمونه). از نرم افزار Max QDA نسخه Pro به منظور تحلیل مصاحبه ها و استخراج کدهای پژوهش استفاده شد. برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 0/2 استفاده شد... بر اساس نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها، مدل پارادایمی رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی حاوی 28 مقوله در قالب ابعاد شش گانه شامل موجبات علی (چهار مقوله)، پدیده اصلی (چهار مقوله)، راهبرد (هفت مقوله)، عوامل زمینه ای (سه مقوله)، شرایط مداخله گر (دو مقوله) و پیامد (هشت مقوله) بوده است.
۴.

ارائه الگو توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی ورزشی توسعه ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 364
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عوامل علی بر پدیده اصلی تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که پدیده اصلی بر راهبردها و همچنین شرایط زمینه ای بر راهبردها تأثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود که راهبردها بر پیامدها تأثیر معناداری دارد. نتایج مربوط به شاخص های برازش پژوهش نشان داد که الگو پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد؛ بنابراین در مسیر توسعه روان شناسی ورزشی در ورزش حرفه ای ایران نیاز است تا راهبردهای شناسایی شده به صورت مناسبی اجرایی گردد.
۵.

Designing a Model of Barriers to the Advancement of Sports Justice in Schools of Deprived Areas(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Economic infrastructure Management Manpower motivation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 253
The present study was conducted with the aim of designing a model of barriers to the advancement of sports justice in  schools of deprived areas with a mixed method. The present study was a sequential exploratory research and a survey one. The research population in the qualitative section included sports teachers in deprived areas that were purposefully selected for qualitative interviews (interviews with 15 participants until reaching the theoretical saturation). The research population of the quantitative section consisted of 181 sports teachers . The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-developed questionnaire. In order to analyze the research data, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were conducted. In the qualitative part, 25 concept codes and 5 main categories were extracted. In the quantitative part, all 5 main extracted categories (economic, manpower, management, infrastructure, motivation) had a proper fitness.
۶.

شناسایی و تبیین راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار در ساخت اماکن ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ورزش خیر ورزشی راهبرد مكان ورزشی نگهداری خیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 442
هدف پژوهش شناسایی راهبردهای نگهداری خیرین ورزشیار با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل صاحب نظران حوزه جذب و نگهداری خیرین در ورزش بود که نمونه گیری به صورت هدفمند و تعداد 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت و در بخش کمّی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان ادرات ورزش و جوانان کشور بود که از این بین تعداد 220 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل عرفی و در فاز کمّی تحقیق از روش الگوسازی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس یافته های بخش کیفی در مجموع 52 کد اولیه ایجاد شدکه با استفاده از این کدها پرسش نامه راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار مشتمل بر 25 گویه طراحی و در بخش کمّی مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی مؤلفه های تشکیل دهنده راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار در ساخت اماکن ورزشی، جهت تعیین اثرات گویه ها و عامل های شناسایی شده بر نگهداری خیرین ورزش یار، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید؛ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد به ترتیب عوامل آموزش و پژوهش ، عوامل حمایتی ،تشویق و انگیزش ،تبلیغات و رسانه و سازمان دهی امور خیریه میتواند به عنوان راهبرد بر نگهداری خیّرین ورزش یار تأثیر داشته باشد.
۷.

روابط ساختاری توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی در معلمان تربیت بدنی با تاکید بر جهت گیری اهداف پیشرفته(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی عملکرد سازمانی جهت گیری اهداف پیشرفته معلمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 500
مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی روابط ساختاری توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی در معلمان تربیت بدنی با تاکید بر جهت گیری اهداف پیشرفت بود. روش ها: تجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش می باشد. طبق آمار تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تعداد معلمان 33000می باشد (که از این تعداد28000نفر در کلاسهای درس حضور دارند و 5 هزار نفر فعالیت های ستادی را انجام می دهند که در این پژوهش کسانی که در کلاس های درس حضور دارند جامعه آماری را تشکیل می دهند). نمونه آماری در این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری برابر با 379نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مسیر، ضریب همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی-اجتنابی(005/0=P، 77/2=T، 02/0=B)، جهت گیری هدف تسلطی-گرایشی (000/0=P،40/3=T، 07/0=B) و جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی (000/0=P، 75/4=T،10/0=B) منجر به بهبود رابطه بین توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی شد، اما جهت گیری هدف عملکردی-اجتنابی نقش میانجی معنی داری در رابطه بین توسعه منابع انسانی با عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی نداشت (140/0=P، 47/1=T، 01/0-=B). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توسعه منابع انسانی جهت افزایش عملکرد سازمانی باید جهت گیری اهداف پیشرفت را به منظور تبیین تأثیر توسعه منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مدنظر داشته باشد.
۸.

اثر رفتار جستجوی بازخورد بر خلاقیت شغلی با نقش میانجی کامیابی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش شغلی عملکرد خلاقانه مزیت رقابتی موفقیت شغلی یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 314
مطالعه اثر رفتار جستجوی بازخورد بر خلاقیت شغلی با نقش میانجی کامیابی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان هدف اصلی این پژوهش بود. این پژوهش کاربردی بوده و در دسته تحقیقات همبستگی است. کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (228 نفر) جامعه آماری این پژوهش بودند که کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های استاندارد رفتار جستجوی بازخورد (ماس و همکاران، 2003)، کامیابی شغلی (پوراث و همکاران، 2012) و خلاقیت شغلی (ژو و جرج، 2001) بود. برای بررسی روایی پرسش نامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. پایایی پرسش نامه ها توسط آلفای کرونباخ بررسی گردید و مقادیر 79/0، 82/0 و 81/0 به ترتیب برای متغیرهای رفتار جستجوی بازخورد، کامیابی شغلی و خلاقیت شغلی محاسبه شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) تحلیل گردید. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ها شامل SPSS 25 و Smart PLS 3 بود. نتایج پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار رفتار جستجوی بازخورد بر کامیابی شغلی کارکنان بود (793/0=β، 582/22=t). همچنین نتایج نشان داد رفتار جستجوی بازخورد بر خلاقیت شغلی کارکنان اثر مثبت و معنی داری دارد (321/0=β، 196/4=t). یافته های پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار کامیابی شغلی بر خلاقیت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان بود (476/0=β، 207/6=t). در نهایت، نتایج نشان داد اثر رفتار جستجوی بازخورد بر خلاقیت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی کامیابی شغلی مثبت و معنی دار است (403/0=β، 963/5=t). بر اساس نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گیری نمود که رفتار جستجوی بازخورد کارکنان می تواند پیامدهای مثبتی مانند کامیابی شغلی و خلاقیت شغلی را برای آن ها به همراه داشته باشد.
۹.

شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت موانع فردی موانع محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 849
هدف از تحقیق حاضر تحلیل موانع بازدارنده مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان دانشگاه، مدیران وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی بودند که 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران فدراسیون های ورزشی، رؤسای هیأت های ورزشی استان ها و مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها (تعداد = 2079) بودند که براساس فرمول کوکران در بخش کیفی، از مصاحبه و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخت برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر 8 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 = α به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 20 و پی ال اس تجزیه وتحلیل شد. براساس نتایج، پنج مانع مدیریت اثربخش مدیران ورزش شناسایی شد که عبارت بودند از موانع مهارتی (921/0)، موانع حمایتی (874/0)، موانع رفتار سازمانی (822/0)، موانع علمی (736/0) و موانع فردی- شخصیتی (675/0). با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان های ورزشی می توانند با تلاش در جهت رفع موانع درون فردی و نیز برطرف کردن موانع برون فردی میزان اثربخشی مدیریت خود را افزایش دهند.
۱۰.

تدوین چارچوب کنترل رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای ضدبهره ورانه نیروی انسانی خرابکاری کم کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 315
پژوهش حاضر باهدف تدوین چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 39 گویه و در قالب 7 مؤلفه ، به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) تدوین شد. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار سازمانی و همچنین برخی از مدیران هیئت های ورزشی استان گلستان بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند. در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه در بین مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان توزیع گردید. تعداد مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان، 153 نفر بود که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه 113 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی شامل مؤلفه هایی ازجمله برنامه ریزی، اخلاق حرفه ای، انگیزشی، گزینش نیروی انسانی، تناسب حقوق و مزایا، فناوری اطلاعات و خلاقیت و نوآوری در کار می باشد. به عبارتی پیاده سازی این مؤلفه ها می تواند منجر به کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی گردد.
۱۱.

راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیجیتالی سازی اقتصاد دیجیتال اقتصاد ورزش فناوری اطلاعات در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 25
مقدمه: هدف از این پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در بخش راهبردها، 31 کد باز در 5 مقوله شناسایی شد. یافته ها: به کارگیری رسانه های نوین و دیجیتالی در ورزش، حمایت از هوشمندسازی خدمات و فرایندهای ورزشی، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات در ورزش، حمایت از طراحی پلتفرم ها و اپلیکشن های ورزشی و حمایت از کارآفرینان و استارتاپ های ورزشی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها، باشگاه ها و مشاغل ورزشی باید ضمن سازگاری با این تغییرات، راهبردهای پیشنهادی را مطابق با شرایط خود عملیاتی کنند.
۱۲.

تحلیل تجربۀ زیستۀ دبیران ورزش از بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جسمی روانی تربیتی آموزشی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 606
تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است. روش کیفی مورد استفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شاملِ معلمان ورزش در مناطق محروم بودند. برای اجرای کار از روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد نمونه گیری همگون و درعین حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری استفاده شد. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل موضوعی استفاده شد. بر اساس نتایج، 5 عامل جسمی، روانی، تربیتی، آموزشی و ورزشی در بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم تأثیرگذار است. به مدیرانِ فعال در این زمینه پیشنهاد می شود با رفع مشکلات پیشِ روی ورزش مدارس در مناطق محروم ازجمله اختصاص بودجه بیشتر، نیروی انسانی باانگیزه تر و امکانات بیشتر شرایط شرکت دانش آموزان این مناطق را در فعالیت های ورزشی بیشتر کنند.
۱۳.

طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد دیجیتال اقتصاد ورزش فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 626
هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بود. این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام گرفت و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که 140 کد باز به دست آمد و در پنج مقوله شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش دسته بندی شدند. توسعه دسترسی به رایانه و اینترنت، تجاری شدن ورزش، رشد تجارت الکترونیک و فناوری های دیجیتال از پیشران های توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش بود. با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، ازاین رو سازمان ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی و مشاغل مرتبط با ورزش باید ضمن سازگاری با این تغییرات، استراتژی دیجیتالی سازی فرایندها، خدمات و فعالیت های خود را تنظیم کنند.
۱۴.

بررسی عوامل مؤثر بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت حرفه ای هویت اجتماعی ورزشکاران فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 530
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی طراحی و اجرا شد. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 13 نفر از صاحب نظران حیطه پژوهش و جامعه آماری بخش کمّی تمامی ورزشکاران تیم های ملی ایران در رشته های ورزشی مختلف بودند که اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد آنان در دسترس نبود. بدین صورت 200 نفر از این افراد به صورت در دسترس، به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش 24 عامل از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج شد. این عوامل در چهار دسته عوامل تیمی، فنی، فردی و خانوادگی-دوستان تقسیم بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد تمامی عوامل شناسایی شده بر هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی تأثیری معنادار دارد. در این میان، میزان تأثیر عوامل فردی در جهت هویت حرفه ای ورزشکاران تیم های ملی بیش از سایر عوامل است.
۱۵.

بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابهام نقش انسجام تیمی رضایت ورزشکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 341
هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین ابهام نقش، پذیرش نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکار است. در این تحقیق فرض بر این است که ابهام نقش با پذیرش نقش و رضایت از نقش پیش بینی خواهد شد. همچنین پذیرش نقش و رضایت از نقش با انسجام تیمی و رضایت ورزشکار پیش بینی خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. تعداد نمونه آماری در تحقیق حاضر 222 بازیکن مرد بسکتبالیست سوپرلیگ ایران است که به شیوه کل شمار انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس درک نقش، مقیاس پذیرش و رضایت از نقش، پرسشنامه محیط گروه و پرسشنامه رضایت ورزشکار است. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد ابهام نقش مربوط به ارزیابی نقش است و رضایت از نقش را پیش بینی می کند، همچنین ابهام نقش مربوط به مقیاس مسئولیت ها، پیش بینی کننده پذیرش نقش است.
۱۶.

بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 665
توجه عمیق به مشتری و مشتری مداری، امروز راز دنیای صنعت ورزشی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده به منظور بهبود عملکرد استخرها، برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان و جذب بیشتر آنان است. نمونه تحقیق شامل مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده مناطق انتخابی شهر تهران (360=N) است. با توجه به منابع موجود و پرسشنامه های ویژه رضایت مشتری و ویژگی های خدمات استخرهای ورزشی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق، آزمون دو جمله ای است. با توجه به اینکه دو طبقه نمره وجود داشت، برای آزمون فرضیات از این توزیع استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر، امکانات و تجهیزات کالبدی با رضایت مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان