فریدون آزما

فریدون آزما

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

طراحی مدل غیبت ذهنی کارکنان با رویکرد داده بنیاد در شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکنان نامرئی غیبت ذهنی رویکرد داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 521
امروزه یکی از موضوعات پنهانی که بر کاهش بهره وری، کارایی و اثربخشی سازمان ها تأثیر می گذارد بدون اینکه مدیران به آن توجه نمایند و از نظرها مغفول مانده پدیده «غیبت ذهنی» کارکنان است. غیبت ذهنی پدیده ای است که با توجه به حضور فیزیکی افراد در محل کار، ذهن در غیبت به سر می برد. پژوهش حاضر در پی تبیین مدل غیبت ذهنی با رویکرد داده بنیاد در شهرداری مشهد است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که از 25 نفر از مدیران و نخبگان آشنا به مباحث مدیریت منابع انسانی و روان شناسی مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با استفاده از نرم افزار اطلس تی تحلیل و مدل کیفی پژوهش از دل الگوهای ذهنی و نظرات افراد استخراج شد. نتیجه این تحلیل نشان دهنده استخراج بالغ بر 250 کد اولیه از مصاحبه ها و نیز احصای 52 مقوله است که در قالب پارادایمی ارائه شده است. براساس این مدل شرایطی از قبیل: (مشکل مسکن، محله نامناسب، خانوادگی و شخصی، رفتاری، ناباروری، فرزند، حقوقی، مالی، عدم پرداخت به موقع حقوق، ندادن پاداش، کوچک شمردن کار، توهین و ملامت، فضای مجازی و تبعیض) به عنوان شرایط عِلی اثرگذار بر پدیده محوری (غیبت ذهنی) شناسایی شدند.
۲.

بررسی نقش استفاده از رسانه اجتماعی و درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه اجتماعی درگیری تحصیلی عملکرد تحصیلی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 436
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش استفاده از رسانه اجتماعی و درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش بازیکنان تیم های ملی دانش آموزی منتخب (فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال و کشتی) بودند. جهت بررسی متغیرهای پژوهش حاضر از مدل مفهومی الشویایبی و همکاران (2018) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد استفاده از رسانه اجتماعی بر عملکرد تحصیلی تأثیری معنادار به میزان 894/0- دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در میان مؤلفه های درگیری تحصیلی، درگیری عاطفی بیشترین نقش را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکاران دارد. بدین صورت که در گام اول رگرسیون درگیری عاطفی توانایی پیش بینی 28 درصد عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکاران را داشت.
۳.

Investigating the Effective Factors and Consequences of the Curriculum with Entrepreneurship Approach for Top Talented Students in Iran

کلید واژه ها: Curriculum entrepreneurial approach top talented students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 973
Purpose : The present study was conducted to investigate the factors and consequences of the curriculum with an entrepreneurial approach for gifted students in Iran. Methodology : Research method in terms of purpose, basic-applied in terms of data type, mixed (qualitative) of exploratory type; In terms of data collection time, it was cross-sectional and in terms of data collection method or the nature and method of research was descriptive survey. The statistical population of the research in the qualitative section included all the heads of the provincial elite foundation and the heads of the talented departments of the General Directorate of Education and the provinces and 20% of the teachers implementing the Shahab project. 20 people were selected by purposive non-random sampling. Quantitatively, the statistical population includes high school students in gifted schools. The number of these students was 7000, which used the Cochran's formula, and based on this, 364 people were selected. Sampling method was done through multi-stage cluster sampling. In the qualitative part of this study, the Delphi questionnaire based on CVR and CVI forms was used and in the quantitative part, the questionnaire was used. The validity and reliability of the instruments were evaluated and confirmed. Findings : The results of the study showed that the curriculum with entrepreneurship approach for top talents including environmental components, economy, entrepreneurs, entrepreneurship, factors affecting the implementation of this approach in the curriculum, including components of support, teacher, system policies and Factors influencing the curriculum with an entrepreneurial approach, including talent discovery, improving top talent and self-efficacy were introduced. Conclusion : Implementing an entrepreneurial curriculum leads to talent discovery. That is, it identifies the top student talents and introduces them to continue their studies in related fields. These talents can also be introduced to various national and international centers.
۴.

چارچوب مفهومی کلینیک کارآفرینی با محوریت آموزش های غیر رسمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کلینیک کارآفرینی آموزش های غیر رسمی آموزش های مهارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 804
پژوهش حاضر با محوریت آموزشهای غیررسمی به ویژه مجموعه آموزشهای مهارتی ارائه شده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد آمیخته به مرحله اجرا درآمد.روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات در دو سطح کیفی، رویکرد اشتراوس وکوربین(1998) و کمی(توصیفی از نوع پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاهی حوزه کارآفرینی، فارغ التحصیلان ودانشجویان رشته کارآفرینی، مدیران سازمانی متولی اشتغال وکارآفرینی وهمچنین کارآفرینان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته بود که تحلیل اطلاعات آن به شیوه کُد گذاری(باز، محوری و انتخابی) روی نمونه ای مشتمل بر15 نفر ، با روش نمونه گیری گوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد و در بخش کمی ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود. بر مبنای حداقلی نرم افزار کمترین مربعات جزئی هوشمند حجم نمونه در بخش کمی پژوهش 120 نفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مولفه آموزشهای کلینیکی (مهارتی) فنی و حرفه ای با 5 مقوله (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانی،آموزشی) و با ضریب تاثیر (982/0) ، مولفه دانشگاه اینترنتی( مجازی)با 5 مقوله (بومی سازی، فناوری، حقوقی، پهنه علم و فناوری، تکنولوژی آموزشی ) و ضریب تاثیر (761/0) و در نهایت مولفه آموزش خصوصی با 5 مقوله(فردی، بین فردی، مدیریت، رسانه،رفتاری-روانشناختی ) و ضریب تاثیر (491/0 ) از مهمترین عوامل موثر بر آموزشهای غیر رسمی می باشند و نظریه اولیه تشکیل کلینیک کارآفرینی با محوریت آموزش های غیر رسمی بر اساس مقوله های یاد شده به صورت الگوی مفهومی تدوین و تفسیر گردید.
۵.

عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای جدید علمی در سطح بین المللی و تجربیات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار سیاست های توسعه تجربیات جهانی سطح بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 500
در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.
۶.

شناسایی مؤلفه های آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی ویژگی های فردی فرهنگی و قانونی سازمان بین المللی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 119
هدف از اجرای این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ویژگی های خاص آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار در ایران بود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش کیفی- تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش، اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان خبره آموزشی با تجربیات کافی و موفق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که تعداد 20 نفر از این جامعه آماری برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. نمونه گیری در این پژوهش با روش گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. از این رو، انجام مصاحبه با خبرگان پس از انجام 20 مصاحبه متوقف گردید. گردآوری داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با سوالات باز انجام گرفت. در بخش کیفی برای تعیین روایی، براساس هشت راهبرد کرسول  (2007) و برای بررسی پایایی، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ( وال، 2007) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری با رویکرد باز و محوری صورت گرفت و به این منظور از نرم افزار MAXQDA 2018 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار شامل مؤلفه های "پیش نیازهای آموزش کارآفرینی زنان"، "الگوهای آموزش کارآفرینی زنان"، "ویژگی های آموزش کارآفرینی زنان"، "ویژگی های فردی زنان برای آموزش کارآفرینی"، "مولفه های فرهنگی" و "مولفه های قانونی" است.
۷.

DEMATEL-Based Interpretive Structural Modeling for the Entrepreneur University among the Top Universities in the North Iran

کلید واژه ها: university Entrepreneur University Interpretive Structural Modeling

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 325
Purpose : The present study aimed to present an interpretive structural model based on DEMATEL for the Entrepreneur University among top universities in the northern region of Iran. Methodology : This study was applied in terms of objective and combined (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section were documents and texts of the Entrepreneurship University and experts in this field that 35 documents and texts and 30 experts were selected as samples according to the principle of theoretical saturation by purposive sampling method. The research population in the quantitative section consisted of the same 30 experts who rated the components. The research tools included text review, semi-structured interview, and 77-item researcher-made questionnaire that their psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by Delphi methods and interpretive structural modeling based on DEMATEL in SPSS-23 and LISREL. Findings: The results showed that the Entrepreneurship University included 77 concepts, 24 sub-components in 6 main components. So that among the 6 main components, three components of infrastructure (with four sub-components), management (with five sub-components), and communication with the population (with four sub-components) were identified as effective variables, and three components of services (with three sub-components), knowledge-based entrepreneurship (with five sub-components) and output and outcome (with three sub-components) were identified as affected variables. The results of DEMATEL-based interpretive structural modeling showed that in the first level with 10 components, the component of commercialization of knowledge and research and revenue generation from advanced technology, in the second level with 7 components, the component of entrepreneurial research, R&D, and dissemination of academic results, in the third level with 14 components, the component of entrepreneurial research, R&D and dissemination of academic results, and in the fourth level with 1 component, the core component of strong leadership and change in structural and managerial dimensions were at a higher level. Conclusion : According to the results of the present study, planners and higher education professionals can take advantage of the results of this study and plan for the improvement and growth of the Entrepreneur University through the effective components identified in it.
۸.

شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی آموزشی نیاز اقتصادی عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 440
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی در معلمان مقطع متوسطه اول استان های شمالی کشور انجام گرفت. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش گرندد تئوری انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلی ۀ اساتید و معلمان  مقطع متوسطه اول بودند ک ه ب ه روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) انتخ اب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با اساتید و معلمان به صورت فردی و گروهی انجام گرفت که این مصاحبه ها بر اساس شاخص هایی نظیر نوع مدرسه (دولتی و غیردولتی)، جنس، تحصیلات و سن جمع آوری شدند. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به اس تراوس و ک وربین نسبت داده می شود برای تجزیه و تحلیل دادهها اس تفاده شد. یافته ها:   طی این پژوهش معلوم شد موانع و چالش های رفتار شهروندی آموزشی نزد معلمان با مقوله های تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی، عدالت سازمانی، ویژگی های سازمانی معلمان، برنامه های راهبردی آموزش و پرورش، احترام مرتبط است. نظریه زمینه ای اصلی بر آمده از تحلیل یافته های پاسخگویان (الگویی از رفتار شهروندی آموزشی) در معلمان با نیازهای اقتصادی نشانگر این موضوع هستند که حقوق و مزایای دریافتی تاثیرات مستقیمی بر روی میزان بروز رفتارهای شهروندی آموزشی معلمان دارد. وجود احساس عدالت سبب می شود حداقل وضع موجود حفظ گردد و هر قدر این احساس بیشتر شود انگیزه فرد برای کار و تلاش افزایش می یابد. همچنین معلمان علاقمند میزان بیشتری از رفتار شهروندی آموزشی را از خود بروز می دهند. از آنجایی که معلمان متعهد این رفتار را مبتنی بر ارزش های متعهدانه و تکالیف خود قلمداد می کنند و بر این اساس از خود رفتار شهروندی آموزشی مناسبی نشان می دهد. بحث و نتیجه  گیری: بر اساس یافته های پژوهش معلمان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی نیاز به احترام متقابل دارند. معلمانی که دارای این نیاز هستند به دنبال آموزش و یادگیری و یاددهی بوده و تمایل دارند محیط آموزشی را تحت کنترل خود داشته باشند.
۹.

عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی شتاب دهنده کسب وکارهای دانش بنیان مراکز رشد دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 386
هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و توسعه ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش های کیفی محسوب می شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان و کارشناسان حوزه آموزش و کارآفرینی و کسب وکار و کسب وکار دانش بنیان و صاحب نظران و متخصصان شتاب دهنده ها در مراکز دانش بنیان شهر تهران بود. از بین این افراد تعداد 32 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش در سال 1398 انجام شده است. گردآوری داده ها در این پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت. در بخش میدانی، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 سؤال بود. تجزیه وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر، به روش دلفی فازی انجام شد و شاخص های آموزش کارآفرینی با روش تحلیل عاملی موردسنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سه عامل تأثیرگذار شامل عوامل ساختاری، عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و نظام مالی، با عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی معرفی شده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای آموزش کارآفرینی مناسب، باید تجهیزات را به روز کرده و از آموزش های مختلف و محتوای ساده بر اساس نیاز کارکنان استفاده کرد. همچنین مراکز رشد دانشگاهی، ساختار خود را بر اساس نیاز و عدم قطعیت های محیطی تغییر دهند.
۱۰.

ارائه الگوی ارزش آفرینی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی به منظور توسعه کارآفرینی بر اساس تکنیک دلفی و ANP فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی توسعه کارآفرینی دانش بنیان کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 21
هدف این پژوهش، طراحى الگوى توسعه کارآفرینی براساس ارزش آفرینی شرکت های دانش بنیان است.پژوهش حاضر از نظر هدف یا مخاطب توسعه ای و ازلحاظ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی محسوب می گردد و از مطالعه میدانی جهت توزیع پرسشنامه به منظور اولویت بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین بدترین استفاده شد و درنهایت ضمن محاسبه نرخ ناسازگاری در راستای بررسی اعتبار مقایسات مربوطه از آن استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و متخصصین کسب و کار و مدیران شرکت های دانش بنیان دانشگاهی سراسر کشور می باشد و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران محدود استفاده شد. از تعداد 215 نفر از متخصصان با روش دلفی فازی و سپس شرکت های دانش بنیان که تعداد آن 138 نفر بود. برای تعیین اولویت معیارها و شاخص های تحقیق از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره فازی ANP استفاده شد. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنیک ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام شده است.. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که، در رتبه اول (خودباوری کارآفرینانه)، رتبه دوم (بهره گیری از نظرات کارشناسان)، رتبه سوم (تخصیص و اعطای وام)، رتبه چهارم (هدایت وام ها و تسهیلات به سمت تولید)، رتبه پنجم (مدیریت سرمایه فکری)، رتبه ششم (مدیریت منابع انسانی)، رتبه هفتم (الگوی ارزش آفرینی به منظور توسعه کارآفرینی) و رتبه هشتم (جذب دانش) قرار دارد.
۱۱.

Providing a Curriculum Model with an Entrepreneurial Approach for Top Talented Students in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Curriculum entrepreneurial approach top talented students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 654
Purpose: The present study was conducted with the aim of providing a curriculum model with an entrepreneurial approach for top talented students in Iran. Methodology: Research method in terms of purpose, was basic-applied. In terms of data type, it was mixed (qualitative) of exploratory type; and in terms of data collection time, it was cross-sectional and in terms of data collection method or the nature of the research, it was descriptive survey. The statistical population of the research in the qualitative section included all the heads of the Provincial Elite Foundation and the heads of the talented departments of the General Directorate of Education and the provinces and also 20% of the teachers implementing the Shahab project. Quantitatively, the statistical population includes junior high school students in gifted schools. The number of these students was 7000, using Cochran's formula, 364 people were selected. Sampling method was done through multi-stage cluster sampling. In the qualitative part of this study, the Delphi questionnaire based on CVR and CVI forms was used and in the quantitative part, the questionnaire was used to analyze the data. The validity and reliability of the instruments were evaluated and confirmed. Findings: The results showed that the curriculum with entrepreneurship approach for top talents including environmental components, economics, entrepreneurs, entrepreneurship, factors affecting the implementation of this approach in the curriculum, including components of support, teacher, system policies and influential factors of The curriculum was introduced with an entrepreneurial approach, including talent discovery, improving top talents and self-efficacy. Finally, a model was presented from two parts, quantitative and qualitative, which had a good fit. Conclusion: Recognizing talented students is one of the priorities of education and paying attention to the curriculum with an entrepreneurial approach to top talented students is an issue that has good consequences for students and society.
۱۲.

ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 586
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه وپرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص های اقتصاد مقاومتی بر تجاری سازی، تاثیر معنی دار و مستقیم دارد
۱۳.

شناسایی عوامل موثر بر رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان های شمال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری رهبری سخاوتمند محیط کار معنویت در محل کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 451
هدف این تحقیق ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور بوده است. روش انجام کار بر اساس روش دلفی، بوده است که از نظر 30 نفر از خبرگان امر و متخصصینی که سالها در آموزش و پرورش استآن های شمال کشور، با این امر، سرو کار دارند، استفاده شد و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. نتایج تحقیق نشان داد آموزش کارکنان،، بخشایشگری، ارتقاء سازمانی، عدالت سازمانی در تمامی فرآیند ها و رویه های رهبری، فراهم کردن محیط شاد در سازمان، شایسته سالاری در انتصابات، استفاده از نظرات کارکنان سطوح پایین سازمانی در تصمیم گیری ها، تشکر و قدردانی از همکاری مشترک همکاران از مولفه های رهبری سخاوتمند واحترام متقابل بین همکاران، خود نظارتی، خالصانه و صادقانه بودن رفتارهای کاری افراد ،رعایت اصول ودستورهای اخلاقی نبوی، احساس نظارت الهی، امر به معروف ونهی از منکر از مولفه های معنویت در محل کار بوده اند.
۱۴.

ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری سخاوتمند معنویت در محیط کار آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 320
هدف این پژوهش ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان آشنا به موضوع و در بخش کمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان آموزش و پرورش استان های شمالی کشور در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 1290 نفر بودند. نمونه در بخش کیفی 10 نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 300 نفر بودند که طبق فرمول کوکران با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته 53 گویه ای جمع آوری که روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 محاسبه شده است. همچنین، برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد که رهبری سخاوتمند شامل مولفه های آموزش کارکنان، بخشایشگری، ارتقای سازمانی، عدالت سازمانی، فراهم کردن محیط شاد سازمانی، شایسته سالاری در انتصاب، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی و تشکر و قدردانی از همکاری همکاران و معنویت در محیط کار شامل مولفه های احترام متقابل، خودنظارتی، رفتار صادقانه، اخلاق نبوی، نظارت الهی و امربه معرف بود. همچنین، رهبری سخاوتمند و مولفه های آن تاثیر مثبتی بر معنویت در محیط کار داشت (05/0>P).
۱۵.

نقش آموزش های غیر رسمی در ایجاد مدل کارآفرینانه کسب و کارهای جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کارآفرینی آموزشهای غیر رسمی عملکرد کسب و کار نوآوری سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 235
برای هر کسب و کاری توسعه کارافرینی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش ارایه یک مدل کارافرینانه برای کسب و کارهای نوپاست که بر تاثیر نوآوری و آموزش های غیر رسمی متمرکز شده است. در مدل پژوهشی حاضر نقش آموزش های غیر رسمی بر عملکرد کسب و کار ها و براورد ساختن انتظار مشتریان بررسی می شود. مدل نظری مشتق شده بر روی داده های 100 کسب و کار نوپا در ایران مورد آزمایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل PLS-SEM نشان داد آموزش های غیر رسمی بطور مستقیم بر عملکرد کسب و کارها تاثیرگذارست. یافته ها نشان داد سرمایه انسانی، یکی از عوامل تعیین کننده آموزش های غیر رسمی است. اثر واسطه ای آموزش های غیر رسمی و برآورد انتظار مشتری بر ارتباط میان کیفیت منابع انسانی و عملکرد کسب و کار کاملا مشهود بود.
۱۶.

سنجش ابعاد کارآفرینی سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش در شرکت تعاونی های تولیدی روستایی استان گلستان (مورد مطالعه: شرکت تعاونی های تولیدی مرغداران گوشتی استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی زنجیره ارزش کارآفرینانه تعاون شرکت تعاونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 520
اﻣﺮوزه زنجیره ارزش کارآفرینانه رویﮑﺮد اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺖیﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺎیﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ، از ﻃﺮیﻖ ﻧﻬﺎدیﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬیﺮﻓﺖ. بر این اساس هدف از این پژوهش اعتبارسنجی ابعاد کارآفرینی سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش در شرکت تعاونی های تولیدی روستایی استان گلستان (مورد مطالعه: شرکت تعاونی های تولیدی مرغداران گوشتی استان گلستان) می باشد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان و درﺟﻪ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﯿﺪاﻧﯽ و از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه ی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮏﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺮغداران اﺳﺘﺎن گلستان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ با کارآفرینی سازمانی بر زنجیره ارزش کارآفرینانه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ (ﺗﻌﺪاد) ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ در استان گلستان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری 220 ﻧﻔﺮ مشخص گردید. در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮیﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘﻮﻧﯿﮏ و ﻫﯿﺴﺮیﭻ (2001) و اﺳﭽﯿﭙﺮز و ﻫﻤﮑﺎران (2008) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪه است. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ روایﯽ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮایﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدیﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎیﺎیﯽ ﻧﯿﺰ از روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج حاصل از روایی و همچنین بررسی بارعاملی گویه ها نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش و مولفه های و گویه ها مربوطه از روایی مناسب برخوردار می باشند. لذا پیشنهاد می گردد تعاونی ها با در نظر داشتن نتایج این پژوهش، جهت بهره وری بیشتر و ماندن در عرصه رقابت راه را برای کارآفرینی سازمانی نیروها هموار سازند.
۱۷.

Providing a Model of Educational Citizenship Behavior in Teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Education Citizenship Behavior Teacher

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 571
Purpose: The purpose of this study was to present a model of educational citizenship behavior among teachers. Methodology: The present study was applied in terms of purpose, in terms of data collection, Induction and exploration in terms of qualitative method with the data base method. The statistical population of this study consisted of all first grade High School teachers in the academic year of 2018-19 who were selected by snowball method. In this study, we interviewed 42 teachers and teachers from the northern provinces of the country who were interviewed from seventeen onwards, repeatedly on the received information, and after the twenty-four interviews, the data were completely duplicated and theoretically saturated, but to be sure of the interview. 42 continued. In-depth interviews started with questions about "Teacher Citizenship Behavior among Teachers" and the rest of the questions were based on the answers of the interviewee. In this study, systematic method (open coding, axial coding and selective coding) was used for data analysis. Findings: Data analysis based on content analysis and Grounded Theory method using data base theory showed that educational citizenship behavior in teachers was related to five components: economic needs, organizational justice, teacher organizational characteristics, education strategic plans, respect So we can base on these five factors. Developed a model of educational citizenship behavior in teachers. Conclusion: Teachers need mutual respect for power and social base. Teachers who have this need seek education, learning and teaching, and tend to have the learning environment under their control.
۱۸.

رشد اقتصادی در سایه کارآفرینی و رقابت پذیری

تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 482
در این مقاله رشد اقتصادی در سایه ی کارآفرینی و رقابت پذیری بررسی می شود. تحلیل نشان داد که رشد اقتصادی که توسط GDP در هر نرخ رشد سرانه اندازه گیری می شود، و رقابت پذیری جهانی کشورها که توسط میزان رشد شاخص رقابت پذیری جهانی انجمن اقتصادی جهان (WEF) اندازه گیری می شود به صورت مثبت به یکدیگر مرتبط هستند. تحلیل تطبیقی نیز نشان داد که برخی از انتقال های خاص و کارآمد کشورها، بالاترین سطح پیشرفت در ارکان رقابت پذیری مختلف را داراست که در رشد اقتصادی کشور منعکس شده است. به هنگام آزمون فرضیه ها در مورد روابط بین میانگین رشد کیفیت شاخص های کارآفرینی در مراحل اولیه و میانگین رشد GDP در هر سرانه، هیچ رابطه ی معناداری یافت نشد. این یافته ها مطابق با نظریه کلی است که فعالیت کارآفرینانه تنها به عنوان بخشی از محیط تجاری وسیع تر و مطلوب از رشد اقتصادی پشتیبانی می کند. نتایج تحقیق شامل چارچوب اولیه ی تحلیلی برای سیاست گذاران و مدیران کشورها می باشد.
۱۹.

تفاوت های فردی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خودکارآمدی پژوهشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد تفاوت های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 467
هدف این پژوهش، بررسی نیمرخ خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و تعیین تفاوت های فردی بود. به این منظور، 112 دانشجو (49 مرد و 63 زن) از دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان در قالب مطالعه ای مقطعی – توصیفی، فرم اطلاعات فردی و مقیاس خودکارآمدی پژوهشی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون t تک گروهی و تحلیل واریانس چندمتغیره در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزاد استان گلستان در تمامی ابعاد و سطح کلی خودکارآمدی پژوهشی از حد متوسط بالاتر است. بااین وجود ، سطوح خودکارآمدی پژوهشی در ابعاد ساخت و استفاده از ابزار، طراحی پژوهش و روش شناسی پایین تر از سایر ابعاد بود. علاوه براین، اثر اصلی هیچ یک از ویژگی های فردی شامل جنسیت، رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، نحوه ورود به مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه محل تحصیل، گرایش تحصیلی، سابقه ورزشی و نوع اشتغال، بر ابعاد و سطح کلی خودکارآمدی پژوهشی ازلحاظ آماری معنادار نبود. یافته های پژوهش نه تنها نقاط ضعف و قوت دانشجویان کارشناسی ارشد را درباره میزان اطمینان آن ها به توانایی های پژوهشی خود مشخص می کنند، بلکه پیشنهاد می کنند که ویژگی های فردی نمی تواند مبنایی برای قضاوت درزمینه خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد.
۲۰.

The Role of Higher Education Institutions in Education Development and Awareness of Electronic Services(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: E-services Higher education centers VIKOR model Gorgan

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 429
Purpose: Citizenship education system in any country is influenced by a set of cultural, social, economic and infrastructural factors, each of which, in turn, plays a vital role in shaping and using electronic services. It is also one of the most comprehensive topics in e-government projects for educating the citizenry. The purpose of this study was to investigate the role of higher education institutions in education development and awareness of electronic services in citizens of Gorgan, Iran. Materials and method: For this purpose, the research method was descriptive-survey of the applied type. Questionnaires have been used to collect data. Findings: The results of this study indicated that the significance was reached to 99% among the factors influencing the increase of citizens' awareness and education in using electronic services among citizens of Gorgan, Iran in all indicators. Discussion: Also, using the VIKOR model, it was found that Golestan universities of agriculture and natural resources had the most impact among other higher education institutions to educate citizens about the use of electronic services. Finally, practical proposals have been made to increase the relationship between higher education institutions and citizens in the use of e-services.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان