سید محمدرضا داوودی

سید محمدرضا داوودی

مدرک تحصیلی: استادیار، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

Evaluation of the Performance of a Dynamic Trading Strategy by Combining the Flag Pattern Detection Technique and an Exponential Moving Average(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
Designing trading systems with good returns is critical for capital market investors. Trading systems are often based on a combination of several tools to use their combined information. For the first time in Iran, the present study aimed to propose a pattern detection algorithm for a flag pattern based on Japanese candlestick charts and their arrangement. By recognizing the pattern and if the 4- and 10-day moving average is confirmed, a shopping position is developed, and the selling time is determined based on an optimized and dynamic process commensurate with price changes and the data scale. Our objective was to address the question of whether the returns resulting from this strategy have a more significant positive return compared to the purchase and maintenance strategy. The research sample included the daily information of 16 active companies of basic metals in Tehran Stock Exchange during 2007-2019, extracted from the database of Novin Rahavard software. Data analysis was performed in MATLAB software, and the obtained experimental evidence was described using t-test. According to the results, the research strategy had a higher performance in terms of returns and risks compared to the market.
۲.

سودمندی راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر تناوب زمانی در بورس اوراق بهادارتهران:تحلیل محتوایی نوسانگرهای هارمونیک و تناوب موج(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۴۲
امروزه استفاده از نوسانگرها  به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش  می باشد. تحلیل تکنیکال  یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1388 تا 1397 می پردازد. نتیجه پژوهش  نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج  نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.
۳.

Designing and evaluating the profitability of linear trading system based on the technical analysis and correctional property(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۳
Traders in the capital market always seek methods to make full use of available information and combine them to find the best buying and selling strategy. The present study uses a linear hybrid system to combine 106 signals from moving averages oscillators and RSI signals in the technical analysis along with two buy and sell bonds. In addition, the system has correctional property and modifies its parameters over time and according to new information. The result of the research on the Tehran Exchange overall index in the period 1380 to 1397 indicates that the system after the optimal training on training data has an average of daily returns of 0/0025, 0/0048 risk, and a daily Sharp ratio of 0/52, which is better than the individual performance of each signal and market performance in daily average return and sharp ratio criterion.
۴.

Interval Forecasting of Stock Price Changes using the Hybrid of Holt’s Exponential Smoothing and Multi-Output Support Vector Regression(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۰
Given the importance of investment in stock markets as a major source of income for many investors, there is a strong demand for models that estimate the future behavior of stock prices. Interval forecasting is the process of predicting an interval characterized by two random variables acting as its upper and lower bounds. In this study, a hybrid method consisting of Holt’s exponential smoothing and multi-output least squares support vector regression is used to forecast the interval of the lowest and highest prices in a stock market. First, Holt’s smoothing method is used to smooth the two bounds of the interval and then the residuals of the smoothing process are modeled with multi-output vector support regression. The output of the regression step is the error of the two bounds of the interval. The method is implemented on the weekly data of the overall index of the Tehran Stock Exchange from 1992 to 2016, with the interval defined as the distance between the lowest and highest overall index values. The results demonstrate the high accuracy of the hybrid method in producing in-sample and out-of-sample forecasts for the movement of the two bounds of the interval, that is, the weekly highs and lows of the overall index. Also, the hybrid method has achieved a lower mean squared error than the Holt’s smoothing method, indicating that multi-output vector support regression has improved the performance of the smoothing method
۵.

بررسی فرایندها و حوزه های اثر گذاری دیفای (defi)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۳۰
در رویکردهای سنتی تر به تغییرات سازمان و مدیریت وکسب و کار، تحلیل درون و بیرون یک سازمان به صورت مدون مورد بررسی قرار میگرفت. اما بیشتر تحلیلها حول موقعیتهایِ بیشتر قابلِ تجربهِ شدن، مورد تحلیل واقع می شد. اما با وجود تکنولوژیهای متحولانه موجود، سازمانهای چابک و اثرگذار به همان اندازه و حتی بیش از آن، به پیش بینی پیشرانه هایِ احتمالیِ آینده محورِ حوزه هایِ گوناگون می پردازند تا کمی کمتر ازشک تغییرات در امان باشند. یکی از حوزه های اثر گذار در همه فعالیتها، فین تک و تکنولوژیهای مربوط به مفاهیم مالی است. در میان تکنولوژیهای مالی، بلاکچین بدون شک به عنوان پیشرانه ای بنیانشکن بازارها و نهادها مالی را تحت اثر قرار داده است. در این میان دیفای به عنوان یکی از ابزارهای بلاکچین در اختیار کارآفرینان و کاردانان است تا با ابزارهای نو و مفاهیم تازه مالی، به همکاری، همراهی و بعضا تقابل با رقیب و رفیق سنتی خود در بازار های مالی و سرمایه گذار بروند.
۶.

تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی (موردمطالعه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۴
هدف: بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. روش شناسی پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی- علّی می باشد. از لحاظ نوع داده ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است. جامعه آماری دارای دو بخش است، بخش کمی شامل 180 نفر کارکنان بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل، 10 نفر از خبرگان شرکت می باشند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS23 و LISREL8.80 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر دارد. ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت های مزیت رقابتی شرکت تأثیر داشت. همچنین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل های بلوغ سه گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و کسب %72 انطباق پذیری بیش تری دارد و مدل های کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند. اصالت/ارزش افزوده علمی: عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایه های فکری، تولیدات، فناوری ها، نوآوری ها و خلاقیت ها می شود. بنابراین، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت های مزیت رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت می باشد.
۷.

نیازسنجی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با روش ترکیبی گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی (بررسی موردی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی رازی اصفهان)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف: در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت روزافزون جهان در زمینه های مختلف، به همان نسبت نیازها و خواسته های مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مصرفی افزایش یافته است. این نیازها که به صورت تلویحی و تصریحی بروز می کند، در تمام زمینه ها در واحدهای صنعتی، رشد قابل توجهی یافته است. از طرفی دیگر، سازمان هایی که درصدد برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری می باشند، ناگزیر از به کارگیری ابزار و سیستم هایی هستند که آن ها را در انجام این امر یاری کند که گسترش عملکرد کیفیت یکی از مهم ترین این ابزارهاست. روش شناسی پژوهش: این پژوهش بر آن است تا نیازهای مشتریان (واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رازی) را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی است. با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ی اولویت بندی نیازها برای آن ها ارسال گردید. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز از سوی شرکت های صنعتی مستقر در شهرک شناسایی شد که نیاز به آب آشامیدنی و صنعت در اولویت اول قرار گرفت. سپس 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی خدمات توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی به عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: تکنیک گسترش عملکرد کیفیت ابزاری مهم جهت ترجمه صدای مشتری و لحاظ کردن خواسته ها و نیازهای آن ها و همچنین اولویت بندی الزامات فنی تولید به شمار می رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۸.

تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  
۹.

شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی سازی بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۲۶
پایداری در زنجیره تأمین به عنوان بخش جدید چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است. علاوه بر حوزه دانشگاهی، جوامع، دولت ها، کسب و کارها، آژانس های بین المللی و سازمان های غیرانتفاعی به طور فزآینده ای به این موضوع پرداخته اند، لذا این پژوهش در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تأمین  پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از روش دیمتبل و ANP فازی بپردازد. با استفاده از روش پرسشنامه ای از میان 50 نفر خبرگان بخش زنجیره تأمین شرکت کشتی سازی بوشهر 30 نفر به عنوان نمونه شناسایی شد که 20 نفر پرسشنامه را کامل کردند و با استفاده از روش دیمتل فازی، الگویی نظام مند برای بررسی تاثیر گذاری شاخص ها ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک ANP فازی به رتبه بندی موانع مورد مطالعه پرداخته شده است. نرخ سازگاری مقایسه های انجام شده 019/0 به دست آمده است که کوچکتر از 1/0 می باشد، بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اعتماد کرد. بر اساس نتایج پژوهش بعد دانش و پشتیبانی بیشترین اثر گذاری را داشته و در مرحله رتبه بندی نیز هزینه پایداری و شرایط اقتصادی با 124/0 در اولویت نخست و عدم تخصص فنی با 099/0 در اولویت دوم قرار دارد. عدم آموزش درباره زنجیره تأمین پایدار با وزن 081/0 سومین شاخص با اهمیت است. با توجه به نتایج می توان گفت که باید از یادگیری در زنجیره تأمین با توجه به بعد دانش از طریق همکاری با یکدیگر استفاده شود.
۱۰.

ارائه و تبیین مدل عملکرد سازمانی مبتنی بر وضعیت دیجیتالی سازمان در دوران کرونا با رویکرد داده بنیاد در وزارت صمت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
تحول دیجیتال که همیشه به عنوان یک اقدام اساسی و استراتژیک در سازمانها حائز اهمیت بوده، طی سالهای اخیر در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده و فشارهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا تلاش سازمانها را برای ایجاد تحول دیجیتال سرعت بخشیده است. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عملکرد سازمانی مبتنی بر وضعیت دیجیتالی سازمان در دوران کرونا با رویکرد داده بنیاد در وزارت صمت است. این پژوهش با رویکرد کیفی - استقرایی و به روش نظریه زمینه ای استراوس - کوربین انجام شد. ابزار پژوهش (گردآوری داده ها) مصاحبه نیمه ساختارمند بود. با بهره گیری از روش نظریه زمینه ای، داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 27 نفر از نخبگان و متخصصان واجد شرایط وزارت صمت طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. 18مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل دربرگیرنده شرایط علّى (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناوری و عوامل محیطی) پدیده محوری (وضعیت دیجیتالی سازمان)، شرایط زمینه ساز (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی، بستر فناوری)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی) و راهبردها (راهبرد فردی، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی) و پیامدها (نتایج فردی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی) است.
۱۱.

ارائه و بررسی الگوی بانکداری پایدار با تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۴۷
بانکداری پایدار الگوی حال و آینده صنعت بانکداری است که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را در راستای منافع عمومی تلفیق می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بانکداری پایدار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش اکتشافی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 11 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنعت بانکداری) می باشد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده اند. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار Maxqda و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، تعهد مدیریتی با تأثیر بر مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی، ساختار نظام بانکی را متحول می سازد. به این ترتیب کیفیت ارائه خدمات و عملکرد بانکی بهبود پیدا کرده و منجر به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود که دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم می سازد. در ادامه، نتایج حاکی از تأثیر مستقیم اقتصاد مقاومتی بر بانکداری پایدار می باشد.
۱۲.

تحلیل بازده سهام بر اساس مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در مقیاس های زمانی مختلف با رهیافت تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
سرمایه گذاران بازارهای مالی نیازمند ابزارها و مدل هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شده که نظریه ها و مدل های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی نرخ بازده سهام مطرح شوند. یکی از معروف ترین این مدل ها در جهت توجیه بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ می باشد .تبدیل موجک با تجزیه سری های زمانی به روندهای کلیات و جزییات ، امکان بررسی تغیبرات انفرادی و توام متغیرها را در افق های زمانی مختلف فراهم می کند و با استفاده از ابزارهای تعریف شده بر اساس تجزیه موجک می توان تاثیر متغیرهای مستقل را در مقیاس های زمانی مختلف بر متغیر وابسته سنجید. نتیجه تحلیل رگرسیونی مقیاس زمانی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1395-1380و با استفاده از تحلیل موجک نشان می دهد در کوتاه مدت (4-2 دوره سه ماهه) ، متغیرهای اندازه، صرف ریسک و سودآوری دارای تاثیر معناداری بر بازده هستند. در میان مدت(8-4 دوره سه ماهه)، اندازه، صرف ریسک، ارزش و در دراز مدت (16-8 دوره سه ماهه) صرف ریسک و سرمایه گذاری دارای تاثیر مثبت و معناداری بر بازده هستند. این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که فرصت های سرمایه گذاری را با استراتژی مدیریت پرتفوی پویا و گرفتن حساب چند مقیاسی ریسک و بازده انتخاب نمایند.
۱۳.

طراحی یک مدل تولید کارگاهی سبز، با ایجاد توازن بین زمان تکمیل و مصرف انرژی (بررسی موردی: شرکت پدیده ماشین سازی غرب)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف تحقیق حاضر زمان بندی سبز در تولید کارگاهی دو ماشینه با موازنه نمودن زمان تکمیل و مصرف انرژی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی _تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است. این تحقیق به بررسی عملکرد مسئله زمان بندی فلوشاپ چند ماشین با در نظر گرفتن توابع هدف کمینه سازی زمان اتمام کل، مصرف انرژی و مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد کارها پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و اطلاعات موجود در شرکت پدیده ماشین سازی غرب گردآوری و سپس در نرم افزار متلب پیاده سازی شدند. تعداد 30 مسئله با ابعاد مختلف و براساس شیوه های رایج تولید و با الگوریتم فراابتکاری چندهدفه (NSGA-II) و الگوریتم تکاملی چندهدفه ی بهینه سازی ازدحام ذرات (MOPSO) مورد ارزیابی قرار گرفت. از سه معیار مقایسه MID، MS و SNS در کنار معیار زمان حل برای مقایسات حالات مختلف الگوریتم ها بهره گرفته شد. در نظر گرفتن ملاحظات پایداری در مسئله زمان بندی تولید و ساخت با کمینه کردن مصرف انرژی به عنوان یک معیار در برنامه ریزی کارگاهی در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. این امر علاوه بر مزایای اقتصادی با کاهش انتشار کربن، به محیط زیست کمک شایانی می نماید. نتایج حاصل از مقایسه دو الگوریتم با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس نشان داد خروجی حاصل از مقایسه الگوریتم NSGA-II نسبت به الگوریتم MOPSO، برای این مسائل عملکرد بهتری دارد.
۱۴.

بررسی کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ، پیچیدگی های بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها ، روش ها و مدل هایی هستند که در انتخاب مناسب ترین پرتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها ، مدل ها ، و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و محاسبه پیش بینی نرخ بازدهی سهام ، مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. یکی از این مدل ها ، مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد که طی دو دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. مدل پنج عاملی فاما و فرنچ علاوه بر مدل سه عاملی شامل دو عامل سودآوری و سرمایه گذاری است. هدف این پژوهش آزمون مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 5 فرضیه تدوین گردیده است، برای نمونه گیری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده ودر مجموع 182 شرکت در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1393در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که عوامل بازار، اندازه شرکت وسودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام تأثیر مثبت ومعنی داری داشته، اما عامل ارزش ( نسبت B/M ) بر بازده تأثیر منفی و معنی داری دارد.
۱۵.

Designing and Investigating the Profitability of Fuzzy Inference Trading System based on Technical Signals and Corrective Property(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
Technical analysis is constituted as an approach in the market analysis which is based on the study of pricing behavior and shares size in the past and price determination and its procedure in the future. Algorithmic transactions are growing rapidly in order to automate business strategies, given the arrival of computer-based technologies and the rapid processing of bulky information. Trading systems combine input information and ultimately identify the time of purchase and sale by forming one signal. In this paper, the training system is a kind of fuzzy inference system that combines fuzzified RSI and SO signals from technical analysis. The system’s trade rules database (selling, buying, and holding) would be calculated based on an optimization process using PSO. This optimization process should be repeated at certain intervals to keep the system up to date. This process is called the corrective property of systems. The findings on the overall index in the period 2001/3/21-2019/3/20 indicate that the system having optimized training on training data has an average daily return of /0027, risk-taking of /0065 and the daily sharp ratio of /42. Concerning the index of return and sharp ratio, the findings reveal that the system outperforms the signals and the market performance.
۱۶.

کاهش آلودگی های زیست محیطی در بهینه سازی زنجیره تأمین حلقه بسته با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
با افزایش حجم گاز های گلخانه ای وآلاینده ها و توجه روز افزون به مسائل محیط زیست، مدیران سازمانها و محققان در پی طراحی و راه اندازی شبکه هایی بر آمدند که علاوه بر بهینه سازی اقتصادی بر عوامل محیط زیستی و کاهش آلاینده ها در همه بخش ها تمرکزی ویژه داشته باشند. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پژوهشی است. در این مقاله یک مدل ریاضی دو هدفه به منظور طراحی زنجیره تامین حلقه بسته ارائه می شود. مدل ریاضی بر اساس معیار هایی از جمله تعداد محصول، تعداد محصول دوباره استفاده شده و تعداد قطعات تعریف شده است. همچنین یک روش حل پیشنهادی بر مبنای برنامه ریزی فازی مطرح شده و مدل فازی دو هدفه در نظر گرفته شده است. در گام بعد با استفاده از داده های موجود، مدل با استفاده از نرم افزار بهینه سازی GAMS آزمون می گردد. افزایش تقاضا منجر به افزایش شدید آلودگی های محیط زیستی می شود. لذا در این شرایط می توان ادعا نمود که افزایش و یا کاهش تقاضا تأثیر کاملاً شفافی روی کل هزینه های زنجیره دارد.
۱۷.

تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: شهروندان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
افزایش استفاده از حمل ونقل عمومی یکی از راحت ترین راه حل ها برای رفع مشکلات ناشی از استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه شخصی (ازدحام، آلودگی، سروصدا و ...) در اکثر مناطق شهری است. به منظور بهبود حمل ونقل عمومی، توسعه ابزار مناسب برای اندازه گیری و نظارت بر کیفیت خدمات ضروری است. در میان روش های مختلف به منظور اندازه گیری کیفیت خدمات حمل ونقل، پژوهش حاضر تصمیم به اتخاذ روشی مبتنی بر دیدگاه مشتری دارد. هدف پژوهش حاضر بخش بندی و تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری اصفهان، با استفاده از الگوهای KANO ،FAHP و FTOPSIS است. نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات، آمیخته ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق، تدوین گردید و تعداد 15 مورد از مهمترین انتظارات شهروندان شناسایی شد. براساس روش میدانی، داده های مورد نیاز با استفاده از سه نوع پرسشنامه کانو، مقایسات زوجی و سنجش اهمیت گردآوری شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه است. گروه نخست که به پرسشنامه کانو پاسخ داده اند، تمامی شهروندان استفاده کننده از قطار شهری شهر اصفهان هستند. برای تعیین حجم نمونه جامعه نخست از جدول مورگان استفاده شد. براساس این جدول، حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر تعیین گردیده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. گروه دوم جامعه آماری که به پرسشنامه مقایسات زوجی بین گزینه ها و پرسشنامه سنجش اهمیت شاخص ها پاسخ داده اند، شامل خبرگان و کارشناسان فعال در زمینه قطار شهری هستند. در پایان نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها حاکی از آن بود که گزینه مناسب بودن زمان انتظار مسافران برای دریافت خدمت، از اولویت برتری نسبت به سایر گزینه ها برخورداراست.                                                         
۱۸.

تأثیر عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی در شرکت پالایش نفت اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۸
مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی در شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی_ پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2812 نفر بود و نمونه آماری، با استفاده از جدول مورگان، 340 نفر برآورد گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از چهار پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعیِ سازمانی، فضیلت سازمانی و سلامت روانی و با روش تصادفی انجام شد. روایی پرسش نامه ها توسط خبرگان تأیید و جهت سنجش اعتبار پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار AMOS انجام گردید. نتایج این پژوهش حاکی از وجود تأثیر مثبت و مستقیم عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی می باشد. این تأثیر در حالت استاندارد برابر با 0/23 بوده و بالاترین ضریب تأثیر را در میان سایر روابط دارا می باشد. همچنین نتایج، وجود رابطه غیر مستقیم بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی را نشان می دهند.
۱۹.

شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی؛ مطالعه موردی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان نجف آباد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان نجف آباد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی تحقیق با روش تحلیل نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران به شناخت عوامل مؤثر تا رسیدن به اشباع نظری یافته ها پرداخته شد. یافته های بخش کیفی معناداری عوامل سازمانی، پرسنلی، آموزشی، محتوای آموزشی، هوش، فرهنگی، مدیریتی و تعاملات با محیط بیرون را تأیید کردند. در بخش کمی تحقیق، جامعه آماری شامل هنرآموزان هنرستان های شهرستان نجف آباد است. حجم نمونه با جدول مورگان، 165 نفر تعیین و داده ها به روش تصادفی ساده جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده و روایی از نوع صوری تأیید و نمونه 30تایی از پرسشنامه توزیع گردید تا ابهامی در سوالات باقی نماند. پایایی با آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 تأیید و داده ها با استفاده از نرم افزار smart pls تجزیه و تحلیل شده و برازش مدل تأیید گردید. یافته های کمی معناداری کلیه عوامل نتیجه گیری شده از بخش کیفی، به جز تأثیر عوامل مربوط به هوش را تأیید کرد.
۲۰.

طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودی های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از تامین مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده نهایی می باشد. هدف این تحقیق طراحی یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای در شرکت خودرنگ می باشد تا با تاثیرآن بر روندتولید و توزیع، برلزوم شناخت هرچه بیشتر این مفهوم و جایگاهی که می تواند در توسعه شرکت خودرنگ داشته باشد تاکیدکند. در این تحقیق پس ازجمع آوری اطلاعات ومشاوره با کارشناسان شرکت خودرنگ، تا حد امکان بدون لطمه زدن به اصل داده ها مدل ساده سازی گردید و با استفاده ازتکنیک های برنامه ریزی غیرخطی ، شبکه های عصبی و با نرم افزار های متلب و گمز کدگذاری گردید. نتایج این پژوهش در یک محیط بسته و بدون دخالت متغیرهای خارج از مدل، در شرکت خودرنگ نشان می دهد مدیران این شرکت توانسته اند با پیاده سازی معیارهای مربوط به زنجیره تامین حلقه بسته وپیش بینی میزان تقاضا و برگشت محصول، رضایت مشتریان و تامین کنندگان عمده خود را فراهم سازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان