سید محمدرضا داوودی

سید محمدرضا داوودی

مدرک تحصیلی: استادیار، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) بر عملکرد اقتصادی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون ماهشهر)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می کند. این بهبود داخلی را می توان به عنوان یک بهبود در بهره وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه سازی سیستم های مختلف مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت شرکت ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
۲.

طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای (بررسی موردی: شرکت خودرنگ)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۹
مدیریت زنجیره تامین، فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودی های در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از تامین مواد اولیه تا تحویل به مصرف کننده نهایی می باشد. هدف این تحقیق طراحی یک مدل زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم اطمینان با در نظر گرفتن انبارهای واسطه ای در شرکت خودرنگ می باشد تا با تاثیرآن بر روندتولید و توزیع، برلزوم شناخت هرچه بیشتر این مفهوم و جایگاهی که می تواند در توسعه شرکت خودرنگ داشته باشد تاکیدکند. در این تحقیق پس ازجمع آوری اطلاعات ومشاوره با کارشناسان شرکت خودرنگ، تا حد امکان بدون لطمه زدن به اصل داده ها مدل ساده سازی گردید و با استفاده ازتکنیک های برنامه ریزی غیرخطی ، شبکه های عصبی و با نرم افزار های متلب و گمز کدگذاری گردید. نتایج این پژوهش در یک محیط بسته و بدون دخالت متغیرهای خارج از مدل، در شرکت خودرنگ نشان می دهد مدیران این شرکت توانسته اند با پیاده سازی معیارهای مربوط به زنجیره تامین حلقه بسته وپیش بینی میزان تقاضا و برگشت محصول، رضایت مشتریان و تامین کنندگان عمده خود را فراهم سازند.
۳.

بخش بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی، با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS (مورد مطالعه: صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۰
در پژوهش حاضر هدف تحقیق بخش بندی و تحلیل انتظارات مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد، با استفاده از مدل KANO ، FAHP و FTOPSIS می باشد، نوع تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات آمیخته ای از مطالعات کتابخانه و میدانی صورت گرفت. براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و تعداد 15 مورد از مهمترین انتظارات مشتریان صندوق شناسایی شد. براساس روش میدانی داده های مورد نیاز بر اساس سه نوع پرسشنامه کانو، مقایسات ذوجی و سنجش اهمیت گردآوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دو گروه می باشد. گروه اول که به پرسشنامه کانو پاسخ داده اند، کلیه مشتریان صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان یزد که جمعاً 16780 نفر می باشند. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد
۴.

طراحی و بهینه سازی یک مدل غیرخطی تولید و تأثیر استفاده از آهن اسفنجی بر انتشار گاز دی اکسید کربن و مصرف کک-انرژی در کوره بلند شماره 3 ذوب آهن اصفهان

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
در این پژوهش یک مدل غیرخطی بهینه سازی برای بررسی اثر تغییرات بار مواد اولیه آهن دار کوره بلند روی سود تولید و میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن ارائه شده است. این مدل، سیستم پشتیبانی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری خرید بهینه مواد اولیه و انرژی با توجه به محیط زیست است. مدل با نرم افزار متلب و در نظر گرفتن روابط و محدودیت های فرآیندی، بالانس جرم و انرژی و میزان عرضه مواد اولیه اجرا شده است .علاوه بر محاسبه سود، پارامترهایی نظیر میزان مصرف کک، درجه حرارت گاز جلو فرم ها، دما و ترکیب شیمیایی گاز دهانه، مقدار هوای دم لازم و تأثیر غنی سازی هوای دم با اکسیژن در این مدل ارائه می شود. با استفاده از این مدل نتایج سود حاصل از مدل با نتایج تجربی تولید کوره بلند شماره 3 ذوب آهن مقایسه شده است. با این مقایسه نتیجه می شود به کارگیری مدل باعث 16% افزایش سود از ترکیب بهینه مواد اولیه آهن دار و 18% سود اضافی از انتخاب بهینه انرژی است. همچنین آثار استفاده از آهن اسفنجی روی سود تولید، مصرف انرژی و میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن بررسی شده است.
۵.

The Effectiveness of the Automatic System of Fuzzy Logic-Based Technical Patterns Recognition: Evidence from Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۰
The present research proposes an automatic system based on moving average (MA) and fuzzy logic to recognize technical analysis patterns including head and shoulder patterns, triangle patterns and broadening patterns in the Tehran Stock Exchange. The automatic system was used on 38 indicators of Tehran Stock Exchange within the period 2014-2017 in order to evaluate the effectiveness of technical patterns. Having compared the conditional distribution of daily returns under the condition of the discovered patterns and the unconditional distribution of returns at various levels of confidence driven from fuzzy logic with the mean returns of all normalized market indicators, we observed that in the desired period, after recognizing the pattern, all patterns investigated at the confidence level 0.95 with a fuzzy point 0.5 contained useful information, practically leading to abnormal returns.
۶.

تحلیل دینامیکی سیستم سفارش گذاری در زنجیره تأمین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۳
زنجیره تأمین سیستم پویایی است که در برگیرنده کلیه فعالیت های مربوط به ایجاد و تحویل یک محصول، از مرحله مواد خام تا رسیدن به مشتری نهایی می باشد. مدیریت زنجیره تامین ساپکو نیازمند تصمیمات آینده نگر و طراحی ظرفیت های جدید با رویکردی جامع و به هم پیوسته است. یکی از ابزارهای مدیریتی براساس این نگرش، علم پویایی سیستم می باشد. این علم توانایی شبیه سازی زنجیره تأمین های مختلف را دارد، به کمک این شبیه سازی پیامدهای نامشخص تصمیم-گیری ها آشکار می شود. تحلیل نوسانات رفتار سفارشات مشتریان می تواند نقش کلیدی در پیش بینی میزان تأمین تقاضای مورد نیاز مشتریان، فروش، تحویل به موقع، تعدیل پرسنل فروش و سایر عوامل فراهم سازد. در این مقاله تحلیل دینامیکی سیستم سفارش گذاری در زنجیره تامین با رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر پایه اصول روش پویایی های سیستم، پس از بیان مسئله سیستم سفارش گذاری در زنجیره تأمین، فرضیه های پویای به وجود آورنده مسئله مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئله نوسان ها در سیستم سفارش گذاری ارائه می شود. در این راستا ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آن ها در قالب حلقه-های علّی تدوین گردیده، سپس با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت جریان تکمیل و در نرم-افزار شبیه سازی شده است. بعد از طراحی و شبیه سازی مدل نهایی آزمون های اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت بر روی مدل صورت گرفت که نشان از معتبر بودن مدل داشت.
۷.

طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب برای غلبه بر عملکرد نامناسب تجهیزات با استفاده از رویکرد نظریه برخاسته از داده ها

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۰
امروزه سازمان ها تحت فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت های خود به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می شود. عملکرد نامناسب تجهیزات پدیده ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبروست. اینکه در قبال این پدیده چه راهبرد و استراتژی انتخاب شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این مهم وقتی اهمیتی دوچندان می یابد که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی به واسطه تولید محصول استراتژیک برق مسأله پیچیده تر است. در این تحقیق سعی شده تا با تعیین عوامل و شرایط مؤثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات به تعریف این پدیده پرداخته شود. لذا با بکارگیری رویکرد سه مرحله ای نظریه برخاسته از داده ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر که عملکرد نامناسب تجهیزات می باشد، پرداخته و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده های مربوطه این پدیده را در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته بندی نموده و پس از آن نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.
۸.

مقایسه الگوریتم های فراابتکاری در ارائه مدل بهینه سبد سهام چند دوره ای بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۵
هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بهینه سبد سهام چند دوره ای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینه های معاملاتی است. سبد سهام چند دوره ای به سرمایه گذار این امکان را می دهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونه ای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 که با احتساب بازده بدون ریسک سالیانه(20/0) میانگین بازده سه ماهه آنها از 1/0 بیشتر می باشد، انتخاب گردید. مدل ارائه شده به کمک دو الگوریتم ژنتیک پیوسته و تجمعی ذرات مورد بهینه سازی قرار گرفته است. برای سنجش میزان کارایی نتایج دو الگوریتم، از معیار ارزش در معرض ریسک استفاده شد . نتیجه پژوهش حاکی از کارایی بالاتر نتایج حاصل از الگوریتم تجمعی ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد.
۹.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از تکنیکAHP (بررسی موردی: صنایع غذایی استان تهران)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
با تمام اهمیت و جایگاه حیاتی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها، احساس می شود که هنوز باید مبانی روشن تر و قابل استفاده تری از آن به مدیران و سازمان ها ارائه شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط صنایع مواد غذایی استان تهران می باشد که اعضای جامعه آماری شامل 2200 نفر از مدیران و متخصصان این شرکت ها بوده که با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری پژوهش، روش تصادفی می باشد. در این پژوهش، ابتدا معیارهای موردنظر (عوامل مؤثر بر سیستم های مدیریت کیفیت) را شناسایی و بدین منظور پرسش نامه ای طراحی گردید که در این پرسشنامه برای سنجش و اندازه گیری نظرات و عقاید افراد از طیف لیکرت استفاده گردید. سپس، از طریق تکنیک AHP مقایسات زوجی گزینه ها انجام شد و وزن معیارها تعیین گردید که در نهایت اولویت بندی معیارها به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و ExpertChoice استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط است. همچنین در میان عوامل اثرگذار بر اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت، زیرمعیار "ویژگی های سازمان" با وزن نسبی 384/0 دارای بیشترین اهمیت و زیرمعیار "ویژگی های کارکنان" با وزن نسبی 307/0 در اولویت بعدی قرار دارد. زیرمعیارهای "محیط خارجی"، "ملزومات سیستم ها" و "انگیزه های درونی کسب و کار"، به ترتیب با وزن های 281/0، 161/0 و 098/0، در رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفته اند.
۱۰.

طراحی یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران)

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۴
در این پژوهش طراحی و مقایسه یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی در صنایع فولاد ایران ارائه می شود. مدل شبکه واگرا با چند محصول نهایی و چند محصول میانی و یک قلم محصول اولیه در نظر گرفته می شود. هدف کمینه سازی تابع هزینه با حفظ حداقل سطح سرویس دهی موردنظر برای هر تسهیل که  با نرخ پرسازی سنجیده می شود. در مدل ارائه شده با داشتن یک نقطه شدنی و موضعی سازی درجه دوم تابع هدف و خطی قیود پیرامون آن نقطه و استفاده از الگوریتم ژنتیک در رسیدن به نقطه ی بهینه موضعی کوشیده شده است. ازآنجاکه برآوردهای نقطه ای تابع هدف و نرخ های پرسازی به کمک شبیه سازی انجام می گیرد از آزمون فرض های آم اری برای بررسی شدنی و بهبود جواب ها استفاده می شود. پس از  اعتبار سنجی، مدل بااستفاده از اطلاعات شرکت فولاد مبارکه در یک شبکه سه سطحی اجرا می شود. با توجه به این نکته که موضعی سازی خطی حالت خاصی از موضعی سازی درجه دوم است؛ ازاین رو با اطمینان بیشتری می توان انتظار داشت نقطه به دست آمده از این مدل، بهتر از حالت موضعی سازی خطی باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان