مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال ششم بهار 1390 شماره 15

مقالات

۴.

بررسی تاثیر شرایط کاری، روابط شغلی و نگرش نسبت به ایمنی بر روی حوادث و رفتارهای غیر ایمن شغلی

۶.

تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP، با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو)

۷.

بررسی رابطه عوامل انسانی کارآفرینی و عمکرد ش غلی مدیران بر اساس مدل کوراتکو از نظر ویژگی های فردی

۹.

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴