هوشنگ اسدالله

هوشنگ اسدالله

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی شناختی، عاطفی و رفتاری مشتری در بازار محصولات آرایشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه حسی برند ارزش ویژه برند دلبستگی شناختی عاطفی و رفتاری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی شناختی، عاطفی و رفتاری مشتری در بازار محصولات آرایشی است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان محصولات آرایشی در تهران بزرگ بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از مشتریان محصولات آرایشی در شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه هیپولا و همکاران (2017) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی شناختی، عاطفی و رفتاری مشتری در بازار محصولات آرایشی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های این مطالعه دارای برازش مطلوبی است و می تواند 50 درصد واریانس دلبستگی شناختی، 40 درصد دلبستگی عاطفی، 36 درصد دلبستگی رفتاری و 62 درصد واریانس ارزش ویژه برند را تبیین کند.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند در صنعت محصولات آرایشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند (BE) عملکرد برند در بازار (BMP) محصولات آرایشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند در بازار محصولات آرایشی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان محصولات آرایشی در سطح شهر تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. نمونه ای شامل550 مشتری از ده برند (می بی لین، اِربِن دیکِی، کاورگِرل، اِى وُن، رِولون، ای تود ، مک، لورئال، اوریف لیم، کلینیک) که حدود 80 درصد سهم بازار را دارند، انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه و اطلاعات ثانویه جمع آوری گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی کانونی و بکارگیری نرم افزارهایSPSS ، LISREL، SAS، STATISTICA در سطح برند، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که عواملی مانند آگاهی از برند، طرز تلقی، قیمت مازاد، پتانسیل گسترش برند، نوآوری، توزیع و دسترسی، مزیت، تبلیغات توصیه ای و طرز تلقی کلی بر ارزش ویژه برند با تاکید بر عملکرد برند تاثیرگذار هستند. براساس نتایج آگاهی از برند و طرز تلقی کلی بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند در بازار محصولات آرایشی دارند. همچنین نتایج نشان داد که پرمصرف ترین محصول در بین جامعه آماری ویژه چشم و ابرو و مژه و پس از آن گونه می باشد. بررسی های سهم بازار بر اساس حضور حداقل یک محصول از یک برند در سبد مشتری نیز نشان می دهد که سه مارک اتود، لوریل گروپ و رولون به ترتیب بیشترین سهم بازار را دارند.
۳.

ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: صنعت گردشگری استان فارس)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازاریابی بازاریابی محتوا تئوری داده بنیاد صنعت گردشگری استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
بازاریابی محتوا، رویکردی استراتژیک برای بازاریابی است که بر تولید و انتشار محتوای باارزش تمرکز دارد. به واسطه این شیوه، می-توان با صرف هزینه پایین، از طریق اشتراک گذاری اطلاعات مفید، محصولات و خدمات یک کسب وکار را معرفی نمود اما چالش هایی همچون فقدان دانش و همچنین الگوی مناسب بازاریابی محتوا سبب شده، تا این روش جایگاه واقعی خود را نداشته باشد. در این مقاله سعی شده تا با بررسی مباحث بازایابی محتوا، اقدام به ارائه چارچوبی برای آن شود؛ موضوعی که تاکنون منابع رسمیِ بسیار کمی به آن پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوبی مستدل و معتبر مبتنی بر تئوری داده بنیاد برای بازاریابی محتوا باهدف مطالعه صنعت گردشگری استان فارس است. در ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات لازم در خصوص بازاریابی محتوا دریافت شده، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگوی فرایندی بازاریابی محتوا ارائه گردیده است. سپس به منظور بررسی صحت الگوی حاصل از تئوری داده بنیاد، اقدام به بررسی الگوی پیشنهادی با استفاده از معیارهای اصلی ارزیابی الگوی داده بنیاد شامل: تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم، میزان کنترل، ارزیابی نظریه و ارزیابی فرآیند پژوهش شده است. بر طبق نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی توانسته است در تمامی معیارها انتظارات را برآورده کند. همچنین مطابق با نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی می تواند به سایر کسب وکارهای تولیدی و خدماتی تعمیم داده شود.
۴.

ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در صنعت گردشگری استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی محتوا هوش مصنوعی صنعت گردشگری استان فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
فضای دیجیتال به شکل فزاینده ای با صنعت گردشگری در ارتباط است و تولید محتوا به عنوان بخشی مهم از این فضا، به دنبال جلب توجه مشتریان است. در قلب بازاریابی دیجیتال، محتوا خانه دارد و بار بخش آموزش، بالا بردن آگاهی، اطلاع رسانی و ایجاد ارزش های افزوده برای مشتریان را به دوش می کشد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بازاریابی محتوا مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت گردشگری استان فارس است .در این پژوهش با استفاده از تئوری داده بنیاد اقدام به طراحی یک الگو برای بازاریابی محتوا شده است . الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از الگوریتم های هوش مصنوعی ،جهت انتخاب محتوا ،فرمت محتوا و کانال انتشار محتوا، به کار گرفته شده است . نتایج نشان می دهد هوش مصنوعی توانایی انتخاب محتوای کاربردی تر و مناسب تری را نسبت به کارشناسان و نیروی انسانی داراست.در نهایت این الگو، در صنعت گردشگری استان فارس نیز توانسته است جهت انتشار محتوا، کارآمد و موثر باشد.
۵.

Designing the Model of Factors Affecting the Customer Based Brand Equity on Brand Performance in the Cosmetics Market(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Information technology Information Quality Accounting Transfer Speed

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
Over the past few years, many organizations have come to believe that the brand of their products and services is one of their most valuable assets. Therefore, it must be said that the brand is an asset that has a significant part of the value of the property of institutions and organizations. In this research, the building brand equity (BBE) from the customer's perspective and brand market performance (BMP) have been investigated and identified, selected, eventually reached the operational stage, and then evaluated how the impacts and their relationship with each other resulted in the presentation of a model that the model has been tested in the cosmetics industry in Tehran. The statistical population of this study was all customers of cosmetic products in Tehran city in 2018 who were selected by random cluster sampling method. A sample of 550 customers from ten brands, which has about 80% of the market share, was selected. In this research, the obtained data were collected through a questionnaire as well as secondary information and then tested using structural equation modeling and focal correlation analysis. Finally, all proposed structures of the research were confirmed after analyzing the factor. According to the path analysis conducted at the customer level, only two hypotheses were not approved. At the brand level, all four hypotheses were confirmed by the focal correlation analysis. Based on the findings of the research, the proposed model was confirmed by the researcher and practical and research suggestions were submitted for managers and researchers.
۶.

توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار : مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری عملکرد برند در بازار برندهای شرکت های لبنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان رفتار بنگاه
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
در این مقاله تلاش می شود سازه های ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و عملکرد برند در بازار را به درستی شناسایی، انتخاب و عملیاتی نموده و با بررسی چگونگی تأثیرات و ارتباط آنها با یکدیگر مدلی توسعه داده شود که ارزش ویژه برند را به عنوان نمونه در صنعت محصولات لبنی و در شهر تهران مورد بررسی و آزمون قرار دهد. بر مبنای مرور ادبیات، ویژگی صنعت لبنیات و دیدگاه های مدیران آن و پیشنهادات، مدلی ارائه شد و داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. حجم نمونه ای متشکل از 550 نفر از میان کلیه مشتریان محصولات لبنی در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران به صورت طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. پس از تحلیل عاملی صورت گرفته، کلیه سازه های پیشنهادی محقق مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

مدل عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی فروش: رویکرد معادلات ساختاری

کلید واژه ها: سخت کوشی ابهام شغلی اشتیاق شغلی عملکرد نیروی فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۴
عملکرد نیروی فروش از موضوعات مورد توجه شرکتها در فضای رقابتی امروز است. در این مطالعه محققان الگویی را برای شناسایی عوامل مؤثر بر سه جنبه مختلف عملکرد نیروی فروش (رفتاری، ارائه فروش و عینی) طراحی نموده و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 آن را آزمون نمودند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نمونه 165 نفره از نیروهای فروش در صنعت مواد غذایی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین ادراکات شغلی نیروی فروش: اشتیاق شغلی بر عملکرد عینی فروش و سخت کوشی بر عملکرد ارائه فروش و رفتاری بیشترین اثر را دارند. همچنین مشخص شد که عملکرد عینی فروش تابعی از عملکردهای ارائه فروش و رفتاری است. این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر تعارض، اشتیاق و رضایت شغلی باید متغیر میانجی سخت کوشی را مد نظر قرار داد.
۸.

مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه

کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین دیدگاه مبتنی بر منابع زنجیره ارزش رهبری هزینه توسعه محصول جدید مدل تصمیم‌گیری چند هدفه مدل ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵۵
در مقاله "مدل‌سازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه " تلاش می‌شود تا مدلی به منظور طراحی و تبیین استراتژی رهبری هزینه در صنعت خودرو ایران توسعه داده شود. تاکید این مقاله دستیابی به مزیت رهبری هزینه از طریق تمرکر بر منابع درون سازمانی است. بنابراین از ادبیات مربوط به دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت استفاده شده است. هم‌چنین، به منظور تجزیه و تحلیل ساختار هزینه شرکت‌ها و کمک به تصمیمات استراتژیک و نیز بررسی درون سازمانی، از مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر استفاده شده است. سهم اصلی این مقاله در توسعه دانش، بررسی مدل زنجیره ارزش و توسعه این مدل براساس ادبیات موجود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر فعالیت مدیریت زنجیره تامین و نیز فعالیت طراحی و توسعه محصول جدید در مدل زنجیره ارزش لحاظ شود، تصویر واقع بینانه‌تری از فعالیت‌های سازمان و ابزار جامع تری برای بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. به منظور آزمون مدل پیشنهادی، ابتدا یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی تصمیم گیری چند هدفه بر اساس مدل پیشنهادی توسعه داده شد. سپس، به منظور سنجش اعتبار مدل ریاضی از داده‌های مربوط به یک شرکت خودروساز استفاده شده است. نتایج حل مدل نشان می‌دهد که استفاده از مدل پیشنهادی موجب بهبود در هزینه استفاده از منابع، هزینه نگهداری، تخصیص بهینه بودجه، هزینه تامین مواد اولیه و هزینه حمل و نقل می‌شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان