علی ناظمی

علی ناظمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصولات ورزشی با نقش میانجی تصویر برند

کلید واژه ها: فعالیت های زیست محیطی محصول سبز برند سبز تمایل به خرید سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 606
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی سبز بر تمایل به خرید مشتریان به واسطه تصویر برند بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه های پوشاک ورزشی مجید در شهر تهران تشکیل دادند. تعداد 172 نفر از مشتریان این فروشگاه ها به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های بازاریابی سبز (با 75/0=α؛ 83/0=CR) و تصویر برند (با 83/0=α؛ 88/0=CR) جواهر، پوداروث و نویائوکس (2012) و پرسشنامه تمایل به خرید (با 83/0=α؛ 90/0=CR) کو، هانگ و کیم (2013) جمع آوری شدند. روایی محتوا، همگرا و واگرای پرسشنامه ها نیز به ترتیب توسط صاحب نظران، محاسبه میانگین واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقابل تأیید شد. مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند و تمایل به خرید مشتریان دارد. تصویر برند نیز به طور معناداری بر تمایل به خرید مشتریان تأثیرگذار است. همچنین، تصویر برند نقش واسطه ای معناداری در ارتباط بین بازاریابی سبز و تمایل به خرید ایفا می کند. در نهایت، شاخص-های برازش محاسبه شده، نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که بازاریابی سبز از طریق فعالیت های منطبق با محیط زیست، می تواند تصویری مثبت از شرکت و محصولات آن در ذهن مشتریان ایجاد و آنها را برای خرید ترغیب کند.
۲.

مدل سازی ارزش گذاری شرکت های مبتنی بر فناوری و نوآوری: نمونه موردی شرکت بورسی پتروصنعت گامرون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش گذاری شرکت ها تحلیل اختیارات واقعی ارزش گذاری اختیارات واقعی مدل ساختاری تحلیل سرمایه گذاری پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 419
دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.
۳.

تاثیر کشش قیمتی بر مدل سازی برنامه های پاسخگویی بار در شبکه هوشمند برق (مطالعه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی بار کشش قیمتی مدل اقتصادی شبکه هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 864
تحقیقات و تجارب گوناگون در زمینه بازارهای انرژی الکتریکی نشان می دهد، شرکت فعال سمت تقاضا در بازار برق، باعث رقابتی تر شدن و افزایش بازده این بازارها و در نهایت بهبود عملکرد آنها می شود. همچنین مشارکت در برنامه های پاسخگویی بار منجر به کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت شبکه و بهبود نقدینگی بازار می شود. بر این اساس و به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از این برنامه ها، ابتدا می بایست مدلی اقتصادی از این برنامه ها ارائه داد سپس با استفاده از آن، برنامه ریزی های لازم برای بکارگیری هر چه بیشتر این برنامه ها انجام شود و انگیزه مشترکین برای مشارکت در آنها افزایش یابد. در تحقیق حاضر شبیه سازی یک مدل اقتصادی پاسخگویی بار بر اساس کشش قیمتی تقاضا و تابع مطلوبیت مشترکین انجام گرفته است. از آنجا که تقاضای مشترکین به علائم تصمیم گیری متفاوتی، از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوق ها و جریمه های تعیین شده در برنامه های پاسخگویی بار بستگی دارد تلاش شده است که در یک مدل پیشنهادی اقتصادی  این علائم شبیه سازی شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های مربوط به شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از شبیه سازی در سناریوهای مختلف ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد برنامه های زمان محور به کشش حساس نیستند و در هر حال تغییر کشش عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار نیست و صرفا با تغییر کشش، می توان شاخص های فنی و اقتصادی را بهبود بخشید. ولی برنامه های تشویق محور و ترکیبی به کشش حساس هستند و تغییر کشش علاوه بر بهبود شاخص های فنی و اقتصادی، عامل تعیین کننده در انتخاب سیاست بهینه برای تصمیم گیرندگان بازار است.
۴.

ارائه الگوی ایجاد ارزش ویژه برند برای لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برندسازی پیش نیازها لیگ برتر فوتبال نظریه داده بنیاد کلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 702
این پژوهش با هدف ارائه الگویی مناسب برای توسعه ارزش ویژه برند لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیق اکتشافی و از حیث جهت گیری تحقیقی بنیادین است که از استراتژی نظریه سازی داده بنیاد با رویکرد کلاسیک (ظاهرشونده) استفاده کرده است. برای گردآوری داده های پژوهش از 24 مصاحبه عمیق و ساختارنیافته با نمونه تحقیق (21 نفر از مدیران اجرایی، صاحب نظران و محققان عرصه فوتبال، بازاریابی و برندسازی) استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش به صورت نظری، در طول فرایند پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و سایر منابع، طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری انجام گرفت. در نهایت مدل نهایی تحقیق به صورت مدل سه بخشی شامل نهادها، پیش نیازها و فرایند تخصصی برندسازی لیگ درآمد. براساس نتایج پژوهش، مادامی که پیش نیازهای کلان و ساختاری محقق نشود، برندسازی لیگ برتر فوتبال ثمربخش نخواهد بود. تعامل و تأثیر متقابل نهادهای حاکمیتی، رسانه ها و نهادهای فوتبالی، میزان تحقق این پیش نیازها را تعیین خواهد کرد که در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی بسیار پررنگ است. ازاین رو، سازمان لیگ فوتبال ایران پیش و بیش از تمرکز بر فعالیت های ویژه برندسازی لیگ، باید به شدت به دنبال تحقق این پیش نیازها باشد.
۵.

تأثیر تجربه خدمت بر حضور مجدد تماشاگران فوتبال در استادیوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری رویداد تجربه مشتریان تمایلات رفتاری تماشاگر مدل پین و گیلمور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 329
هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعۀ تأثیر تجربة خدمت بر حضور مجدد تماشاگران در استادیوم های فوتبال با نقش میانجی رضایتمندی بود. اینپژوهشتوصیفیوازنوعهمبستگیبود. جامعةآماریپژوهش همة تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 98-1397 بودند. براساس نظر کلاین (2011) مبنی بر مطلوب بودن نمونه های بین 200 تا 300 نفر برای مدل سازی معادلات ساختاری، 282 نفر با روش نمونه گیری دردسترس ازبین تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران، به عنوان نمونۀ پژوهش در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه های تجربۀ خدمت پین و گیلمور (1998) و رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد اوه و همکاران (2007) استفاده شد. مدل سازی نیز با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد که تجربة خدمت تأثیر مستقیم و معناداری بر رضایتمندی و حضور مجدد تماشاگران داشت. رضایتمندی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر حضور مجدد تماشاگران داشت. همچنین، تجربة خدمت به واسطۀ رضایتمندی بر حضور مجدد تماشاگران تأثیرگذار بود. به طورکلی، تجربة خدمت می تواند تاحدود زیادی تمایلات رفتاری تماشاگران را پیش بینی کند؛ ازاین رو، به نظر می رسد که طراحی تجارب معنادار برای تماشاگران می تواند رویکرد جدید برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی برای کسب سهم بیشتر در بازار گردشگری و اوقات فراغت باشد.
۶.

بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه ها بر تغییر رفتار مسافران مطالعه موردی مترو تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر رفتار مدل پروبیت ترجیحات اظهار شده نرخ کرایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 544
در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه به منظور تغییر در زمان سفر مسافران در ساعات اوج مترو تهران پرداخته شده است. داده های این پژوهش شامل ترجیحات اظهار شده ی 432 نفر از مسافرانی است که در ساعات 6:30 تا 9 صبح از مترو استفاده می کنند. مسأله اصلی در نظر گرفته شده در این پژوهش این است که آیا تغییرات در نرخ کرایه ها می تواند بر رفتار مسافران تأثیرگذار باشد؟ در این راستا، از مجموعه مدل های انتخاب گسسته، به طور مشخص مدل پروبیت، به منظور مدل-سازی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها و سپس انجام تحلیل آماری بر روی آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، مسافرانی که از محل کارشان کمک هزینه رفت و آمد دریافت می کنند مایل به دریافت تخفیف کرایه برای تغییر زمان سفر خود هستند. همچنین، تغییرات کرایه های ساعات اوج و غیر اوج، مسافران با ساعات کاری انعطاف پذیر را متقاعد به تغییر زمان سفر خود نخواهد کرد. نتایج این پژوهش افزایش قیمت بلیت بعد از 6:30 صبح (ساعات اوج) را پیشنهاد نمی کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مسافران دریافت پاداش (تخفیف کرایه) را در مقابل تنبیهات (افزایش کرایه ها) ترجیح می دهند. به علاوه، بسیاری از مسافران با افزایش کرایه بعد از 6:30 صبح ممکن است که به جای استفاده از قطار های قبل از ساعات اوج، وسیله سفر خود را تغییر دهند که این امر نتایج نامناسبی برای حمل و نقل عمومی در برخواهد داشت.
۷.

مدل سازی توزیع بار همزمان اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی محدودیت-ε (مورد مطالعاتی: بازار برق منطقه ای اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی چند هدفه توزیع بار توزیع اقتصادی بار توزیع اقتصادی - زیست محیطی بار الگوریتم بهینه سازی محدودیت-ε

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 542
در سال های اخیر افزایش نگرانی ها در زمینه محیط زیست باعث توجه بیش از پیش به این بخش گردیده است. بر این اساس مدل های توزیع اقتصادی بار که پیش از آن صرفاً حداقل سازی هزینه تولید و تعیین آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس حداقل شدن هزینه کل را مد نظر قرار می دادند، امروز با تغییر بنیادی در نحوه اجرا و مدل سازی مواجه شده اند. بر این اساس در این مدل ها آرایش بهینه تولید کنندگان بر اساس دو هدف حداقل هزینه تولید و حداقل آلودگی محیط زیست تعیین خواهد شد و بدیهی است در این شرایط مسئله پیش رو از یک مسئله تک هدفه به یک مسئله چند هدفه تغییر می کند. تحقیق حاضر نیز مسئله توزیع بهینه اقتصادی و زیست محیطی را مد نظر قرار می دهد؛ و هدف آن تعیین آرایش بهینه تولیدکنندگان در حالتی است که هر دو هدف اقتصادی و زیست محیطی تحقق یافته است. روش اجرای مدل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اپسیلون محدودیت بوده و مدل سازی انجام شده در این مطالعه نیز بر اساس داده های واقعی بازار برق منطقه ای اصفهان در سال 1391 اجرا شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد واقعی بازار با بهینه اقتصادی و زیست محیطی متفاوت است و به دلیل عدم توجه به هزینه های زیست محیطی، عملا انحراف عملکرد واقعی نسبت به وضعیت بهینه در بخش زیست محیطی بسیار جدی تر و بیشتر است. بعلاوه اینکه روش مورد استفاده امکان استخراج منحنی مبادله اقتصادی-زیست محیطی را نیز بوجود می آورد. بعلاوه با استفاده از مجموعه جواب حاصل، امکان ترسیم منحنی بی تفاوتی بوجود می آید. ترسیم منحنی بی تفاوتی و دستیابی به یک مجموعه جواب بهینه اطلاعات مفیدی در اختیار تصمیم گیران و مدیران قرار می دهد.
۸.

بررسی ارتباط هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی هوش هیجانی مدل یابی معادلات ساختاری قصد کارآفرینانه نظریه رفتار برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 800
با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی و نقش مهم آن در اشتغال دانشجویان، در تحقیق حاضر تأثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان بررسی می شود. بر این اساس مدل طراحی شد و ازطریق مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در میان دانشجویان مقطع لیسانس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران مورد سنجش قرار گرفت. براساس یافته های این تحقیق هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر دارد. ازاین رو از آنجا که هوش هیجانی قابل آموزش و پرورش است، می توان از آن به منظور پرورش قصد کارآفرینانه دانشجویان و در نتیجه افزایش نرخ کارآفرینی در میان آنان استفاده کرد.
۹.

رابطة بین طرحواره های اخلاقی و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز در کشتی گیران استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی طرحوارة نفع شخصی رویکرد نیاز طرحوارة پاسداشت هنجارها طرحواره های اخلاقی طرحوارة تفکر پس عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 929 تعداد دانلود : 923
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره های اخلاقی با رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز است. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است که به شیوة میدانی انجام گرفت. به این منظور از بین کشتی گیران استان گلستان 341 نفر به صورت خوشه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه های آزمون تبیین مسائل (Dit2) رست و همکاران و مقیاس عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز راسینسکی انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نمونة مقدماتی به ترتیب برابر 87 /0 و 80 /0 ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که بین طرحواره های اخلاقی نفع شخصی و تفکر پس عرفی با رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز رابطة معنادار وجود دارد، ولی رابطة معناداری بین طرحوارة پاسداشت هنجارها و رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز مشاهده نشد (05 /0 P<). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین طرحواره های اخلاقی طرحوارة نفع شخصی و طرحوارة تفکر پس عرفی رویکرد عدالت اجتماعی مبتنی بر نیاز را بهتر پیش بینی می کند.
۱۰.

برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت بازار برق قدرت بازار هزینه نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 721
بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.
۱۱.

تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار برق تجدید ساختار قیمت گذاری لحظه ای مدل برنامه ریزی غیرخطی هزینه ی نهایی کوتاه مدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 650
In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان