محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

ارائه چارچوبی برای تبیین فرایند خروج از کسب و کار: مروری نظامند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی سازمان خروج از کسب و کار مرور نظامند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 83
هدف این پژوهش، ارایه تصویری کامل و چارچوبی یکپارچه از فرایند خروج است. فرایند خروج از کسب و کار یک فرایند پیچیده، پویا و طولانی است که تا حد زیادی تصمیمات و اقدمات در هر یک از مراحل آن با مراحل دیگر تعامل چند جانبه دارد. برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش 69 اثر انتشار یافته طی سال های 1990-2022 در حوزه خروج از کسب و کار براساس روش نظام مند مرور و ارزیابی شده اند. بر اساس یافته های این تحقیق، فرآیند خروج به 5 مرحله (استراتژی ورود، محرکهای خروج، تصمیم گیری، نحوه خروج و پیامدها) تقسیم شده است تا درکی بهتر و چارچوبی یکپارچه از فرایند خروج از کسب و کار ارائه شود. همچنین 34 زیرمقوله و 213 مولفه نیز شناسایی شدند. از این 69 مطالعه (با در نظر گرفتن دو مقوله برای برخی از مقالات) محرک های خروج (43)، پیامدها(28)، استراتژی و نحوه خروج (28)، تصمیم گیری(23) و استراتژی ورود (11) به ترتیب بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده اند.
۲.

ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چندکاناله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری شرکت های چندکاناله ویژگی های مشتریان ویژگی های خرده فروش ویژگی های محصول عوامل تحمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 646
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله، در پاسخ به این سؤال است که خرده فروشان چندکاناله، قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانال های متفاوت عرضه کنند. روش: این پژوهش کیفی، از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته است. تمام پژوهش های مرتبط تا سال 2020 میلادی (203 پژوهش) جمع آوری و در نهایت، 86 پژوهش برتر، به عنوان منبع تحلیل انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شد. یافته ها: بر حسب یافته های پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده عبارت اند از: ویژگی های خرده فروش (ویژگی کانال، ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان (عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول (انواع کالا) و عوامل تحمیلی (هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی). نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و عوامل تحمیلی، به عنوان عواملی شناسایی شدند که در تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف، راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله است.
۳.

مرور نظام مند پژوهش های مرتبط با رویکرد یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه های ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظام یاددهی - یادگیری رویکرد ترکیبی مرور نظام مند دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 602
هدف پژوهش حاضر مطالعه پژوهشهای مرتبط با رویکرد یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه های ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها کیفی و با شیوه مطالعه مروری نظام مند انجام شده است. بدین منظور منابع موردنیاز از پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعاتی نشریات کشور، مرجع دانش سیویلیکا و پایگاه اطلاعات علمی ایران با استفاده از کلیدواژه های مناسب جستجوشد. سپس مستندات یافت شده برمبنای الگوی هفت مرحله ای سندولسکی و باروسو موردتحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد، دریک نگاه سیستمی، پژوهشهای پیشین در موضوع نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه های ایران سه مقوله درونداد (شایستگی های مرتبط با دانشجو دارای 5 مقوله فرعی تر، شایستگی های مرتبط با مدرس دارای 2 مقوله فرعی تر)، فرایند (فرایند یاددهی-یادگیری دارای 3 مقوله فرعی تر) و برونداد (برونداد مرتبط با دانشجو دارای 3 مقوله فرعی تر، برونداد مرتبط با مدرس دارای 2 مقوله فرعی تر) را به عنوان مقوله های اصلی این رویکرد موردبررسی قرارداده اند. براساس یافته ها نقش مدیریت و رهبری دانشگاه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام یاددهی-یادگیری وجه مغفول پژوهش های موردمطالعه شناخته شد. نتایج پژوهش حاضر می تواند الگوی عمل مدیران و مدرسان دانشگاه ها برای پیاده سازی اثربخش رویکرد ترکیبی در نظام یاددهی-یادگیری، و راهنمای پژوهشگران برای انجام تحقیقات بیشتر به منظور رفع کاستی های پژوهشی در این حوزه باشد.
۴.

توسعۀ مدلی برای سنجش کیفیت خدمات مشتریان فین تک ها با استفاده از رویکرد مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات فین تک سنجش کیفیت خدمات مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 718
در صنایع مختلف، به ویژه کسب وکارهای خدماتی، جذب و نگهداشت مشتریان نیازمند افزایش کیفیت خدمات مشتریان است و این موضوع درزمینۀ بازاریابی خدمات مبتنی بر دیجیتال مانند فین تک ها اهمیت دوچندان می یابد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد کیفیت خدمات مشتریان فین تک ها و توسعۀ یک مدل برای سنجش کیفیت خمات مشتریان با استفاده از رویکرد نظام مند است. روش این پژوهش، از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور نظام مند است. در این پژوهش 413 مقاله بررسی و درنهایت بعد از چند مرحله غربال گری 48 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و ارزیابی شد. بررسی این مقالات به شناسایی 7 بُعد اصلی شامل کیفیت عملکردی، کیفیت کاربردی، کیفیت ظاهری، کیفیت ایمنی و حریم شخصی، کیفیت پشتیبانی، کیفیت سفارشی و شخصی سازی و درنهایت کیفیت اطلاعاتی و 35 بُعد فرعی برای سنجش کیفیت خدمات فین تک ها منجر شد. نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین نوع کیفیتی که در منابع مختلف به آن اشاره شده بود، کیفیت ایمنی یا به صورت جزئی تر بُعد امنیت و حریم شخصی بود. همچنین، کیفیت پشتیبانی و خدمات مشتریان بیشترین تأثیر را در جلب رضایت و جذب مشتریان آتی خواهد داشت. علاوه براین، کیفیتی که می تواند در حوزۀ مالی، به خصوص فین تک ها مزیت رقابتی ایجاد کند، ایجاد تناسب بین نیازهای هر مشتری با خدمات ارائه شده یا شخصی سازی و سفارشی سازی است.
۵.

ارائه مدل استراتژی های کنترل براساس الگوی نتیجه ای دو بعدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 239
کنترل در سطح استراتژیک، کنترل تمامی عناصر سازمان در سطح ذهنی و مفهومی است. کنترل استراتژیک از دو الگوی فرایندی و نتیجه ای به دست می آید، در کنترل استراتژیک فرایندی توجه و تمرکز به صحت و درستی فرایند مدیریت استراتژیک است و در کنترل استراتژیک نتیجه ای با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک گونه ها به دست می آیند. از این رو هدف این پژوهش ارائه الگوی نتیجه ای دو بعدی استراتژی های کنترل برای حفظ پویایی سازمان می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش مرور نظام مند استفاده شد. ابتدا با جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر، تعداد 130 مقاله استخراج و از میان آن ها 60 مقاله بر اساس معیارهای مشخص انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش استنتاج مضمون، زمینه های تحقیقاتی کنترل شامل کنترل استراتژیک، اهرم های کنترل و سیستم های مدیریت کنترل شناسایی و پس از آن نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم گردید. شناسایی استراتژی های کنترل با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک که با سایر عناصر هماهنگ بوده زیرا هماهنگی هم معیار صحت است و هم باعث هم افزایی می گردد. نقاط مرجع استراتژیک در این جا میزان تمرکز و کانون توجه تعیین شده و همراه با 16 زیرمقوله و 47 کد (عامل) زیر مجموعه، از جمله یافته های اصلی این تحقیق هستند. بر مبنای الگوسازی نتیجه ای، از میان استراتژی های اولویت دار یکی را انتخاب نموده و به هماهنگی افقی و عمودی مبادرت می ورزیم، برای گونه شناسی استراتژی های کنترل، هر یک از نقاط مرجع استراتژیک (میزان تمرکز و کانون توجه) را به صورت یک طیف در نظر می گیریم تا یک ماتریس دو در دو حاصل شود و سپس استراتژی های کنترل در این خانه ها جای داده می شود. با استفاده از این گونه شناسی چهار استراتژی1) استراتژی های کلیدی عملکرد، 2) استراتژی های سودآوری، 3) استراتژی های تحول و 4) استراتژی های ارتباطی که هماهنگ با الگوی نتیجه ای کنترل استراتژیک لورنژ و الگوی اهرم های کنترل استراتژی سایمونز حاصل شده است.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر همکاری بانک ها و فین تک ها با استفاده از مرور نظام مند ادبیات علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری فین تک الگوی همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 213
هدف: امروزه، با ظهور فناوری های جدید و ایجاد تغییرات گسترده در رفتار مشتریان، صنعت بانکی دستخوش تغییر ساختار و رویکردهای سازمان دهی فرایندهای تجاری شده است. تحولات فناوری، الزامات قوانین و مقررات و بحران در اقتصاد در کنار تغییر انتظارات مشتریان، ضرورتی برای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی است. با در نظر گرفتن این عوامل، بانک های سنتی، با چالش های نوآوری در فرایندهای خود مواجهند. در این میان، شرکت های فین تک با بهره مندی از فناوری های دیجیتال، خدمات نوآورانه ای را برای مشتری مداری بیشتر عرضه کرده اند که در مواقعی بسیار کارآمدتر از بانک ها بوده است. همکاری میان این دو نهاد، در قابلیت های هر طرف و آورده های آن برای طرف مقابل ریشه دارد و به اشکال گوناگون انجام شده است. در این مقاله با برشمردن عوامل اثرگذار بر الگوی همکاری بانک و فین تک، راهبردهای همکاری بانک و فین تک بررسی شده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، روش مرور نظام مند ادبیات پژوهشی مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از چارچوب بیانیه پریزما، 986 مقاله انتخاب و طی دو مرحله پالایش، در نهایت 41 مقاله برای مرور نظام مند انتخاب شد. یافته ها: 43 مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر شکل گیری الگوهای همکاری در قالب 11 سازه و 4 مقوله اصلی شامل مشخصات طرفین، ویژگی های ارتباطی، مقتضیات همکاری و عوامل کلان صورت بندی شد. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، عوامل زیادی به شکل گیری الگوی همکاری بانک و فین تک منجر شد؛ از این رو نباید آن را پدیده ای ساده انگاشت و باید به مفهوم چندبعدی این پدیده پیچیده با توجه بیشتری نگریست.
۷.

اولویت بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت بانک اولویت بندی روش AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 926
تصمیم گیری علمی برای انتخاب بخش های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش های طولی، می تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم، همواره اولویت بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه صنعت «فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می روند. طبقه بندی JEL : G21
۸.

شناسایی عوامل و معیارهای اعتباربخشی نهادهای آموزش عالی در محیط یادگیری الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتباربخشی یادگیری الکترونیکی نظام آموزش عالی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی معیارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 363
پژوهش حاضر باهدف مروری نظام مند بر معیارهای اعتباربخشی نهادهای آموزش عالی الکترونیکی انجام شد.جامعه پژوهش 341 مقاله در پایگاه های اطلاعاتی و اسناد نهادهای معتبر اعتباربخشی یادگیری الکترونیکی در سطح بین المللی بود که پس از خارج کردن اسناد و مقالات نامرتبط، تحلیل کلی روی 35 سند به عنوان نمونه صورت پذیرفت و درمجموع 7 عامل و 42 معیار شناسایی شد. جهت تحلیل داده ها از کد گذاری باز و محوری با استفاده از نرم افزار QSR و NVIvo استفاده شد و به منظوربررسی قابلیت اعتماد داده های پژوهش از استراتژی تایید توسط همکاران پژوهش استفاده شد.نتایج یافته ها نشان داد که مهم ترین عوامل و معیارهای اعتباربخشی در نهادهای آموزش عالی در محیط یادگیری الکترونیکی عبارت اند از: عوامل مربوط به حکمرانی، برنامه ریزی، پژوهش، فرایند یادهی-یادگیری الکترونیکی، پشتیبانی در محیط یادگیری الکترونیکی، فناوری و عوامل روان شناختی مرتبط با ذی نفعان که در مطالعات بسیاری موردتوجه قرارگرفته بود نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه آموزش عالی در محیط یادگیری الکترونیکی کمک می کند که با استفاده از مؤلفه های شناسایی شده از یک سو نیاز به نهادی به منظور اعتباربخشی را در اولویت برنامه های راهبردی خود قرار داده و از سویی دیگر با پایش و ارزشیابی نهادهای آموزش عالی الکترونیکی، چالش ها را شناسایی و در جهت بهبود کیفیت تلاش کنند.
۹.

طراحی مدل هویت سازمانی با تأکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت سازمانی برندکارفرما رضایت شغلی تعهدسازمانی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 439
امروزه سازمان های برتر در تلاشند تا کارکنان بالقوه حرفه ای و متخصص را جذب کنند و در حفظ منابع انسانی خود بکوشند. یک هویت سازمانی قوی بالطبع می تواند باعث نگهداری کارکنان شود. همچنین یک برند کارفرمای قوی از طریق مؤلفه های خود بر ایجاد هویت سازمانی قوی و در نتیجه حفظ و ماندگاری کارکنان اثر می گذارد. مقاله حاضر درصدد ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما با بهره گیری از نظریه داده بنیاد در شرکت سایپا است. در این میان اثری که برندکارفرما بر هویت سازمانی می گذارد، می تواند با توجه به اختلاف بین نسل های کاری و سابقه خدمت متفاوت باشد و موجب شود که کارکنان برای جذب شدن و ماندن در سازمان ها، اولویت هایشان تغییر نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده های آن مصاحبه است. اطلاعات با استفاده از روش داده بنیاد بررسی گردید و مقوله ها از طریق کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی (گزینشی) تحلیل شد. در نهایت به صورت مدلی مبتنی بر اثر هویت سازمانی بر نگهداری کارکنان با تأثیر برند کارفرما به عنوان شرایط علّی و نیز ایجاد رضایت شغلی، تعهد سازمانی و بهره وری به عنوان راهبردها و تأثیر عوامل زمینه ای (محیطی) و مداخله گر ارائه گردید.
۱۰.

شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت سازمانی استراتژی جهتگیری هویت سازمانی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 91
هدف: هویت سازمانی اگرچه مفهومی جدید نیست، اما اخیراً مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک قرار گرفته است. با توجه به پراکندگی پژوهش های صورت گرفته در حوزه ارتباط بین این دو مفهوم و با هدف ترسیم مسیری روشن برای پژوهشگران، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مفاهیم برجسته در برقراری پیوند بین هویت سازمانی و استراتژی سازمان براساس بررسی پژوهش های پیشین و ارائه یک چارچوب منسجم از اشکال اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان است. روش: نوع پژوهش حاضر براساس هدف، توسعه ای-کاربردی، براساس ماهیت داده ها، کیفی و براساس روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات، اسنادی است. روش انجام پژوهش، تحلیلی-توصیفی بوده و داده های کیفی از روش پژوهش کیفی فراترکیب جمع آوری می شود. یافته ها: : در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، از مجموع 414 متن اولیه شناسایی شده، درنهایت 11 مفهوم برجسته استخراح شد که در قالب 4 گروه اصلی شامل مفاهیم رقابتی، مفاهیم ارجاعی، مفاهیم رابطه ای و مفاهیم زمانی دسته بندی ﺷﺪه اﻧﺪ.   نتیجه گیری : براساس یافته های این پژوهش، هویت سازمانی از حیث خلق تصویر رقابتی، گشودگی نسبت به چالش های محیطی و تعریف محدوده رقابت، دارای پیوند رقابتی با استراتژی است و ازسویی با ایجاد یک پیوند عاطفی، دارای یک بعد ارجاعی در تفسیر و اتخاذ اقدامات استراتژیک است. همچنین بر اساس بعد رابطه ای هویت و استراتژی، سازمان ها براساس نوع جهت گیری هویت سازمانی، درجه گشودگی متفاوتی نسبت به اتخاذ استراتژی هایی چون برقراری روابط کاری با افراد خارج از سازمان خواهند داشت. درنهایت، هویت سازمانی، با تکیه بر ویژگی پایداری خود، می تواند همچون مانعی دربرابر اتخاذ تصمیمات استراتژیک عمل کند و اتخاذ آن را به تاخیر بیندازد.
۱۱.

مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت صنعت گردشگری نظریه داده بنیاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 311
صنعت گردشگری و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها؛ هردو ارتباط مستقیمی با جامعه و محیط اطراف دارند و به نوعی در هم تنیده و بسیار به هم مرتبط هستند. هدف مقاله حاضر ارائه مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران است. جامعه پژوهش کلیه خبرگان گردشگری در سال 1397 می باشند که با منطق نمونه گیری نظری و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند و درمجموع حجم نمونه معادل 21 نفر شد. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که قابلیت اعتماد با استفاده از روش بازبینی در زمان کدگذاری و تأیید همکاران پژوهشی استفاده شده است. داده های حاصل از مصاحبه ها به صورت دستی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد تحلیل شد. مطابق با نتایج، پدیده مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری شامل ابعاد مختلف «درون شرکتی»، «محیط زیستی»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «قانونی» می شود. همچنین نتایج نشان داد که «کسب مقبولیت اجتماعی»، «شکل گیری مفاهیم جدید و گردشگران آگاه و مسئول»، «جبران اثرات منفی گردشگری» و «منفعت طلبی اقتصادی» شرایط علی مؤثر بر اجرای این مسئولیت هستند. علاوه بر این، شرایط مداخله گر و زمینه ای مؤثر بر راهبردهای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران نیز شناسایی شدند که اجرای این راهبردها به «توسعه پایدار گردشگری»، «مزیت رقابتی شرکت» و «پایداری کسب وکار» می انجامد.
۱۲.

طراحی مدل شایستگی های عمومی مدیران ارشد سازمان های دولتی افغانستان(مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان هرات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدل شایستگی مدیران ارشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 137
     هدف اصلی این پژوهش، تبیین شایستگی های عمومی مدیران ارشد سازمان های دولتی افغانستان است. با توجه به ماهیت توصیفی تحقیق، این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیان و مدل نظری استراوس و کوربین به عنوان رویکرد پژوهشی استفاده شده است. در این رویکرد مقولات فرعی در سلسله روابطی به یک مقوله مرتبط می شوند که بیانی از شرایط علی، پدیده، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعامل ها و پیامدهاست. گردآوری اطلاعات پژوهش مصاحبه ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 20 نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی استادان هرات افغانستان بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج نشان داده است که مهارت های ارتباطی، توانایی های حل تعارض، توانایی مدیریت استرس، توانایی مدیریت بحران، مدیریت زمان، حل مساله، توانایی تفویض اختیار، مهارتهای مذاکره و گفتگو، مهارت های غیرکلامی و مهارتهای کوانتمی به عنوان پدیده محوری. تجربه و تخصص، آگاهی ها، هوش و ذکاوت، روحیه و خط مشی فکری و ویژگی های شخصی به عنوان شرایط علی مطرح بوده که دارا بودن آنها برای مدیران ارشد شایسته سالاری، توسعه پایدار، بهره وری و عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت. هر چند در این الگو، عوامل زمینه ای (نظیر مهارتهای مدیریتی، مهارت های ادراکی، مهارت های فنی و مهارت های سیاسی) و شرایط مداخله گر (موانع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شناختی و اقتصادی) روابط را تحت تاثیر قرار داده است.  
۱۳.

ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: بانک های ملت تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک مدیریت ریسک منابع انسانی تحلیل داده بنیاد بانک ملت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 353
هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.
۱۴.

ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه منابع انسانی روایت پژوهی سازمان های پروژه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 160
سازمان ها با برخورداری از منابع انسانی مستعد و شایسته، می توانند توسعه فعالیت و بقای خود را در بازار متلاطم کسب وکار تضمین نمایند. منابع انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها می باید در تمامی جوانب رشد کند و برنامه ریزی برای توسعه قابلیت ها و شایستگی های کارکنان سازمان ها از الزامات اساسی حضور در شرایط کنونی در جهان است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی، مطالعه کاربردی و شیوه تحلیل داده ها، تحلیل مضمون و تحلیل روایت پژوهانه می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که 30 نفر از کارکنان سازمان های پروژه محور با استفاده از نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. براساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده، مطابق با تحلیل مضامین؛ 66 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان یافته و 3 مضمون فراگیر، ارائه شد. در بررسی نتایج سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی به عنوان مضامین اصلی مشخص شدند که هرکدام از عوامل به طور کامل تشریح و درانتها چارچوب مفهومی تبیین ابعاد و مؤلفه های توسعه منابع انسانی ارائه شد.
۱۵.

Dynamic Product Portfolio Management Modeling for the Financial Technology Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Product portfolio management system dynamics Resource Allocation Fintech industry Financial Services

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 499
Resource allocation, as the main objective of managerial science, requires analyzing the long- and short-term effects of a policy, although this analysis would be more difficult in dynamic and volatile industries such as financial technology. Moreover, the integration of industries leads to more diverse product categories for a single company and makes it difficult for the implementation of decision making about resource allocation. In this regard, systemic PPM (PPM) models can be applied to balance long- and short-term generated values of the company by adopting policies about resource allocation for different products with respect to risk management concepts. The proposed systemic model should include interrelationships between different products, time relevant, and most importantly the potentials of dynamic analysis of product strategies, which is the main purpose of this research. The research strategy is to conduct a case study on the Iranian financial technology industry, by using systemic PPM modeling. In this research, a dynamic model was used in the payment industry, due to its competitive forces. Thus, system dynamics methodology was the research tool for analyzing data. Further, four cycles of risk management, resource allocation, innovation, and development were identified and then, analyzed in a dynamic approach to evaluating their efficiency for business development. Based on the results, the system dynamics methodology provided great outcomes for this problem. Finally, scenario analysis, focus, deep understandings of the decision-making process with respects to mental models, and stock and flow diagrams were among the most significant findings of this article.
۱۶.

ارائه مدل رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم کارآفرینی رقابت پذیری منطقه ای نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 549
در عصر حاضر که دانش عامل مزیت ساز در سطح مناطق و کشورهاست، نقش اکوسیستم های کارآفرینی که فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه دانش بنیان را تقویت می نمایند، بسیار کلیدی است. تا آن جا که سبب رقابت پذیری مناطق و جذب منابع تولید و ایجاد ثروت می شوند. حال این سوال مطرح می شود که مدل دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان، چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، پژوهش حاضر با هدف کاربردی، رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده ها صورت بندی شد. در این راستا با 21 نفر از مطلعان نظری و عملی حوزه سیاست گذاری منطقه ای و کارآفرینی که به صورت هدفمند و بر اساس الگوی گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق انجام گرفت. از میان مقولات مستخرج، «تغییر ذهنیت ذی نفعان به کارآمدی قابلیت های کارآفرینی دانش بنیان» به عنوان مقوله کانونی شناسایی شد که در صورت تحقق راهبردها در سایه شرایط محیطی و واسطه ای حاکم بر آن، پیامدهای مورد انتظار حاصل خواهد شد.
۱۷.

استخراج عوامل مؤثر بر فرایند شکل گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه گذاری مشترک بین المللی با استفاده از روش مرور نظام مند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی اتحاد استراتژیک سرمایه گذاری مشترک بین المللی الگوی شکل گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 405
هدف: راهبرد تشکیل سرمایه گذاری مشترک بین المللی، یکی از انواع اتحادهای استراتژیک اصلی است که با وجود پیچیدگی های زیاد، به واسطه مزایای متعدد، بارها از آن استفاده شده است. حاکمیت شرکتی نیز از جمله عواملی است که به موفقیت این استراتژی منجر می شود. با وجود این اهمیت، تاکنون در موضوع نحوه شکل گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی، پژوهش جامعی صورت نگرفته و معمولاً فرض بر این بوده است که مؤلفه های حاکمیت شرکتی در حالت عام را می توان به مفهوم سرمایه گذاری های مشترک بین المللی تسری داد؛ اما نظر به پیچیدگی این مفهوم، تعمیم ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی در حالت عام به سرمایه گذاری های مشترک بین المللی کار درستی نیست. به همین دلیل، این مقاله سعی دارد تا به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت شرکتی در تشکل های یاد شده بپردازد و مراحل متناظر آن را ارائه کند. روش: برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، در مجموع 400 پژوهش طی یک سال، استخراج و از میان آنها 60 مقاله و پژوهش به شکل عمیق بررسی شد. یافته ها: شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی که متشکل از مشخصات والدین، ارتباطات میان شرکا، موضوع های کلان و انتظارها و برداشت های والدین است، همراه با 19 زیرمقوله و 75 کد (عامل) زیرمجموعه، از جمله یافته های اصلی این مقاله بودند. نتیجه گیری: از آنجا که در پژوهش حاضر، تعداد زیادی از عوامل به شکل گیری الگوی حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد و نمی توان آن را همانند پدیده ای ساده نگریست. به بیان دیگر، این موضوع از چندبُعدی و پیچیده بودن مفهوم شکل گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی حکایت دارد و می توان از ابعاد مختلفی به این مفهوم پیچیده نگریست.
۱۸.

طراحی مدل توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری شایستگی شایستگی رهبری توسعه رهبری صنعت فولاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 967
هدف از این پژوهش، تدوین مدلی برای توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد بود. روش شناسی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع اکتشافی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته بود. ابتدا و در بخش اولِ پژوهش (کیفی)، گردآوری داده های کیفی مورد نیاز با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و پس از انجام مصاحبه عمیق با استفاده از پرسش نامه 12 سوالی، مطابق با رویکرد سیستماتیک اشتروس و کوربین انجام شد . بعد از مراحل کدگذاری، تعداد 180 گزاره یا مفهوم اولیه از کدگذاری باز شناسایی شد و از ترکیب آنها تعداد 32 مقوله بر اساس کدگذاری محوری به دست آمد. در نهایت، از این تعداد شش مولفه یا ابعاد اصلی مدل طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل تمامی خبرگان و متخصصان صنعت فولاد بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و با استفاده از تکنیک گلوله برفی، تعداد 21 نفر انتخاب و مصاحبه های عمیق با آنها انجام شد. در بخش دوم پژوهش (کمّی)، جامعه آماری شامل مدیران منتخب صنعت فولاد و تعداد نمونه نیز 155 نفر بود. در این مرحله، برازش مدل طراحی شده پس از انجام تجزیه و تحلیل آماری و انجام معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS بررسی و تأیید گردید.
۱۹.

تعیین مکانیسم های حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری مشترک بین المللی و شناسایی عوامل موثر بر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مشترک بین المللی مکانیسم های حاکمیت شرکتی عوامل موثر روش مرور نظام مند ادبیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 110
هدف: از آنجایی که تاکنون در مورد چیستی مکانیسم هایی حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی و همچنین چیستی عوامل موثر بر کم وکیف مکانیسم های مذکور پژوهش جامعی صورت نگرفته است، در نتیجه این مقاله سعی دارد تا عوامل مؤثر بر شکل گیری حاکمیت شرکتی در تشکل های یاد شده و همچنین مکانیسم های حاکمیت شرکتی متناسب را شناسایی نماید. روش: مرور نظام مند روش تحقیقی است که به منظور دستیابی به هدف فوق مورد استفاده قرار گرفته و از طریق آن، 400 پژوهش استخراج شده که از میان آنها 38 مقاله مورد بررسی عمیق قرار گرفته اند. یافته ها: در نهایت نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون و ابزار کد گذاری باز، 11 مکانیسم حکمرانی که در سرمایه گذاری مشترک بین المللی کاربرد دارند و همچنین 16 عامل که بر کم و کیف عوامل شناسایی شده تاثیر دارند، به همراه تببین نحوه این اثر گذاری، شناسایی شدند. نتایج: در نهایت نیز این نتیجه بدست آمد که عواملی از قبیل جنس کسب و کار والدین، صنعت شرکا و همچنین مقتضیات کشور میزبان به بر کم یا زیاد شدن مکانیسم های شناسایی شده تاثیر گذار خواهند بود.
۲۰.

ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل راهبردی راهبرد مدل کنترل راهبردی هلدینگ تولیدی صنعت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 159
کنترل راهبردی درصدد تحقق اهداف سازمان است، اما مبحث کنترل راهبردی از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته، خصوصا در حوزه صنعت الکترونیک، با وجود نیاز فراوان این صنعت تااکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و هدف تحقیق جاری ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک می باشد، با توجه به اینکه زمینه فعالیت هلدینگ های تولیدی صنعت الکترونیک گستردگی فراوانی دارد و بازار، نوع تکنولوژی و شرایط محیطی در آن ها کاملا متفاوت است، این تحقیق، به صورت مطالعه چند موردی و انتخاب چهار مورد مطالعه در حوزه های الکترونیک هوایی، دریایی، راداری و ترکیبی، انجام پذیرفته است. همچنین، با توجه به فعالیت بلند مدت پژوهشگر در این صنعت، مأخذهای چندگانه داده ها شامل مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک به عنوان روش های تکمیلی جمع آوری داده ها، استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق با بررسی ساختار سازمانی نمونه های مورد مطالعه انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق، ادامه پیدا نموده است، تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته ، جهت اعتبار سنجی مدل نیز از بازآزمون کدگذاری، توافق کدگذاری و اعتبار رویه ای و تایید مشارکت کنندگان استفاده گردیده است و مدل نهایی کنترل راهبردی پژوهش، با درنظر گرفتن کنترل های پیشگیرانه، حین عمل و بازخوردی و عوامل مربوطه به هر یک از آنها ارائه گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان