روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1388 شماره 57

مقالات

۶.

پی گیری یک ساله بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بستری شده در بیمارستان روزبه

۷.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و برخی ویژگی های بالینی آنها

۸.

ارتباط بروز افسردگی پس از زایمان با بروز طول عمر اختلال های طیف دو قطبی

۱۱.

مقایسه تغییرات بیلی روبین در اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دو قطبی نوع یک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱